Osäker strålmiljö

Mikrovågsstrålningen i vår inomhus- och utomhusmiljö ökar massivt och därmed även hälso- och miljöriskerna. Mätningar som gjordes under 2020 visade en mycket kraftig ökning av strålning från basstationer för mobiltelefoni. Många människor vittnar om svåra hälsoproblem som en följd av den ökande strålningen. Aldrig tidigare i människans historia har hela befolkningar exponerats för så höga nivåer av elektromagnetisk strålning som nu. Förväntade effekter för människors hälsa av den ökande strålningsexponeringen syns i folkhälsostatistiken.

Trots den ökande strålningen och de ökade riskerna för människors hälsa och för miljön påstod Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i ett pressmeddelande den 31 mars att miljömålet säker strålmiljö är uppnått med undantag för solen (UV-strålning). Säker strålmiljö är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål och för elektromagnetiska fält lyder miljömålet:

Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.”

Detta miljömål är långt ifrån uppnått. Tvärtom. Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet, i människors hemmiljö, i den övriga miljön är numera långt över de nivåer som både forskning och omfattande erfarenhet har visat orsakar ohälsa. Forskning visar också att den biologiska mångfalden kan påverkas och forskare har pekat på samband mellan elektromagnetiska fält och insektsnedgången. Lantbrukare drabbas av ökad sjuklighet bland djur.

Vår exponering har aldrig varit så hög

Under 2020 ökade mikrovågsstrålningen från basstationer för mobiltelefoni mycket kraftigt. Exempel kan hämtas från ett köpcenter utanför Norrköping där strålningen på kort tid ökade tio gånger, till drygt 300 000 mikroW/m2 i toppvärden. Vid Sergels Torg uppmättes närmare 1 000 000 mikroW/m2 och på Djurgården över 600 000 mikroW/m2.

Nivåer på över 100 000 mikroW/m2 har blivit vanliga i stadsmiljö under 2020. Över 1 miljon mikroW/m2 mäts upp på allt fler platser.

Det ska ställas i relation till de nivåer från och med vilka forskare observerat hälsorisker som är 100 mikroW/m2. Forskare rekommenderar därför att människor inte långvarigt ska exponeras för nivåer som har marginal till 100 mikroW/m2.

Det finns ingen forskning alls som visar att de nu uppmätta nivåerna inte är skadliga för människors hälsa vid långvarig dygnetruntexponering, det vill säga verklig exponering.

Dessutom använder människor i ökad utsträckning sk smartmobiler, WiFi och annan teknik som bygger på trådlös överföring med hjälp av mikrovågor vilket spär på exponeringen ytterligare. Elbolagen ersätter samtliga elmätare i Sverige med nya som sänder ut mikrovågsstrålning dygnet runt och de nivåer som hittills uppmätts från dessa ”smarta” elmätare kan vara mycket höga. Det finns ingen forskning som visar att denna samlade exponering inte innebär hälsorisker. Forskning visar att de nya elmätarna leder till ohälsa.

Risker med 4G och 5G är outforskade

Under 2020 inleddes en kraftig utbyggnad av 5G. Enligt forskare och läkare som undertecknat 5G Appeal leder 5G till en massiv strålningsökning vars hälsokonsekvenser är helt outforskade. Det saknas helt forskning på de frekvenser som 5G i första skedet använder sig av, 3,5 GHz- och i 26 GHz- området enligt den franska myndigheten ANSES. Samma konstaterande gjorde en holländsk statlig expertutredning: forskning saknas på effekter av frekvenser i området 26 GHz. Dessutom bör studier göras för att studera om 5G leder till ökad förekomst av cancer, missbildningar, missfall och försämrad manlig fertilitet eftersom det är “möjligt” att 5G kan ge dessa skadliga effekter. Man ansåg även att det inte går att ge svar på om 5G medför hälsorisker.

Dessutom finns det nästan ingen forskning på effekter av exponering för 4G. De flesta av de cirka tio studier som hittills gjorts visar negativa effekter.

Vidare saknas forskning om samverkanseffekter mellan de olika frekvenser och moduleringar av signalen som människor i Sverige i verkligheten nu utsätts för: 3G, 4G och 5G samt WiFi vid olika frekvenser, annan trådlös teknik exempelvis elmätare, radar med mera.

Situationen är således något helt annat än ”säker strålmiljö”. Det är en mycket osäker strålmiljö.

Allt mer forskning visar hälso- och miljörisker

255 vetenskapsmän verksamma på forskningsområdet biologiska effekter av elektromagnetiska fält har gemensamt konstaterat att beläggen ökar för hälsorisker och skadlig påverkan på växt- och djurliv under gällande ”referensvärden” från SSM:

Många nya vetenskapliga publikationer har visat att EMF påverkar levande organismer vid nivåer långt under internationella och nationella riktlinjer. Effekter inkluderar ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i det reproduktiva systemet, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar, och negativa effekter på allmänt välbefinnande hos människor. Skador berör inte bara människor, eftersom det finns en växande mängd belägg för skador på både växtoch djurliv

De begär därför att gällande referensvärden från SSM skärps för att skydda människor och miljö mot visade risker. Detta är också något helt annat än ”säker strålmiljö”.

De ökande beläggen för hälso- och miljörisker framgår även exempelvis här:

Oxidativ stress, DNA-skador och skadliga effekter på hjärnan.

Statlig utredning, Schweiz: oxidativ stress leder till sjukdomar.

Cancer

Basstationer och cancer

Strålskyddsstiftelsens forskningslista

Physicians for Safe Technology

Environmental Health Trust

Människor vittnar om svåra symptom av ökande strålning

Under 2020 och under inledningen av detta år har Strålskyddsstiftelsen återgett flera vittnesmål från människor som drabbats av ohälsa pga den ökande strålningen från nya basstationer. Vi har kontaktats av många människor som drabbats av ohälsa efter att nya basstationer installerats i närheten av bostaden. Symptomen stämmer överens med de symptom som sedan 50 år tillbaka beskrivits som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning vid nivåer under SSM:s referensvärden. Det kallades mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan. Här är några exempel:

Vittnesmål från kvinna i Stockholm.

Vittnesmål Kista och Husby

Vittesmål elmätare

Hälsostatistik

I Socialstyrelsens statistik över nya cancerfall och antal patienter som besökt sjukvården ses att de skadliga effekter som visats i forskningen också ökar i befolkningen. Här är några exempel från den statistik vi tidigare rapporterat om:

Sköldkörtelcancer

Hjärntumör

Cancer i huvud- och hals

Psykisk ohälsa

Ögon

Strålsäkerhetsmyndighetens argument

Strålsäkerhetsmyndighetens argument för att miljömålet är uppnått för elektromagnetiska fält vilar på i huvudsak följande påståenden:

  1. Allmänhetens exponering är låg (i förhållande till referensvärdet).
  2. Antalet fall av hjärntumörer ökar inte i Sverige.
  3. Under 2020 har SSM inte genomfört några mätningar strålningsnivån. SSM förväntar sig dock att inga stora förändringar i exponeringsnivån skett. 5G-tekniken som byggdes ut under 2020 skiljer sig strålskyddsmässigt mycket lite från tidigare teknikgenerationer.
  4. Inga nya säkerställda orsakssamband mellan exponering för elektromagnetiska fält och hälsorisker under gällande referensvärden har pekats ut i SSM:s vetenskapliga råds rapport.

Samtliga argument är felaktiga eller vilseledande.

  1. Allmänhetens exponering är inte låg utan mycket hög och långt över de rekommenderade nivåer som forskare anser att människor inte ska utsättas för för att undvika ohälsa. Den är endast låg i jämförelse med det föråldrade referensvärde som SSM rekommenderar som endast skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter då strålningen är så intensiv att den ger omedelbara uppvärmningsrelaterade skador inom 30 minuter. Referensvärdet är 10 000 000 mikroW/m2 vilket ska jämföras med de nivåer från och med cirka 100 mikroW/m2 vid vilka forskare rapporterat ohälsoeffekter.
  2. Antalet patienter med hjärntumörer ökar i Socialstyrelsens patientregister. Däremot ökar inte antalet fall nämnvärt i cancerregistret, med undantag för män över 60 år. Där sker en ganska tydlig ökning under senare år.  Socialstyrelsens cancerregister är underrapporterat för hjärntumörpatienter vilket bland annat beror på att alla hjärntumörer inte går till patologisk undersökning. Många diagnoser ställs i dag istället med hjälp av modern röntgenteknik. Det är en osäker statistik som man inte bör dra så långtgående slutsatser av som SSM gör.
  3. Argumentet att SSM inte gjort någon miljöövervakning och inte förväntar sig några förändringar pga 5G-tekniken innebär inte att strålmiljön är säker. 5G-tekniken är helt ny med fasstyrda gruppantenner som riktar strålningen i smala koncentrerade strålar och nya outforskade frekvenser som sänder starka pulser används. 5G leder till en så kraftig ökning av strålningen att telekombolagen inte kan bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot strålningen om inte deras gränsvärden försämras, dvs medger högre strålningsexponering. Faktiska mätningar som gjorts visar att strålningen på kort tid ökat mer dramatiskt under 2020 än vad Strålskyddsstiftelsen någonsin erfarit under de senaste två decennierna och ligger nu på nivåer som kan vara tusentals gånger över de nivåer där forskare rapporterat ökad risk för ohälsa.
  4. Att inga säkerställda samband har pekats ut i det vetenskapliga rådets rapport innebär inte att strålmiljön är säker. SSM:s vetenskapliga råd, som normalt består av 8 personer, har under alla år dominerats av personer som samtidigt är medlemmar i ICNIRP, den organisation som ligger bakom de föråldrade gravt otillräckliga referensvärden, som endast skyddar mot omedelbara uppvärmningsskador, som SSM lutar sig mot. Ingen representant för majoriteten av forskarna verksamma på området, som tvärtom anser att det finns växande belägg för hälsorisker och att människor måste skyddas bättre med sänkta referensvärden och information om riskerna, har ingått. Under alla år sedan 2002 har SSM:s expertgrupp dominerats av personer med jäv och bindningar till telekombolagen, vilka gynnas av gruppens slutsatser om att inga hälsorisker skulle föreligga.

 

Referenser miljömålen:

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-6968-1.pdf?pid=28319

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2021/saker-stralmiljo-i-sverige–men-hudcancerfallen-fortsatter-att-oka/?fbclid=IwAR06ekeqwAuFi4u-GTL_bLdIQAK5u2HCKMdLfK5aJFOvjjVM-uBd6bBcegcLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend