Tredje studie visar att 5G orsakar mikrovågssyndromet

En ny svensk fallstudie visar att en 5G-basstation orsakade mycket hög strålning i en bostad på 60 meters avstånd och symptom typiska för mikrovågssyndromet. Tidigare har två studier som publicerats under 2023 också visat att 5G på kort tid orsakar mikrovågssyndromet.

Den nya studien publicerades den 10 april 2023 i den vetenskapliga tidskriften Annals of Clinical and Medical Case Reports med titeln “A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment”.

Det är cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö- och Cancer och Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen som genomfört denna tredje fallstudie, liksom de två tidigare, gällande hälsoeffekter av exponering för verklig 5G-strålning. Lennart Hardell har sedan 1970-talet bedrivit epidemiologisk forskning om framförallt hälsorisker med olika miljögifter. Han var fört i världen med att publicera resultat om förhöjda cancerrisker med mobilanvändning och är en ledande forskare inom området. Hardell var en av 30 världsledande forskare som år 2011 bedömde cancerrisker med radiofrekvent mikrovågsstrålning från mobiltelefoni då denna form av strålning klassificerades som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B av IARC (International Agency for Research on Cancer).

Ingen tidigare forskning om hälsoeffekter av 5G

5G har byggts ut sedan tre år utan att någon forskning tidigare undersökt eventuella hälsoeffekter av vanligt förekommande exponering för 5G, eller så kallade ”worst case scenarios”, det vill säga för de fall där människor kan utsättas för nivåer nära de som tillåts av myndigheternas referensvärden. I synnerhet finns det inte några undersökningar som visat att 5G inte är skadligt för människors hälsa eller miljön. Emellertid har många forskare och läkare tidigt varnat för allvarliga hälsokonsekvenser av utbyggnaden av 5G, bland annat uttryckt i 5G Appeal, idag undertecknad av 430 vetenskapsmän och läkare.

Denna totala avsaknad av tillgängliga undersökningar av hälsoeffekter har varit en drivande faktor bakom studierna som nu genomförts i Sverige. Häpnadsväckande nog verkar vara de första i världen på hälsoeffekter av exponering för mikrovågsstrålning från basstationer för 5G.

Tidigare under hösten 2022 publicerades den första djurstudien av effekter av strålning från 5G-frekvensen 3,5 GHz dock var signalen GSM-modulerad. Trots exponering betydligt lägre än SSM:s referensvärde, i nivå med de som uppmätts i dessa tre fallstudier, observerades allvarliga effekter på hjärnan som i förlängningen kan leda till degenerativa sjukdomar enligt forskarna.

Den nya studien

I den nya studien undersöktes strålningen från en 5G basstation placerad på 60 meters avstånd från en lägenhet där en 52-årig kvinna och en hund bor. Basstationen är placerad på taket till en 3-våningsfastighet och antennerna är riktade mot kvinnans bostad som är på 2:a våningen med tillhörande balkong. Mycket höga nivåer av mikrovågsstrålning från 5G-antennerna uppmättes på balkongen, över 2 500 000 μW/m2 (mikrowatt per kvadratmeter) i maxvärde, vilket är lika med det maxvärde som den använda mätaren kan mäta. Därmed är nivåerna på balkongen 60 meter från 5G-antennerna sannolikt i verkligheten ännu högre.

Inne i bostaden uppmättes drygt 758 000 μW/m2 som mest nära fönstret mot 5G-basstationen. I vardagsrumssoffan uppmättes som mest 222 000 μW/m2. Betydligt lägre nivåer uppmättes i köket och i sovrummet. Dessa båda rum vetter mot andra sidan av fastigheten där inga basstationer för 5G eller 4G fanns inom synhåll. Mätningarna genomfördes upprepat på varje plats 10-20 gånger under 1 minut, med mätaren Safe & Sound Pro II.

Diagrammet nedan visar de kraftiga variationen (pulserna) i den uppmätta maxstrålningen under 1 minut från 5G-basstationen i vardagsrummet.

Ritningen nedan visar basstationens (A) placering i förhållande till bostaden (B).

Symptom på mikrovågssyndromet

5G-utrustningen installerades den 25 november 2022. Tidigare fanns utrustning för 4G och 3G på samma plats men det var först efter byte till 5G som kvinnan i lägenheten 60 meter bort upplevde svåra hälsoproblem typiska för exponering för förhöjd mikrovågsstrålning. Kvinnan hade emellertid endast bott knappt två månader i lägenheten.

Efter den 25 november började kvinnan lida av bland annat följande symptom: huvudvärk, yrsel, balans- och koncentrationsproblem, illamående, minnesbortfall, förvirring, trötthet, oro/ångest, tryck över bröstet, hosta, näsblödningar, hudbesvär, lungproblem, hög och oregelbunden puls, ledvärk och sömnsvårigheter.

Under ett par veckor under jul och nyår 2022/23 bodde kvinnan och hunden i en annan bostad med betydligt lägre strålning och utan 5G inom synhåll. I stort sett samtliga symptom försvann men de återkom då hon återvände till sin egen lägenhet.

Även hunden fick symptom i form av diarré. Efter promenader visade hunden tydlig ovilja att gå tillbaka till den strålningsbelastade bostaden.

Tidigare fallstudier

I januari 2023 publicerades den första fallstudien och i februari den andra fallstudien från Lennart Hardell och Mona Nilsson. Till skillnad från den nya studien studerade de båda första fall där basstationer för 5G placerats rakt ovanför bostäder eller kontor. I det första fallet uppmättes en stor ökning av mikrovågsstrålningen i sovrummet rakt under 5G-antennerna, jämfört förhållandet före 5G då utrustning för 3G/4G fanns på samma plats. I båda fallen var strålningen efter installation av 5G extremt hög rakt under 5G-antennerna, drygt 2 500 000 μW/m2 respektive 1 180  000 miljoner μW/m2 i det andra fallet. Den extrema ökningen av mikrovågsstrålningen orsakade svåra symptom på mikrovågssyndromet inom ett par dagar i det första fallet och tydliga symptom på mikrovågssyndromet efterhand i det andra fallet. I båda fallen hade de fyra studerade personerna inga hälsobesvär före installationen av 5G på taket rakt ovanför dem. I båda fallen var taket täckt av papp, vilket sannolikt bidrog till den höga strålningen.

Efter flytt från de båda fastigheterna till bostäder/kontor med betydligt lägre strålning och utan 5G erfor samtliga studerade personer att symptomen försvann snabbt eller inom ett par veckor.

5G kan leda till allvarliga hälsoproblem

Studierna visar att 5G kan leda till allvarliga hälsoproblem hos tidigare friska personer. Det är anmärkningsvärt att hälsan påverkas kraftigt hos personer som tidigare tolererat 3G och 4G. Våra resultat tyder på att de höga repetitiva pulserna av 5G strålning är särskilt biologiskt aktiva. Det är orimligt att personer som drabbas av ohälsa efter att basstationer för 5G installerats i närheten av deras hem tvingas flytta. Påtvingad skadlig strålning är inte förenlig med ett demokratiskt samhälle. Fortsatt utbyggnad av 5G måste stoppas, redan installerade basstationer för 5G monteras ner och studier av hälsorisker måste snarast genomföras, säger Lennart Hardell i en kommentar.

Mikrovågssyndromet beskrivet för 50 år sedan

Mikrovågssyndromet eller mikrovågssjukan beskrevs redan på 1960- och 1970-talet som en effekt av längre tids exponering för mikrovågsstrålning vid nivåer som är lägre än det referensvärde, baserat endast på uppvärmningseffekter (termiska effekter), som tillämpas av ansvariga svenska myndigheter, bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.

Enligt dåvarande chefen vid Tjeckoslovakiens arbetsmiljöinstitut, Karel Marha, observerade man att personer exponerade i yrket ofta utvecklade en symptomgrupp  som på 1970-talet fick namnet mikrovågssyndromet: sömnsvårigheter, trötthet under dagen, minnesbesvär, oro/ångest, huvudvärk. En forskningsöversikt konstaterade att ”ett förvånansvärt stort antal neurologiska och fysiologiska reaktioner kan förväntas uppstå”. Effekterna beror främst på påverkan på det centrala nervsystemets funktion.

Dessa effekter som observerades för över 50 år sedan vid nivåer under svenska myndigheters referensvärden, berodde främst på signalens egenskaper gällande modulering och pulser, vilket ansågs vara mer skadliga än en jämn signal.

”Det verkar som om effekterna av strålningen på den levande organismen är till stor utsträckning är reversibla och att
effekterna av upprepad bestrålning är kumulativa. Man kan säga att organismen med tiden blir mer medveten om effekterna av strålningen.
Den biologiska aktiviteten är direkt beroende av strålningens intensitet; inte bara den genomsnittliga effekten utan även maxeffekten. En pulsad signal  är därför biologiskt mera verksam än en kontinuerlig signal trots samma genomsnittseffekt och samma frekvens. De resultat som hittills uppnåtts  tyder på att exponering för flera frekvenser samtidigt  är biologiskt effektivare och därför mer farlig.” (Marha, 1969, sidan 188)

Dessa faktorer tas inte heller hänsyn till av referensvärdet från SSM som enbart baseras på strålningens förmåga att värma upp vävnad på kort tid (inom 60 minuter) och kontrolleras genom mätningar av genomsnittsvärde under en 6-minutersperiod, oavsett om signalen är modulerad, pulsad eller om det är många olika frekvenser samtidigt. Myndigheternas referensvärde saknar därmed skydd mot dessa sedan flera decennier beskrivna hälsoeffekter, men även mot skadliga långsiktiga effekter i form av cancer och degenerativa sjukdomar.

Mikrovågssyndromet har även under de senaste 20 åren observerats i närhet av basstationer för 2G eller 3G i upprepade undersökningar av hälsotillstånd i närheten av basstationer och mobilmaster. Enligt en sammanställning som Strålskyddsstiftelsen genomförde under 2022 har över 30 studier visat förhöjd risk för ohälsa inom ett avstånd av 500 meter från mobilmaster. De flesta har studerat ökad förekomst av symptom på mikrovågssyndromet men även förhöjd förekomst av cancer och  ALS har  rapporterats. En forskningsöversikt publicerad år 2022 redovisade att en klar majorietet av publicerade studier visar förhöjd risk för ohälsa för boende i närheten av mobilmaster och mobilbasstationer.

 

Källor och mer i ämnet:

Hardell L, Nilsson M, Case Report: A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(16): 1-10 Länk

Nilsson M, Hardell L. Development of the Microwave Syndrome in Two Men Shortly after Installation of 5G on the Roof above their Office. Ann Clin Case Rep. 2023; 8: 2378 Länk

Hardell L and Nilsson M (2023) Case Report: The Microwave Syndrome after Installation of 5G Emphasizes the Need for Protection from Radiofrequency Radiation. Ann Case Report. 8: 1112. DOI: 10.29011/2574-7754.101112 Länk

En andra studie visar att 5G orsakar mikrovågssyndromet Länk

5G Towers can make people sick, two studies show. Länk

9 Leading Experts: RF Radiation Can Lead to Brain Damage, Alzheimer’s LänkLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend