Miljö- och djurpåverkan

En EU-finansierad granskning av tillgänglig forskning visar att strålning från kraftledningar, mobilmaster och WiFi kan skada fåglar, insekter och växter. 5G-utbyggnaden kan genom ökningen av mikrovågsstrålning förvärra situationen. Allvarlig miljöpåverkan kan inte uteslutas.

Utredningen från EU-finansierade EKLIPSE, baseras på 97 vetenskapligt publicerade forskningsrapporter.  Det finns vetenskapliga belägg för att elektromagnetisk strålning från kraftledningar, radar, TV/radio, Wi-Fi och 2G / 3G / 4G negativt påverkar:

  • insekters orienteringsförmåga, rörelsemönster, beteende och reproduktion
  • fåglars orienteringsförmåga (radiofrekvent strålning/mikrovågsstrålning)
  • växters metabola hälsa genom bildande av fria radikaler som kan leda till minskad tillväxt

Rapporten är författad av expertgrupp bestående av fyra biologer/ekologer och två fysiker. Författarna menar att det finns ett brådskande behov av mer forskning för att öka kunskapen om den onaturliga tekniskt producerade strålningens påverkan på djur- och växtliv.

EKLIPSE (Establishing a European Knowledge and Learning Mechanism to Improve the Policy-Science-Society Interface on Biodiversity and Ecosystem Services)  har till syfte att vara en länk mellan forskningen och politiker och förse beslutsfattare med vetenskapligt underlag för att kunna fatta beslut som rör miljön utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Det var på initiativ från den brittiska miljöorganisationen Buglife som den nya granskningen kom till stånd.

Den brittiska miljöorganisationen Buglife konstaterar att den nya rapporten tydliggör samhällets begränsade förståelse om hur ny teknik kan skada växter och levande varelser. Vår miljö har i snabb takt förorenats med elektromagnetisk strålning under de senaste två decennierna. Nuvarande planer på täckning av hela jordens yta med Wi-Fi och 5G kommer att accelerera denna miljöförorening. Det finns i dag vetenskapliga belägg för att sådan mikrovågsstrålning kan skada växter, insekter, fåglar och andra arter. Ändå skärps inte regelverket för att begränsa skadeverkningarna och mycket lite forskning pågår för att få bättre förståelse för riskerna för miljön.

I en gemensam skrivelse till FN och dess medlemsländer har 253 vetenskapsmän pekat på att den ökande onaturliga elektromagnetiska strålningen kan skada växter och djur (EMF Scientist appeal): ” Det finns växande vetenskapliga belägg för skadliga effekter på såväl växt- som djurliv.”

Metastudie 2021: Allvarliga konsekvenser för fåglar och insekter

En stor forskningsöversikt publicerad under 2021 konstaterar att det är dags att erkänna att den kraftiga ökningen av strålning är en form av miljöförorening som kan leda till katastrofala konsekvenser för särskilt fåglar och insekter. I dag är fåglar, insekter och andra djur helt oskyddade mot skadlig påverkan, trots att forskning visat att i stort sett alla funktioner påverkas, exempelvis orientering, födosök och reproduktion. 5G har byggts ut utan att effekterna på djurliv och människors hälsa utforskats.

Översikten, som omfattar 1200 referenser, undersöker elektromagnetiska fälts och mikrovågsstrålningens effekter på flora och fauna. Den  publicerades i tre delar i den vetenskapliga tidskriften Reviews on Environmental Health under 2021 (Del 1; Del 2; Del 3).

Läs mer

Metastudie 2020: Strålning från mobilmaster bidrar till insektsdöden

Strålning från mobilmaster har sannolikt bidragit till den dramatiska nedgången av antalet insekter som observerats under senare år. Det visar en vetenskaplig analys av all tillgänglig forskning. 83 studier har studerat effekter på insekter av mobilstrålning och av dem visar 72 skadliga effekter på insekter. Effekterna har visats vid nivåer av strålning som är hundratals gånger under de referensvärden som tillämpas i Sverige och många andra länder.

Följande skadliga effekter på insekter har enligt den nya metastudien bland annat hittills visats i forskningen: försämrad navigationsförmåga, försämrad reproduktionsförmåga, apati, påverkad flygförmåga, rubbad dygnsrytm, oförmåga att finna föda, försämrad reaktionsförmåga, förändrat beteende, DNA-skador samt påverkan på immunförsvaret.

Forskning har även visat att strålningen rubbar cellernas kalciumbalans, vilket i sin tur kan leda till många andra skadliga effekter exempelvis försämrat immunförsvar.

Forskning visade år 2018 att kommande 5G-utbyggnad kan vara särskilt skadlig för insekterna pga ökad strålning och användning av högre frekvenser. Högre frekvenser över 6 GHz kan enligt studien leda till att insekter absorberar upp till 370% mer strålning trots att strålningen ökar med endast 10% i uteffekt.

Läs även:

Hundratals kor offer för strålning från mobilmaster, kraftledningar, vindkraftverk. Länk

Dog hundratals fåglar när 5G testades i Holland? Länk

För mer info om forskning se Strålskyddsstiftelsens forskningslista.

Källor:

https://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/bw/einmaligeverwendung/thill_2020_review_insekten_komplette_studie_mit_zusammenfassung.pdf

Electromagnetic Fields threaten wildlife: https://www.saferemr.com/2018/05/EMF-wildlife.html

Malkemper EP, Tscheulin T, VanBergen AJ, Vian A, Balian E, Goudeseune L (2018). The impacts of artificial Electromagnetic Radiation on wildlife (flora and fauna). Current knowledge overview: a background document to the web conference. A report of the EKLIPSE project. http://bit.ly/Eklipseoverview

Goudeseune L, Balian E, Ventocilla J (2018). The impacts of artificial Electromagnetic Radiation on wildlife (flora and fauna). Report of the web conference. A report of the EKLIPSE project. http://bit.ly/EKLIPSEconfreport

Newsweek: http://www.newsweek.com/migratory-birds-bee-navigation-5g-technology-electromagnetic-radiation-934830

The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/science/2018/05/17/electromagnetic-radiation-power-lines-phone-masts-poses-credible/

Buglife: https://www.buglife.org.uk/news-and-events/news/could-our-obsession-with-mobile-technology-destroy-wildlife

Reviews on Environmental Health, 2021 (Del 1; Del 2; Del 3).

Senast uppdaterad: 12 maj 2022

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83