Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för att drabbas av ohälsosymtom. Vanligt är sömnsvårigheter, onormal trötthet, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem, nedstämdhet, brännande hud och utslag, ångest, stresskänsla och tryck över bröstet.

Symtombilden har beskrivits och är kända sedan åtminstone 1960-talet. Det kallades mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan. Senare års undersökningar har bekräftat att strålning kan orsaka symtomen. Ett  stort antal människor har också vittnat om att de drabbas av flera av dessa symtom då de exponeras och att symtomen försvinner då exponeringen upphör.

Alla får inte samma eller alla symtom och känsligheten varierar. Skilda reaktioner beror på att vi är olika, varje individ är unik. Vi reagerar olika beroende på ålder, tidigare sjukdomar, genetiskt arv och ärvd känslighet, ackumulerad exponering för strålningen eller för andra kemikalier, med mera. Exponering för den moderna trådlösa tekniken ökar risken för flera av de ohälsosymtom och diagnoser som ses öka kraftigt i samhället i dag under samlingsnamnet psykisk ohälsa, samtidigt som strålningen ökat lavinartat.  Det är särskilt oroväckande att de ökar bland barn och unga: Barn ges mer sömnmedel. Psykiska ohälsan bland unga ökar. Oro, ångest och depressioner ökar kraftigt bland ungdomar. Vanliga rapporterade symtom av strålningen är:

 • Huvudvärk
 • Sömnstörningar
 • Onormal trötthet
 • Tinnitus
 • Värk i hjärtat/tryck över bröstet, hjärtarytmier, hög puls
 • Andnöd, andningssvårigheter
 • Hosta
 • Yrsel
 • Koncentrationsproblem
 • Minnesstörningar
 • Nedstämdhet och depressioner
 • Stresskänsla
 • Ökad irritation, aggressivitet
 • Ångestattacker
 • Svettningar
 • Hudutslag, brännande känsla i huden, stickningar/hugg
 • Inflammationer och försämrat immunförsvar
 • Ökad allergiförekomst
 • Synrubbningar, ljuskänslighet
 • Värk i nacke, muskler och leder
 • Sköldkörtelrubbningar och påverkan på hormonsystemet

Under de senaste åren i takt med den kraftigt ökande strålningen från basstationer (2019-2021) har andningsproblem, hosta och tryck över bröstet och tryck i öronen blivit vanligare rapporterade symptom.

När exponeringen minskar eller upphör reduceras symtomen eller försvinner. Om exponeringen pågår under längre tid ökar risken för kroniska sjukdomar.

Mer om vanliga symtom på dessa länkar:

Forskning som visar samband

Nedan kan du läsa om ett urval av de undersökningar som visar samband mellan dessa symtom och elektromagnetisk strålning sedan många år tillbaka.

 • Undersökning av hälsa bland boende i närhet av mobilmast konstaterar ökad förekomst av symtom som sedan länge kopplats till exponering för mikrovågsstrålning, bland annat sömn- och koncentrationssvårigheter. Se även Faktabladet om mobilmaster och hälsa under Fakta i huvudmenyn. Gomez-Perretta et al. 2013
 • Undersökning visar samband mellan mobilanvändning och symtom, exempelvis sömnstörningar, huvudvärk. Durusoy et al. 2017
 • Undersökning bland boende nära mobilmaster visar ökad förekomst av olika symtom som yrsel, huvudvärk, sämnsvårigheter, minnesproblem för de som bor inom 300 m från mobilmast jämfört med de som bor 300 m eller mer från mobillmast. Shabazi-Gahrouiei et al. 2014
 • Undersökning bland unga mobilanvändare konstaterar att nära var femte lider av huvudvärk, även kallat HAMP (huvudvärk av mobilprat). (Korea 2011) Läs här.
 • Unga som använder mobilen och datorn mest i ökad utsträckning har sömnproblem, psykisk ohälsa (depressionsbesvär) och är stressade. (Sverige 2012) Läs här.
 • De unga mobilanvändare som använder mobilen mest är också mer trötta, stressade och har mer huvudvärk, oro, koncentrations- och sömnproblem. De största mobilanvändarna hade mer symtom och sämre hälsa än de som använde mobilen mer sparsamt. (Sverige 2008). Läs här.
 • Unga mobilanvändare har mer huvudvärk, yrsel och sömnproblem. (Iran 2011) Läs här.
 • Barn och ungdomar som använder mobilen mest har mer huvudvärk, koncentrationsproblem och beteendestörningar samt är mer lättirriterade. (Tyskland 2010) Läs här och här.
 • Bland 60 personer som följdes under 18 månader sågs statistiskt signifikanta förändringar av stresshormoner samt sänkta nivåer av välbefinnandesubstansen dopamin som är kopplat till depressioner. Dessutom sjönk halterna av fenyletyalmin, som är ett ämne som även är reducerat vid ADHD.  (2011 Tyskland ) Läs här.
 • Mobilanvändare har mer huvudvärk och hudproblem i det område där de vanligen håller mobilen. Minskad exponeringen exempelvis reducerad användning eller handsfree minskade problemen. (Sverige och Norge 1990-tal) Läs här.
 • En laboratorieundersökning visar att försökspersoner som exponeras för mobilstrålning, utan att de vet om strålningen är på eller av, får huvudvärk och negativ påverkan på sömnen då de exponeras. Strålningen stressar hjärnan. (Sverige 2008) Läs här.
 • Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. (Japan 2012). Läs här.
 • Mobilstrålning orsakar stressrelaterat beteende hos möss (aggressivitet, oro). (Serbien 2012) Läs här.
 • Lågfrekventa EMF vid 8 mikrotesla under enbart 4 timmar försämrar minnet hos möss. (Iran 2012) Läs här.
 • Möss som exponeras under längre tid för mobilstrålning får sämre minne . (Sverige 2008) Läs här.
 • Möss som exponeras för mobilstrålning får läckande blod-hjärnbarriär och små mikroödem i huvudet. Kan förklara varför mobilstrålning orsakar huvudvärk. (Frankrike 2001) Läs här.
 • Undersökning visar också att mobilstrålning leder till att den skyddande blod-hjärnbarriären läcker och släpper in ämnen som inte borde släppas in samt orsakar skador på nervceller. (Sverige 2003) Läs här.
 • På en forskarkonferens för över 40 år sedan rapporterades följande effekter som en följd av människors exponering för mikrovågor i arbetet: Huvudvärk, ökad trötthet, minskad intellektuell kapacitet, slöhet, minnesproblem, minskad sexlust, irritation, sömnlöshet, beteendestörningar, svettningar, andnöd och smärta i bröstet, hjärtartymier, mag-tarmproblem. Ofrivilliga muskelryckningar (dystoni). Påverkan på hjärnans EEG, förändringar av histamin i blodet och sänkta nivåer av enzymet kolinesteras, som är viktigt för nervsystemet beskrevs. Symtomen försvann om exponeringen upphörde. Läs här.

Citat från en forskarkonferens (1969): “effects may be subtle, impairing performance; chronic, affecting general mental and physical health and longevity; and may also be mutagenic, affecting succeeding generations… The symptomatology associated, in the Soviet literature, with prolonged exposure most commonly includes headache, increased fatigability, diminished intellectual capabilities, dullness, partial loss of memory, decreased sexual ability, irritability, sleepiness and insomnia, emotional instability, sweating, and hypotension. Shortness of breath (dyspnea) and pains in the chest region are also reported.”Länk till källan


[1] Läs gärna vad National Institute of Health i USA skriver om individuell känslighet för kemikalier http://science.education.nih.gov/supplements/nih2/chemicals/guide/lesson…
Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83