Första djurstudien hittills: 5G skadar nervceller i hjärnan

Den hittills första studien som studerat effekter av 5G-liknande mobilstrålning på djur observerade allvarliga skador i hjärnan efter endast en månads exponering under 2 timmar per dag. Hos de exponerade djuren sågs en ökad förekomst av skadade nervceller i den del av hjärnan (hippocampus) som bland annat är viktig för minne och inlärning. På lång sikt ökar risken för demenssjukdomar.

Forskargruppen som utförde försöken är verksamma vid olika universitet i Turkiet och resultaten publicerades i oktober 2022 i den vetenskapliga tidskriften Journal of Chemical Neuroanatomy.

Sammanlagt ingick 28 råttor i försöken. Hälften exponerades för 5G-liknande strålning (3,5 GHz, GSM-modulerad). Hälften var oexponerade kontroller. Hälften av de exponerade och oexponerade hade diabetes medan de övriga var friska. Anledningen var att forskarna ville undersöka om 5G påverkade diabetes i särskild grad. De exponerade djuren exponerades under två timmar per dag, 5 dagar i veckan under en månad.

Exponering långt under gällande tillåtna strålningsnivåer

Exponeringsnivån 1,6 W/m² var klart under gällande referensvärden för tillåten strålning från 5G, 4G och 3G som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten på 10 W/m² och som tagits fram av den kontroversiella organisationen ICNIRP. Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att 10 W/m² som genomsnitt över 6 minuter skulle skydda alla med god marginal till påvisade skadliga hälsoeffekter, trots de omfattande beläggen för motsatsen och trots att det helt saknas vetenskapliga belägg för att så hög exponering inte leder till skadlig hälsopåverkan då människor exponeras under längre tid som i verkligheten.

Kan orsaka demenssjukdomar

Resultaten av denna första 5G-djurstudie visar att 5G-exponeringen ledde till att nervceller skadades i den del av hjärnan som är viktig för bland annat minne och inlärning (hippocampus). Skadorna ökade i de båda exponerade grupperna jämfört med de oexponerade kontrollerna och skadorna var värre i diabetesgruppen.

Hos de båda exponerade grupperna (friska samt diabetes) sågs ökad oxidativ stress i hjärnan och effekten var större i den exponerade diabetesgruppen.

”Detta visar att långvarig exponering för 3,5 GHz kan leda till demens i senare ålder” skriver forskarna.

Påverkade hormoner som reglerar aptit

Forskarna observerade även  att strålningen påverkade halterna av nesfatin, irisin och ghrelin. Nivåerna av hormonet ghrelin ökade i de båda exponerade grupperna medan nivåerna av hormonerna nesfatin och irisin minskade.

Ghrelin är ett hormon som stimulerar aptiten. Tidigare forskning har visat samband mellan ökat födointag och exponering för liknande strålning och forskare har bedömt att strålning från trådlös teknik kan ha bidragit till den epidemi av övervikt som ses i stora delar av världen. Vikten ökade mer i den friska 5G-exponerade gruppen jämfört med den oexponerade, men däremot inte i diabetesgruppen.

Även nesfatin är inblandat i reglering av födointaget, men hormonet har även betydelse för andra funktioner i hjärnan som stress, sinnesstämning, sömn och har dessutom en skyddande effekt på nervsystemet.

Irisin har uppmärksammats för sin betydelse gällande behandling av metabola sjukdomar exempelvis övervikt och diabetes men även för behandling av degenerativa sjukdomar.  Irisin som produceras vid motion, har antiinflammatoriska effekter, motverkar oxidativ stress och anses generellt ha en skyddande effekt på det centrala nervsystemet.

Svensk forskning visade nervcellsdöd 2003

Den svenska forskargruppen vid Lunds Universitetssjukhus med bland annat hjärnkirurgen professor Leif Salford publicerade redan 2003 resultat som visade att GSM-strålning orsakade nervcellsdöd i hjärnan hos försöksdjur. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives i artikeln Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones

I en intervju med BBC i artikeln ”Mobile phones ’may trigger Alzheimer’s'” sade professor Leif Salford år 2003 att resultaten visar att strålningen skulle kunna orsaka Alzheimers sjukdom som inträffar tidigare i livet. Liksom i den nya 5G-studien exponerades djuren för strålning som var rejält under gällande tillåtna strålningsnivåer under endast 2 timmar om dagen under 50 dagar.

800 studier

Nästan 800 studier visade enligt professor Henry Lai’s sammanställning att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress, genetiska effekter/DNA-skador eller skadliga effekter på hjärnan, vilket Strålskyddsstiftelsen rapporterade om under sommaren 2022. Redan 2004 visade ett stort EU-finansierat forskningsprojekt kallat REFLEX, övertygande att mobilstrålning orsakar DNA-skador i celler.

Har förkastats av myndigheterna i alla år

Dessa allvarliga resultat har sedan 2003 och fortsatt under alla år förkastats och förringats av ansvariga myndigheter i Sverige, bland annat med hänvisning till sina expertutvärderingar som alltid dominerats av individer med intressekonflikter i form av medlemskap i ICNIRP och/eller finansiering från telekombolagen. ICNIRP har som tidigare nämnts fastställt gällande referensvärden av mycket stor ekonomisk betydelse för telekombolagen som skulle visa sig otillräckliga om skadliga effekter under referensvärdet skulle medges.

ICNIRP har kritiserats under många år. Senast i en artikel från den nya strålskyddskommissionen ICBE-EMF som konstaterar att ICNIRP:s referensvärden för tillåten strålning vilar på föråldrade felaktiga antaganden som utgår från att strålningen endast kan skada om den är så intensiv att den leder till omedelbar uppvärmning – trots att detta motbevisats under senare år av hundratals forskningsresultat. ICBE-EMF begär därför att nya betydligt lägre gränsvärden tas fram och att 5G:s vidare utbyggnad stoppas.

Strålskyddsstiftelsen: 5G är ett brott mot folket

5G har byggts ut i stor skala under de senaste två åren utan att någon forskning som visar att tekniken inte skadar människors och djurs hälsa har gjorts. Ingen forskning hade fram till i februari 2022 gjorts på 5G:s påverkan på människor, djur eller miljön i allmänhet. Den franska myndigheten ANSES drog i januari 2020 slutsatsen att det inte fanns någon forskning överhuvudtaget på effekter av de frekvenser 5G använder (frekvenser mellan 3 och 4 GHz samt 26 GHz). Den första studien hittills som studerat effekter av 5G är en svensk fallstudie som Strålskyddsstiftelsen rapporterade om i februari 2022. Den visade att en basstation för 5G orsakade en dramatisk ökning av strålningsexponeringen i en bostad samt så svåra symptom på kort tid att fortsatt boende i bostaden blev omöjligt.

Många forskare och organisationer som arbetar med frågan om hälsorisker med denna form av strålning har protesterat och varnat. Över 400 vetenskapsmän och läkare har sedan 2017 undertecknat 5G Appeal som konstaterar att det helt saknas forskning som studerat effekter av 5G och att ett moratorium för 5G bör införas då det kan befaras att 5G kan orsaka allvarliga potentiella hälsokonsekvenser. Detta då 5G kommer att leda till en massiv ökning av strålning som redan bevisats vara skadlig vid andra frekvenser.

I ljuset av de två första studierna som överhuvudtaget gjorts på 5G borde forskarnas uppmaning om moratorium hörsammas och utbyggnaden stoppas. Att fortsätta att tvångsutsätta människor för bevisat skadlig strålning – som samtidigt aldrig visats vara oskadlig – måste betraktas som ett grovt brott mot folkrätten. Exponeringen är inte frivillig och har inte tillkommit efter informerat samtycke. En basstation kan sättas upp i närheten av människors bostäder från en dag till en annan utan att de berörda närboende informeras i förväg. Endast avtal med fastighetsägaren till platsen där basstationen ska uppföras krävs.

Att massexponera människor för en strålning som upprepat visats kunna orsaka sådana skador som i förlängningen kan leda till degenerativa sjukdomar och cancer är tveklöst ett allvarligt brott och att detta kan fortsätta visar att något är allvarligt fel i det svenska samhällssystemet.

Källor:

Effects of 3.5 GHz (5G) Radiofrequency Radiation on Ghrelin, Nesfatin-1, and Irisin Levels in Diabetic and Healthy Brains, Journal of Chemical Neuroanatomy

5G Appeal

Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones

EU Reflex study shows DNA damage caused by radiation from wireless devices and mobile phonesLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend