Ökad cancerdödlighet med fler mobilbasstationer

En ny vetenskaplig undersökning redovisar att dödligheten i cancer ökar ju fler basstationer som finns i närområdet. Forskarna drar slutsatsen att mikrovågstrålningen från basstationerna leder till ett ökat antal dödsfall i cancer.

Forskare från Brasilien har undersökt om den sammanlagda exponeringen för  mobilbasstationer påverkar dödligheten i olika cancerformer. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research and Public Health den 29 januari 2021.

Forskarna jämförde antalet dödsfall per invånare i olika cancersjukdomar från det nationella dödsregistret med invånarnas beräknade sammanlagda exponering för mikrovågsstrålning från basstationerna. Beräkningen av exponeringen togs fram genom att ta hänsyn till antalet mobilbasstationer och hur länge (antal år) de varit i drift i området.

Resultatet visade att de områden som sammanlagt utsatts för mest strålning från basstationer hade högre dödlighet i cancer.

Forskarna skriver följande i sin slutsats:

“Sammantaget visar våra resultat att exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (mikrovågsstrålning – vår kommentar)  ökar antalet dödsfall i alla cancerformer, särskilt i bröst, livmoder, lunga och matstrupe. Dessa slutsatser baseras på det fakta att resultaten av denna studie indikerar att ju högre exponering för radiofrekvent strålning, ju högre dödlighet i cancer.”

Hela studien kan laddas ner och läsas här.

Tidigare studier har också visat ökad risk för cancer

En tidigare studie också från Brasilien visade att dödligheten i cancer var högre bland boende inom en radie av 500 meter från en basstation för mobiltelefoni jämfört med boende längre bort och därmed med lägre exponering.

Andra undersökningar från Taiwan, Tyskland och Israel har också tidigare visat förhöjd risk för cancer bland boende nära basstationer eller master för mobiltelefoni – se vårt faktablad.

år 2018 publicerades en vetenskaplig artikel som analyserat risk för cancer bland militärer som exponerats för mikrovågsstrålning. Deras slutsats var att undersökningar genomgående sett förhöjd risk för cancer vid exponering för mikrovågsstrålning inom militära yrken och att mikrovågsstrålning (RFR = Radio Frequency Radiation) borde klassas som Grupp 1, ”cancerogen för människa” enligt IARC:s cancerklassificeringssystem, vilket är högsta cancerklassen.

”The consistent association of RFR and highly elevated HL cancer risk in the four groups spread over three countries, operating different RFR equipment types and analyzed by different research protocols, suggests a cause-effect relationship between RFR and HL cancers in military/occupational settings. While complete measurements of RFR exposures were not available and rough exposure assessments from patients interviews and from partial exposure data were used instead, we have demonstrated increased HL cancers in occupational groups with relatively high RFR exposures. Our findings, combined with other studies, indicate that exposures incurred in the military settings evaluated here significantly increased the risk of HL cancers. Accordingly, the RFR military exposures in these occupations should be substantially reduced and further efforts should be undertaken to monitor and measure those exposures and to follow cohorts exposed to RFR for cancers and other health effects. Overall, the epidemiological studies on excess risk for HL and other cancers together with brain tumors in cellphone users and experimental studies on RFR and carcinogenicity make a coherent case for a cause-effect relationship and classifying RFR exposure as a human carcinogen (IARC group 1).

Inga studier har studerat risk för cancer nära basstationer eller mobilmaster i Sverige eller i Norden

Det finns inga studier som studerat hälsotillstånd eller risk för cancer eller neurologiska sjukdomar i närhet av mobilbasstationer eller mobilmaster varken i Sverige eller övriga nordiska länder. Det finns inte heller någon studie genomförd i de nordiska länderna som studerat om det finns ökad risk för den symptombild som sedan lång tid kopplats till exponering för mikrovågsstrålning (mikrovågssyndromet) och som innefattar bland annat sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, tinnitus, hjärtarytmi, depression, utmattning med mera.

Det finns inget vetenskapligt stöd överhuvudtaget för att hävda att det inte föreligger risk att exponeras för mikrovågsstrålning från mobilmaster och basstationer i närhet av de referensvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten påstår skulle skydda alla med god marginal. Det saknas helt vetenskapligt underlag för påståendet.

Tvärtom visar forskningen och människors erfarenheter att skadlig hälsopåverkan uppkommer vid nivåer som är långt under de referensvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten påstår skulle skydda alla med god marginal. Det handlar om påverkan vid nivåer som är 100 000 gånger lägre.

Läs mer i  vårt faktablad om mobilmaster och hälsa.

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend