Gränsvärden

Gällande sk referensvärden för tillåten strålning från mobiler, WiFi och basstationer eller mobilmaster i Sverige skyddar varken mot cancer, degenerativa sjukdomar, vanliga rapporterade symptom som sömnsvårigheter eller huvudvärk eller andra effekter av långvarig exponering för mikrovågsstrålning eller lågfrekventa magnetfält. De skyddar endast mot omedelbara effekter som beror på uppvärmning (mikrovågsstrålning) eller nervretningar (magnetfält). Hälsorisker har observerats upprepat vid nivåer som är långt under gällande referensvärden.

Vad är ICNIRP?

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) är en organisation med säte i Tyskland som bestämmer dessa referensvärden.

Denna relativt lilla organisation i Tyskland har, tillsammans med industriorganisationen IEEE, fått mycket stort inflytande över hur mycket icke-joniserande strålning från teknik som människan och miljön anses tåla.

ICNIRP:s gränsvärden har sedan rekommenderats av såväl WHO, EU som de svenska myndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten (i form av Allmänna råd) och Arbetsmiljöverket och de tillämpas även av Folkhälsomyndigheten.

EU:s rekommendation

EU skriver i sin rekommendation av ICNIRP:s värden en reservation. Det är inte EU utan medlemsländerna som är ansvariga för att skydda sina medborgare. Länderna kan välja att införa bättre skydd och uppmanas att beakta såväl risker som fördelar med tekniken och med att informera allmänheten:

”Medlemsländerna är ansvariga för att skydda sina medborgare mot potentiella hälsorisker med  exponering för elektromagnetiska fält och kan tillämpa lägre värden än de som anges i Rekommendationen…. Rekommendationen uppmanar medlemsländerna att beakta både risker och fördelar med att vidta åtgärder, informera allmänheten, främja forskning om potentiella hälsorisker med elektromagnetiska fält...”

Bättre skydd med lägre gränsvärden för helkroppsexponering från mobilmaster finns i Ryssland (ej EU), Polen, Schweiz, Italien, Bryssel, Luxemburg.

Stor betydelse för industrin

Telekom och IT-industrin, militärindustrin och kraftindustrin har anpassat sina produkter och sina verksamheter inom EU och större delen av världen till ICNIRP:s värden. ICNIRP:s rekommendationer är bland annat därför av stor betydelse för den industri som tillverkar teknik som avger elektromagnetisk strålning.

Därför motsätter sig dessa industrier sänkta gränsvärden. Bättre skydd i form av lägre gränsvärden i vissa länder, kan leda till problem för Ericsson m.fl. att bygga ut 5G i dessa länder. Se denna artikel.

Vilka värden rekommenderar ICNIRP?

För mobiltelefoner gäller att strålningen inte ska överstiga 2 W/kg. Detta trots att vetenskapliga undersökningar observerat effekter som är flera hundra gånger lägre. Som exempel kan nämnas den svenska forskargruppen vid Lunds Universitetsssjukhus med professor Leif Salford, som rapporterat skadliga effekter på hjärnan vid 0,02 W/kg. Ett annat exempel är den tyska studie finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten som sett främjande av tumörtillväxt vid 0,04 W/kg. Ett tredje exempel är DNA-skador rapporterade av forskare från Wiens Universitet vid 0,05 W/kg.

För mobilmaster, WiFi-routrar mm dvs helkroppsexponering gäller att strålningen i frekvensområdet för 3G, WiFi, 4G och 5G inte bör överstiga 10 watt/m2, mätt som medelvärde under 6 minuter. Detta innebär att maxvärdet kan vara betydligt högre, eller enligt ICNIRP 1998, 1000 gånger högre i pulserna.

Detta trots att vetenskapliga undersökningar observerat ohälsoeffekter från och med nivåer som extremt mycket lägre, från cirka 0,0001 W/m2 (100 mikrowatt/m2) i maxvärde. Signifikant ökad förekomst av DNA-skador bland långtidsexponerade för mobilbasstationer har observerats vid 2,8 milliwatt/m2, dvs drygt tretusen gånger lägre värden.

För lågfrekventa magnetfält 50 Hz gäller att fälten inte bör överstiga 100 mikroTesla enligt ICNIRP.

Detta trots att undersökningar upprepat observerat förhöjd risk för barnleukemi, vuxencancer, missfall och Alzheimers vid nivåer från cirka 0,2-4 mikroTesla, dvs flera hundra gånger lägre värden.

ICNIRP:s gränsvärde skyddar mot omedelbara effekter

Gränsvärdena för mikrovågsstrålning, skyddar enbart mot omedelbara effekter av kort exponering då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad (normalt sker detta vid så höga nivåer inom 30 minuter).

Gränsvärdet för lågfrekventa magnetfält skyddar enbart mot omedelbara nervretningar.

ICNIRP skrev 1998: “Endast säkerställda effekter utgör basen för dessa rekommendationer. Att långvarig exponering kan orsaka cancer ansågs inte säkerställt, så dessa rekommendationer baseras på omedelbara korttidseffekter. …Gällande långtidseffekter såsom ökad risk för cancer ansåg ICNIRP att tillgänglig forskning inte är tillräcklig för att sätta exponeringsgränser, även om epidemiologisk forskning har visat belägg för en koppling mellan möjliga cancerogena effekter, men de är inte övertygande.”

EU skrev år 1999:

Syftet med denna rekommendation är att tillhandahålla en gemensam ram för en hög nivå på skyddet mot omedelbara effekter av elektromagnetiska fält på 0 Hz–300 GHz

Kritik

Det finns omfattande kritik mot ICNIRP för bristande objektivitet, jäv samt ovetenskaplighet. Rekommendationerna anses vara  vara föråldrade och för höga för att skydda mot visade hälsorisker. De är inte heller anpassade till dagens teknik och användningssätt och tar inte hänsyn till exempelvis barns fysiologi och särskilda känslighet.

 • En tidigare mångårig medlem i ICNIRP, James C. Lin riktade i januari 2023 svidande kritik mot ICNIRP:s gränsvärden. De bygger på felaktiga antaganden, saknar vetenskaplig grund och saknar tillräckligt skydd.
 • En rapport från en oberoende strålningskommission, ICBE-EMF, lanserad 2022 konstaterar att ICNIRP:s gränsvärden bygger på en rad felaktiga antaganden.
 • En rapport från två EU-parlamentariker publicerad juni 2020 visade tydliga intressekonflikter inom ICNIRP till förmån för de stora telekombolagen.
 • 258 vetenskapsmän har i en gemensam skrivelse (EMF Scientist) konstaterat att beläggen för hälsoeffekter under ICNIRP:s värden är växande och att allmänheten måste erbjudas bättre skydd genom reviderade värden.
 • En grupp forskare och läkare gav år 2016 ut rekommendationer om betydligt lägre gränsvärden för att stärka skyddet mot hälsorisker. Europaem EMF Guidelines.
 • Europarådets parlamentariska församling rekommenderade år 2011 medlemsländerna att sänka gränsvärdet för tillåten strålning rejält, till en hundratusendel av ICNIRP:s värden. Gränsvärdet bör sänkas rejält, till 10-100 000 gånger under nuvarande för tillåten helkroppsexponering under längre tid. Jean Huss, medlem i församlingen skrev:
  • “Det är förvånande minst sagt att gällande gränsvärden för att begränsa hälsoeffekter av lågfrekventa magnetfält och högfrekventa fält utarbetats av en NGO (icke statlig organisation) vars ursprung och struktur inte är särskilt klar och som dessutom är misstänkt för att ha nära samröre med de industrier vars verksamhet och expansion påverkas av rekommendationerna om tillåten strålning. “
 • BioInitiativrapporten från 2012 rekommenderar att gränsvärdet vid långtidsexponering sänks till 1 miljon gånger lägre nivå (3-30 mikroW/m2).
 • Europaparlamentet noterade år 2009 att ICNIRP:s värden är ”föråldrade” och uppmanade EU-kommissionen att se över deras vetenskapliga grund.
 • Europaparlamentet gav år 2001 ut en rapport som var mycket kritisk till ICNIRP:s värden för att sakna skydd mot hälsoeffekter.  STOA/Hyland 2001

 

Senast uppdaterad: 28 februari 2023

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83