Expertutredning Schweiz: strålning orsakar oxidativ stress

Den schweiziska statliga expertgruppen BERENIS publicerade i januari en utredning som drar slutsatsen att majoriteten av forskningsresultaten visar att mikrovågsstrålning och lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress. Oxidativ stress kan leda till olika sjukdomar. Barn och gamla och de med immunbristsjukdomar, Alzheimers eller diabetes kan vara särskilt riskutsatta.

BERENIS är en av regeringen utsedd expertgrupp i Schweiz som regelbundet ska lämna rapporter om vad forskningen visat gällande hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Den nya rapporten som fokuserar på oxidativ stress är författad av två av BERENIS experter, Professor Meike Mevissen från Berns Universitet samt Dr David Schürmann från Basels Universitet. De konstaterar att majoriteten av djurstudier och studier på celler visar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Rapporten har även publicerats i en vetenskaplig tidskrift den 6 april 2021

Vad är oxidativ stress?

Oxidativ stress innebär en obalans mellan kroppens antioxidativa försvar och fria radikaler samt andra reaktiva syreföreningar som bildats i celler och vävnader. Om det är obalanserat i riktning mot en ökning av oxidativa processer uppstår oxidativ stress. Fria radikaler och reaktiva syre- och kväveföreningar bildas vid exempelvis andning, exponering för solstrålning, radioaktiv strålning, tobaksrök, miljögifter, läkemedel och även vid olika sjukdomstillstånd, exempelvis inflammationer. Om obalansen i form av oxidativ stress kvarstår under en längre tidsperiod eller inträffar upprepat kan det leda till förändringar, funktionsfel eller skada i kroppens celler och organ samt till sjukdomar. Oxidativ stress anses vara inblandat i många sjukdomar, såsom cancer, diabetes, medfödda missbildningar, grå starr eller neurodegenerativa sjukdomar

Oxidativ stress anses också kunna orsaka DNA-skador och andra skadliga effekter på cellnivå: “Free radicals are believed to cause DNA base damages, strand breaks, damage to the tumor suppressor genes, and an increased expression of the protooncogenes. Moreover, DNA damages induced by reactive oxygen species (ROS) may contribute to higher rates of mutation, genome instability, apoptosis, associated tissue regeneration, and cell proliferation” Källa

DNA-skador i sin tur är också en bakomliggande mekanism bakom många sjukdomar, däribland cancer. “A large number of chemicals and several physical agents, such as UV light and γ-radiation, have been associated with the etiology of human cancer. Generation of DNA damage (also known as DNA adducts or lesions) induced by these agents is an important first step in the process of carcinogenesis.” Källa

Slutsatser från BERENIS

Majoriteten av såväl studier på djur och cellforskningen har gett bevis för att mikrovågsstrålning (eller radiofrekvent strålning) eller lågfrekventa magnetfält orsakar ökad oxidativ stress. Forskningen täcker ett stort antal celltyper, med olika exponeringstider och strålningsnivåer. Slutsatsen är att exponering för denna strålning, även vid låga nivåer och under gällande referensvärden (från ICNIRP och Strålsäkerhetsmyndigheten), kan orsaka oxidativ stress.

Slutsatsen dras att den av strålningen orsakade oxidativa stressen kan leda till att individer som redan har sjukdomar, såsom immunbristsjukdomar eller exempelvis diabetes eller neurodegenerativa sjukdomar, kan vara särskilt känsliga för strålningens oxidativa stresspåverkan.

Dessutom dras slutsatsen att forskningen visar att mycket unga och äldre individer har sämre försvar mot oxidativ stress generellt vilket gör att de också kan vara särskilt känsliga för strålningen.

Exempelvis har forskning på djur visat att unga individer inte kan kompensera för strålningsorsakad oxidativ stress, även efter en återhämtningsperiod, till skillnad från vuxna individer.

I vissa studier har den strålningsorsakade oxidativa stressen åtföljts av förändringar som även är inblandade i neurodegenerativa sjukdomar, konstaterar BERENIS. Majoriteten av djurstudier som förutom oxidativ stress även undersökte effekter på beteende och kognitiva funktioner visade att minnet försämrades. Det finns därför enligt de schweiziska experterna i BERENIS bevis från djurstudier för att strålningen även orsakar försämrad kognitiv förmåga.  Djur som redan hade skador i hjärnan (exempelvis Alzheimers sjukdom) påverkades dessutom mer än kontroller. Även andra miljö- och riskfaktorer kan påverka i vilken utsträckning oxidativ stress pga exponering för strålningen uppstår. Det finns bevis för att ålder är ett exempel på en sådan riskfaktor eftersom äldre individer har sämre förmåga att kompensera för ökad bildning av fria radikaler då äldre har minskad antioxidativ förmåga i hjärnan. Mycket unga individer, exempelvis små barn som nyligen fötts, har inte fullt utvecklade antioxidativa skyddsmekanismer och kan därför också vara särskilt känsliga.

Bevisen går inte längre att förneka – strålningen orsakar oxidativ stress

I oktober förra året publicerade vi en artikel som redovisade en forskningssammanställning som visade att en tydlig majoritet av forskningen visar att mikrovågsstrålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress, skadar cellers DNA och orsakar skadliga effekter på hjärnan.

Sammanställningen genomförd av professor emeritus Henry Lai som själv forskat på effekter av mikrovågsstrålning och lågfrekventa magnetfält. Under 1990-talet visade han att såväl mikrovågsstrålning vid WiFi-liknande frekvens (2,45 GHz) som lågfrekventa magnetfält orsakar DNA-skador vid nivåer under dagens referensvärden/gränsvärden för tillåten strålning. Se även Bioinitiative.org

Radiofrekvent/mikrovågsstrålning: 75% (711) av totalt  944 studier visar signifikanta effekter

Av dessa 944 studier framkom följande resultat:

  • Oxidativ stress: 91% (240) av totalt 261 studier visar signifikanta effekter.
  • Genetiska effekter: 65% (226) av totalt 348 studier visar signifikanta effekter varav 65% (78) av 110 visar skador på DNA.
  • Neurologiska effekter: 73% (245) av totalt 335 studier visar signifikanta effekter.


Lågfrekventa magnetfält
:, 87% (611) av totalt 705 studier visar signifikanta effekter

Av dessa 705 studier framkom följande resultat:

  • Oxidativ stress: 89% (235) av totalt 263 studier visar signifikanta effekter
  • Genetiska effekter: 78% (160) av totalt 204 studier visar signifikanta effekter varav 73% (46) av 63 studier visar DNA-skador
  • Neurologiska effekter: 91% (216) av totalt 238 studier visar signifikanta effekter.

Expert från ICNIRP och Strålsäkerhetsmyndighetens expertgrupp i BERENIS

BERENIS ordförande heter Martin Röösli. Han är även medlem i ICNIRP’s sk ”main commission” som tagit fram de referensvärden eller gränsvärden som gäller för tillåten strålning och som inte skyddar mot de oxidativa stresseffekter och övriga skadliga effekter, exempelvis DNA-skador, neurodegenerativa sjukdomar och cancerrisker, som forskningen visat. Han är också medlem i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd som också förnekar att strålning under ICNIRP:s värden kan vara skadlig. ICNIRP:s värden gällande mikrovågsstrålning skyddar endast mot omedelbara effekter som beror på uppvärmning som orsakas då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad inom 30 minuter. Gällande magnetfält skyddar ICNIRP:s värde endast mot nervretningar och det är hundratals gånger högre än de nivåer där forskningen genomgående observerat förhöjd risk för cancer och degenerativa sjukdomar.

Nu har alltså två medlemmar i Martin Rööslis egen expertgrupp slagit fast att mikrovågsstrålning och magnetfält vid nivåer under ICNIRP:s referensvärden visats orsaka oxidativ stress vilket kan vara särskilt skadligt för mycket unga, äldre och de med immunbristsjukdomar, diabetes, neurodegenerativa sjukdomar med mera.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, å sin sida skriver på sin webbsida följande om oxidativ stress och mikrovågsstrålning (SSM kallar det för ”radiovågor”):

”Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd pekar dock på observationer av biologisk påverkan i djurstudier på exponeringsnivåer även under gällande referensvärden. I första hand handlar det om observationer av ökad oxidativ stress. Indikationer på svag kognitiv påverkan har också rapporterats i några studier. Dessa observationer behöver fortsatt analyseras och eventuell hälsopåverkan utredas. Observationerna utgör, tillsammans med en generell osäkerhet vid införande av ny teknik, skäl till försiktighet vilket i det här fallet hanteras av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens försiktighetsprincip.”

Till skillnad från schweiziska BERENIS där det tydligt framkommer vilka som ansvarar för bedömningen är det en väl bevarad hemlighet vem/vilka som ansvarar för texten och bedömningen att det skulle handla om  ”indikationer på svag kognitiv påverkan” med mera på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida och som tonar ner eller rent av vilseleder om omfattningen av bevisade skadliga effekter mikrovågsstrålning och lågfrekventa magnetfält.

Det handlar långt ifrån om enstaka studier, som SSM ofta gjort gällande, utan exempelvis om 240 studier som alla visat ökad oxidativ stress pga mikrovågsstrålning som sänds ut från trådlös teknik. Det handlar vidare om 226 studier som visat genetiska effekter samt 245 som visat neurologiska effekter. Det handlar dessutom om betydligt mer än ”svag kognitiv påverkan”. I flera fall varnar forskarna själva för ökad risk för degenerativa sjukdomar (exvis Alzheimers) och cancer. Redan år 1997 skrev Henry Lai:

“Effects of in vivo microwave exposure on DNA strand breaks, a form of DNA damage, were investigated in rat brain cells. In previous research, we have found that acute (2 hours) exposure to pulsed (2 microseconds pulses, 500 pps) 2450-MHz radiofrequency electromagnetic radiation (RFR) (power density 2 mW/cm2, average whole body specific absorption rate 1.2 W/kg) caused an increase in DNA single- and double-strand breaks in brain cells of the rat when assayed 4 hours post exposure using a microgel electrophoresis assay. In the present study, we found that treatment of rats immediately before and after RFR exposure with either melatonin (1 mg/kg/injection, SC) or the spin-trap compound N-tert-butyl-alpha-phenylnitrone (PBN) (100 mg/kg/injection, i.p.) blocks this effects of RFR. Since both melatonin and PBN are efficient free radical scavengers it is hypothesized that free radicals are involved in RFR-induced DNA damage in the brain cells of rats. Since cumulated DNA strand breaks in brain cells can lead to neurodegenerative diseases and cancer and an excess of free radicals in cells has been suggested to be the cause of various human diseases, data from this study could have important implications for the health effects of RFR exposure. “

Forskningen visar att strålningen ökar risken för cancer och Alzheimers

Den schweiziska nya utredningen och tidigare rapporter pekar på samband mellan oxidativ stress och utveckling av både cancer och neurodegenerativa sjukdomar. Samtidigt har forskningen sammantaget även visat ökad risk för cancer vid mobilanvändning, vid exponering för basstationer för mobiltelefoni, vid arbete inom militära yrken som innebär förhöjd exponering för mikrovågor samt vid förhöjd exponering för magnetfält från kraftledningar.

Dessutom har en klar majoritet av forskningen visat förhöjd risk för Alzheimers eller demens vid förhöjd exponering för magnetfält från kraftledningar. Det saknas fortfarande studier som studerar samband mellan neurodegenerativa sjukdomar och mobilanvändning. En enda studie har studerat om det föreligger förhöjd risk för ALS vid exponering för mobilmaster och den enda studien visade förhöjd risk.

Referens: BERENIS newsletter january 2021

Artikel publicerad den 6 april 2021 i IJMS

senaste uppdatering: 29 april 2021Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend