Både högfrekventa fält från radio/TV-master och mobiltelefonin och de lågfrekventa fälten från elledningar och transformatorer mm kan öka risken för cancer. Båda är klassade som ”möjligen cancerframkallande” av IARC/WHO. Senare års forskning har stärkt beläggen för cancer varför allt fler forskare och experter anser att strålningen bör klassas i Grupp  1, ”cancerogen för människa” enligt IARC.

shutterstock_98612516Strålningen kan orsaka en lång rad olika cancerformer, inte enbart hjärntumörer och barnleukemi, vilka oftast är de som nämnts. Bland de cancerformer som visats kunna ha samband med strålningen kan nämnas sköldkörtelcancer, hypofyscancer och cancer i andra endokrina körtlar, leukemi (både barn och vuxna), hjärncancer (både barn och vuxna), malignt melanomlymfom, bröstcancer.Strålningen kan också främja tumörtillväxt, det vill säga försvåra en redan utvecklad cancer och försämra överlevnadsmöjligheterna. Därför bör i synnerhet alla som fått cancer reducera sin exponering till ett minimum.Härefter följer exempel på forskning som visar förhöjda cancerrisker vid exponering för mobilstrålning, radio/TV-master och lågfrekventa fält från elektriska installationer.

Forskningsöversikter

Forskningen har under många år redovisat en mycket stor mängd resultat som visar att elektromagnetiska fält kan orsaka cancer.

De genomgångar av forskningen som gjorts av experter på området har många gånger kännetecknats av att de dragit skilda slutsatser om forskningens resultat. De forskare och experter som är oberoende från industriella intressekonflikter och inte får finansiering från el- eller telekomindustrin drar generellt slutsatsen att forskningen visar att strålningen är cancerogen. Strålskyddsstiftelsen anser att det är viktigt att forskning och experter står fria från industriellt inflytande när det gäller bedömningar av risker för allmänhetens hälsa och miljön av industriella verksamheter.

 • Lågfrekventa elektromagnetiska fält klassas som ”möjligen cancerframkallande”. (2002) Läs om IARC:s beslut här.
 • Mobilstrålning, radiofrekvent strålning, klassas som ”möjligen cancerframkallande”.  (2011) Läs om IARC:s beslut här.
 • Forskningsöversikt bedömer att radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning bör betraktas som ”cancerogen för människa”, grupp 1 (2018). Läs här
 • Forskningsöversikt bedömer att radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning bör betraktas som ”cancerogen för människa”, grupp 1 (2013). Läs här
 • Forskningsöversikt bedömer att radiofrekvent strålning bör betraktas som ”cancerogen för människa” grupp 1. Läs här
 • Forskningsöversikt bedömer att radiofrekvent strålning är cancerframkallande. (1997) Läs här.
 • Forskningsgenomgång konstaterar att många års forskning har presenterat en stor mängd belägg för att elektromagnetiska fält kan orsaka cancer och neurologiska sjukdomar. (2007)  Bioinitiativrapporten.

Cancer mobilmaster

Trots omfattningen av mobilmasternas förekomst i vår nära boendemiljö och att antalet mångdubblats under det senaste decenniet, har mycket få undersökningar gjorts av cancerriskerna för dem som bor nära mobilmaster. Inte en enda undersökning har gjorts i Sverige trots omfattande indikationer genom anekdotiska rapporter om onormala cancerförekomster i närhet av mobilmaster. Av de undersökningar som trots allt genomförts utomlands, visar majoriteten på förhöjda risker.

 • Fördubblad förekomst av cancer inom 400-metersradie från mobilmast jämfört med personer som bodde längre bort. När enbart de senaste fem åren 1999-2004 analyserades, sågs att risken för att insjukna i cancer var hela tre gånger högre i gruppen som bodde inom 400 m från masten. (Tyskland 2004) Läs här.
 • Risken att få cancer är fyra ggr högre för boende inom en radie av 350 m från en mobilmast. Forskarna hade jämfört cancerförekomsten 1997-1998 hos boende inom 350 m från en mast som installerats 1996 med risken att insjukna i cancer för hela nationen. De högsta uppmätta strålningsnivåerna var långt under gällande gränsvärden: 0,53 mikroW/cm2. (Israel 2004) Läs här.
 • Cancerförekomsten var förhöjd inom 400 meter från mobilmast fem år efter att en mobilmast tagits i drift. (Tyskland 2009) Läs här.
 • Ökad dödlighet i cancer inom 500 meter från mobilmaster. (Brasilien 2011) Läs här.
 • Samband mellan ökad förekomst av barncancer och beräknad strålning från mobilmaster. (Taiwan 2012) Läs här
 • Strålskyddsstiftelsens faktablad om mobilmaster och risk för ohälsa inklusive cancer (2019). Läs här

Cancer Radio/TV, Radar

Det finns ett upprepat antal undersökningar som tyder på att även radio/TV-master kan öka risken för cancer och öka dödligheten i cancer. Militär radar och polisradar har också kopplats till förhöjd cancerrisk.

 • Ökad risk för vuxenleukemi inom 2 km från radio/TV-mast. Även förhöjd risk för hudcancer och urinvägscancer. (Storbritannien 1997) Läs här.
 • Ökad risk för barnleukemi. (Korea, 2007) Läs här.
 • Ökad risk för barnleukemi nära radiostation. (Italien 2002) Läs här.
 • Ökad dödlighet i all cancer. Högst risk för dödlighet i leukemi för barn och unga vuxna. (Korea 2004) Läs här.
 • Ökad risk för all cancer och hjärntumör bland kvinnor. (Korea 2003) Läs här.
 • Sämre överlevnad för barn med leukemi i närhet av TV-mast. (Australien 2003) Läs här.
 • Förhöjd dödlighet i cancer bland militär personal exponerad för mikrovågor/radar. Särskilt förhöjd var risken för leukemi och non-Hodgkin lymfom. (Polen 1996) Läs här.
 • Ökad risk för bröstcancer bland män som exponeras för förhöjda nivåer av radiofrekvent strålning och lågfrekventa fält enligt metaanalys av 18 undersökningar. (Kina 2013). Läs här

Kraftledningar, lågfrekventa fält

1979 redovisades den första undersökningen som visade samband mellan elektromagnetiska fält från kraftledningar och cancer (barnleukemi). Sedan dess har undersökning på undersökning av människor som exponerats för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält i arbetet eller i bostaden visat en ökad förekomst (risk) för olika cancerformer, inte endast för barnleukemi. Här är exempel på forskning som påvisar förhöjda risker. För ytterligare undersökningar, besök gärnahttp://www.powerwatch.org.uk/elf/powerlines.asp

 • Visst samband mellan exponering för elektromagnetiska fält i yrket och hjärntumör. (Sverige 1996) Läs här.
 • Samband bröstcancer och exponering för elektromagnetiska fält. (Norge 2004) Läs här.
 • Ökad risk för malignt melanom bland den högst exponerade gruppen. (Norge 2003Läshär.
 • Sammantaget visar undersökningar ökad risk både för barn- och vuxenleukemi, men även i mindre utsträckning för hjärntumör, av exponering för elektromagnetiska fält från kraftledningar. (Internationellt 2008Läs här.
 • Ökad risk för cancer hos barn vars pappa exponerats för höga elektromagnetiska fält i yrkeslivet. (Skottland 2007) Läs här.
 • Ökad risk för barnleukemi av elektromagnetiska fält. (Internationellt 2007Läs sammanställningen av forskningen från Bioinitiativrapporten här.
 • Ökad risk för vuxenleukemi i närhet av kraftledningar. (Sverige 1994) Läs här.
 • Samband vuxenleukemi och exponering för EMF i hemmet och i yrket. (Sverige 1997) Läshär.
 • Samtidig exponering för kemikalier eller tungmetaller och elektromagnetiska fält ökar risken för malign hjärntumör (Sverige 2003). Läs här.

Cancereffekter djurförsök och cellstudier

Härefter ges exempel på forskning som visar att elektromagnetiska fält ökar cancerförekomsten, främjar cancertillväxt och ökar dödligheten i cancer i djurförsök samt forskning på celler. Majoriteten av forskningen på cancereffekter i djurförsök är finansierad av mobilindustrin och visar oftast inga effekter. Se exempel på Motorola finansierad undersökning. Bland de fåtal oberoende cancerstudier på djur som gjorts är resultaten mer blandande och tyder på att EMF ökar cancerrisken. Laboratorieundersökningar av celler visar olika mekanismer för att elektromagnetiska fält kan orsaka cancer, bland annat DNA-skada, oxidativ stress och påverkan på enzymer och proteiner som är inblandade i canceruppkomst.

 • Största djurstudien någonsin som kostat över 200 miljoner att genomföra visar ökad tumörförekomst pga exponering för mobilstrålning. Redovisad 2016-2019. Läs här
 • Största djurstudien någonsin (se ovan) visar DNA-skador i djurförsök pga mobilstrålning (2016-2018). Läs här samt här.
 • Stor djurstudie från Italien visar ökad tumörförekomst pga exponering vid nivåer som tillåts från mobilbasstationer (2018). Läs här
 • Strålskyddsstiftelsens faktablad om oxidativ stress och DNA-skada. Läs här
 • Forskningssammanställning av djurstudier och cellstudier om cancerogena effekter. (Tyskland 2009) Läs här.
 • Möss som långtidsexponerats för 3G-strålning 50 gånger under gällande gränsvärde (0,04 W/kg) fick förhöjd tumörförekomst i lever, lunga och lymfsystem. Tyskland 2015. Läs här.
 • Mobilstrålning och strålning från wifi/DECT  (900, 1800, 2450 MHz) under gällande gränsvärden orsakar DNA-skador i hjärnan på möss. På lång sikt kan skadorna leda till neurodegenerataiva sjukdomar (exempelvis Alzheiemers) samt cancer.(Indien 2013). Läshär
 • Möss som exponerats för mobilstrålning får fördubblad förekomst av cancer. (Australien 1997) Läs här.
 • Möss som långtidsexponerats för wifi-liknande frekvenser (2450 MHZ) fick 4 ggr förhöjd förekomst av primära maligna tumörer. Mössen var dessutom yngre när de fick tumörerna. USA 1992 (US Air Force) Läs här
 • Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar DNA-skada. (Europa 2003) Läs här.
 • Mobilstrålning orsakar DNA-skada i celler. (Österrike 2005) Läs här.
 • Mobilstrålning gör att celler får svårare att reprarera DNA-skada. Sverige 2005. Läs här
 • Lågfrekventa emf orskar DNA-skada. (Schweiz 2010) Läs här.
 • 3G/UMTS skyndar på canceruppkomst (sk promotoreffekt) av kemikalieorsakad cancer. (Tyskland 2010) Läs här.
 • Ökad dödlighet bland möss som långtidsexponerats för mobilstrålning. (Belgien 2009) Läshär.
 • Mobilstrålning skadar DNA. Iran 2012. Läs här
 • Ökade DNA-skador på hårrötter från människor som exponerats för en mobiltelefon i 15 eller 30 minuter. (Turkiet 2012) Läs här.
 • Ökad förekomst av DNA-skador i mänskliga spermier som exponerats för mobilstrålning. (Australien 2008) Läs här.
 • DNA-skador på celler av modulerad GSM-strålning men inte av icke-modulerad. (Italien 2010) Läs här.
 • Ökad förekomst av DNA-skada i blodceller hos användare av mobiltelefoner. (Indien 2005) Läs här.
 • DNA-skada på hjärnceller från möss som exponerats för mikrovågsstrålning (USA 1996). Läs här.

Mobilanvänding och leukemi

 • Storbritannien, Institute of Cancer Research: Ökad risk för de som använt mobilen längst tid. Läs här.

 

Uppdaterad: 3 februari 2020

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83