Smartmobiler ökar risken för bröstcancer

En ny studie visar att kvinnor som använder smartmobiler mycket löper ökad risk för bröstcancer. Mobilberoende kvinnor som använder mobilen före sänggåendet löper nästan sju gånger ökad risk. De som förvarar smartmobiler nära bröstet eller midjan löper mellan fyra till fem gånger ökad risk för bröstcancer jämfört med de som förvarar telefonen under midjan.

Forskare från Medical University of Taipei, Taiwan, publicerade den 2 januari 2021 den första studien hittills som undersökt samband mellan insjuknande i bröstcancer och användning av så kallade smartmobiler. Studien är en fall-kontrollstudie som inkluderade 211 kvinnor som fått bröstcancer under 2017-2018 samt 894 friska kontroller och vars användning av sk smartmobiler jämförts.

Resultatet visar att de kvinnor som använde mobilen mycket (i studien definierade som ”mobilberoende”) hade 1,43 gånger ökad risk för bröstcancer jämfört med kvinnor som bedömdes inte vara mobilberoende. De som vanligen förvarade mobilen nära bröstet eller midjan hade mellan 5,03 respektive 4,06 gånger ökad risk.  Forskarna fann ett signifikant samband mellan avståndet till brösten vid mobilanvändning och risk för bröstcancer. Likaså var risken förhöjd 5,27 gånger för de kvinnor som använde mobilen mer än 4,5 minuter innan sänggående.

Kvinnor med hög mobilanvändning och som dessutom använde mobilen mer än 4,5 minuter före sänggåendet hade 6,88 gånger högre risk för bröstcancer jämfört med kvinnor som varken var mobilberoende eller använde mobilen mer än 4,5 minuter före sänggåendet.

Resultatet visade 1,59 gånger ökad risk vid användning av smartmobil nära bröstet jämfört med då mobilen är placerad på ett bord och därmed kommer längre bort från kroppen och exponeringen för den utsända mikrovågsstrålningen blir lägre.

Omfattande forskning visar cancerrisk

Forskarna bakom studien konstaterar att andra forskare tidigare visat att mikrovågsstrålning som sänds ut från mobiltelefoner, WiFi, mobilbasstationer och annan trådlös teknik, kan skada cellers DNA och bilda fria radikaler eller oxidativ stress. Sammanlagt 78 studier visar DNA-skador och 240 visar att strålningen orsakar oxidativ stress.

Den senaste analysen av all tillgänglig forskning, publicerad i slutet av 2020, om samband mobiltelefoner och risk för hjärntumör visar att mobilanvändning med över sammanlagt 1000 timmar, motsvarande 17 minuter om dagen fördelat på tio år, ökar risken för malign hjärntumör. Tidigare har flera andra meta analyser av den samlade forskningen också visat förhöjd risk.

År 2019 och 2018 publicerades resultaten av en studie, den första hittills om risk för sköldkörtelcancer vid mobilanvändning som också visar ökad risk.

Den största djurstudien som hittills gjort, från ansedda National Toxicology Program (NTP) om mobilstrålning orsakar cancer visar klara belägg för cancer och även att strålningen orsakar ökad förekomst av DNA-skador i analyser av organ från de exponerade djuren. Dessutom visade en stor italiensk djurstudie från ansedda Ramazzini Institute redovisad 2018 liknande resultat som NTP-studien vid exponeringsnivåer  (50 V/m) som är lägre än de som Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar är satta med stor säkerhetsmarginal till visade skadliga effekter.

Under 2020 visade även forskning att användning av mobiltelefon under graviditeten ökar förekomsten av DNA-skador i navelsträngsblod och moderkaka.

Läs gärna mer i Strålskyddsstiftelsens faktablad om risk för cancer vid mobilanvändning.

Skärmanvändning påverkar sömn och sömnhormon

Vidare pekar forskarna i den nya studien om risk för bröstcancer vid mobilanvändning på att det blå ljuset som avges från smartmobiler kan försämra sömnen genom att hämma produktionen av sömnhormonet melatonin. Forskning har visat att användning av smartmobiler eller datorer före sänggåendet ökar risken för sömnproblem eller försämrar produktionen av sömnhormonet melatonin. En tidigare studie har visat att användning av elektronisk utrustning exempelvis iPad, hämmar melatoninproduktionen och senarelägger melatoninutsöndringen. Melatonin är en viktig antioxidant och sänkta nivåer av melatonin har kopplats till ökad risk för bröstcancer i tidigare forskning, se även här.

År 2016 visade en studie som analyserade all forskning hittills om samband mellan användning av surfplatta eller smartmobil före sänggåendet och sömnproblem ”ett starkt och entydigt samband” mellan användning av surfplatta eller smartmobil före sänggåendet och otillräcklig sömnlängd, sömnkvalitet och ökad sömnighet under dagen.

Både djurförsök och studier av människor som exponerats för mikrovågsstrålning eller radiofrekvent strålning visar att strålningen påverkar melatoninproduktionen (se sidan 23 osv.)

Detta samband mellan blått ljus och/eller mikrovågsstrålning och påverkad melatoninproduktion skulle kunna förklara den ökade risken för bröstcancer som forskarna observerade.

 

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend