Upprepade forskningsresultat visar att användning av mobiltelefon ökar risken för hjärntumörer och andra tumörer i huvudområdet. Beläggen är idag så starka att allt fler forskare och experter anser att strålningen bör klassas i högsta cancerklassen, Grupp 1, ”cancerogen för människa”.

Upprepade undersökningar som jämfört hjärntumördrabbades mobiltelefonanvändning med friska personers, visar en ökad risk för hjärntumör och andra tumörformer i det området som är mest exponerat för mobilstrålning bland dem som använt mobilen mest. Flera  undersökningar visar också att de som fått hjärntumör har sämre överlevnadsmöjligheter om de fortsätter att använda mobiltelefon eller trådlös telefon.

Upprepade undersökningar visar också att exponering för förhöjda nivåer av lågfrekvent elektromagnetisk strålning i arbetslivet ökar risken för hjärntumör.

Strålskyddsstiftelsen vill betona att flera av de undersökningar som finns tillgängliga baseras på användning under 90-talet då mobiltelefonen användes betydligt mindre jämfört med i dag. Det var då mycket dyrare att tala i mobiltelefon samtidigt som trådlösa telefoner inte fanns i hemmen i samma utsträckning som i dag. De sk smartmobilerna har dessutom antenner i både övre och nedre delen av telefonen som ger en annan exponering än de mobiler som användes på 1990-talet med utstående antenn i övre delen av mobilen.

Dessutom har flera undersökningar felaktigt betraktat användare av trådlös telefon som oexponerade vilket lett till att den observerade risken blir lägre än om båda exponeringarna läggs ihop som i undersökningarna från Hardellgruppen i Örebro.

Undersökningar visar att barn och unga löper högre risker än vuxna. Riskerna för vuxna ökar redan vid en relativt låg normalanvändning med dagens mått (20-30 minuter om dagen).

Nedan kan du läsa mer om undersökningarna.

Flera domstolsbeslut i Italien har slagit fast ett samband mellan mobiltelefonanvändning i arbetet och hjärntumör. Läs här

Strålskyddsstiftelsens faktablad om risk för hjärntumör av mobilanvändning. Läs här

Malign hjärntumör (gliom)

2018: Ökad risk för hjärntumör. Ny metaanalys kommer fram till samma sak som tidigare analyser: den samlade forskningen visar att användning av mobiltelefon under längre tid ökar risken för hjärntumör. Wang et al. 2018

2017: Ökad risk för hjärntumör. Undersökning från Kanada visar förhöjd risk för hjärntumör av mobilanvändning. För de som använt mobilen över sammanlagt 558 timmar var risken fördubblad. Mormoli et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Prasad et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Bortkiewicz et al. 2017

2017: Kriterier för cancersamband uppfyllda. Resultat från tillgänglig vetenskaplig forskning klarlägger samband mobilanvändning och cancer samt uppfyller de kriterier som krävs för att samband ska anses fastlagt. Slutsats: Radiofrekvent strålning bör betraktas som cancerogen för människa. Carlberg et Hardell 2017

2016: Cancer i djurförsök. Största djurstudien någonsin om mobilstrålningens cancereffekter visar förhöjd förekomst av hjärntumör bland exponerade djur. Resultaten bekräftar därmed de resultat som visar att mobilstrålning orsakar hjärntumör bland mobiltelefonanvändare. NTP 2016.

2015: Cancermekanism. Analys visar att 93 av 100 undersökningar visar att mobilstrålning/radiofrekvent strålning orsakar oxidativ stress i celler. De är enligt forskarna ”övertygande bevisat”. Oxidativ stress är en erkänd mekanism bakom cancer och många andra sjukdomar. Yakymenko et al. 2015

2015: Cancer i djurförsök. 3G-strålning främjar cancer i djurförsök vid nivåer långt under gällande gränsvärden/referensvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten och ICNIRP. Bekräftar tidigare forskning. Lerchl et al. 2015

2014: Cancermekanism. Skador på cellers DNA efter exponering för radiofrekvent strålning har rapporterats i 74 av totalt 114 studier (65%). BioInitative Working Group

2014: Ökad risk för hjärntumör. Fyra gånger ökad risk för hjärntumör för de som använt mobilen i 30 minuter om dagen under längre tid. Ju mer mobilen använts ju högre var risken som började öka redan efter sammanlagt cirka 900 timmar. Coureau et al. 2014.

2013: Ökad risk för hjärntumör. Undersökningar från Örebro Universitetssjukhus visar upprepat att de som använt mobilen mest löper förhöjda risker för hjärntumörer. Risken är störst för de som började använda mobilen under tonåren (400-700% ökning). Örebroforskargruppen är den hittills enda som undersökt långtidsanvändning mer än 25 år. Resultaten visar att ju mer och ju längre tid som mobilen använts, ju mer ökar risken.  Användning av mobiltelefon eller trådlösa telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför liknande ökade risker (mellan 2,5 – 7,7 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar. I en analys visas att användning av 3G-telefoner ökar risken för hjärntumör ju mer timmar och ju fler år som mobilen använts. Hardell et al. 2013.

Den internationella WHO-studien Interphone. Undersökningen inleddes 1999 och baseras på hjärntumörfall fram till 2004 från 13 länder. Användning av mobilen i 1640 timmar eller mer, motsvarande 30 minuter om dagen i tio år eller lite drygt en timma om dagen i fyra år ökade risken med 40%-380% (se tabell 2-3). Risken var också förhöjd vid en analys av tumörer i det mest exponerade området i huvudet. Ändå kan undersökningen ha underskattat riskerna. Bland annat har trådlösa telefonanvändare betraktats som oexponerade trots att de exponeras för samma strålning som mobiltelefonanvändare. Dessutom uteslöt undersökningen personer över 59 år som drabbats av hjärntumör trots att det i den gruppen finns många av de tidigaste storanvändarna. Läs om undersökningen här och här

Sverige: Undersökningar från Örebro Universitetssjukhus under 2000-talet visar genomgående att de som använt mobilen mest löper förhöjda risker för hjärntumörer. Risken är störst för de som började använda mobilen under tonåren (400-700% ökning). Läs om undersökningarna här.

Undersökning från fyra länder däribland Sverige (2011): Ökad risk för hjärntumör för de barn/ungdomar som haft mobilabonnemang längst tid. Eftersom dessa ökade risker inte redovisas i sammanfattningen som är tillgänglig på internet, hänvisar vi till en kritisk analys av studien här.

Internationell undersökning från 7 länder, Interocc, visar förhöjd risk för aggressiv hjärntumör för de som utsatts för förhöjda nivåer av lågfrekventa elektromagnetiska fält i arbetslivet 1-4 år före diagnos. Strålningen misstänks ha en cancerfrämjande promotoreffekt. Läs om Interocc här.  Tidigare undersökningar har också visat att lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för hjärntumör, ända sedan mitten av 1980-talet, se översikt här.

Tyskland. Undersökning visar att hjärntumörpatienter som fortsätter att använda mobiltelefon får förkortad överlevnad. Strålningen från mobilerna verkar gynna en gen, p53 som är kopplad till aggressiv hjärntumör, gliom. Läs här

Mobilanvändning fördubblar risken för hjärntumör (2009). Läs här.

Mobilanvändning fördubblar risken för hjärntumör (2011). Läs här.

Ökad risk för hjärntumör (2009). Läs här.

Hörselnervstumör

Interphone (se ovan): Ökad risk för hörselnervstumör för de med längst latenstid och störst användning. Läs här.

Sverige, Örebro Universitetssjukhus: Ökad risk vid samma sida som den trådlösa telefonen eller mobilen använts. Läs här

Den ökade risken bekräftad vid uppföljande undersökning med patientfall till och med 2009. Risken ökar ju mer och ju längre mobilen använts. Läs här

Japan Tokyo Women’s Medical University: Användning av mobiltelefon mer än 20 minuter om dagen ökar risken. Läs här.

Sydkorea Younsel University. Större hörselnervstumör ju mer mobilen använts. Även vanligare att patienten använt mobilen vid den sid som tumören uppstått. Läs här

Sverige Karolinska Institutet: Ökad risk för hörselnervstumör (+51%) vid  mobilanvändning mer än totalt 1640 timmar och +67% vid användning av trådlös telefon i mer än totalt 900 timmar (redovisas ej i abstract). Läs här

Spottkörteltumör

Israel (Interphonestudien): Ökad risk för öronspottkörtelcancer för de som talat mest i mobilen. Läs här.

Kina, Chinese PLA General Hospital, Beijing: Ökad risk för cancer på öronspottkörteln för de som använde mobilen mer än 2,5 timmar om dagen. Läs här

Sverige + Danmark, (Interphonestudien): Ökad risk för benign tumör vid den sida mobilen använts vid användning i mer än tio år. Läs här. (Resultatet redovisas inte i undersökningens sammanfattning, därför hänvisas till ”Interphone results update”, sidan 5).

Sköldkörtelcancer

Risk för sköldkörtelcancer pga mobilanvändning enligt forskning. Läs mer

Läkare konstaterar att sköldkörtelcancer ökar efter införandet av sk smartmobiler som exponerar sköldkörteln för mer strålning än tidigare mobiltelefongenerationer. Läs mer

Antalet fall av hjärntumörer och sköldkörtelcancer ökar i vissa länder

Antalet fall av glioblastom, aggressiv hjärntumör ökar kraftigt i Frankrike (2019). Läs här

Antalet fall av glioblastom, aggressiv hjärntumör, ökar kraftigt i England. (2018). Läs här

Antalet patienter som vårdas för hjärntumör i Sverige ökar kraftigt. Läs här

Antalet fall av cancer i huvud och halsområdet samt hjärntumör grad 3-4 ökar i Sverige särskilt bland män över 60 år (2018). Läs här

Kraftig ökning av sköldkörtelcancer i Sverige (2019). Läs här

Hjärntumörer ökar i Danmark. 55% fler fall 2012 jämfört med 2003. Läs här

Ökad förekomst av hjärntumörer bland män (+30%) och kvinnor (+25%) i Danmark sedan 2002. Läs här

Ökad dödlighet i hjärntumörer i Danmark. Läs här

Den enda miljöfaktor som kan kopplas till ökad förekomst av hjärntumörer i olika länder är mobiltelefonanvändningen. Läs här

Maligna hjärntumörer ökar i Australien. Läs här

Den enda cancerform där dödligheten ökar är hjärntumörer bland barn enligt fransk rapport. Läs här

uppdaterad 3 februari 2020

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83