Katastrofala följder för fåglar och insekter av ökande strålning

En ny forskningsöversikt konstaterar att det är dags att erkänna att den kraftiga ökningen av strålning är en form av miljöförorening som kan leda till katastrofala konsekvenser för särskilt fåglar och insekter. I dag är fåglar, insekter och andra djur helt oskyddade mot skadlig påverkan, trots att forskning visat att i stort sett alla funktioner påverkas, exempelvis orientering, födosök och reproduktion. 5G har byggts ut utan att effekterna på djurliv och människors hälsa utforskats.

Den nya översikten, som omfattar 1200 referenser, undersöker elektromagnetiska fälts och mikrovågsstrålningens effekter på flora och fauna. Den  publicerades i tre delar i den vetenskapliga tidskriften Reviews on Environmental Health under 2021 (Del 1; Del 2; Del 3).

En av de tre författarna är Henry Lai, professor emeritus från University of Washington, som forskat på effekter av elektromagnetiska fält under flera decennier. Redan 1995 observerade han att mikrovågor, liknande den som används i trådlös teknik bland annat WiFi, orsakade DNA-skador i hjärnceller i djurförsök vid nivåer som understeg de referensvärden som gäller fortfarande idag och som myndigheterna trots omfattande bevis för motsatsen hävdar skyddar mot alla skadliga hälsoeffekter på människor.

Strålningen i miljön har ökat kraftigt under de senaste 80 åren och skapat en ny form av strålningsexponering som djur, växter och människor aldrig tidigare utsatts för. 5G-utbyggnaden leder dessutom till en ytterligare kraftig ökning av denna miljöförorening. Biologiska effekter till följd av tekniskt skapad strålning har observerats vid en lång rad olika frekvenser och vid nivåer som vida understiger de nivåer som kan uppmätas idag i miljön och som gällande regelverk tillåter.

Alla funktioner påverkas

Det finns omfattande forskning om hur låga nivåer av elektromagnetiska fält påverkar djurlivet. Forskning har visat sedan 1960-talet att många arter är särskilt känsliga för den här formen av strålning. Effekter på djurlivet har setts gällande i stort sett alla funktioner: orientering, migration, födosök, reproduktion, bobyggande, beteende, försvar av revir, livslängd och överlevnad. Genetiska effekter och cellskador har observerats i stor omfattning.

Under miljontals år har växter och djur utvecklats och förökats i samspel och harmoni med de naturliga elektromagnetiska fälten, från jorden och universum. Dessa naturliga fält är nödvändiga för allt levande i naturen och de är relativt svaga. Det är därför inte särskilt konstigt att tekniskt införda onaturliga och mycket mer kraftfulla elektromagnetiska fält stör och påverkar och skadar såväl växter som djurlivet.

Fåglar och insekter

Författarna konstaterar att insekter kan absorbera betydligt mer strålning, eller upp till 570% mer, om strålningens intensitet ökar med endast 10% vid användning av frekvenser över 3 GHz, vilket 5G bland annat använder. Detta kan leda till ”katastrofala konsekvenser” för bins och insekters möjlighet att överleva. Fåglarnas fjädrar har även pizoelektriska egenskaper som enbart i sig innebär att fåglar är särskilt känsliga för strålningen. Fåglar och bin är vidare beroende av jordens naturliga magnetfält för orientering, migration, för att finna föda, med mera. Den betydligt starkare onaturliga tekniskt skapade strålningen stör detta känsliga samspel och dessa för arternas överlevnad viktiga funktioner.

Lai och hans kollegor skriver att 5G:s komplexa fasstyrda signaler även särskilt kan skada viktiga biologiska funktioner hos andra arter. Teoretiskt har 5G-tekniken förmåga att skada ekosystemen så att det kan få stora effekter för försörjningen av föda till såväl människor som djuren.

Fasstyrda antenner som nu används i 5G har tidigare endast använts i militära radaranläggningar och ett fåtal industriella tillämpningar. Denna teknik kan avsevärt förstärka signalens styrka och den kan skapa helt oöverskådliga och outforskade konsekvenser för miljön. Fasstyrningen leder till att mycket snabba och starka pulser av strålning kan leda till att strålningen tränger betydligt djupare in i människors och djurs kroppar.

Nytt regelverk som skyddar miljön

Författarna vill att regelverk utarbetas som tar hänsyn till de skadliga effekterna som omfattande forskning har visat för att skydda djur- och växtliv. De måste skydda mot skadliga effekter av långvarig exponering. I dag är påverkan på fåglar, insekter och andra djur samt växter helt undantagna från de föråldrade referensvärden som gäller endast skydd av människor och som endast skyddar mot skadliga uppvärmningseffekter av mycket kortvarig intensiv exponering som tillämpas för tillåten strålning i de flesta västländer. De har utarbetats av den tyska föreningen ICNIRP som är hårt kritiserade för sin ovetenskapliga attityd till forskningsresultaten och för att ha bindningar till telekom- och energisektorn.

Referenser:

Del 1 Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, part 1. Rising ambient EMF levels in the environment

Del 2 Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, Part 2 impacts: how species interact with natural and man-made EMF

Del 3 Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, Part 3. Exposure standards, public policy, laws, and future directions

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend