Master, basstationer, hälsorisker

 

Mobilmaster och mobilbasstationer sänder ut mikrovågsstrålning som medför hälsorisker. Det finns gott om rapporter från människor som samstämmigt vittnar om ohälsosymtom och sjukdomar, inklusive cancer, sedan mobilmaster eller basstationer etablerats i närområdet. Upprepade forskningsresultat bekräftar människors erfarenheter.  Det saknas helt studier som visar att det inte är förenat med hälsorisker att långvarigt exponeras för strålning från basstationer för 3G, 4G och 5G vid de nivåer som många som bor nära basstationer exponeras för. Det saknas helt studier som visar att människor kan långvarigt exponeras för nivåer vid det referensvärde, som myndigheterna påstår skyddar alla mot god marginal mot hälsorisker, utan att riskera hälsan. Det finns ingen forskning överhuvudtaget på effekter av exponering för 5G och ingen forskning på långvarig exponering för 4G. Strålning från mobilmaster är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut IARC men allt fler forskare anser idag att strålningen bör betraktas som cancerogen för människa i högsta cancerklassen.

Majoriteten av de undersökningar som gjorts av hälsotillstånd bland närboende till mobilmaster eller basstationer har visat ökad risk för den symtombild som sedan decennier kallats mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan. Länk 1.[i] Upprepade undersökningar visar också att  risken ökar för cancer bland de närboende. En studie visar ökad förekomst av DNA-skador och ytterligare en visar förhöjd risk för ALS. Ingen undersökning har hittills undersökt om det föreligger ökad risk för Alzheimers men djurförsök tyder på att det kan finnas risk för demenssjukdomar.

I tillägg har upprepade internationella undersökningar visat att Radio/TV-master, som sänder ut liknande strålning, också ökar risken för cancer.

5G leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning från basstationer och mobilmaster. Det har bekräftats genom många undersökningar under det senaste året.

Ingen undersökning av hälsotillståndet bland de som bor nära mobilmaster (inklusive basstationsläggningar på hustak) har gjorts i Sverige eller i Norden, trots många mycket trovärdiga och samstämmiga rapporter från människor som fått svåra symptom.

De vanligaste rapporterade symptomen pga strålning från mobilmaster och basstationer är:

  • Huvudvärk
  • Sömnproblem
  • Yrsel, illamående
  • Tinnitus
  • Sämre immunförsvar, ökad infektionsbenägenhet
  • Nedstämdhet, depression
  • Oro, ångest, ökad irritabilitet, stresskänsla
  • Trötthet
  • Hjärtproblem, hjärtarytmier
  • Minnesproblem, orienteringsproblem, koncentrationsproblem, svårighet att tänka klart
  • Andningsbesvär
  • Näsblod (särskilt bland barn)

Risken ökar vid låga nivåer

Studier av hälsotillstånd bland människor som bor nära mobilmaster har redovisat att risken för ohälsa ökar vid nivåer som är långt under de referensvärden som härrör från ICNIRP och som rekommenderas av svenska myndigheter (Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket). Dessa referensvärden skyddar endast mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnader i kroppen. Detta sker inom 30 minuter. Referensvärdet skyddar inte mot skadliga effekter av längre tids exponering vid intensiteter som inte ger upphov till snabb uppvärmning. Det innebär att referensvärdet inte skyddar mot de skadliga effekter som omfattande forskning visat i form av skadlig påverkan på hjärnan, nervsystemet, hormonsystemet, bildande av oxidativ stress och DNA-skador, samt ökad risk för cancer med mera. Det skyddar inte mot de vanliga symtom  som rapporteras vid förhöjd strålning.Gällande referensvärde i Sverige för strålning från 3G, 4G, 5G och WiFi är 10 000 000 mikroW/m2. Detta mycket höga värde påstås skydda alla med god säkerhetsmarginal trots att:

   • Det saknas studier som visar att långvarig exponering för strålning från basstationer och mobilmaster vid dessa nivåer eller betydligt lägre skulle vara ofarligt.
   • Upprepade studier har visat hälsorisker vid nivåer långt under dessa, från och med cirka 100 mikroW/m2.
   • Många människor vittnar om svåra hälsoproblem vid nivåer långt under referensvärdena i linje med det som forskningen i punkt 2 visat.

Hälsorisker har visats vid långvarig exponering från och med cirka 100 mikroW/m2 eller på ett avstånd av 300-500 meter från en mobilmast i drift före år 2010. I dag sänder mobilmaster betydligt starkare signaler pga utbyggnad av 4G och 4G+ och 5G varför detta avstånd i dag kan vara annorlunda.

Strålskyddsstiftelsen rekommenderar, baserat på bedömningar och rekommendationer från oberoende forskare och läkare(EuropaEM EMF Guidelines 2016[1], BioInitiative 2012[2], Salzburg Health Department 2002), att mikrovågsstrålningen från basstationer eller WiFi och liknande teknik inte bör överstiga 10 mikroW/m2 i bostäder och inte 1 mikroW/m2 i sovrum.

Läs mer om forskning om hälsorisker med mobilmaster och basstationer i vårt faktablad.

[1] https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2016/09/EUROPAEM-EMF-Guideline-2016.pdf

[2] https://bioinitiative.org/conclusions

[i] Oberfeld et al.: The Microwave syndrome. Further aspects of a Spanish study. http://www.powerwatch.org.uk/pdfs/20040809_kos.pdf

Vi arbetar för vår gemensamma framtid – Stöd oss!

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer. Info om sätt att stödja


255 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

255 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer


Stoppa 5G – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers att skriva ut och sprida

 

T-shirts och collegetröjor. Se dem och beställ här.

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Send this to a friend