EU:s Rekommendationer

Europeiska Unionens flaggaEU-kommssionen rekommenderade år 1999 medlemsländerna att anta ICNIRP:s rekommendationer trots att de uttryckligen endast skyddar mot omedelbara effekter av mycket kort tids exponering.. Läs EU Council Recommendation 1999/519/EC

Beslutet togs av EU:s finansministrar den 12 juli 1999 som angav följande syfte med rekommendationerna :

Syftet med denna rekommendation är att tillhandahålla en gemensam ram för en hög nivå på skyddet mot omedelbara effekter av elektromagnetiska fält på 0 Hz–300 GHz.

År 2008 ansåg EU-kommmissionen, med hänvisning till en expertutredning  ledd av Anders Ahlbom som tidigare deltagit i fastställandet av ICNIRP:s rekommendationer 1998, att ICNIRP:s gränsvärden inte behövde ändras: Rekommendationen bygger på riktlinjer från Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) som har fastställts med ledning av akuta effekter på grund av människors exponering för elektromagnetiska fält.Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker såg 2007 över det vetenskapliga underlaget om potentiella hälsoeffekter av elektromagnetiska fält och fann inga entydiga vetenskapliga belägg för att de grundläggande restriktionerna eller referensnivåerna i rekommendationen behövde ändras.” Läs COM 2008 här.

Stora skillnader i regler och gränsvärden i olika EU-länder

Alla EU-länder har inte antagit ICNIRP:s och EU:s rekommendationer. År 2008 lät EU-kommissionen publicera en rapport som redovisade de olika gränsvärden och relger som gäller i olika EU-länder. Läs en bit ner på denna sida

Kritik mot EU:s och ICNIRP:s rekommenderade gränsvärden

Europarådet resolution 1815, antagen 2011. Rådet konstaterar att gällande gränsvärde har allvarliga begränsningar. Europarådet rekommenderar att gränsvärdet skärps kraftigt samt att medlemsländerna vidtar åtgärder för att minska människors exponering. Gränsvärdena bör därför sänkas till 0,2 V/m (0,1 mW/m2 eller 100 000 gånger under det som rekommenderas av ICNIRP):

“8.1.1. take all reasonable measures to reduce exposure to electromagnetic fields, especially to radio frequencies from mobile phones, and particularly the exposure to children and young people who seem to be most at risk from head tumours;

8.1.2. reconsider the scientific basis for the present standards on exposure to electromagnetic fields set by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, which have serious limitations, and apply ALARA principles, covering both thermal effects and the athermic or biological effects of electromagnetic emissions or radiation;”

8.2.1. set preventive thresholds for levels of long-term exposure to microwaves in all indoor areas, in accordance with the precautionary principle, not exceeding 0.6 volts per metre, and in the medium term to reduce it to 0.2 volts per metre;

EU-parlamentets resolution om elektromagnetiska fält den 2 april 2009 tryckte på ett brådskande behov att se över den vetenskapliga grunden för ICNIRP:s och EU-kommisssionens gränsvärden.

Om jäv

Den vetenskapliga kommitté som EU:s rekommendation 2008 hänvisar till (EU:s vetenskapliga kommittés rapport 2007), leddes av Anders Ahlbom (AA), medlem i och delförfattare till ICNIRP:s rekommendationer 1998 (se ICNIRP).

Karolinska Institutets etikråd bedömde 2008 AA:s intressekonflikt i ICNIRP. Slutsatsen var att AA:s roll i ICNIRP kunde utgöra en intressekonflikt som borde redovisas Sedan 2005 har AA träffat företrädare för mobilindustrin för att diskutera forskning om risk för hjärntumör av mobilanvändning (metod och finansiering). AA var under 2010-2011 styrelseledamot och firmatecknare i konsultfirman Gunnar Ahlbom AB som specifikt avsåg rikta sina tjänster till telekombranschen. Brodern Gunnar Ahlbom, ägare till bolaget, var under den period som AA lämnat påstått oberoende expertbedömningar om mobiltelefonins hälsorisker, inte bara till EU utan även till svenska myndigheter och svenska regeringen, anställd av telekomoperatören TeliaSonera i Bryssel (mellan 1993 och 2006)

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83