Appeller och resolutioner

Nedan ges ett urval av appeller och resolutioner som gäller strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält.

 • Europarådet 2011, resolution 1815

Europarådets Parlamentariska Församling rekommenderade år 2011 i resolution 1815 bland annat följande rekommendationer:

Allmänt:

  • Starta informationskampanjer som informerar brett om riskerna med mobiltelefoni och trådlös teknik, särskilt riskerna för barnen;
  • Vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt strålning från mobiltelefoni och särskilt gällande barns exponering
  • Revidera nuvarande referensvärden för tillåten exponering (ICNIRP) som har allvarliga brister;
  • Tillämpa ALARA-principen, det vill säga håll strålningen så låg som möjligt; Läs mer här

 • EMF Scientist Appeal 2015

Över vetenskapsmän har undertecknat EMF Scientist Appeal sedan den lanserades 2015. Samtliga är verksamma inom forskningsområdet. I en appell till FN och WHO redovisar vetenskapsmännen att de är allvarligt oroade eftersom beläggen för hälsorisker långt under gällande riktlinjer har stärkts, exempelvis ökad cancerrisk. Gällande riktlinjer från ICNIRP behöver därför skärpas och att allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna och om åtgärder för att minska exponeringen. Barn och gravida behöver särskilt skyddas. Läs mer här

 • 5G Appeal 2017

Forskare, vetenskapsmän och läkare varnar i en gemensam skrivelse för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat neurologiska effekter och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön. “Vi rekommenderar ett moratorium för utbyggnaden av femte generationen, 5G, för telekommunikation tills potentiella risker för människors hälsa och miljön har undersökts fullt ut av forskare som är oberoende från industrin.“ Läs mer här

 • EMF Call 2018

157 vetenskapsmän och läkare samt 90 miljöorganisationer begärde i ett gemensamt upprop, THE EMF CALL, nya gränsvärden för tillåten mikrovågsstrålning från master, WiFi och mobiler mm. Nu gällande rekommendationer för tillåten strålning från ICNIRP saknar skydd mot cancer, psykisk ohälsa och andra hälsorisker med långvarig exponering för strålningen. ICNIRP:s och Strålsäkerhetsmyndighetens värden är ovetenskapliga. De skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av intensiv korttidsexponering. De skyddar industrin, inte människors hälsa. Läs mer här

 • Reykjavik appellen 2017

I en vädjan riktad till berörda skolmyndigheter och beslutsfattare inom skolan och förskolan skriver över 100 läkare, forskare, lärare och specialistorganisationer från hela världen att de är oroade för barnens hälsa och utveckling pga trådlös teknik i skolan. De uppmanar skolmyndigheter att ta sitt ansvar för barnens framtida hälsa, att minimera barns exponeringen för strålning i skolan och förskolan samt använda kabelburen internetuppkoppling. Rekommendationerna är i linje med de som ges av Strålskyddsstiftelsen, Europarådet samt i en motion till svenska riksdagen. Läs mer här

 • Freiburger Appeal 2002

Över 1000 läkare undertecknade Freiburger Appeal som lanserades 2002. Läkarna hade observerat en ökning av kroniska sjukdomar de senaste åren som de bedömde var en effekt av den ökande strålningen i miljön. De nämner att de sett en ökning av inlärnings-, koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar (ADHC), extremt varierande blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, hjärtattacker och stroke bland unga, neurodegenerativa sjukdomar samt cancersjukdomar. De begärde bland annat bättre skydd i form av lägre referensvärden och  bred information till allmänheten om risker. Läs mer här

Fler exempel:

Läkare Kanada 2014, Länk

Internationella forskare, appell Kanada 2014. Länk

Österrikiska läkarförbundets riktlinjer EMF 2012. Länk

Ryska vetenskapsmäns resolution 2011 om risker för barn och ungdomar. Länk

Venedigresolutionen 2008. Länk

Fler exempel länk

 

Senast uppdaterad: 6 september 2021

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83