Smarta elmätare – hur smarta är de egentligen? De flesta elabonnenter har sedan några år fått nya fjärravlästa så kallade ”smarta” elmätare. Riksdagen har år 2017 beslutat att mätarna ska lämna data en gång i timman. Detta innebär att tidigare elmätare nu i stor omfattning byts ut och alla elmätare ska vara utbytta senast den 31 december 2024. De nya elmätarna medför avsevärda hälsorisker genom försämrad elmiljö eller ökad mikrovågsstrålning i hemmen och den omgivande miljön.

Hur fungerar det?

samrta elmätareEnligt den nya lagen som beslutats av riksdagen ska elmätarna kunna ge förbrukningsdata per timma. Därför ska nu ett stort antal elmätare bytas ut för detta syfte. Elförbrukningsdata förs även automatiskt över till elbolaget med hjälp av mikrovågor eller via elnätet

Strålskyddsstiftelsen ett remissvar på förslaget till nya elmätare

De nya elmätarna kan sända detaljerad information om kundernas elanvändning till kraftbolagen genom överföring endera med mikrovågor i starka oregelbundna pulser (var 30:e sekund eller 1 gång per minut enligt mätningar) eller genom att sända uppgifterna med bärvåg på elledningarna. Nya så kallade ”smarta” elmätarna kan också ha andra funktioner. Exempelvis har EON haft en kampanj där ”smarta elmätare” delats ut gratis till kunderna. Dessa mätare kommunicerar med hjälp av wifi i hemmet och medför en ökad strålningsbelastning av en särskilt skadlig strålningsform som många människor får mycket svåra symtom av, bland annat migrän, svårt att tänka klart och hudutslag/röd brännande hud.

Andra uppgifter gör gällande att mätarna är en del i det ökande övervakningssamhället och att information som insamlats av elkunden kan användas i andra kommersiella syften.

Den gamla typen av elmätare, analoga elmätare, har en skiva som drivs runt av magnetfält. Magnetfälten följer växelströmmens växlingar och mätaren skapar därför inga störningar på elnätet eller ledningarna i huset. Magnetfälten avtar mycket snabbt med ökande avstånd från mätaren. Det här är den typ av elmätare som minimerar hälsoriskerna.

Elektroniska elmätare har en liten lampa som blinkar. Elektroniken i mätaren får ström från en transformator. I de fall det är en så kallad elektronisk transformator drar den ström på ett sätt som ger högfrekventa el- och magnetfält runt elledningarna, förutom runt själva elmätaren.

Vad är problemet?

Alla typer av elmätare orsakar växlande magnetfält. När överföringen sker via elnätet innebär det en stor förändring av den elektriska och magnetiska miljön runt elledningarna. Trådlös överföring, på liknande frekvenser som i mobilnätet, exempelvis 4G, ger dessutom ytterligare ett tillskott till den mikrovågsstrålning vi utsätts för. Eftersom överföringen sker i plötsliga intervaller eller pulser är den särskilt skadlig.

Vissa typer av fjärravlästa elmätare skickar avläsningen på ett sätt som kan jämföras med att orsaka höga transienter (spikar) på elnätet. Undersökningar av miljöer med förhöjda transienter och hälsa har visat på ökad cancerrisk och andra ohälsoeffekter.

Österrikiska läkarförbundets miljömedicinska grupp har konstaterat att smarta elmätare orsakar “electrosmog” eller med andra ord en förorening av miljön med strålning som är skadlig för hälsan. Detta gäller såväl de som sänder med mikrovågor och de som sänder via elnätet. De förväntade konsekvenserna är ökad förekomst av sjukdom. Förbundet anser att införandet av smarta elmätare bör skjutas upp tills andra tekniska lösningar finns tillgängliga. Länk

Vanliga symptom

Upprepade rapporter från människor som fått svåra hälsoproblem sedan de nya elmätarna installerats pekar bland annat på följande vanliga ohälsoeffekter

 • Sömnsvårigheter, ökad trötthet
 • Stresskänsla, nedstämdhet, ångest
 • Huvudvärk
 • Koncentrations, minnes- samt inlärningsproblem
 • Yrsel
 • Hjärtproblem, tryck över bröstet, hjärtarytmi
 • Ledvärk
 • Beteendestörningar hos barn
 • Hudproblem
 • Ögonproblem

Det allvarliga är att eftersom de allra flesta människor är okunniga om riskerna och elbolagen inte informerar sina kunder om de faktiska riskerna vid installationen av de nya elmätarna kopplar de flesta inte dessa symptom som kan komma smygande en tid efter installationen, till de nya elmätarna. De förstår därför inte att den lilla nya elmätaren kan vara boven bakom de nya hälsoproblemen.

”Smarta” elmätare och andra ”smarta” produkter spär på den försämrade elektromagnetiska miljö som råder i många hem- På kort sikt ökar risken för ohälsosymtom som nämnts ovan. På sikt medför den ökade belastningen av skadlig strålning till en ökad risk för cancer och  neurologiska sjukdomar. Drygt 50 internationella experter varnar för hälsorisker i öppet brev (2012).

Råd för att minska riskerna

Var verkligt smart och undvik de osmarta ”smarta elmätarna”. Kontrollera vad du har för elmätare, i synnerhet om du eller medlemmar av din familj, har några av ovan nämnda hälsoproblem. Att få tillbaka den analoga mätaren och i övrigt minimera sin exponering för trådlös teknik kan ge avsevärda hälsoförbättringar.

Begär av din nätleverantör (Eon, Fortum, Vattenfall) att få tillbaka din analoga elmätare. Du måste då åta dig att sköta avläsningen själv en gång i månaden. Det är enkelt att läsa av elmätaren.

Andra förslag:

 1. Kräv att bästa möjliga teknik används enligt MB kap. 2 för att undvika att människor utsätts för olägenheter. Bästa möjliga teknik är sändning via elnätet med filter mellan elmätare och din fastighet som skyddar er mot skadliga transienter/elpulser. Begär dessutom att elbolaget visar att tekniken inte är skadlig (mikrovågsstrålande elmätare) vilket de hittills inte gjort. Omvända bevisbördan enligt MB kap. 2. Vägra alltså att de sätter en teknik på din fastighet som kan skada din hälsa och som de inte visat är säker. Anför att det tvärtom finns det gott om vittnesmål om att människor blivit allvarligt sjuka pga elmätare som sänder trådlösa mikrovågspulser. Hänvisa till att det finns en oacceptabel risk för sjukdom pga elmätaren med pulserande mikrovågsstrålning om den sätts på er fastighet.
 2. Begär att slippa denna nya mätare åtminstone fram till utgången av 2024 då lagen träder ikraft och behålla den nuvarande fram tills dess. Under tiden kan bättre mindre skadlig teknik finnas tillgänglig.
 3. Informera alla grannar om riskerna med de nya elmätarna.

 

Mer läsning:

Vetenskaplig undersökning av hälsoproblem pga elmätare från 2014. Pub Med. Artikel om undersökningen. Länk

Vågbrytaren Stockholm om smarta elmätare

Grupptalan i USA ”Smart meter class action”. Länk:

Exempel från Australien på svåra hälsoproblem efter installation av smart elmätare. Länk

Filmdokumentär om hälsorisker med smarta elmätare: Take back your power. Länk

American Academy of Environmental Medicine begär stopp för smarta elmätare pga hälsoproblemen som observerats. Länk

Smart Grid Awareness. Länk

 

Sidan uppdaterades den 17 februari 2021

Vi arbetar för vår gemensamma framtid – Stöd oss!

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer. Stöd oss.


255 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

255 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer


Stoppa 5G – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers att skriva ut och sprida

 

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Send this to a friend