Smarta elmätare – hur smarta är de egentligen? De flesta elabonnenter har sedan några år fått nya fjärravlästa så kallade ”smarta” elmätare. Regeringen har 2018 beslutat att mätarna ska lämna data en gång i timman. Detta innebär att tidigare elmätare nu i stor omfattning byts ut och senast den 31 december 2024 ska alla elmätare vara utbytta. De nya elmätarna medför avsevärda hälsorisker genom ökad mikrovågsstrålning i hemmen och den omgivande miljön samt även försämrad elmiljö till följd av smutsig el.

Hur fungerar det?

Enligt de nya kraven på elmätarna som beslutats av regeringen 2018  (se förordning 1999:716) ska kunden kunna få förbrukningsdata per timma och även ställas om till att ge data var 15:e minut. Därför ska nu samtliga elmätare bytas ut för detta syfte. Energimarknadsinspektionen har gjort en enkel lista över de nya kraven.

Observera att det inte finns något nytt krav på att elnätsföretaget ska föra över mätdata oftare än en gång per månad till sig själva (eller i vissa fall vidare till den elleverantör du själv har valt). Det finns således inget krav på att en elmätare måste sända mikrovågsstrålning kontinuerligt dygnet runt för att föra över mätdata till elnätsföretaget. Mätdata ska rapporteras till elnätsföretaget en gång per månad precis som tidigare.

Strålskyddsstiftelsen ett remissvar på förslaget till nya elmätare

De nya elmätarna sänder  mikrovågor i starka oregelbundna täta pulser.

Den gamla typen av elmätare, analoga elmätare, har en skiva som drivs runt av magnetfält. Magnetfälten följer växelströmmens växlingar och mätaren skapar därför inga störningar på elnätet eller ledningarna i huset. Magnetfälten avtar mycket snabbt med ökande avstånd från mätaren. Det här är den typ av elmätare som minimerar hälsoriskerna.

Elektroniska elmätare har en liten lampa som blinkar. Elektroniken i mätaren får ström från en transformator. I de fall det är en så kallad elektronisk transformator drar den ström på ett sätt som ger högfrekventa el- och magnetfält runt elledningarna, förutom runt själva elmätaren.

Vad är problemet?

Alla typer av elmätare orsakar växlande magnetfält. Om överföringen sker via elnätet innebär det en stor förändring av den elektriska och magnetiska miljön runt elledningarna. Trådlös överföring, på liknande frekvenser som i mobilnätet, exempelvis 4G, ger dessutom ytterligare ett tillskott till den mikrovågsstrålning vi utsätts för. Eftersom överföringen sker i plötsliga intensiva intervaller eller pulser är den särskilt skadlig.

Dr David Carpenter, USA, har redovisat mätresultat som visar att fem mätare som satt bredvid varandra vid mätning visats sända 380 000 mikroW/m2 på 1,20 meters avstånd. Pulserna var intensiva och många: över 12 000/dag.

Vissa typer av fjärravlästa elmätare skickar avläsningen på elnätet vilket genererar kraftiga  ”högfrekventa störningar” eller smutsig el. Smutsig el innebär små, korta och snabba förändringar av spänningen på elnätet. Undersökningar av miljöer med mycket smutsig el och hälsa har visat på ökad cancerrisk och andra ohälsoeffekter.

Även de nya elmätarna som sänder information trådlöst med mikrovågsstrålning (4G) har enligt mätningar i laboratorium visats orsaka höga nivåer av smutsig el i frekvensområdet under 150 kHz och i området över 30 MHz. Detta frekvensområde täcks inte av EU:s regelverk.

Österrikiska läkarförbundets miljömedicinska grupp har konstaterat att smarta elmätare orsakar “electrosmog” eller med andra ord en förorening av miljön med strålning som är skadlig för hälsan. Detta gäller såväl de som sänder med mikrovågor och de som sänder via elnätet. De förväntade konsekvenserna är ökad förekomst av sjukdom. Förbundet anser att införandet av smarta elmätare bör skjutas upp tills andra tekniska lösningar finns tillgängliga. Länk

En grupp av drygt 50 läkare och forskare undertecknade gemensamt en skrivelse år 2012 i vilken de noterade följande:

”Wireless smart meters typically produce atypical, relatively potent and very short pulsed RF/microwaves whose biological effects have never been fully tested.”

This radiation sends signals to living tissue that stimulate biochemical changes, which can generate various symptoms and may lead to diseases such as cancer.”

Forskning

En undersökning publicerad år 2014 som inkluderade 92 personer som drabbats av hälsoproblem efter att mikrovågsstrålande ”smarta” elmätare installerats i eller invid deras bostäder redovisade att de vanligaste symptomen som kopplades till elmätarna var sömnlöshet, huvudvärk, tinnitus, trötthet, kognitiva störningar, onormala känsloförnimmelser, yrsel. Dessa symptom påverkade människornas liv hög grad. Slutsatserna från forskaren Federica Lamech var att de rapporterade symptomen stämmer väl överens med de symptom som redovisats i forskningen sedan början av 1970-talet som effekter av exponering för mikrovågsstrålning (även kallat radiofrekvent strålning) samt att smarta elmätare verkar ha särskilda egenskaper som leder till att människor utvecklar sjukdomssymptom, trots att de tidigare inte reagerat med ohälsa vid exponering för mikrovågsstrålning.

Vanliga symptom

Upprepade rapporter från människor som fått svåra hälsoproblem sedan de nya elmätarna installerats talar bland annat om följande vanliga ohälsoeffekter

 • Sömnsvårigheter, ökad trötthet
 • Stresskänsla, nedstämdhet, ångest
 • Huvudvärk
 • Koncentrations, minnes- samt inlärningsproblem
 • Yrsel
 • Hjärtproblem, tryck över bröstet, hjärtarytmi
 • Ledvärk
 • Tinnitus

Det allvarliga är att eftersom de allra flesta människor är okunniga om riskerna och elbolagen inte informerar sina kunder om de faktiska riskerna vid installationen av de nya elmätarna kopplar de flesta inte dessa symptom som kan komma smygande en tid efter installationen, till de nya elmätarna. De förstår därför inte att den lilla nya elmätaren kan vara boven bakom de nya hälsoproblemen.

Läs även vår artikel om kvinna som blev sjuk enbart några dagar efter att en elmätare installerats i maj 2020 i typiska symptom på exponering för mikrovågsstrålning.

Råd för att minska riskerna

Var verkligt smart och undvik de osmarta ”smarta elmätarna”. Kontrollera vad du har för elmätare, i synnerhet om du eller medlemmar av din familj, har några av ovan nämnda hälsoproblem. Att få tillbaka den analoga mätaren och i övrigt minimera sin exponering för trådlös teknik kan ge avsevärda hälsoförbättringar.

Begär av din nätleverantör att få tillbaka din analoga elmätare. Du måste då åta dig att sköta avläsningen själv en gång i månaden och rapportera in detta till elleverantören. Det är enkelt att läsa av elmätaren.

Andra förslag:

 1. Kräv att bästa möjliga teknik används enligt Miljöbalken, MB kap. 2 för att undvika att människor utsätts för olägenheter. Bästa möjliga teknik är sändning via elnätet med filter mellan elmätare och din fastighet som skyddar er mot skadliga transienter/elpulser. Begär dessutom att elbolaget visar att tekniken inte är skadlig (mikrovågsstrålande elmätare) vilket de hittills inte gjort. Denna sk omvända bevisbörda som åvilar verksamhetsutövaren finns i MB kap. 2. Vägra alltså att de sätter en teknik på din fastighet som kan skada din hälsa och som de inte visat är säker. Anför att det tvärtom finns det gott om vittnesmål om att människor blivit allvarligt sjuka pga elmätare som sänder trådlösa mikrovågspulser. Hänvisa till att det finns en oacceptabel risk för sjukdom pga elmätaren med pulserande mikrovågsstrålning om den sätts på er fastighet.
 2. Begär att slippa denna nya mätare åtminstone fram till utgången av 2024 då lagen träder ikraft och behålla den nuvarande fram tills dess. Under tiden kan bättre mindre skadlig teknik komma att finnas tillgänglig.
 3. Informera alla grannar om riskerna med de nya elmätarna.

 

Mer läsning:

Faktablad om smarta elmätare, Strålskyddsstiftelsen. Länk

Vetenskaplig undersökning av hälsoproblem pga elmätare från 2014. Pub Med. Artikel om undersökningen. Länk

Vågbrytaren Stockholm om smarta elmätare

Grupptalan i USA ”Smart meter class action”. Länk:

Exempel från Australien på svåra hälsoproblem efter installation av smart elmätare. Länk

Filmdokumentär om hälsorisker med smarta elmätare: Take back your power. Länk

American Academy of Environmental Medicine begär stopp för smarta elmätare pga hälsoproblemen som observerats. Länk

Smart Grid Awareness. Länk

 

Sidan uppdaterades den 29 september 2021

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83