ICNIRP, bildat 1992, är en organisation med säte i Tyskland som lämnar rekommendationer om tillåten strålning för elektromagnetiska fält inklusive mikrovågsstrålning från trådlös utrustning. ICNIRP:s rekommendationer skyddar endast mot uppvärmningseffekter av korttidsexponering för mikrovågsstrålning. Det utesluter hälsorisker med längre tids exponering, exempelvis cancer.

Följande citat från ICNIRP:s rekommendationer (guidelines) 1998 tydliggör att rekommendationerna endast gäller säkerställda, bevisade, uppvärmningseffekter som observerats efter mycket kort tids exponering samt att det inte utgör något skydd mot effekter av långtidsexponering, exempelvis cancer :

only established effects were used as the basis for the proposed exposure restrictions. Induction of cancer from long-term EMF exposure was not considered to be established, and so these guidelines are based on short-term, immediate health effects such as stimulation of peripheral nerves and muscles, shocks and burns caused by touching conducting objects, and elevated tissue temperatures resulting from absorption of energy during exposure to EMF. In the case of potential long-term effects of exposure, such as an increased risk of cancer, ICNIRP concluded that available data are insufficient to provide a basis for setting exposure restrictions, although epidemiological research has provided suggestive, but unconvincing, evidence of an association between possible carcinogenic effects.” Läs hela dokumentet här

För mobilmaster är gränsvärdet upp till 10 W/m2 eller 0,08W/kg

För mobiltelefoner gäller gränsvärden som är 2 W/kg.

ICNIRP:s rekommendationer för mobiltelefoner är i praktiken 2-3 gånger högre än de som gäller i många andra länder, bland annat i USA och i Korea, 1,6 W/kg. Läs mer om skillnaden här

Dessa gränsvärden är långt över de nivåer där forskare sett hälsorisker i vetenskapliga undersökningar. Bland annat har förhöjd tumörförekomst och DNA-skador observerats vid nivåer som är 50 gånger under tillåten strålning från mobiler och surfplattor. Andra forskare har observerat skadliga effekter av wifi-strålning på hjärnan vid nivåer som är 570 ggr lägre.

För kronisk exponering från mobilmaster har forskare observerat ökad ohälsa vid nivåer som är hundratusen gånger lägre än dessa värden

För alla anställda/yrkesarbetare gäller fortfarande betydligt högre gränsvärden än för de som använder mobilen och exponeras för mobilmaster privat:

Mobiltelefoner : 10W/kg (fem gånger högre än när mobilen används privat)

Helkroppsexponering : 0,4 W/kg (5 gånger mer än vid exponering utanför arbetet)

Se sidan 12 i denna presentation från  ICNIRP.

Jäv inom ICNIRP

ICNIRP:s rekommendationer är av mycket stor ekonomisk betydelse för den militära industrin (radar, mikrovågor), telekommunikationsindustrin och den elproducerande industrin. De flesta medlemmarna i ICNIRP har finansiella relationer till den industri som berörs av rekommendationerna. WHO:s expertis på området bygger till stor del på medlemmar från ICNIRP, dvs ICNIRP=WHO. Majoriteten av experterna inom EU (SCENIHR) är också medlemmar i ICNIRP eller systerorganisationen IEEE/ICES som också rekommenderar gränsvärden. Inga av de många forskare och experter verksamma på området hälsorisker med elektromagnetisk strålning som varnar för många och allvarliga hälsorisker finns representerade i ICNIRP. Exempelvis ingen av de 205 vetenskapsmän som undertecknade EMF Scientist appeal 2015.

ICNIRP:s medlemmar består endast av personer som är av den ovetenskapliga uppfattningen att den omfattande forskning som visar hälsorisker med tekniken är utan betydelse. Professor Dariusz Leszczynski, fd vid finska Strålsäkerhetscentralen, är en av de många vetenskapsmän som är kritiska .

Michael Repacholi (MR), ICNIRP:s förste ordförande och nuvarande hedersordförande, är konsult sedan många år åt industrin som berörs av rekommendationerna. MR ledde även WHO:s arbete om EMF (EMF-project) under åren 1996-2006. Han erhöll då stora belopp från mobilindustrin till WHO-projektet. I en intervju år 2012 med den norska tidningen Plot medger MR att han även får betalt av industrin för att skriva vetenskapliga artiklar. Han är ofta anlitad av mobillobbyorganisationern, GSM Association och Mobile Manufaturers Forum. Exempel här

Anders Ahlbom (AA), också delansvarig för rekommendationerna, har också finansiella kopplingar till mobilindustrin. AA:s bror Gunnar Ahlbom var samtidigt som AA lämnade rekommendationer för ICNIRP och ledde expertutredningar åt EU-kommissionen och svenska myndigheter, anställd av TeliaSonera i Bryssel. 1999 blir brodern intervjuad av Aftonbladet i egenskap av lobbyist för Telia i Bryssel. Sedan 1999 får AA stora forskningsanslag från mobilindustrin för forskning om hjärntumörrisker av mobilanvändning, främst Interphone och Cosmos. AA satt i styrelsen och var firmatecknare för broderns  konsultbolag Gunnar Ahlbom AB, som avsåg rikta sina sina tjänster ”specifikt till telekombranschen”. Detta underlät AA att redovisa som intressekonflikt till IARC, SSM och FAS i samband sina expertuppdrag åt dessa instanser. Sedan 2012 har Ahlboms kollega Maria Feychting, KI, tagit över stafettpinnen i ICNIRP. Hon är liksom Anders Ahlbom finansierad av telekomindustrin.

Anders Ahlbom höll en presentation i Finland hösten 2012 som du kan se här under vilken han tydligt vilseleder om visade hälsoeffekter och grunden till varför epidemiologiska undersökningar om risk för cancer och hjärntumörer startades. Ahlbom hävdar att det är en spridd oro för ny teknik som är grunden och att det inte finns någon grund till att misstänka att strålningen skulle ha några hälsoeffekter. Det är inte sant. Orsaken till att exempelvis Interphonestudien om risk för hjärntumör av mobilanvändning startades, och som Anders Ahlbom själv deltog i, var att undersökningar redan på 1990-talet observerat förhöjd risk för cancer bland boende nära radio/TV-master och yrkesexponerade samt att djurförsök rapporterat förhöjd tumörförekomst och skador på DNA. Dessutom är det så att den egna Interphonestudien som publicerades två år tidigare (2010) visade förhöjd risk för malign hjärntumör och tumör på hörselnerven och att resultatet tillsammans med Hardells resultat som genomgående visat förhöjd risk för hjärntumör av mobilanvändning år 2011 låg till grund för att IARC cancerklassade strålningen.

Här är exempel på all den forskning som Ahlbom låtsas inte finns.

I dag är Eric van Rongen ordförande för ICNIRP. Eric van Rongen är också medlem i den industridominerade systerorganisationen IEEE/ICES som också sätter gränsvärden. Han är sedan många år expert på WHO tillsammans med Michael Repacholi, Anders Ahlbom, Maria Feychting och Emelie van Deventer (också medlem i IEEE).

Här är hela listan på ICNIRP:s 14 medlemmar som fått det stora ansvaret att bestämma hur mycket strålning du ska tåla (utan att hållas ansvariga). Här är 29 konsulterande experter till ICNIRP.

Frågan du måste ställa dig är varför vi skulle lita mer på denna lilla grupp ICNIRP-experter än de 220 som pekar på den omfattande forskning som bevisligen finns och som visar allvarlig a hälsorisker ?

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83