Mätningar av mikrovågsstrålning från basstationer i fem svenska städer

Mätningar  av mikrovågsstrålning gjordes under de två sista veckorna i april 2021 i Stockholm, Göteborg, Linköping, Örebro och Falun. Nivåerna av mikrovågsstrålning har nått farligt höga nivåer. Allra högst strålning mättes på Sergels Torg i Stockholm: 1 280 000 mikroW/m2.

Inom ramen för ett internationellt samarbetsprojekt genomfördes mätningar i Stockholm, Göteborg, Linköping, Örebro och Falun under de sista två veckorna av april. Initiativtagare är forskaren Magda Havas från Kanada. Mätningarna är genomförda på samma sätt, vid fem gatukorsningar längs en vald större gata i varje stad. Samma mätinstrument har använts: Safe and Sound Pro II.

Här kan Strålskyddsstiftelsen presentera de svenska mätresultaten som gäller maxvärden som anges i mikroW/m2.

Följande högsta nivåer som uppmättes i dem fem städerna var: i Stockholm (Sergels Torg 1 260 000), i Göteborg (731 000), i Falun (535 000), i Örebro (293 000) och i Linköping (206 000).

Forskning har redovisat att hälsorisker vid långvarig exponering uppkommer från och med 100 mikroW/m2 (mikrovågssyndromet och cancer). Forskare och läkare rekommenderar att människor inte ska utsättas för nivåer över 10-100 mikroW/m2 (beroende på vilken teknik som används, dvs WiFi,  3G, 4G, etc).  Strålskyddsstiftelsen rekommenderar därför ett värde på 10 mikroW/m2.

Nedan redovisas vald gata och de högsta mätresultaten i mikroW/m2 vid fem gatukorsningar.

Stockholm

Vald huvudgata: Sveavägen

korsning Sergels Torg: 1 260 000

korsning Kungsgatan:  145 200

korsning Olof Palmes gata: 52 800

korsning Kammakargatan: 39 600

korsning Odengatan: 75 800

Göteborg

Vald huvudgata: Östra Hamngatan

korsning Stora Nygatan: 731 000

korsning Östra Larmgatan: 575 000

korsning Kungsgatan: 350 000

korsning Kyrkogatan: 632 000

korsning Drottninggatan: 240 000

Linköping

Vald huvudgata: Storgatan

korsning St Persgatan: 3 200

korsning Apotekaregatan: 22 300

korsning: Läroverksgatan: 18 800

korsning Klostergatan: 206 000

korsning St Larsgatan: 123 000

Örebro

Vald huvudgata: Kungsgatan

korsning Bondegatan: 2 950

korsning Rudbecksgatan: 30 000

korsning Nygatan: 26 300

korsning Stortorget: 25 400

korsning Engelbrektsgatan: 2 870

Stortorget: 293 000

Falun

Vald huvudgata: Gruvgatan

korsning Hyttgatan: 118 000

korsning Sturegatan: 269 000

korsning Engelbrektsgatan: 535 000

korsning Myntgatan: 66 600

korsning Östra Hamngatan: 383 000

Forskning som visar att nivåerna inte är hälsofarliga saknas

I dag exponeras människor för en kombination av mikrovågsstrålning från bland annat 3G, 4G, 5G. Dessutom tillkommer exponering för WiFi, flygradar, elmätare med mera.

Följande fakta gäller när det gäller det vetenskapliga kunskapsläget om exponering för de uppmätta nivåerna av strålning från basstationer för 3G, 4G och 5G i mätningen ovan:

1. Det finns ingen forskning som visar att det inte medför hälsorisker att helkroppsexponera människor långvarigt för maxnivåer mellan 10 000 mikroW/m2 och 10 000 000 mikroW/m2 (WiFi, 2G, 3G, 4G eller 5G).

2. Det finns ingen forskning som studerat effekter av långvarig och samtidig exponering för  3G, 4G, 5G vid de maxnivåer som nu uppmätts.

3. Det finns inte ens laboratorieforskning som på djur studerat effekterna av långvarig exponering för kombinationen av 3G, 4G, 5G, WiFi vid de maxnivåer som nu uppmätts.

4. Det finns ingen forskning som visar att långvarig helkroppsexponering av människor för 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi var för sig, vid dessa uppmätta maxnivåer inte medför skadliga hälsoeffekter.

5. Det finns ingen forskning överhuvudtaget på effekter av 5G. Länk

6. Det finns endast drygt tio studier på effekter av 4G, men ingen har studerat effekter av långvarig exponering. Av dessa visar majoriteten skadliga  effekter. Länk

7.  Över 15 studier visar att de som bor inom 300-500 meter från mobilmaster eller basstationer och exponeras för betydligt lägre nivåer än de som nu uppmätts, löper ökad risk för mikrovågssyndromet eller cancer. En studie visar ökad risk för ALS. Från och med 100 mikroW/m2 har skadlig hälsopåverkan observerats.

8. Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten påstår att det går bra att långvarigt helkroppsexponera människor för nivåer som uppgår till 10 000 000 mikroW/m2 som medelvärde över 6 minuter, vilket innebär att strålningen tillfälligt tillåts vara långt högre (maxvärdet).

Myndigheternas referensvärden föråldrade

Strålsäkerhetsmyndigheten, liksom Folkhälsomyndigheten, anser alltså att människor och djur utan risk för skadliga hälsoeffekter kan utsättas för 10 000 000 mikroW/m2, mätt som medelvärde under 6 minuter. Som maxvärde tillåts enligt ICNIRP som ligger bakom dessa rekommendationer ännu högre nivåer (1000 gånger högre än 10 000 000 mikroW/m2). Det innebär att myndigheterna och medlemmarna i ICNIRP, däribland professorerna Maria Feychting och Anders Ahlbom från Karolinska Institutet (KI), hävdar att människor utan risk för skadlig hälsopåverkan kan utsättas för nivåer som är långt högre än de nivåer som nu uppmätts, trots det inte finns någon forskning som ligger till grund för deras uppfattning och trots att upprepad forskning sedan 1960-talet visat att betydligt lägre nivåer orsakar skadliga effekter. Maria Feychting och Anders Ahlbom får forskningsfinansiering från bland annat Ericsson och Telia. Utan hänsyn till intressekonflikterna anlitades Feychting och Ahlbom av Folkhälsomyndigheten för att skriva avsnittet om elektromagnetiska fält i Miljöhälsorapporten 2017 i vilken de båda professorerna från KI påstår:

”Det finns inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker….det finns ingen vetenskaplig grund för att misstänka detta. ”

Myndigheternas, ICNIRP:s ”referensvärden” skyddar inte mot den form av exponering som gäller i verkligheten, dvs under längre tid. De skyddar endast mot akuta uppvärmningseffekter. Skyddet gäller enbart omedelbara vävnadsskador som orsakas av att strålningen når så intensiva nivåer att du värms upp med 1 grad inom 30 minuter.

Det är ett föråldrat synsätt. Det etablerades av den amerikanska militärindustrin på 1950-talet och har försvarats av det militärindustriella komplexet sedan dess eftersom bättre skydd mot hälsorisker enligt dem skulle innebära negativa konsekvenser för industrin. Det senare argumentet framgår tydligt i rapporten ”Biological Effects of Electromagnetic Radiation (Radiowaves and Microwaves) Euroasian and Communist Countries” från USA:s Defense Intelligence Agency år 1976:

If the more· advanced nations of the West are strict in the enforcement of stringent exposure standards there could be unfavorable effects on industrial output aud military functions.”

Skadliga hälsoeffekter kända sedan 50 år

I samma rapport från 1976 redovisades bland annat kännedom om följande skadliga effekter:

”Combinations of frequencies and other signal characteristics to produce other neurological effects may be feasible in several years. The possibility of inducing metabolic diseases is also suggested. Animal experiments reported in the open literature have demonstrated the use of low level microwave signals to produce death by heart seizure or by neurological pathologies resulting from breaching of the blood-brain barrier.”

Med andra ord konstaterar denna amerikanska myndighetsrapport redan år 1976 att kombinationer av olika frekvenser och olika signalegenskaper kan orsaka neurologiska effekter, metabola sjukdomar, hjärtattacker samt neurologiska sjukdomar.

Sedan drygt 50 år tillbaka har således forskning visat att skadlig hälsopåverkan sker vid nivåer som är betydligt lägre än myndigheternas referensvärden. Bland annat visade östeuropeiska forskare redan på 1960-talet att yrkesexponerade människor utvecklade en symptombild som kallades mikrovågssyndromet. Detta trots att människorna exponerades för nivåer långt under de värden som Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Maria Feychting och Anders Ahlbom fortfarande idag påstår skulle skydda oss mot kända hälsorisker. Östeuropa hade mot bakgrund av tillgänglig kunskapen redan för 50 år sedan 100 gånger lägre gränsvärden för allmänhetens exponering än vad som gäller i Sverige idag.

Folkhälsomyndigheten påstår på sin webbsida att det föråldrade otillräckliga referensvärdet skulle ge god säkerhetsmarginal till kända hälsoeffekter:

”Strålsäkerhetsmyndigheten har referensvärden, dvs. en rekommenderad högsta exponeringsnivå som ger god säkerhetsmarginal till kända hälsoeffekter.”

Omfattande forskning och en klar majoritet av forskningen på området har nu visat skadliga effekter, däribland oxidativ stress, DNA-skador och skadlig påverkan på hjärnan vid nivåer under myndigheternas referensvärden.

Strålsäkerhetsmyndigheten: Sådana studier finns inte

När Strålskyddsstiftelsen har begärt att Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa den forskning som visar att det inte föreligger hälsorisker med att exponera människor långvarigt för strålning från basstationer vid nivåer som människor som bor nära basstationer kan utsättas för blir alltid svaret svepande och undvikande att det aldrig går att bevisa att något är ofarligt. Svar på frågan om vilka studier som de facto visat att närboende till mobilbasstationer eller mobilmaster inte utsätts för hälsorisker kan se ut så här:

”Det är i princip omöjligt att visa att något är ofarligt, sådana studier finns alltså inte.”

Det finns alltså ingen forskning och därmed ingen  vetenskaplig grund för myndigheternas påståenden att det inte finns hälsorisker med att exponeras för strålning från 3G, 4G och 5G basstationer vid

  1. Referensvärdets nivåer
  2. 100 gånger under referensvärdet
  3. 1000 gånger under referensvärdet

Med andra ord är referensvärdet för tillåten helkroppsexponering för strålning från basstationer en gigantisk bluff. När myndigheterna påstår att de arbetar utifrån vetenskaplig grund är det tvärtom: de saknar vetenskaplig grund för sina påståenden att strålning från basstationer är ofarlig så länge den underskrider referensvärdet.

Upprepade studier visar att strålning från basstationer orsakar ohälsa

Över 15 studier genomförda i andra länder mellan år 2002 och 2020 visar att de som bor inom 300-500 meter från mobilmaster eller basstationer löper ökad risk för mikrovågssyndromet eller cancer. En studie visar ökad risk för ALS. Ingen forskning har studerat om basstationer leder till ökad risk för Alzheimers men djurförsök tyder på att hjärnan skadas på ett sätt som skulle kunna leda till Alzheimers sjukdom.  År 2003 visade svenska professorer verksamma vid Lunds Universitetssjukhus samma effekt som den amerikanska rapporten beskrev redan 1976: strålningen leder till påverkan på blod-hjärnbarriären och nervcellsdöd vilket skulle kunna leda till neurologiska sjukdomar och Alzheimers.  Skadliga effekter är alltså visade och kända men har ignorerats och dolts av myndigheterna.

Den här forskningen ignoreras och avfärdas av myndigheterna med svepande formuleringar samtidigt som man helt saknar vetenskapligt underlag för sina påståenden om att strålning från basstationer inte medför hälsorisker.

Strålsäkerhetsmyndigheten vilseleder

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver så här på sin webbsida om ”Strålsäkerhetsmyndigheten och mobiltelefoni”:

Strålsäkerhets­myndighetens uppgift
är att följa forskningen
om mobil­användning
och hälsorisker.

Strålsäkerhets­myndigheten ska
informera om risker upptäcks
eller om det finns misstanke
om risker.

Myndighetens uppgift är också
att kontrollera hur olika radiovågs­källor
är i samhället.

Det gör vi bland annat genom
att mäta på olika platser.

Det ser inte bara ut som en dikt. Det är en text som saknar förankring i verkligheten. Hälsorisker har upptäckts sedan lång tid tillbaka och beskrevs redan i den vetenskapliga litteraturen för 50 år sedan som nämnts ovan.

Under senare år har hälsoriskerna bekräftats i omfattande forskning och allt fler forskare menar idag att strålningen bör betraktas som cancerframkallande för människa, i samma cancerklass som asbest, tobak och dioxin, samt att allmänheten måste skyddas bättre och informeras om riskerna. Att ge sken av att risker inte skulle ”upptäckts” eller det skulle saknas ”misstanke om risker” är allvarligt vilseledande. 255 vetenskapsmän, sannolikt majoriteten av forskarna verksamma på området, anser att beläggen för hälsorisker har stärkts under senare år samt att människor måste skyddas bättre och informeras om riskerna. Över 400 läkare och vetenskapsmän begär att 5G stoppas pga allvarliga potentiella hälsokonsekvenser. Dessa bedömningar ignoreras helt av myndigheterna.

Många människor har vänt sig till Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten och beskrivit hälsoeffekter pga strålning från  basstationer. Samtliga avfärdas emellertid med det falska påståendet att inga hälsoeffekter visats under referensvärdet, utan förklaring att referensvärdet helt saknar skydd mot de omvittnade, sedan lång tid redovisade och kända skadliga effekterna, samt att det helt saknas vetenskapliga belägg för att nuvarande vanligt förekommande exponering inte skulle orsaka de omvittnade hälsoeffekterna.

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend