ICNIRP dominerar expertutredningar

En granskning visar att ICNIRP- och IEEE-medlemmar dominerar expertutredningar inom WHO, EU och i Sverige samt att ICNIRP bortser från ökande bevisning om skadliga hälsoeffekter och ökad risk för cancer. Trots det försämrar ICNIRP skyddet ännu mer för att anpassa regelverket till 5G:s ökande strålning. ICNIRP:s gravt otillräckliga gränsvärden leder till lidande och för tidig död som hade kunnat förebyggas.

Granskningen med titeln ”Aspects on the International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 Guidelines on Radiofrequency Radiation som publicerades den 21 maj 2021 i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics föranleddes av att ICNIRP i mars 2020 publicerade nya rekommendationer för tillåten mikrovågsstrålning (eller radiofrekvent strålning) från mobilbasstationer, mobiler med mera. Författare till den nya granskningen är forskarna Lennart Hardell, Tarmo Koppel, Michael Carlberg samt Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

ICNIRP

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) är en organisation med säte i Tyskland som genom sina rekommendationer bestämmer hur mycket strålning som du får exponeras för från basstationer och mobiler. De ger ut så kallade ”riktlinjer” (guidelines) eller gränsvärden, för tillåten mikrovågsstrålning från trådlös teknik samt för tillåtna nivåer av elektromagnetiska lågfrekventa magnetfält från el- och kraftledningar. Deras första riktlinjer lämnades år 1998. Bland de medansvariga avsändarna 1998 fanns professor Anders Ahlbom från Karolinska Institutet, vars bror (Gunnar Ahlbom) samtidigt var anställd som lobbyist för Telia i Bryssel utan att jävsförhållandet redovisades. Flera andra tydliga intressekonflikter finns bland de övriga medförfattarna. En granskning från två EU-parlamentariker publicerad 2020, visade att ICNIRP-medlemmar i många fall haft tydliga bindningar till telekombolagen. Ändå påstås ännu idag att gruppen är oberoende från de industrier som berörs. ICNIRP:s  riktlinjer är mycket fördelaktiga för industrin.

ICNIRP:s värden har sedan rekommenderats av såväl WHO (EMF project som startades av ICNIRP:s förste ordförande), EU och de svenska myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten (i form av Allmänna råd), Arbetsmiljöverket, samt de flesta länderna i Europa. Däremot har bland annat Belgien, Italien, Schweiz, Luxemburg antagit betydligt lägre värden för tillåten strålning än ICNIRP:s.

Endast akuta uppvärmningseffekter

ICNIRP:s referensvärden bygger på en föråldrad inställning till risker med mikrovågsstrålning etablerad av den amerikanska militärindustrin på 1950-talet: den att strålningen endast skulle medföra skadliga effekter om den är så intensiv att den värmer upp kroppsvävnad på kort tid. ICNIRP:s referensvärden skyddar endast mot dessa så kallade ”termiska” effekter, vilket omhuldas av den berörda industrin exempelvis telekom- och militärindustrin. Samma föråldrade attityd till riskerna har industriorganisationen IEEE, vars underorganisation ICES också ger ut gränsvärden som bygger på samma 50-talsuppfattning att det endast finns skadliga uppvärmningseffekter. ICES har många medlemmar från telekomindustrin och flera medlemmar i ICNIRP är också medlemmar i industriorganisationen ICES.

Detta innebär att ICNIRP:s referensvärden saknar skydd mot en lång rad visade hälsorisker, exempelvis mikrovågssyndromet, cancer, neurologiska sjukdomar som resultat av långvarig exponering vid nivåer som inte leder till uppvärmning, sk ”icke-termiska” effekter.

Det medför att ICNIRP:s referensvärden inte skyddar mot skadlig påverkan av den form av långvarig exponering som är aktuell från basstationer och från routrar. Inte heller mot skadliga effekter av långvarig upprepad användning av mobiltelefoner.

Nya höjda värden 2020

Våren 2020 publicerade ICNIRP nya referensvärden som försämrade skyddet ännu mer. Det framgår av nedanstående tabell från den nya publicerade granskningen. Det verkar som om ICNIRP anpassat sina rekommendationer till 5G:s betydligt intensivare och koncentrerade strålning, som behövs för att åstadkomma den snabbare trådlösa överföringen.

I stället för att riktlinjerna för 3G, 4G, 5G på 10 W/m2 gäller ett medelvärde över 6 minuter som tidigare (1998), anger ICNIRP 2020 att medelvärdet ska mätas under 30 minuter. Det medger betydligt högre strålning under kortare perioder. Det finns ingen annan anledning till denna försämring än en anpassning till de mycket intensiva pulser av mikrovågsstrålning som sänds ut av 5G. Dessutom medges 4 gånger så hög strålning, 40 W/m2, för ”lokal exponering”.

I samband med att de nya referensvärdena gavs ut påstod ICNIRP:s ordförande Eric van Rongen i ett pressmeddelande våren 2020:

“The most important thing for people to remember is that 5G technologies will not be able to cause harm when these new guidelines are adhered to” samt att ICNIRP:s värden från1998 är “conservative in most cases” och att de “still provide adequate protection for current technologies”

Dessa skyhöga föråldrade rekommendationer är extremt mycket högre än de nivåer som rekommenderas av andra forskare och experter på området, från och med cirka 0,1-100 μW/m2. Se nedanstående tabell.

Vilka studier finns som underlag?

Maria Feychting är professor vid Karolinska Institutet samt medlem i ICNIRP sedan år 2000, vice ordförande för ICNIRP fram till och med år 2020 och medförfattare till de nya riktlinjerna. Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen bad Maria Feychting redovisa den forskning som ICNIRP 2020 måste bygga på med hänvisning till van Rongens uttalande om att 5G inte skulle kunna orsaka skada så länge ICNIRP:s värden respekteras och andra påståenden och ”anspråk som görs gällande skyddet mot skadlig hälsopåverkan vid ICNIRP:s  referensvärden och nivåer långt därunder, samt mot bakgrund av de mätningar som genomförts i människors bostäder och på allmänna platser under det senaste året och som redovisas på vår webbsida, vill jag be dig redovisa den forskning som ert referensvärde måste bygga på utifrån de påståenden som görs av dig och dina kollegor i ICNIRP, dvs:

  1. Den forskning som visat att helkroppsexponering för 5G, 4G, 3G, WiFi i kombination eller var för sig under längre tid (minst ett år) inte orsakar skadlig hälsopåverkan på människor vid dygnetruntexponering vid 10 W/m2 i medelvärde under 6 minuter vilket är lika med ICNIRP:s referensvärde.
  2. Den forskning som visat helkroppsexponering för 5G, 4G, 3G, WiFi i kombination eller var för sig under längre tid (minst ett år) inte orsakar skadlig hälsopåverkan på människor vid dygnetruntexponering vid 1 W/m2 i medelvärde under 6 minuter, dvs vid nivåer som är upp till 10 gånger lägre än ICNIRP:s referensvärde.
  3. Den forskning som visat helkroppsexponering för 5G, 4G, 3G, WiFi i kombination eller var för sig under längre tid (minst ett år) inte orsakar skadlig hälsopåverkan på människor vid dygnetruntexponering vid 0,1 W/m2 i medelvärde under 6 minuter, dvs vid nivåer som är upp till 100 gånger lägre än ICNIRP:s referensvärde.
  4. Den forskning som visat helkroppsexponering för 5G, 4G, 3G, WiFi i kombination eller var för sig under längre tid (minst ett år) inte orsakar skadlig hälsopåverkan på människor vid dygnetruntexponering vid 0,01 W/m2 i medelvärde under 6 minuter, dvs vid nivåer som är upp till 1 000 gånger lägre än ICNIRP:s referensvärde.

Om det är så att det helt saknas forskning som studerat hälsoeffekter av ovanstående fyra olika förhållanden som allmänheten i verkligheten kan och får utsättas för mot bakgrund av dina rekommendationer, vill jag be dig bekräfta att så är fallet.”

Vägrar bekräfta att inga studier finns

Maria Feychting vägrar bekräfta att det efterfrågade underlaget saknas utan svarar att vi får själva söka efter det samt att hon inte längre är medlem (sedan 2021) av kommissionen:

”Du hittar det vetenskapliga underlaget för ICNIRPs rekommendationer på ICNIRPs hemsida. Bedömningarna är en sammanvägning av evidens från olika forskningsfält, där epidemiologiska studier endast är en del, och som också omfattar experimentell forskning på celler och djur, humanexperimentella studier, dosimetriska studier etc. Om du har ytterligare frågor om ICNIRPs rekommendationer hänvisar jag dig till att kontakta ICNIRP. Jag är inte längre medlem av ICNIRPs kommission.”

Det finns alltså inga studier som visar att det inte medför hälsorisker att helkroppsexponera människor under längre tid vid nivåer av ICNIRP:s värden eller ens vid nivåer som är 1000 gånger lägre. Vi har inte kunnat hitta dem och Maria Feychting kan inte heller hitta dem eller hänvisa till dem. Maria Feychting, som var delansvarig för ICNIRP 2020, borde medge att det saknas studier som visar att det inte finns hälsorisker med långvarig helkroppsexponering långt under eller i nivå med ICNIRP:s värden och att van Rongens försäkring om avsaknad av hälsorisker, saknar vetenskaplig grund. Dessutom är hon fortfarande medlem i ICNIRP:s externa expertgrupp SEG.

Inte heller SSM kan hitta dem. När liknande frågor ställts till SSM kan svaret bli:

Det är i princip omöjligt att visa att något är ofarligt, sådana studier finns alltså inte.”

ICNIRP dominerar  tunga expertutredningar

ICNIRP-medlemmarna, däribland Maria Feychting, har som underlag för sina nya 5G-anpassade höjda referensvärden lutat sig mot rapporter från WHO, EU och svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Inga av dessa rapporter innehåller det efterfrågade underlaget som visar att ICNIRP:s värden är säkra vid helkroppsexponering under längre tid från basstationer. Samtliga dessa rapporter från WHO, EU och SSM kommer fram till i huvudsak samma industrivänliga slutsats att det saknas belägg för hälsorisker under ICNIRP:s referensvärden. Bevisbördan har konsekvent flyttats från telekombolagen till allmänheten. Inga krav har ställts på att forskning ska visa att exponering för 3G, 4G och 5G i kombination inte är hälsofarlig, det vill säga verklig exponering som människor utsätts för.

Det som ytligt framstår som om det är flera instanser som kommer fram till samma slutsats är en synvilla. Rapporterna från WHO, EU och SSM är författade av expertgrupperingar som domineras av medlemmar från ICNIRP och/eller ICES. Flera experter återkommer i flera av dessa olika utredningar (WHO, EU, SSM).

Exempelvis återfinns ICNIRP:s ordförande och ICES-medlemmen Eric van Rongen i såväl WHO:s som SSM:s expertgrupper samt dessutom i den holländska expertgruppen Health Council of the Netherlands. Maria Feychting, återfinns i både ICNIRP och WHO, har dominerat expertutredningar i Sverige under nästan tio år, samt deltagit i Norge och i Storbritannien. Ett tredje exempel är Martin Röösli, som är medlem i ICNIRP, i SSM:s expertgrupp och i BERENIS, den schweiziska statliga expertgruppen på området. Pikant nog har Health Council of the Netherlands i en rapport efter att ICNIRP 2020 publicerades gjort en annan bedömning än den som Eric van Rongen torgförde som representant för ICNIRP. Likaså har den schweiziska expertgruppen BERENIS i januari dragit slutsatsen att forskning visar att strålningen kan orsaka oxidativ stress vid nivåer under ICNIRP:s gränsvärden och därmed kan den orsaka sjukdom.

Tabellen nedan visar att ICNIRP/ICES experter återkommer i flera expertutredningar samt att det helt saknas experter från den del av forskarsamhället, majoriteten, som anser att det finns växande belägg för  hälsorisker. De som anser att människor därför måste skyddas bättre  genom skärpta gränsvärden och bred information om riskerna (www.emfscientist.org) eller som anser att 5G medför potentiellt allvarliga hälsorisker varför 5G bör stoppas (www.5gappeal.eu). Det innebär att dessa expertutredningar för SSM, WHO och EU görs av experter som inte är representativa för forskarvärlden utan endast representerar en sida – den sida som lämnar besked som är förmånliga för den berörda industrin (telekom, militär).

 

WHO = ICNIRP, finansierades av telekombolag

Den nya granskande artikeln visar också att WHO i stort sett är identiskt med ICNIRP. ICNIRP:s första ordförande, Michael Repacholi, startade 1995 WHO:s arbete med frågan och 1996 lanserade han WHO EMF Project. Redan från starten 1995 träffades en överenskommelse som lät industrin bidra till finaniseringen av WHO EMF Project. 2006 avslöjades att nästan hälften av finansieringen till WHO EMF Project kom från telekomindustrilobbyorganisationerna Mobile Manufacturers Forum (MMF), GSM Association samt FGF. Sedan år 2000, det vill säga under de år projektet var finansierat av telekombolagen, har nuvarande projektledaren för WHO EMF Project, Emilie van Deventer, en elektroingenjör som saknar medicinsk eller hälsorelaterad utbildning, arbetat på WHO EMF Project. Sedan 2006 har hon varit projektledare och var även parallellt en av SSM:s åtta experter under åren 2010 och framåt. Hon är även sedan många år medlem i industriorganisationen IEEE. Under flera år under samma period som projektet finansierades av telekombolagen, arbetade även ICNIRP:s mångårige medlem och ordförande 2020, Eric van Rongen, på WHO:s telekomfinansierade projekt.

År 2014 publicerade WHO ett utkast till sk ”monograph” för radiofrekvent strålning. Det är detta dokument, som aldrig slutfördes och publicerats i en slutlig version som bland annat ligger till grund för ICNIRP:s nya rekommendationer trots att det åtföljs av följande reservation: “THIS IS A DRAFT DOCUMENT FOR PUBLIC CONSULTATION. PLEASE DO NOT QUOTE OR CITE”. Sju personer är huvudansvariga för detta WHO-dokument och av dem är sex nuvarande eller tidigare medlemmar i ICNIRP, däribland Maria Fecyhting, Eric van Rongen samt Emilie van Deventer. Fyra av dessa personer har dessutom varit medlemmar i SSM:s expertgrupp.

SSM:s expertutredningar = ICNIRP

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har sedan 2002 låtit sin expertgrupp domineras av medlemmar från ICNIRP. Alla rapporter har följaktligen dragit slutsatsen att det saknas hälsorisker med strålningen under gällande rekommendationer från ICNIRP. Studier som upprepat visar risker har kritiserats och avfärdats med olika argument så att slutsatsen alltid blir densamma – det går inte att dra några slutsatser. Inga representanter från den kritiska delen av forskarvärlden och de svenska forskare aktiva på området som undertecknat EMF Scientist Appeal om bättre skydd mot hälsorisker har bjudits in av SSM. Under åren 2003-2010 kontrollerades samtliga expertutredningar i Sverige i ämnet (även från FAS och Socialstyrelsen) av de båda professorerna vid KI, Anders Ahlbom och Maria Feychting. De var samtidigt  båda medlemmar i ICNIRP sedan 1996 (Ahlbom) respektive 2000 (Feychting). De är kollegor på Karolinska och har under många år erhållit finanisering till forskning från telekombolagen. Anders Ahlbom hade dessutom fram till 2011 en oredovisad jävssituation genom att hans bror Gunnar Ahlbom varit lobbyist för Telia i Bryssel sedan slutet av 1990-talet. Anders Ahlbom satt dessutom i broderns konsultbolags styrelse som riktade sina tjänster till telekombolagen sedan 2010. Efter att Anders Ahlboms jävsförhållande till brodern avslöjats 2011, lämnade både han och Maria Feychting SSM:s expertgrupp, men de har fortsatt att påstå att det skulle saknas hälsorisker under ICNIRP:s referensvärden åt FAS 2012 och åt Folkhälsomyndigheten i Miljöhälsorapporten 2017.

År 2008 konstaterade KI:s etiska råd att Anders Ahlbom (och därmed även andra ICNIRP-medlemmar) borde redovisa sin koppling till ICNIRP närhelst de uttalar sig om risker med strålning eftersom kopplingen till ICNIRP kan utgöra jäv.

EU, ICNIRP och ICES

År 2015 publicerade EU:s expertgrupp SCENIHR en rapport om hälsorisker med strålning från bland annat mobiltelefoni som också ligger till grund för ICNIRP 2020. Detta är EU-kommissionens expertgrupp som ska ge kommissionen vägledning för bedömning om hälso- och miljöfarliga verksamheter. Emellertid har även denna expertgruppering kännetecknats av att många medlemmar som samtidigt är medlemmar i ICNIRP och/eller IEEE samt utan representation från majoriteten av forskarna verksamma på området som anser att ICNIRP:s värden är otillräckliga som skydd och att människor måste skyddas bättre (emfscientist.org).

Slutsatsen från SCENIHR 2015 var att inga skadliga hälsoeffekter visats trots omfattande bevisning om motsatsen. I den nya granskningen konstateras att slutsatsen gällande cancerrisker är felaktig och att SCENIHR bygger sitt ställningstagande på flera studier som har allvarliga metodproblem (Danska cohorten, en cohort från Storbritannien samt en studie som misstänks vara avsiktligt manipulerad för att tona ner cancerrisker för barn som använder mobiltelefoner, Cefalo). Dessutom har författarna bortsett från statistik som visar att hjärntumörer ökar i vissa länder.

År 2015 granskade Strålskyddsstiftelsen SCENIHR-rapporten tillsammans med Priartem i Frankrike.

Slutsatser

Granskningen av ICNIRP 2020 visar att ICNIRP, WHO, SCENIHR och SSM genomgående avfärdat tillgängliga studier som visar skadliga effekter vid nivåer under ICNIRP:s värden. Studier som visar skadliga effekter har kritiserats eller ignorerats medan studier som inte visar effekter accepteras som belägg för att inga risker skulle finnas trots allvarliga metodproblem med studierna, som exempelvis de danska och brittiska cohorterna. Andra studier påstås inte visa förhöjda cancerrisker trots att studierna visar det motsatta (exempelvis Interphone eller Cefalo).

Den visar också att ICNIRP- och IEEE-medlemmar dominerar expertutredningar hos WHO, EU och SSM, vilket gör att dessa andra instanser alltid kommer till samma slutsats, att ICNIRP:s gränsvärden är bra och att inga risker visats under dessa.

År 2018 begärde forskare och organisationer verksamma på området att ICNIRP bör ersättas med en oberoende organisation. ICNIRP är inte oberoende från industrin som man hävdar. Dess bedömningar är inte objektiva och speglar inte det vetenskapliga kunskapsläget. De är vinklade till förmån för industrin.

Vidare drog EU-rapporten som granskade ICNIRP år 2020 slutsatsen att man inte kan lita på ICNIRP för opartisk vetenskaplig bedömning.

ICNIRP:s motstånd mot de omfattande och ökande vetenskapliga beläggen för hälsorisker är  skadligt för folkhälsan och leder till lidande samt för tidig död som kunde undvikits, konstaterar Hardell och de övriga i sin granskning.

ICNIRP:s slutsats att inga effekter gällande cancerutveckling har kunnat beläggas är inte sant och motsägs av vetenskapliga resultat. Omfattande och övertygande belägg för ökad risk för cancer finns idag tillgängliga. ICNIRP:s värden medger exponering som är skadlig.

I folkhälsans intresse måste ICNIRP:s referenskvärden ersättas med värden som verkligen skyddar mot hälsoeffekter och som tagits fram av forskare som är oberoende från industrin.

Källa: Aspects on the International Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 Guidelines on Radiofrequency Radiation”

Mer i ämnet:

Vad är ICNIRP?

EU-rapport om ICNIRP

Strålsäkerhetsmyndigheten anlitar jäviga experter

 

 

 

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend