Master, basstationer, hälsorisker

 

Mobilmaster och mobilbasstationer sänder ut mikrovågsstrålning som medför hälsorisker. Det finns gott om rapporter från människor som samstämmigt vittnar om ohälsosymtom och sjukdomar, inklusive cancer, sedan mobilmaster eller basstationer etablerats i närområdet. Upprepade forskningsresultat bekräftar människors erfarenheter.  Det saknas helt studier som visar att det inte är förenat med hälsorisker att långvarigt exponeras för strålning från basstationer för 3G, 4G och 5G vid de nivåer som många som bor nära basstationer exponeras för. Det saknas helt studier som visar att människor kan långvarigt exponeras för nivåer upp till det referensvärde, som myndigheterna påstår skyddar alla mot god marginal mot hälsorisker, utan att hälsan skadas. De åtta första studierna av hälsoeffekter av 5G visar att 5G orsakar mikrovågssyndromet och att 5G ökar strålningen massivt. Det finns fortfarande ingen forskning på långvarig exponering för 5G. Strålning från mobilmaster är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut IARC men allt fler forskare anser idag att strålningen bör betraktas som cancerogen för människa i högsta cancerklassen.

Majoriteten av de undersökningar som gjorts av hälsotillstånd bland närboende till mobilmaster eller basstationer har visat ökad risk för den symtombild som sedan decennier kallats mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan. Länk 1.[i] Upprepade undersökningar visar också att  risken ökar för cancer bland de närboende. En studie visar ökad förekomst av DNA-skador, en studie ökad förekomst av kromosomförändringar, oxidativ stress och DNA-skador och ytterligare en visar förhöjd risk för ALS. Ingen undersökning har hittills undersökt om det föreligger ökad risk för Alzheimers men djurförsök tyder på att det kan finnas risk för demenssjukdomar. Över 30 studier visar idag att mobilmaster eller basstationer orsakar ohälsa. Läs mer i vårt faktablad.

I tillägg har upprepade internationella undersökningar visat att Radio/TV-master, som sänder ut liknande strålning, också ökar risken för cancer.

5G leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning från basstationer och mobilmaster. Det har bekräftats genom många undersökningar under det senaste året och i de åtta första fallstudierna som publicerades mellan januari 2023 och januari 2024

De vanligaste rapporterade symptomen pga strålning från mobilmaster och basstationer är:

  • Huvudvärk
  • Sömnproblem
  • Yrsel, illamående
  • Tinnitus
  • Sämre immunförsvar, ökad infektionsbenägenhet
  • Nedstämdhet, depression
  • Oro, ångest, ökad irritabilitet, stresskänsla
  • Trötthet
  • Hjärtproblem, hjärtarytmier
  • Minnesproblem, orienteringsproblem, koncentrationsproblem, svårighet att tänka klart
  • Andningsbesvär
  • Näsblod (särskilt bland barn)

Risken ökar vid låga nivåer

Studier av hälsotillstånd bland människor som bor nära mobilmaster har redovisat att risken för ohälsa ökar vid nivåer som är långt under de referensvärden som härrör från ICNIRP och som rekommenderas av svenska myndigheter (Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket). Dessa referensvärden skyddar endast mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnader i kroppen. Detta sker inom 30 minuter. Referensvärdet skyddar inte mot skadliga effekter av längre tids exponering vid nivåer som inte ger upphov till snabb uppvärmning. Det innebär att referensvärdet inte skyddar mot de skadliga effekter som omfattande forskning visat i form av skadlig påverkan på hjärnan, nervsystemet, hormonsystemet, bildande av oxidativ stress och DNA-skador, samt ökad risk för cancer med mera. Det skyddar inte mot de vanliga symtom  som rapporteras vid förhöjd strålning (mikrovågssyndromet). Gällande referensvärde i Sverige för strålning från 3G, 4G, 5G och WiFi är 10 000 000 μW/m2 mätt som genomsnitt över 6 minuter. Detta mycket höga värde påstås skydda alla med god säkerhetsmarginal trots att:

   • Det saknas studier som visar att långvarig exponering för strålning från basstationer och mobilmaster vid dessa nivåer eller betydligt lägre skulle vara ofarligt.
   • Upprepade studier har visat hälsorisker vid nivåer långt under dessa, från och med cirka 100 μW/m2.
   • Många människor vittnar om svåra hälsoproblem vid nivåer långt under referensvärdena i linje med det som forskningen i punkt 2 visat. De första sju fallstudierna på 5G visar att strålningen i bostäder nära 5G-basstationer kan överskrida 2 500 000 μW/m2.

Hälsorisker har visats vid långvarig exponering från och med cirka 100 μW/m2 eller på ett avstånd inom 300-500 meter från en mobilmast i drift före år 2021. I dag sänder mobilmaster betydligt starkare signaler efter utbyggnad av  5G varför detta avstånd i dag kan vara annorlunda.

Strålskyddsstiftelsen rekommenderar, baserat på bedömningar och rekommendationer från oberoende forskare och läkare (EuropaEM EMF Guidelines 2016[1], BioInitiative 2012[2], Salzburg Health Department 2002), att mikrovågsstrålningen från 4G, 5G eller WiFi och liknande teknik inte bör överstiga 10 μW/m2 i bostäder och inte 1 μW/m2 i sovrum.

Läs mer om forskning om hälsorisker med mobilbasstationer i vårt faktablad

[1] https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2016/09/EUROPAEM-EMF-Guideline-2016.pdf

[2] https://bioinitiative.org/conclusions

[i] Oberfeld et al.: The Microwave syndrome. Further aspects of a Spanish study. http://www.powerwatch.org.uk/pdfs/20040809_kos.pdf

Senast uppdaterad: 7 juni 2024

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83