Nya elmätares strålning orsakar sjukdom

Elbolagen i Sverige byter nu ut samtliga elmätare efter ett regeringsbeslut. De nya elmätarna sänder intensiva pulser av mikrovågsstrålning som är skadlig för hälsan. Kort efter att en ny elmätare etablerats tio meter från bostaden i maj 2020 blev en äldre kvinna sjuk i svår smärta och en rad symptom typiska för exponering för mikrovågsstrålning.

De nya sk ”smarta” elmätarna, som regeringen fattat beslut om sommaren 2018 (SFS 2019:204) om ändring i förordning 1999:716) , ska uppfylla sju funktionskrav (se slutet av denna text). Ett av kraven är att elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per kvart. Andra krav är att elbolaget på distans ska kunna ändra inställningar i elmätaren och bryta strömmen. De nya mätarna ska enligt beslutet vara installerade senast den 31 december 2024.

Den allvarliga baksidan med dessa nya mätare är att de sänder mikrovågsstrålning, tätt och oregelbundet i intensiva pulser. Mikrovågsstrålning som sänds i pulser har i forskning visats vara särskilt skadlig och enligt en utredning från National Academies of Science, Engineering and Medicine, USA, orsakat många diplomaters svåra hälsoproblem.

Tillverkaren Aidon uppger exempelvis att deras elmätare kan sända upp till 150 000 mikroW/m2 om mätaren kommunicerar med mobilnätet.

Omfattande erfarenheter från hela världen visar att dessa påstått ”smarta” elmätare gör människor sjuka pga den intensiva pulserande mikrovågsstrålningen. Människor har vittnat om insjuknande efter installerande av elmätare vilket har lett till oerhörda lidande, förlust av inkomst pga sjukdom och svårigheter att bo kvar i bostaden vilket i vissa fall resulterat i ett liv som bostadslös. Jeremy Johnson berättade exempelvis i ett uppmärksammat föredrag på TED talks om hur han insjuknade då han arbetade som chef på ett IT-företag i Silicon Valley efter att tio elmätare installerats i en lokal under hans sovrum. Exponeringen för elmätarna ledde till att Jeremy Johnson inte längre tålde exponering för strålningen från WiFi, mobiltelefoner och mobilmaster och förpassade honom till ett liv utan arbete och utan bostad.

Äldre kvinna blev sjuk efter ett par dagar

Den 22 maj 2020  bytte elbolaget Ale El ut mätaren på Mikael Petterssons gård i Skepplanda norr om Göteborg. På gården bor även hans mamma i ett separat hus. Den nya elmätaren installerades i ett mätarskåp som är beläget 10 meter från mammans hus. Dagen därpå kände mamman vad hon beskrev som kraftiga nyp i ansiktet och i huden. Det var först då som Mikael upptäckte att den nya mätaren hade en sändarantenn och sände höga pulser av mikrovågsstrålning.

Tre dagar efter mätarbytet ringer mamman till Mikael och berättar att hon drabbats av obeskrivlig värk i hela kroppen och att benen inte längre bär henne. Han testade då att vira avskärmande aluminiumfolie runt sändarantennen och efter en halvtimma ringer hans mamma och berättar att symptomen avtagit något. Men när folien togs bort blev mamman sämre igen. Detta gjordes upprepat: varje gång strålningen avskärmades med folien blev mamman något bättre och varje gång avskärmningen togs bort blev hon sämre igen. Detta var enligt Mikael bekräftelse på att strålningen hade betydelse för mammans insjuknande. Det fanns emellertid fortfarande något förhöjd strålning i och runt bostaden. Elmätarens strålning misstänks även ha tagit sig in huset via elledningen. Mammans hälsotillstånd försämrades gradvis.

En läkare som mamman uppsökte trodde att hon fått ichias. Mikael misstänker emellertid att det rör sig om neuralgi. Till saken hör att mamman aldrig tidigare haft varken ichias eller kronisk värk i kroppen:

”Sommaren tillbringade mamma mestadels sängliggande med svåra plågor, försämrad leverfunktion, oregelbunden hjärtrytm, högt blodtryck, tryck över bröstet och stora sömnproblem. Jag fick stanna hemma från arbetsuppdrag för att kunna vårda henne”, berättar Mikael.

Efter att elen helt stängts av i oktober 2020 och de intensiva strålningspulserna från elmätaren däremed upphört, kände mamman direkt ett förbättrat hälsotillstånd. Hon beskrev det som att strömbrytaren till hennes symptom stängts av:

”Detta var det slutliga beviset för att elmätaren orsakat hennes svåra symptom och sjukdomstillstånd alltsedan den monterades”, anser Mikael.

Elmätarna triggar symptom och känslighet

Efter många vittnesmål om svåra hälsoproblem efter installation av ”smarta” mikrovågsstrålande elmätare, genomfördes en undersökning i Australien som publicerades år 2014. Undersökningen inkluderade 92 personer.

Resultatet visar att de vanligaste rapporterade symptomen efter installation av elmätare var sömnlöshet, huvudvärk, tinnitus, trötthet, kognitiva problem, dysestesi (smärta från nervsystemet) och yrsel. Dessa symtom påverkade i hög grad människornas liv.

Forskarens slutsats är att människornas symptom överensstämmer med de som rapporterats av människor som exponerats för mikrovågsstrålning från andra källor. Eftersom de flesta människorna i studien inte tidigare lidit av symptom vid exponering för mikrovågsstrålning från andra källor verkar elmätarna ha egenskaper som triggar igång symtomen och ökar människors känslighet för strålningen.

Samma observation har Richard H. Conrad biokemist och doktor vid John Hopkins gjort:

“Many of them said they had never heard of electrical sensitivities before, were developing strange symptoms they never had before, could not use computers, wi-fi or cell phones any more without painful symptoms (even though previously they had been using them heavily with wi-fi in offices and on in homes 24/7). Weeks or months after their symptoms began they first discovered a smart meter on their home. Upon inquiry, they found out it had been installed at the time or just before their symptoms initiated… All this was surprising to me because this device was initiating ES (electrosensitivity) in previously normal, healthy persons who had tolerated wi-fi and cell phones for years with no problems.”

De nya tekniska kraven på elmätarna

De sju nya kraven som elmätarna ska uppfylla är:  (källa energimarknadsinspektionen) :

 1. Elmätaren ska kunna mäta både uttag och inmatning i varje fas av ström, aktiv effekt och reaktiv effekt, mäta spänningen i varje fas samt mäta och registrera den totala aktiva energin vid uttag och inmatning av el.
 2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.
 3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
 4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per kvart.
 5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
 6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
 7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans

Observera att det inte finns något nytt krav på att elnätsföretaget ska föra över mätdata oftare än en gång per månad till sig själva (eller i vissa fall vidare till den elleverantör du själv har valt). Det finns således inget krav på att en elmätare måste sända mikrovågsstrålning kontinuerligt dygnet runt för att föra över mätdata till elnätsföretaget. Mätdata ska rapporteras till elnätsföretaget en gång per månad precis som tidigare.

Kraven i miljöbalken

Enligt den svenska miljöbalken ska försiktighetsåtgärder vidtas ”om det finns skäl att anta olägenheter för människors hälsa och för miljön” (miljöbalken 2:a kapitel §3. Enligt försiktighetsprincipen i samma kapitel ska både bästa möjliga teknik användas för att skydda människor och miljö mot olägenheter. En verksamhet får inte bedrivas om den kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet enligt 2 kapitlet §10.

Dessa paragrafer är tillämpliga med följande argument:

 • Elmätarna sänder ut intensiva mikrovågspulser. Det finns skäl att anta att dessa pulser kan skada människors hälsa och miljön. Mikrovågsstrålning är klassad som möjligen cancerframkallande av IARC. En växande grupp forskare anser emellertid att bevisen idag är så starka att strålningen bör betraktas som Grupp 1, cancerogen för människa. Omfattande forskning har visat att mikrovågsstrålning är skadlig på många sätt: negativ påverkan på nervsystemet, skador på DNA, oxidativ stress, ökad risk för cancer, neurologiska och kroniska sjukdomar. Forskning har sedan 50 år tillbaka redovisat att mikrovågsstrålning, särskilt om den är pulserad, orsakar en symptombild som kännetecknas av sömnsvårigheter, huvudvärk, ledvärk, utmattning, depression, hjärtbesvär med mera. Dessutom vittnar många människor från hela världen sedan många år om dessa symptom sedan elmätare som sänder mikrovågsstrålning installerats i eller i närheten av deras hem. Det finns alltså skäl att anta olägenheter.
 • Bästa möjliga teknik har inte använts. Teknik som sänder pulserade intensiva mikrovågor kan befaras att skada människors hälsa och miljön.
 • Elmätarna kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet eftersom de ska installeras i eller invid samtliga fastigheter i hela Sverige.
 • Elmätarna kan även befaras skada insekts-, fågel-, och djurlivet genom ett betydande tillskott av pulserad mikrovågsstrålning.

Källor:

https://ei.se/sv/for-energiforetag/el/funktionskrav-elmatare/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/nasta-generation-smarta-elmatare-kan-introduceras-i-sverige/

Beslut om ändring i mätförordningen SFS 2019:204

Mätförordningen 1999:716

Studie från Australien 2014: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25478801/

Mer info/länktips:

Strålskyddsstiftelsens faktablad om elmätare

Dokumentären Take back your power

Artikel i The Ecologist 2017

Physicians for Safe Technology, USA

Föreningen Vågbrytaren om smarta elmätare

Grupptalan i USA ”Smart meter class action”. Länk

Exempel från Australien på svåra hälsoproblem efter installation av smart elmätare. Länk

American Academy of Environmental Medicine begär stopp för smarta elmätare pga hälsoproblemen som observerats. Länk

Smart Grid Awareness. LänkLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend