Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för beteendestörningar samt ADHD-symptom. Flera undersökningar har visat samband mellan exponering för mobilstrålning och ADHD-liknande symtom, både i studier av människor och i djurförsök. Strålningen har en stresseffekt på alla levande varelser som i sin tur kan orsaka aggressivt beteende och ökad irritationsbenägenhet.

shutterstock_piller

Om exponeringen sker i fosterlivet kan bestående beteendestörningar uppstå. Forskning har visat att möss som exponeras i fosterlivet får sämre minne och ADHD-liknande beteende som fullvuxna. Samma undersökning kunde också visa att beteendestörningarna sannolikt berodde på att strålningen leder till störningar i nervcellernas kommunikation. Överföringen mellan nervcellerna av det för hjärnfunktionen viktiga ämnet glutamat försämras. Det kan i sin tur leda till problem för hjärnan att bearbeta information och ADHD-symtom.

Strålningen kan alltså ha samma påverkan på foster som andra kända skadliga ämnen som tobak och alkohol. Även relativt låg exponering under känsliga faser av fostrets utveckling kan få stora effekter jämfört med exponering som vuxen. Rökning under fostertiden leder exempelvis också till en ökad risk för beteendestörningar senare i livet.

Det är oroväckande att beteendestörningarna ökar krafitgt i samhället samtidigt med den kraftiga ökningen av elektromagnetisk strålning i vår miljö och användningen av trådlös teknik. Det är särskilt alarmerande att barn och unga drabbas:

Forskning som visar ökad risk

Nedan kan du läsa om ett urval av de vetenskapliga undersökningar som visar samband mellan beteendestörningar och elektromagnetisk strålning.

 • Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan leda till bestående beteendestörningar hos avkomman, på samma sätt som exponering för kemikalier och droger. Mössen som exponerats i fosterlivet fick ADHD-liknande symtom och hade sämre minne. Forskarna kunde också visa att hjärncellernas överföring av glutamat, viktig för informationsbearbetning, stördes. (USA 2012) Läs om undersökningen här.
 • Stor undersökning omfattande 13 000 barn visar att barn till kvinnor som använt mobilen såväl under graviditeten och under barnets första år har ökad förekomst av beteendestörningar vid 7 års ålder jämfört med barn vars mödrar inte använt mobilen. (Danmark 2012) Läs om undersökningen här.
 • En undersökning visar att barn och ungdomar som använder mobilen mest lider av huvudvärk, koncentrationsproblem och är mer lättirriterade och att de som exponerats mest också har ökad förekomst av beteendestörningar. (Tyskland 2010) Läs om undersökningen här.  Och här
 • Bland 60 personer som följdes under 18 månader efter att en mobilmast tagits i bruk i närområdet sågs statistiskt signifikanta förändringar av stresshormoner samt sänkta nivåer av välbefinnandesubstansen dopamin. Den senare är kopplad till depressioner. Dessutom sjönk halterna av fenyletyalmin, som är ett ämne som även kopplats till beteendestörningen ADHD. (Tyskland 2010) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökar nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. (Japan 2012) Läs om studien här
 • Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökar nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. (Japan 2012) Läs om studien här
 • Mobilstrålning orsakar stressrelaterat beteende hos möss (aggressivitet, oro). (Serbien 2012) Läs om undersökningen här.
 • Lågfrekventa EMF vid 8 mikrotesla under enbart 4 timmar försämrar minnet hos möss. (Iran 2012) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponeras under längre tid för mobilstrålning får sämre minne . (Sverige 2008) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponerats för mobilstrålning får försämrat minne. (Grekland 2011) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponerats för mobilstrålning får förändringar i hjärnans halter av signalsubstanser, bland annat glutamat, vilka har betydelse för hjärnans funktion. (Egypten 2011) Läs om undersökningen här
 • Möss som exponerats under fostertiden får signifikant lägre antal av en typ av hjärnceller (Purkinje-celler). Lägre antal av sådana hjärnceller har kopplats till autism. (Turkiet 2010) Läs om undersökningen här
 • Musungar som exponerats under levnadsdag 2-14 för mobilstrålning under 3 timmar om dagen får stressrelaterade beteendestörningar. (Sydafrika 2009) Läs om undersökningenhär
 • Unga möss som exponerats för mobilstrålning får mer aggressivt beteende. Läs om undersökningen här.
 • Forskningsöversikt om påverkan på beteende av exponering för mikrovågor.  (USA 1999). Läs översikten här
 • På en forskarkonferens för över 40 år sedan rapporterades följande effekter som en följd av människors exponering för mikrovågor i arbetet: Huvudvärk, ökad trötthet, minskad intellektuell kapacitet, slöhet, minnesproblem, minskad sexlust, irritation, sömnlöshet, beteendestörningar, svettningar, andnöd och smärta i bröstet, hjärtartymier, mag-tarmproblem. Ofrivilliga muskelryckningar (dystoni). Påverkan på hjärnans EEG, förändringar av histamin i blodet och sänkta nivåer av enzymet kolinesteras, som är viktigt för nervsystemet beskrevs. Symtomen försvann om exponeringen upphörde. Läs om rapporteringen här.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83