16 oktober, 2019

Risk för Alzheimers och andra demenssjukdomar

shutterstock_112370030Förhöjda elektromagnetiska fält kan enligt upprepade vetenskapliga undersökningar öka risken för Alzheimers. Beläggen för samband har ökat under senare år, både från undersökningar av människor som exponerats för förhöjda nivåer som från djurförsök.

I flertalet av de studier som gjorts av kopplingen mellan Alzheimers och yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält har förhöjda risker rapporterats. En analys från år 2008 av totalt 14 studier av koppling mellan demenssjukdomar och elektromagnetiska fält i yrkeslivet visade att risken var fördubblad för arbetare inom yrken som är högt exponerade för EMF (elektriker, telefonreparatörer, arbetare vid kraftbolag, maskinister).

De som bor nära kraftledningar löper förhöjd risk att dö i Alzheimers enligt en schweizisk undersökning. Beläggen för att EMF ökar risken för Alzheimers är nu lika omfattande som beläggen för risk för barnleukemi av EMF.

Det finns starka vetenskapliga belägg för att långvarig exponering för EMF minskar melatoninproduktionen. Sömnhormonet kan i sin tur ha en skyddande verkan mot Alzheimers och omvänt gäller att låga nivåer ökar risken.

Även om inga undersökningar ännu fastslagit samband mellan mikrovågsstrålning eller mobilstrålning och Alzheimers i undersökningar av människor som exponerats för förhöjda nivåer, exempelvis mobiltelefonanvändare eller boende nära mobilmaster, finns starka misstankar om att även mikrovågsstrålning kan främja sjukdomens uppkomst.

Forskare har sett att långtidsexponering av råttor för mobilstrålning resulterade i förhöjda nivåer av ett protein som också är förhöjt vid Alzheimers. Resultaten indikerade att kronisk exponering för mobilstrålning kan leda till neurologiska skador. Forskare har ocksåobserverat att mobilstrålning skadar celler i hjärnan. Skadorna skulle kunna leda till att Alzheimers utvecklas tidigare. Man har också i forskning på djur konstaterat att mobilstrålning orsakar sämre minnesförmåga hos djuren.

Forskning som visar ökad risk

Nedan kan du läsa om några av de vetenskapliga undersökningar som visar ökad risk för Alzheimers:

 • Forskningsöversikt konstaterar att långtidsexponering för elektromagnetiska fält kan öka risker för Alzheimers. Belägg för två olika mekanismer som kan förklara sambanden finns: ökad produktion av ett protein kopplat till Alzheimers och minskad produktion av melatonin. Det finns belägg för att både lågfrekventa fält och radiofrekvent strålning har samma effekter. (2009) Läs översikten här
 • Flera undersökningar visar att det finns ett samband mellan exponering för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält i yrkeslivet och Alzheimers. (2006) Läs om undersökningarnahär.
 • Undersökning konstaterar samband mellan Alzheimers och exponering för elektromagnetiska fält bland anställda inom järnvägen. (Schweiz 2007) Läs om undersökningen här
 • Boende nära kraftledningar löper ökade risker att dö i Alzheimers och senil demens. (Schweiz 2009) Läs om undersökningen här.
 • Forskningsgenomgång konstaterar att tillgänglig epidemiologisk forskning visar ett samband mellan exponering för elektromagnetiska fält i arbetslivet och Alzheimers. (2008) Läs om genomgången här
 • Undersökning (tvillinigregister) visar att exponering i yrkeslivet ökar risken för tidig demens. (Sverige 2010) Läs här
 • Möss som exponerats för mobilstrålning 2 timmar om dagen i 10 månader fick förhöjda nivåer av proteiner i hjärnan som är kopplade till neurodegenerativa skador. (Turkiet 2012). Läs om undersökningen här
 • Möss som exponeras för lågfrekventa fält får sämre minne. (Iran 2012) Läs om undersökningen här
 • Elektromagnetiska fält skadar kycklingfosters hjärnceller. (Iran 2011) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponeras för mobilstrålning 8 timmar om dagen under 3 veckor får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som är kopplade till hjärnskador. ( Sydkorea 2010) Läs om undersökningen här
 • Ökad nervcellsdöd bland möss som exponerats för mobilstrålning långt under gällande gränsvärden. (Sverige 2003) Läs undersökningen här
 • Möss som exponerats för mobilstrålning får sämre minne. (Sverige 2008) Läs om undersökningen här
 • Långtidsexponering av möss för mobilstrålning orsakar DNA-skada i hjärncellerna och orsakar förändringar som tyder på oxidativ stress. (Indien 2010) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponeras för GSM 1800 mobilstrålning vid nivåer under gällande gränsvärden under 1,5 timmar/per dag får bestående minnesförsämringar. (Grekland 2013) Läs här
 • Exponering av försöksdjur för mobilstrålning och strålning från wifi/DECT (2450 MHz) under gällande gränsvärden orsakar DNA-skador i hjärnan på möss. På lång sikt kan skadorna leda till neurodegenerataiva sjukdomar (exempelvis Alzheiemers) samt cancer. (Indien 2013) Läs här
%d bloggare gillar detta:
x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield