Elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers, ALS och cancer

Forskningen visar ökad risk för Alzheimers och ALS för personer som exponerats för förhöjda nivåer av lågfrekventa elektromagnetiska fält. Forskningen visar också genomgående förhöjd risk för barnleukemi och en majoritet visar förhöjd risk för vuxenleukemi. Det framkom vid Strålsäkerhetsmyndighetens, (SSM) seminarium i maj 2016. Trots detta påstod SSM i pressmeddelanden och uttalande i media att beläggen för hälsorisker skulle minskat och att det inte längre fanns misstankar om hälsoeffekter.

Vid SSM:s seminarium i maj 2016 presenterade några av de åtta deltagarna i SSM:s vetenskapliga råd forskning från de senaste drygt tio åren på området hälsorisker med elektromagnetiska fält (EMF). Samma dag går SSM ut med ett pressmeddelande med rubriken ”Ny rapport: allt svagare misstanke att mobilen kan orsaka cancer” och följande besked:

”Under de senaste 13 åren har Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) sammanställt den samlade forskningen på området. I allmänhet har mer klarhet vunnits, framför allt om frånvaron av ett antal skadliga hälsoeffekter som misstänktes vara orsakade av exponering för elektromagnetiska fält av olika frekvenser.”

Men det är långt ifrån sanningen om vad som framkom på seminariet med SSM:s åtta experter. En av experterna, Anke Huss, visade tabeller som tydliggjorde att man genomgående sett förhöjd risk för Alzheimers, ALS och barnleukemi vid exponering för lågfrekventa magnetfält.

Genomgående förhöjd risk för Alzheimers

Bilden nedan om forskning på Alzheimers och exponering för EMF visades på seminariet den 19 maj inför SSM:s tjänstemän, beslutsfattare i regeringskansliet och på berörda myndigheter exempelvis Folkhälsomyndigheten.

Huss­_Alzh_2016

Alla undersökningar till höger om mittstrecket visar förhöjd risk för Alzheimers. I stort sett alla undersökningar är till höger och visar alltså förhöjd risk för Alzheimers. Exponeringen har varit långt under gällande rekommenderade gränsvärden från ICNIRP, den organisation som ligger bakom gällande gränsvärden som SSM i sin tur rekommenderar i Sverige. Genomgående ses förhöjd risk vid exponeringsnivåer som ligger på 0,5 mikroTesla eller däröver[2], Gränsvärdet är 100 mikroTesla, dvs 200 gånger högre.

”Starka belägg för Alzheimers”

Den mer oberoende (från industriella intressen) forskargruppen Bioinitiativgruppen har dragit slutsatsen år 2013 att det finns ”starka belägg för att elektromagnetiska fält innebär en risk för Alzheimers”. Gruppen pekar också på sambandet mellan de starka beläggen för att elektromagnetiska fält har en negativ påverkan på produktionen av sömnhormonet melatonin, vilket kan ha betydelse både för utvecklandet av cancer och av Alzheimers sjukdom. Även den europeiska läkar- och forskargrupp som nyligen gett ut riktlinjer för behandling och utredning av patienter med ohälsa relaterad till EMF konstaterar att det finns ”starka belägg” för att EMF orsakar Alzheimers.

Nästan genomgående ökad risk för ALS

För den likaledes mycket allvarliga sjukdomen ALS ses också ökade risker. Nästan genomgående ses förhöjd risk för ALS vilket också redovisades på seminariet den 19 maj 2016, samma dag som SSM i pressmeddelande påstod att det generellt sett skulle klarlagts ”framför allt om frånvaron av ett antal skadliga hälsoeffekter som misstänktes vara orsakade av exponering för elektromagnetiska fält av olika frekvenser.”

Huss_ALS_SSM2016

Undersökningarna till höger visar förhöjd risk efter exponering för förhöjda nivåer av elektromagnetiska lågfrekventa fält i arbetslivet eller för arbetare inom elektriska yrken. Dessutom har Anke Huss själv i en undersökning från Schweiz publicerad år 2015 kommit fram till att risken att dö i ALS var förhöjd med 50% för personer som exponerats för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält i arbetet. I ytterligare en undersökning publicerad 2015 har en svensk forskargrupp vid Karolinska Institutet, däribland den tidigare medlemmen i SSM:s expertgrupp och den nuvarande vice ordförande för ICNIRP, Maria Feychting, också visat samband mellan exponering för förhöjda magnetfält i yrkeslivet och ALS för personer yngre än 65 år. I ännu en svensk undersökning publicerad sommaren 2016 visar Maria Feychting att arbetare inom verktygstillverkning (= hög exponering) har förhöjd risk för ALS. År 2003 publicerade Maria Feychting  en undersökning där hon redovisade  förhöjd risk för Alzheimers redan vid 200 gånger lägre exponering än det värde hon rekommenderar via ICNIRP:

”En ökad risk för Alzheimers observerades bland män som exponerats både 1970 och 1980 (relativ risk = 2,3; 95% konfidensintervall = 1,6-3,3) vid exponering över 0,5 microT). Kopplingen var tydligast för Alzheimers som börjat tidigt …ALS var inte kopplad till exponering för EMF förutom gällande ”elektriska och elektroniska yrken” där risken var 1,4 (95% konfidensintervall = 1,1-1,9).” 

Förhöjd risk för barn- och vuxenleukemi

På SSM:s seminarium fick tjänstemännen vid SSM, Folkhälsoinstitutet och regeringskansliet också redovisat att man genomgående sett förhöjd risk för barnleukemi vid exponering från 0,3 mikroTesla. Detta har observerats sedan många år och är en viktig anledning till att lågfrekventa elektromagnetiska fält klassades som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC redan 2002. I samma klass finns mobilstrålning (radiofrekvent strålning) sedan 2011. Värdet 0,3 mikroTesla ska jämföras med gällande gränsvärde från SSM och ICNIRP som är flera hundra gånger högre, 100 mikroTesla.

En relativt tydlig majoritet av undersökningarna som redovisades på SSM:s seminarium den 19 maj 2016 (till höger om mittstrecket) visar också förhöjd risk för vuxenleukemi vid förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält och senare års forskning har inte förändrat bilden redovisade Anke Huss, vilket också är i skarp kontrast till SSM:s pressmeddelande.

Huss vuxenleukemi

Förhöjd risk för hjärntumör – ny forskning stärker samband

Det saknades redovisning på SSM:s seminarium av risk för hjärntumör av exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält, trots att ny internationell forskning stärkt sambandet. Anke Huss redovisade endast kort att det generellt skulle setts en 10% förhöjd risk för hjärntumör bland exponerade i arbetslivet.

Sommaren 2014 publicerades den största undersökningen som hittills gjorts av samband mellan hjärntumör och yrkesexponering för elektromagnetiska fält, INTEROCC. Denna internationella undersökning omfattade sju länder och 3700 hjärntumörpatienter som insjuknat mellan åren 2000-2004. Det observerades att risken för malign hjärntumör (gliom) och för benign hjärntumör (meningiom) var förhöjd med 67% respektive 23% för de som exponerats i yrket för elektromagnetiska fält under de senaste fyra åren innan diagnos. (dvs exponeringen gäller sent 1990-tal och tidigt 2000-tal). [6] Undersökningen har inte tagit hänsyn till sammanlagd exponering för mobilstrålning (mobilanvändning) och lågfrekventa magnetfält i yrkeslivet, något som leder till en undervärdering av risken, eftersom forskningen visar förhöjd risk för hjärntumör av mobilanvändning.

I stort sett alla epidemiologiska fall-kontrollstudier av mobilanvändning och risk för hjärntumör visas att mobilen ökar risken. I den största och mest välkontrollerade djurstudie som hittills genomförts och vars delresultat redovisades av amerikanska ansedda NTP i slutet av maj i år, visades att exponering för mobilstrålning orsakar förhöjd förekomst av hjärntumör.

Oxidativ stress övertygande bevisat

Anke Huss hävdade att det skulle saknas en förklaring i form av en bakomliggande mekanism till att lågfrekventa fält skulle kunna orsaka ALS och Alzheimers, och hänvisade till den presentation som ICNIRP:s ordförande och mångårige medlemmen i IEEE, Eric van Rongen, höll strax dessförinnan.

I en metaanalys om forskning om samband EMF och ALS publicerad 2013 konstateras att oxidativ stress är en bakomliggande mekanism till och spelar en nyckelroll bakom utvecklandet av ALS.[3].

För högfrekvent strålning (från trådlös teknik, exempelvis mobiltelefoner och surfplattor) är det ”övertygande bevisat” att strålningen orsakar oxidativ stress enligt en forskningsöversikt från 2015. Forskarna konstaterade att 93 av 100 undersökningar redovisat att strålningen orsakar oxidativ stress. För lågfrekventa fält (som också avges från mobiltelefoner och surfplattor vid användning) har upprepade undersökningar också konstaterat att kronisk exponering orsakar oxidativ stress i hjärnan på möss och att det utgör en ”riskfaktor för sjukdomar orsakade av oxidativ stress i centrala nervsystemet kopplade till åldrande”.[4] Lågfrekventa fält kan också orsaka DNA-skada på hjärnceller vilket också kan ligga bakom ALS. Det finns ännu ingen undersökning som studerat om mobilanvändare eller människor som exponerats för förhöjda nivåer av strålning från trådlös teknik (mobilmaster, trådlösa datorer/surfplattor, wifi-router mm) löper förhöjd risk för Alzheimers eller ALS.

Forskningen visar effekter på nervsystemet och DNA-skada

År 2014 rapporterade Bioinitiativgruppen att en majoritet av forskningen under åren 2007-2013 visar att både lågfrekventa fält och högfrekvent strålning orsakar  effekter på nervsystemet och skadar DNA och att beläggen för skadliga effekter ökat enbart mellan 2012 och 2014:

The BioInitiative reports nervous system effects in 68% of studies on radiofrequency radiation (144 of 211 studies) in 2014.  This has increased from 63% in 2012 (93 of 150 studies) in 2012. Studies of extremely-low frequency radiation are reported to cause nervous system effects in 90% of the 105 studies available in 2014.  Genetic effects (damage to DNA) from radiofrequency radiation is reported in 65% (74 of 114 studies); and 83% (49 of 59 studies) of extremely-low frequency studies.[5]

Alzheimers och cancer ökar

Alzheimers ökar i hela västvärlden . Enligt en vetenskaplig rapport från 2015 ökar antalet personer som dör på grund av sjukdomar i centrala nervsystemet mycket kraftigt i hela västvärlden mellan år 1989 och år 2010. Största ökningen har skett i Finland och i USA, men även i Sverige har det skett en flerdubbling av antalet personer per 100 000 invånare som dör pga neurologiska sjukdomar (inklusive demens och Alzheimers) jämfört med 1989. [7] Forskarna konstaterar att trenden är oroväckande. Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik redovisar följande trend mellan 1997 och 2014 för Alzheimers sjukdom.

deaths_alzh_Sweden_2014

Antalet människor som insjuknar och dör i ALS ökar också. Enligt en dansk vetenskaplig analys har antalet människor som dör i ALS i Danmark ökat med i genomsnitt 3% varje år mellan 1970 och 2009.[8]

Antalet människor som får cancer ökar också mycket sedan 20 år enligt Socialstyrelsens cancerstatistik. Mellan 1997 och 2014 har antalet personer som får en cancerdiagnos varje år ökat med nästan 50%, från 43 300 fall år 1997 till 65 500 år 2014.

cancerfall1997_2014_sverige

Under samma period har den sammanlagda exponeringen för elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning från trådlös teknik ökat mycket kraftigt, även bland barn och ungdomar.

Exempel på SSM:s bristande objektivitet

Anke Huss redovisade även forskning om samband mellan bröstcancer och exponering för elektromagnetiska fält. Som framgår av bilden nedan visar forskningen i denna tabell motstridiga resultat.

Huss_breastcancer_2016

Antalet studier som ligger på båda sidor om mittstrecket är nästan jämt fördelade. En objektiv slutsats vore att forskningen är motstridig. Men Anke Huss drar i stället slutsatsen att forskningen utgör belägg för att det inte finns risk för bröstcancer.

För ALS och Alzheimers, som till övervägande delen visar förhöjd risk (se ovan), är slutsatsen  ”antydan till att ett samband skulle kunna finnas” (Alzheimers) eller ”motstridig” (ALS).

Det här exemplifierar tydligt den bristande objektiviteten inom SSM:s obalanserade och jäviga expertgrupp.

SSM:s experter är jäviga

Som Strålskyddsstiftelsen tidigare rapporterat är SSM:s åtta experter  till en majoritet jäviga vilket kan förklara den påtagliga bristen på objektivitet. En majoritet är kopplade till de organisationer (ICNIRP och IEEE) som fastställt de gränsvärden som gäller för mobil- IT- och den elproducerande industrin av mycket stor betydelse för industrin. Eric van Rongen är ordförande i ICNIRP och långvarig medlem i IEEE. Anke Huss och Martin Röösli är kopplade till en schweizisk stiftelse som startats av och finansieras av telekomindustrin. Röösli är dessutom liksom van Rongen medlem i ICNIRP

För telekomindustrin skulle ett erkännande av hälsorisker, exempelvis cancerrisker, enligt insatta bedömare vara ett så stort ekonomiskt bakslag att det blir svårt att räkna på konsekvenserna. Det stora återförsäkringsbolaget Swiss Re har exempelvis bedömt att erkännande av hälsorisker med elektromagnetisk strålning är högsta riskklassen för försäkringsbranschen.[9]

De åtta SSM-experterna har det gemensamt att de under många år, till skillnad från hundratals andra mer industrioberoende experter, ignorerat eller avfärdat de växande vetenskapliga beläggen för hälsorisker under gällande gränsvärden, vilket exemplifierats ovan.

En sådan slagsida i expertgruppens balans har kännetecknat alla SSM:s rapporter de senaste 13 åren. En majoritet har alltid varit medlemmar i ICNIRP och det har inte funnits utrymme för en avvikande åsikt ens inom den lilla gruppen. Forskare som är kritiska till ICNIRP:s överdrivet höga gränsvärden har heller aldrig fått möjlighet att delta. IEEE är en organisation sponsrad av industrin och dominerad av anställda från industrin, vilket tydliggörs i detta reportage från norsk TV, NRK.

ICNIRP påstås vara oberoende till industrin, men de flesta medlemmarna har bindningar till industrin, exempelvis genom forskningsfinansiering. ICNIRP:s grundare och förste ordförande, Michael Repacholi, som under tio år ledde WHO:s arbete med frågan, är i dag öppet konsult åt industrin. Här i intervju med GSM Association (industrilobby).

Utan ansvar och kontroll

Den tidigare forskningsprofessorn Dariusz Leszczynski vid finska Strålsäkerhetsscentralen, STUK konstaterar följande:

”ICNIRP kan och bör betraktas som en “privat klubb” där nya medlemmar väljs in av tidigare medlemmar. Det är en tysk organisation som inte är ansvarig för sina handlingar. Ingen kontrollerar den. Ingen övervakar den.  Ingen kontrollerar dess intressekonflikter. Ingen kontrollerar om slutsatserna är vetenskapliga. Vi ska bara lita på att allt är som det ska.” [10]

Han konstaterar också att ICNIRP:s medlemmar även dominerar utredningar om hälsoeffekter på WHO (liksom hos SSM) och att de helt saknar representation av den sida av forskarvärlden som menar att det finns hälsorisker. Det är en obalanserad grupp.

Av de 8 experterna i SSM:s expertgrupp har 6 bindningar till ICNIRP, IEEE och/eller industrin:

  1. Eric van Rongen, Nederländerna är ordförande i ICNIRP och mångårig medlem i industriorganisationen IEEE samt rådgivare till WHO där han samarbetat med Michael Repacholi och Emelie van Deventer. Han har under många år ignorerat eller avfärdat de växande beläggen för hälsorisker men har själv inte bedrivit någon forskning på området. icnirp.org/cv.htm Eric van Rongen har alltså flera intressekonflikter när han för SSM:s räkning utvärderar forskning som visar att det rekommenderade gränsvärdet från ICNIRP och IEEE skulle vara felaktigt.  År 2015 vädjade 220 vetenskapsmän om stärkt skydd mot hälsorisker av EMF på grund av att beläggen stärkts för att strålningen skadar oss på många sätt. Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen frågade Eric van Rongen varför svenska folket och svenska beslutsfattare skulle lita mer på honom än de 220 forskarna? van Rongen svarade att det är upp till det svenska folket att välja vem de vill lita på. Se video här.
  2. Martin Röösli, Schweiz, är också medlem i ICNIRP.  Han får också forskningsmedel från industrin. Han har en klar direkt koppling till industrin genom att ha han sitter i styrelsen för den industrifinansierade stiftelsen Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile Communication.
  3. Anke Huss, Holland är medlem vetenskaplig kommitté i samma industristiftelse, Swiss Research Foundation for Electricity and Mobile Communication, som Martin Röösli.
  4. Emilie van Deventer, WHO, är mångårig medlem i industriorganisationen IEEE. Hon är en elingenjör och har doktorsgrad i ämnet. Hon saknar medicinsk utbildning och kompetens. Hon är specialist på mikrovågsantennteknik och var under många år finansierad av mobilindustrin även då hon rekryterades till WHO. Den avdelning hon ansvarar för, WHO EMF-project var under flera år också till hälften finansierad av mobilindustrins lobbyorganisationer (GSM Association, MMF). van Deventer rekryterades till WHO av industrikonsulten Michael Repacholi. (se NRK:s reportage)
  5. Maria Scarfi, Italien. Rådgivare till ICNIRP icnirp.de/documents/RFReview.pdf se sid 8.
  6. Clemens Dasenbrock, Tyskland. Rådgivare ICNIRP.

Enigt regeringsformen 1 kap. § 9 ska alla i offentlig tjänst förhålla sig sakliga och opartiska. SSM bryter gång på gång mot det grundläggande kravet genom att sprida felaktiga påståenden om vad som är visat i forskningen och genom sin bristande objektivitet och opartiskhet.

Strålskyddsstiftelsen kommer att fortsätta att granska Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Strålskyddsstiftelsens tidigare granskning av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM:

Låt människor få veta att 220 vetenskapsmän varnar för hälsorisker, juni 2016. Länk

Varning för SSM, maj 2016. Länk

Så motarbetar Strålsäkerhetsmyndigheten bättre skydd mot hälsorisker med strålning, november 2015. Länk

Strålsäkerhetsmyndigheten vantolkar cancerklassning av strålning, oktober 2015. Länk

SSM vilseleder om risker med strålning från trådlös teknik, juni 2014. Länk

SSM fortsätter att nonchalera jäv i expertrapport, maj 2013. Länk

 

Referenser:

[1] http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/13-ar-av-forskning-om-elektromagnetiska-falt–allt-svagare-misstanke-att-mobilen-kan-orsaka-cancer/

[2] Garcia et al. 2008; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcia+2008+occupational+exposure+alzhemiers

[3] Zhou et al. 2013:

[4] Falone et al. 2008. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585472

[5] Bioinitiative 2012; http://www.bioinitiative.org/new-studies-show-health-risks-from-wireless-tech/

[6] Turner et al. Occupational exposure to extremely low frequency magnetic fields and brain tumour risks in the INTEROCC study; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4154968/

[7] Pritchard et al. 2015: Neurological deaths of American adults (55–74) and the over 75’s by sex compared with 20 Western countries 1989–2010: Cause for concern; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4521226/

[8] http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2013/09/23/aje.kwt116.full

[9] Swiss Re Sonar 2013; http://www.swissre.com/rethinking/emerging_risks/

[10] BHRP; https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2016/04/04/icnirp-did-it-again/Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend