Strålskydd – vår viktigaste uppgift

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att skydda människor och miljö mot skadliga former av elektromagnetiska fält och elektromagnetisk strålning, exempelvis mikrovågsstrålning från trådlös teknik, genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Vi har vetenskaplig forskning, forskares rekommendationer och Europarådets resolution 1815 som utgångspunkt. Vi verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt ger rådgivning åt enskilda individer och organisationer.

Strålskyddsstiftelsen har bildats på grund av svåra brister i ansvariga myndigheters reglering av och information om risker med verksamheter och produkter som avger elektromagnetiska fält.

Mikrovågsstrålningen har ökat lavinartat i vår miljö, framför allt på grund av den kraftiga expansionen av mobiltelefoni och annan trådlös teknik. En hel generation exponeras idag ända från fosterstadiet för nivåer som ingen tidigare utsatts för. Samtidigt visar forskningen i allt större omfattning att den elektromagnetiska strålningen innebär allvarliga risker för människan och miljön. Många människor vittnar om att strålningen ger dem lätta till mycket svåra symtom.

Europarådet

År 2011 antog Europarådet resolution 1815  om riskerna med elektromagnetiska fält.  Europarådet rekommenderade medlemsländerna att:

– vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering när det gäller barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer;

– ALARA-principen (As Low As Reasonable Achievable) ska tillämpas, dvs. att allmänhetens exponering ska hållas så låg som möjligt;

– införa informations- och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, särskilt med inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder

Strålskyddsstiftelsens arbete är i linje med Europarådets rekommendation som Sverige genom sitt medlemsskap förbundit sig att följa men som  myndigheter och regering försummat.

Forskarna vill att människor skyddas mer och informeras om riskerna

253 vetenskapsmän har i en gemensam skrivelse, EMF Scientist Appeal, meddelat att de är allvarligt oroade eftersom beläggen ökar för hälsorisker långt under gällande riktlinjer, exempelvis ökad cancerrisk. De hävdar att riktlinjerna därför behöver skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal informeras om riskerna. Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande. Samtidigt fortsätter WHO, EU och svenska myndigheter som Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket att rekommendera riktlinjer som saknar skydd mot dessa hälsorisker.

Strålskyddsstiftelsen synliggör forskningen som visar allvarliga risker

varningsskylt_mikrovagsstralning-250x219Forskningen har bland annat visat att elektromagnetisk strålning och mikrovågsstrålning kan orsaka cancer. Strålningen från mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer och andra tumörer i huvudområdet, skadar cellers DNA och orsakar oxidativ stress. Det finns också omfattande belägg för att strålningen påverkar nervsystemet och hjärnans funktion på kort och lång sikt. Strålning kan orsaka  huvudvärk, sömnproblem, depressioner, ångest, beteendestörningar, hjärtbesvär samt även skada reproduktion, orsaka skadlig påverkan under fosterstadiet samt neurologiska sjukdomar. Symptombilden, kallad mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan, är beskriven i den vetenskapliga litteraturen sedan över 50 år tillbaka. Flera av dessa sjukdomar och symptom har ökat kraftigt i befolkningen det senaste decenniet.

Strålningen har ökat kraftigt, särskilt massivt med utbyggnaden av 4G+ och 5G. Ytterligare forskning pekar på att strålningen kan påverka immunsystemet och en rad kroppsfunktioner som fertilitet och hjärtrytm. Det finns oroväckande belägg för ökad risk för allvarliga kroniska sjukdomar, inklusive Alzheimers.  Riskerna är störst för barn och foster samt för gamla eller sjuka med försämrat immunförsvar.

Felaktig information om riskerna

shutterstock_54123526Den allvarliga riskbilden är inte är allmänt känd. Tvärtom har beslutsfattare på alla nivåer, media, och människor i allmänhet ofta fått den felaktiga informationen att forskningen inte skulle visat några risker. Den trådlösa tekniken beskrivs ensidigt i positiva termer utan att riskerna med mikrovågsstrålningen framhålls, detta gäller särskilt de senaste årens intensiva propaganda för 5G.

Människor får ingen hjälp

shutterstock_75670843Människor som får symtom på ohälsa som de kopplar till strålningen behöver hjälp. Vården ger inte adekvat stöd eftersom kunskap saknas om att elektromagnetiska fält kan orsaka sömnproblem, huvudvärk, hjärtklappning, tinnitus, yrsel, ångest och många andra sjukdomssymptom som sedan 50 år tillbaka finns väl beskrivna i den vetenskapliga litteraturen som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning eller elektromagnetiska fält (mikrovågssyndromet). Många som skadas av strålningen får därför vare sig rätt hjälp eller diagnos.

Ingen reglering

shutterstock_63622576Trots forskningsbilden och medborgarnas erfarenheter står myndigheter och regering passiva inför det massiva införandet av den trådlösa tekniken. Den strålningsproducerande marknaden är i praktiken helt oreglerad ur hälso- och miljösynvinkel.

De riktlinjer som reglerar industrins verksamhet och produkter är föråldrade och otillräckliga. De är inte relevanta eller anpassade för dagens massiva och kroniska exponering. De är inte heller anpassade efter fosters eller barns särskilda känslighet. Aktuella gränsvärden skyddar enbart mot uppvärmnings- och nervretningseffekter av mycket kort tids användning och tar uttryckligen inte hänsyn till långsiktiga risker som cancer eller andra allvarliga kroniska sjukdomstillstånd eller psykisk ohälsa/mikrovågssyndromet.

 

Styrelse

Mona Nilsson
Mona är författare till ”Mobiltelefonins hälsorisker”, ”Spelet om 3G” samt till många artiklar i ämnet. Hon har granskat de flesta aspekter av frågan i över 14 år och är idag en av Sveriges mest kunniga experter på området. Hon har en civilekonomexamen i internationell ekonomi från Uppsala Universitet och har vidareutbildning inom miljö vid Stockholms och Uppsala Universitet. Kontakt: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Katharina Krusell
Katharina är civilingenjör i Teknisk biologi. Hon arbetar sedan 18 år med miljöfrågor på en svensk myndighet. Hon har tidigare arbetat på Institutet för teknisk kemi på universitetet i Hannover, Tyskland  och på Jordforsk i Aas, Norge.

Malin Tornqvist

Malin är IT-konsult, civilekonom och jurist.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Bli månadsgivare

Läs här om hur du blir månadsgivare.


255 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

255 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer


Stoppa 5G – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers att skriva ut och sprida

 

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend