Tidigare ICNIRP-medlem sågar ICNIRP:s gränsvärden

De gränsvärden från ICNIRP för strålning från trådlös teknik som gäller i Sverige och de flesta länder i världen, är hårt kritiserade av majoriteten av forskarna inom området då  de inte skyddar mot visade skadliga effekter.  En mångårig medlem av ICNIRP sällar sig nu till kritikerna. ICNIRP:s gränsvärden  bygger på felaktiga antaganden, saknar vetenskaplig grund och skyddar inte tillräckligt barn, vuxna eller de som är särskilt känsliga.

James C. Lin, är professor emeritus vid Department of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois Chicago. Han var under åren 2004 och 2016 medlem i ICNIRP, som fastställt de referensvärden (även kallat gränsvärden) för radiofrekvent strålning inklusive mikrovågsstrålning från trådlös teknik som gäller i Sverige eftersom Strålsäkerhetsmyndigheten antagit dem. Dessa referensvärden är sedan många år hårt kritiserade för att tillåta exponering som är känt skadlig. De är samtidigt av stor betydelse för den berörda industrin, framförallt telekomindustrin och militärindustrin.

Majoriteten av forskarna på området har i EMF Scientists Appeal sedan 2015 begärt att de måste sänkas kraftigt för att skydda mot visade skadliga effekter. ICNIRP:s gränsvärden skyddar endast mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp kroppen med 1 grad under 6 eller 30 minuter. De bygger på samma uppfattning som etablerades av den amerikanska militärindustrin på 1950-talet, innebärande att mikrovågsstrålningen endast skulle kunna vara skadlig när den är så intensiv att den värmer upp kroppsvävnad. Det innebär att det saknar skydd mot en lång rad hälsoskadliga effekter som inte beror på snabb uppvärmning, exempelvis cancer, degenerativa sjukdomar, försämrad fertilitet, eller vanliga rapporterade symptom som sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, hjärtbesvär, tinnitus, näsblod med mera.

Skyddar inte folket tillräckligt

Det sensationella är att James C. Lin nu har gjort en helomvändning i sin syn på de referensvärden som ICNIRP ger ut. I en ny artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research den 24 januari 2023, underkänner han ICNIRP:s värden för att bygga på felaktiga antaganden, sakna vetenskaplig grund och för att inte tillräckligt skydda barn, arbetare och allmänheten eller  särskilt känsliga personer. Följande hårda kritik lämnar Lin i sammanfattningen (översättning):

”Dessutom bygger gränsvärdena på föråldrad information, viktiga djurdata kringgås. Det gäller i synnerhet millimetervågsstrålning från 5G, där det finns få studier om hälsoeffekter på människor i den publicerade vetenskapliga litteraturen. Gränsvärdena är bristfälliga och kan inte tillämpas på långvarig exponering vid låga nivåer. I stället för att vara underbyggda av vetenskapliga framsteg bygger de på felaktiga antaganden och föråldrade exponeringsmått som inte skyddar barn på ett adekvat sätt, arbetstagare och allmänheten eller personer med känslighet för elektromagnetisk strålning från exponering för radiofrekvent strålning eller från trådlösa apparater och system. Därför är många av de rekommenderade gränsvärden diskutabla och saknar vetenskaplig grund för att vara säkra och skydda folkhälsan.”

Vi kan tillägga att det inte heller för de lägre frekvenser som 5G idag använder, 3,5 GHZ, så finns det ännu idag ytterst lite forskning. Den första fallstudien över människor som exponerats för en 5G-basstation publicerades på svenska i februari 2022 och på engelska i en mer utförlig artikel i januari 2023. Se även artikeln i The Defender. Den första djurstudien på 5G-frekvensen 3,5 GHz som dock använde GSM-modulering, publicerades i oktober 2022.

Verkar vara anpassade efter industrins behov

Vidare konstaterar Lin att ICNIRP har gett ut nya rekommenderade gränsvärden 2020 och inte tagit hänsyn till att IARC år 2011 klassade radiofrekvent strålning som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B. Dessutom saknar dessa  publicerade 2020 rekommendationerna några hänsynstagande och restriktioner gällande telekommunikationssystemens pulsmodulering, som av många kritiska forskare anses vara en viktig anledning till skadliga effekter. Även Lin noterar att ”det är väl känt” att resultat av studier påverkas just av dessa faktorer.

Lin kritiserar även att ICNIRP:s gränsvärden verkar vara anpassade snarast efter industrins behov. Men i den preprint-version som fanns tillgänglig den 24 januari är den bisatsen överstruken.

Vidare skriver Lin att ICNIRP är en privat organisation där medlemmar väljs in av andra medlemmar och att ICNIRP-medlemmar även anlitas av WHO som i sin tur har nära kopplingar till industrin. IEEE-ICES, som sätter liknande gränsvärden som ICNIRP, är dessutom en organisation där personer från industrin dominerar. Det finns även uppgifter i media om att det är mobiltelefonindustrin som legat bakom en organiserad kampanj för att nedvärdera sådana forskningsresultat som är negativa för telekombolagen skriver Lin (översättning): ”Vissa har spekulerat i att mobiltelefonföretagen ofta motarbetar varje antydan om att deras produkt kan vara skadlig för människors hälsa (Elkind, 2022).” Han hänvisar dessutom till att studier som uteslutande finansierats av industrin har lägre sannolikhet att rapportera negativa resultat för industrin.

Rekommenderar ALARA-principen

Även de tidigare rekommendationer för radiofrekvent strålning från  ICNIRP från 1998, som sedan två decennier tillämpas i Sverige och rekommenderas/tillämpas av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), underkänns nu av Lin: De bygger inte på någon klar biofysikalisk grund och saknar vetenskaplig motivering.

Slutligen rekommenderar James C. Lin att ALARA-principen ska tillämpas, d.v.s. strålningsnivåerna ska hållas så låga som möjligt.

Ny strålskyddskommission: referensvärdena baseras på felaktiga antaganden

I oktober 2022 lanserades den nya strålskyddskommissionen ICBE-EMF vars kritiska slutsatser om ICNIRP delvis överensstämmer med den tidigare ICNIRP-medlemmen James C. Lins nya kritik.

The International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) publicerade sina slutsatser i en vetenskaplig artikel i tidskriften Environmental Health med titeln “Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G”. De 16 forskarna som ingår i kommissionen har gått igenom de senaste 25 årens forskning om skadliga effekter av strålning från trådlös teknik (radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning). De drar därvid slutsatsen att  ICNIRP:s gränsvärden  vilar på felaktiga antaganden samt saknar skydd mot en mängd visade skadliga effekter. ICNIRP och FCC har på felaktiga grunder avvisat hundratals forskningsrapporter som dokumenterat skadliga hälsoeffekter vid nivåer som i många fall vida understiger de nivåer som rekommenderas av ICNIRP och FCC.

ICBE-EMF anser att gällande referensvärden eller gränsvärden för strålning från trådlös teknik inte skyddar människor och djur från visad skadlig påverkan. De begär att allmänheten informeras om riskerna, nuvarande gränsvärden skärps, vidare utbyggnad av 5G stoppas samt att nya gränsvärden även skyddar djurlivet mot skadlig påverkan.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Det är alltså Strålsäkerhetsmyndigheten som antagit ICNIRP:s gränsvärden och som därmed bestämt att svenska folket ska kunna exponeras för nivåer av strålning som sedan flera decennier är känt skadliga och som allt fler experter på området underkänner. Myndigheten har, trots de massivt ökande beläggen för skadliga effekter vid nivåer som är långt under de som medges under senare år, envist hållit fast vid de föråldrade referensvärdena som inte skyddar barn, vuxna, arbetare eller de med särskild känslighet mot skadliga hälsokonsekvenser av strålningen. Under många år hävdade myndighetens representanter att gränsvärdet är ”så försiktigt satt att försiktighetsprincipen redan är tillämpad”. Men idag är myndigheten väldigt kort gällande sina referensvärden från ICNIRP :

”det övergripande forskningsläget visar att det saknas vetenskapligt säkerställda samband mellan ohälsa från elektromagnetisk strålning för exponeringsnivåer som inte överskrider gällande referensvärden.”

Det är en mycket bedräglig och subjektiv mening som vilseleder svenska folket grovt. Fakta är att beläggen för skadliga effekter under gällande referensvärden är massiva och mycket övertygande idag.

Mer läsning:

Om ICNIRP:s gränsvärdenLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend