17 januari, 2020

Risk för cancer i huvudet

Upprepade forskningsresultat visar att användning av mobiltelefon ökar risken för hjärntumörer och andra tumörer i huvudområdet. Risken för hjärntumör är störst för barn och unga.

Upprepade undersökningar som jämfört hjärntumördrabbades man mobill huvudvärkmobiltelefonanvändning med friska personers, visar en ökad risk för hjärntumör och andra tumörformer i det området som är mest exponerat för mobilstrålning bland dem som använt mobilen mest. Flera  undersökningar visar också att de som fått hjärntumör har sämre överlevnadsmöjligheter om de fortsätter att använda mobiltelefon eller trådlös telefon.

Upprepade undersökningar visar också att exponering för förhöjda nivåer av lågfrekvent elektromagnetisk strålning i arbetslivet ökar risken för hjärntumör.

Strålskyddsstiftelsen vill betona att de flesta undersökningar som finns tillgängliga baseras på användning under 90-talet då mobiltelefonen användes betydligt mindre jämfört med i dag. Det var då mycket dyrare att tala i mobiltelefon samtidigt som trådlösa telefoner inte fanns i hemmen i samma utsträckning som i dag. Dessutom har flera undersökningar felaktigt betraktat användare av trådlös telefon som oexponerade vilket lett till att den observerade risken blir lägre än om båda exponeringarna läggs ihop som i undersökningarna från Hardellgruppen i Örebro.

Undersökningar visar att barn och unga löper högre risker än vuxna. Riskerna för vuxna ökar redan vid en relativt låg normalanvändning med dagens mått (20-30 minuter om dagen).

Nedan kan du läsa mer om undersökningarna.

Malign hjärntumör (gliom)

Den internationella WHO-studien Interphone. Undersökningen inleddes 1999 och baseras på hjärntumörfall fram till 2004 från 13 länder. Användning av mobilen i 1640 timmar eller mer, motsvarande 30 minuter om dagen i tio år eller lite drygt en timma om dagen i fyra år ökade risken med 40%-380% (se tabell 2-3). Risken var också förhöjd vid en analys av tumörer i det mest exponerade området i huvudet. Ändå kan undersökningen ha underskattat riskerna. Bland annat har trådlösa telefonanvändare betraktats som oexponerade trots att de exponeras för samma strålning som mobiltelefonanvändare. Dessutom uteslöt undersökningen personer över 59 år som drabbats av hjärntumör trots att det i den gruppen finns många av de tidigaste storanvändarna. Läs om undersökningen här och här

Sverige: Undersökningar från Örebro Universitetssjukhus under 2000-talet visar genomgående att de som använt mobilen mest löper förhöjda risker för hjärntumörer. Risken är störst för de som började använda mobilen under tonåren (400-700% ökning). Läs om undersökningarna här. Den senaste undersökningen från 2013 visar ökad risk för hörselnervstumör och aggressiv hjärntumör. En undersökning  visar också att de som fått hjärntumör har försämrade överlevnadsmöjligheter om de fortsätter att använda mobiltelefon eller trådlös telefon efter diagnosen. Läs om den här,

Fransk undersökning (2014): 30 minuter i mobilen varje dag  ökar risken för aggressiv hjärntumör gliom. Bekräftar resultaten från Sverige och Interphone ovan. Läs om den här

Undersökning från fyra länder däribland Sverige: Ökad risk för hjärntumör för de barn/ungdomar som haft mobilabonnemang längst tid. Eftersom dessa ökade risker inte redovisas i sammanfattningen som är tillgänglig på internet, hänvisar vi till en kritisk analys av studien här.

Internationell undersökning från 7 länder, Interocc, visar förhöjd risk för aggressiv hjärntumör för de som utsatts för förhöjda nivåer av lågfrekventa elektromagnetiska fält i arbetslivet 1-4 år före diagnos. Strålningen misstänks ha en cancerfrämjande promotoreffekt. Läs om Interocc här.  Tidigare undersökningar har också visat att lågfrekventa elektromagnetiska fält ökar risken för hjärntumör, ända sedan mitten av 1980-talet, se översikt här.

Tyskland. Undersökning visar att hjärntumörpatienter som fortsätter att använda mobiltelefon får förkortad överlevnad. Strålningen från mobilerna verkar gynna en gen, p53 som är kopplad till aggressiv hjärntumör, gliom. Läs här

Hörselnervstumör

Interphone (se ovan): Ökad risk för hörselnervstumör för de med längst latenstid och störst användning. Läs här.

Sverige, Örebro Universitetssjukhus: Ökad risk vid samma sida som den trådlösa telefonen eller mobilen använts. Läs här

Den ökade risken bekräftad vid uppföljande undersökning med patientfall till och med 2009. Risken ökar ju mer och ju längre mobilen använts. Läs här

Japan Tokyo Women’s Medical University: Användning av mobiltelefon mer än 20 minuter om dagen ökar risken. Läs här.

Sydkorea Younsel University. Större hörselnervstumör ju mer mobilen använts. Även vanligare att patienten använt mobilen vid den sid som tumören uppstått. Läs här

Sverige Karolinska Institutet: Ökad risk för hörselnervstumör (+51%) vid  mobilanvändning mer än totalt 1640 timmar och +67% vid användning av trådlös telefon i mer än totalt 900 timmar (redovisas ej i abstract). Läs här

Spottkörteltumör

Israel (Interphonestudien): Ökad risk för öronspottkörtelcancer för de som talat mest i mobilen. Läs här.

Kina, Chinese PLA General Hospital, Beijing: Ökad risk för cancer på öronspottkörteln för de som använde mobilen mer än 2,5 timmar om dagen. Läs här

Sverige + Danmark, (Interphonestudien): Ökad risk för benign tumör vid den sida mobilen använts vid användning i mer än tio år. Läs här. (Resultatet redovisas inte i undersökningens sammanfattning, därför hänvisas till ”Interphone results update”, sidan 5)

Forskningssammanställningar

Det har presenterats flera rapporter som lägger ihop resultaten av de enskilda studier som hittills gjorts på risker för tumörer av mobilanvändning. Sammantaget visar forskningen att mobilanvändning och användning av trådlös telefon ökar risken för tumör i huvudområdet.

Mobilanvändning fördubblar risken för hjärntumör (2009). Läs här.

Mobilanvändning fördubblar risken för hjärntumör (2011). Läs här.

Ökad risk för hjärntumör (2009). Läs här.

Antalet fall av hjärntumörer ökar i vissa länder

Hjärntumörer ökar i Danmark. 55% fler fall 2012 jämfört med 2003. Läs här

Ökad förekomst av hjärntumörer bland män (+30%) och kvinnor (+25%) i Danmark sedan 2002. Läs här

Ökad dödlighet i hjärntumörer i Danmark under det senaste decenniet. Läs här

Den enda miljöfaktor som kan kopplas till ökad förekomst av hjärntumörer i olika länder är mobiltelefonanvändningen. Läs här

Maligna hjärntumörer ökar i Australien. Läs här

Den enda cancerform där dödligheten ökar är hjärntumörer bland barn enligt fransk rapport. Läshär

%d bloggare gillar detta:
x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield