Mobilmaster är miljöfarlig verksamhet.

I Sverige har få av de personer som klagat på att mobilmaster utgör en hälsorisk eller har skadat deras hälsa, fått gehör när de överklagat bygglovsbeslut. Det beror på att domstolarna i hög grad förlitat sig på Strålsäkerhetsmyndighetens och Socialstyrelsens bedömningar. Socialstyrelsen är vägledande i frågor som gäller risker för hälsan med mobilmaster och gav år 2008 ut ettmeddelandeblad där det står::

”Det finns inget samlat vetenskapligt underlag som tyder på att de radiofrekventa fält som sänds ut från mobilbasstationer och liknande sändare skulle kunna vara skadliga för människor”.

Socialstyrelsens påstående är felaktigt på två viktiga punkter:

  1. Det finns ett samlat vetenskapligt underlag som visar att mobilmaster kan vara skadliga för människor. Mobilmaster och hälsa.
  2. Miljöbalken ställer inte krav på samlat vetenskapligt underlag för att försiktighetsåtgärder ska vidtas. I stället ska åtgärder för att skydda människors hälsa vidtas då ”det finns skäl att anta olägenheter”. MB 2 kap §3

Domstolsbeslut i Sverige och internationellt

Sverige: Miljööverdomstolen konstaterade 2005 att mobilmaster är ”miljöfarlig verksamhet”.

Frankrike: Det finns flera domstolar i Frankrike som konstaterat att mobilmaster är en hälsorisk för de närboende.

Ett sådant beslut, den sk Versaillesdomen, har även blivit prejudicerande då detta är en överprövning av tidigare beslut. Domstolen dömer operatören Bouygues Telecom att montera bort en mobilmast då de klagande närboende har legitima skäl att befara hälsorisker. Domstolen dömde även Bouygues Telecom att betala skadestånd till dem för den risk masten utsatt dem för.http://droit-finances.commentcamarche.net/jurisprudence/cour-d-appel-2/1109582-cour-d-appel-de-versailles-4-fevrier-2009-08-08775

Domstolen i Créteil beslutade 2009 att förbjuda Orange att sätta upp en mobilmast då den utsatte de närboende för en hälsorisk. Läs här.

Domstolen i Montpellier beslutade 2011 att de klagande hade legitima skäl att vara oroliga för de hälsokonsekvenser en mobilmast skulle komma att utgöra och beordrade operatören att montera ned den. Läs här.

Domstol i Angers beslöt i mars 2009 att förbjuda operatören Orange att sätta upp en mobilmast i en kyrka med hänvisning till försiktighetsprincipen som är ett effektivt lagrum för att förhindra allvarliga och irreparabla skador. Domsstolen konstaterar också att gällande gränsvärden för mobilstrålning är för slappa. Läs här

Radiomaster

Vatikanstaten döms att betala skadestånd till närboende till radiomast som exponerat en by Cesano för strålningsnivåer som var högre än gällande gränsvärden i Italien. En undersökning visade även att barnen i Cesano hade 6 gånger högre förekomst av leukemi jämfört med förväntat. Tidningsartikel UPI. Expertutlåtande för de klagande (italienska). Läs här

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83