24 oktober, 2020

Strålskyddsstiftelsen – Strålskydd är vår viktigaste uppgift

Strålskyddsstiftelsen logoStrålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att skydda människor och miljö mot skadliga former av elektromagnetiska fält och elektromagnetisk strålning, exempelvis mikrovågsstrålning från trådlös teknik genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen har vetenskaplig forskning, forskares rekommendationer och Europarådets resolution 1815 som utgångspunkt. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt ger rådgivning åt enskilda individer och organisationer.

Strålskyddsstiftelsen har bildats på grund av svåra brister i ansvariga myndigheters reglering av och information om risker med verksamheter och produkter som avger elektromagnetiska fält.

Mikrovågsstrålningen har ökat lavinartat i vår miljö, framför allt på grund av den kraftiga expansionen av mobiltelefoni och annan trådlös teknik. En hel generation exponeras idag ända från fosterstadiet för nivåer som ingen tidigare utsatts för. Samtidigt visar forskningen i allt större omfattning att den elektromagnetiska strålningen innebär allvarliga risker för människan och miljön. Många människor vittnar om att strålningen ger dem lätta till mycket svåra symtom.

Europarådet: Informera brett om riskerna

EuroparådetÅr 2011 antog Europarådet resolution 1815  om riskerna med elektromagnetiska fält.  Europarådet rekommenderade medlemsländerna att:

– vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering när det gäller barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer;

– ALARA-principen (As Low As Reasonable Achievable) ska tillämpas, dvs. att allmänhetens exponering ska hållas så låg som möjligt;

– införa informations- och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, särskilt med inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder

Strålskyddsstiftelsens arbete är i linje med Europarådets rekommendation som Sverige genom sitt medlemsskap förbundit sig att följa men som  myndigheter och regering försummat.

Strålskyddsstiftelsen synliggör forskningen som visar allvarliga risker

varningsskylt_mikrovagsstralning-250x219Forskningen har bland annat visat att elektromagnetisk strålning och mikrovågsstrålning kan orsaka cancer. Strålningen från mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer och andra tumörer i huvudområdet, skadar cellers DNA och orsakar oxidativ stress. Det finns också omfattande belägg för att strålningen påverkar nervsystemet och hjärnans funktion på kort och lång sikt. Strålning kan orsaka  huvudvärk, sömnproblem, depressioner, ångest, beteendestörningar, hjärtbesvär samt även skada reproduktion, orsaka skadlig påverkan under fosterstadiet samt neurologiska sjukdomar. Flera av dessa sjukdomar och symptom har ökat kraftigt i befolkningen det senaste decenniet.

Samtidigt har strålningen ökat kraftigt. Ytterligare forskning pekar på att strålningen kan påverka immunsystemet och en rad kroppsfunktioner som fertilitet och hjärtrytm. Det finns oroväckande belägg för ökad risk för allvarliga kroniska sjukdomar, inklusive Alzheimers.  Riskerna är störst för barn och foster samt för gamla eller sjuka med försämrat immunförsvar.

Felaktig information om riskerna

shutterstock_54123526Den allvarliga riskbilden är inte är allmänt känd. Tvärtom har beslutsfattare på alla nivåer, media, och människor i allmänhet ofta fått den felaktiga informationen att forskningen inte skulle visa några risker. Den trådlösa tekniken beskrivs ensidigt i positiva termer utan att riskerna med mikrovågsstrålningen framhålls, detta gäller särskilt de senaste årens intensiva propaganda för 5G.

Människor får ingen hjälp

shutterstock_75670843Människor som får symtom på ohälsa som de kopplar till strålningen behöver hjälp. Vården ger inte adekvat stöd eftersom kunskap saknas om att elektromagnetiska fält kan orsaka sömnproblem, huvudvärk, hjärtklappning, tinnitus, yrsel, ångest och många andra sjukdomssymptom som sedan 50 år tillbaka finns väl beskrivna i den vetenskapliga litteraturen som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning eller elektromagnetiska fält (mikrovågssyndromet). Många som skadas av strålningen får därför vare sig rätt hjälp eller diagnos.

Ingen reglering

shutterstock_63622576Trots forskningsbilden och medborgarnas erfarenheter står myndigheter och regering passiva inför det massiva införandet av den trådlösa tekniken. Den strålningsproducerande marknaden är i praktiken helt oreglerad ur hälso- och miljösynvinkel.

De riktlinjer som reglerar industrins verksamhet och produkter är föråldrade och otillräckliga. De är inte relevanta eller anpassade för dagens massiva och kroniska exponering. De är inte heller anpassade efter fosters eller barns särskilda känslighet. Aktuella gränsvärden skyddar enbart mot uppvärmnings- och nervretningseffekter av mycket kort tids användning och tar uttryckligen inte hänsyn till långsiktiga risker som cancer eller andra allvarliga kroniska sjukdomstillstånd eller psykisk ohälsa/mikrovågssyndromet.