5G

5G medför en massiv ökning av högfrekvent mikrovågsstrålning. I Sverige används frekvensbanden 3,4-3,6 GHz samt 26 GHz. Redan tidigare lägre strålning från 2G, 3G, 4G, WiFi med mera medför hälsorisker och kan befaras ha försämrat det allmänna hälsotillståndet i form av bland annat ökad psykisk ohälsa samt ökad cancerförekomst som observerats under det senaste decenniet. De sju första fallstudierna av hälsoeffekter av 5G bekräftar att 5G är hälsofarligt och ökar strålningen massivt.

5G riskerar att försämra det allmänna hälsotillståndet och skada fågel- och insektslivet. De storskaliga planerna för 5G strider därmed mot miljöbalken (MB kap. 2 § 10).

Läs även vårt faktablad om 5G

5G byggs ut, utan att forskning som visar att tekniken inte skadar människors hälsa och miljön har genomförts. 5G ökar strålningen massivt vilket mätningar de senaste åren bekräftar. De nya 5G-antennerna och basstationerna använder en teknik som koncentrerar mikrovågsstrålningen i starka riktade antennstrålar (sk fasstyrda gruppantenner).

Enligt telekombolaget Ericsson ökar strålningen från basstationer så kraftigt att det blir ”svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot hälsorisker än i Sverige, exempelvis Schweiz, Italien, Belgien som har haft 100 gånger lägre värden än de som tillämpas i Sverige. Belgien har hösten 2018 därför höjt värdet för tillåten strålning 5,5 gånger och Italien har även efter påtryckningar från telekomindustrin höjt sitt gränsvärde kraftigt.

Enligt en vetenskaplig rapport kommer 5G att orsaka betydligt högre exponering för högfrekvent mikrovågsstrålning än hittillsvarande system (GSM, 3G, 4G). Forskarna drar slutsatsen att människor som kommer nära basstationer för 5G kan utsättas för hälsofarliga nivåer:

”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av mikrovågsenergi”….”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut.”

Första studierna på 5G bekräftar massiv strålningsökning och hälsofara

Hittills finns endast åtta fallstudier som undersökt hälsoeffekter på människa av verklig exponering för strålning från 5G-basstationer. Genomgående visade de första fallstudierna att 5G ökar människors exponering för mikrovågsstrålning enormt samt i de flesta fallen att 5G på kort tid kan orsaka mycket svåra symptom på mikrovågssyndromet. I flera fall var symptomen så svåra att studiepersonerna såg sig tvingade att lämna bostaden för gott.

Studierna visar sammantaget att 5G är farligare än tidigare generationer mobiltelefoni sannolikt beroende på den kraftigt ökade strålningsexponeringen samt att 5G utgör en avsevärd hälsofara för de som får 5G-master eller 5G-basstationer nära sin bostad. Läs mer om de åtta första fallstudierna.

I juni 2024 publicerades i vetenskaplig tidskrift en sammanställning av de sju första fallstudierna.

5G sänder starka pulser

5G sänder ut stark pulserande strålning vars potentiella skadliga effekter oroar många kunniga forskare på området. En forskningsrapport konstaterar att pulserna blir så intensiva att de kan komma att orsaka omedelbara vävnadsskador, även om referensvärdet som är satt för att (enbart) skydda mot omedelbara vävnadsskador respekteras. Andra forskare har uttryckt oro för att de intensiva pulserna kan orsaka skadlig inverkan på hjärtat eller andra organ, i värsta fall plötsligt hjärtstopp.[4]

Det saknas helt forskning på effekter av dessa starka pulser på såväl människa som djurliv och växter.

Redan 1971 beskrev den tidigare chefen vid Arbetsmiljöinstitutet i forna Tjeckoslovakien att forskning upprepat visat att pulserade signaler är betydligt skadligare än icke-pulserade. En starkt pulsad signal dödade försöksdjur inom 3-4 minuter medan motsvarande exponeringsnivå för en icke-pulsad jämn signal inte orsakade synbara effekter inom 30 minuter.

Vetenskapsmän och läkare begär moratorium

430 vetenskapsmän och läkare har begärt att 5G-utbyggnanden stoppas pga allvarliga potentiella hälsorisker och att hälsoriskerna är outredda. Mikrovågsstrålning från tidigare teknik har bevisats vara skadlig för människors hälsa och för miljön och 5G leder till en massiv ökning av sådan strålning konstaterar de.  5G-appellen har skickats till EU-kommissionen samt till den svenska regeringen mfl. Se www.5gappeal.eu

Den franska myndigheten Anses publicerade i januari 2020 en rapport som konstaterade att det helt saknas forskning på hälso- och miljöeffekter av de frekvenser som man i Sverige i huvudsak kommer att använda för 5G, dvs i området runt 3,5 GHz och 26 GHz.[5] I februari 2020 införde kantonen Genève i Schweiz ett moratorium på 3 år för ytterligare installationer av 5G och 4G+ antenner pga osäkerheten om hälsoriskerna.[6] Andra regioner i Schweiz och Belgien har också beslutat om tillfälligt stopp av 5G-utbyggnad pga osäkerheter.[7]

En forskarrapport till EU-parlamentet 2021 konstaterade att strålningen troligen orsakar cancer och bevisats skada mäns fertilitet.

5G ett allvarligt hot mot fågel- och insektsliv

Det saknas helt forskning som visar att 5G kan byggas ut utan att allvarligt skada fågel- och insektslivet samt det ekologiska systemet i allmänhet. En EU-finansierad rapport har konstaterat att det inte går att utesluta allvarlig påverkan på fågel- och insektslivet pga 5G-utbyggnaden.[8] Vi saknar regelverk som skyddar fågel- och insektsliv mot skadlig strålning – det referensvärde som idag gäller i Sverige och som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten är endast framtaget utifrån skydd av en vuxen man mot omedelbara skador till följd av uppvärmning.

Oroande rapporter från områden där 5G startats

Det har kommit många rapporter om att människor drabbats av ohälsa i samband med att 5G startats men även rapporter om omfattande fågel- och insektsdöd[9]. Det är oroväckande många som rapporterar samma symtom i samband med att 5G startats eller testats i området: tryck över bröstet, hjärtbesvär, sömnsvårigheter, huvudvärk, tinnitus, brännande stickande känsla i huden, andningsproblem, näsblod  med mera. Symptomen stämmer överens med de symtom som beskrivits som en följd av exponering för mikrovågsstrålning sedan 50 år (mikrovågssyndromet).

Redan strålning från tidigare generationer

I maj 2011 klassificerade IARC, (The International Agency for Research on Cancer) inom WHO radiofrekvent strålning i grupp 2B, som ‘möjligen cancerframkallande’. Sedan dess har fler vetenskapliga studier, av människor, djurförsök och cellforskning, stärkt sambandet mellan radiofrekvent strålning och cancer och ledande forskare anser att klassificeringen bör höjas till grupp 1, samma klass som för asbest och dioxin.[11]

En stor mängd vetenskapliga studier påvisar hälsorisker vid de nivåer som människor vanligen redan i dag utsätts för, exempelvis: ökad cancerrisk, oxidativ stress, DNA-skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt psykisk ohälsa. Forskning har visat skadliga effekter på människor, djur/insekter och växter. 253 vetenskapsmän har därför i en skrivelse uppmanat FN, WHO och alla medlemsländer att människor måste skyddas mer och informeras om riskerna mot bakgrund av dessa ökande vetenskapliga belägg för hälsorisker. Se www.emfscientist.org.

Likaså konstaterade internationella experter inom Bioiniative Group år 2012 att de senaste årens forskning klarlagt skadliga effekter långt under tillåten strålning (referensvärden), att exponeringen bör minskas samt att gällande referensvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten/ICNIRP är otillräckliga och måste skärpas.

5G strider mot miljöbalken

Utbyggnaden av 5G strider mot de allmänna hänsynsreglerna och stoppregeln i miljöbalkens andra kapitel. Bevisningen är dessutom stark och växande för att mikrovågsstrålning från trådlös teknik vid vanligt förekommande exponeringsnivåer före 5G-utbyggnaden medför avsevärda hälsorisker och  försämrat det allmänna hälsotillståndet (psykisk ohälsa, cancer). Det finns därför god grund att befara att 5G-utbyggnaden kommer att leda till en försämring av det allmänna hälsotillståndet.

Miljöbalken (MB) 2 kap 9§: Kan en verksamhet befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön får verksamheten bedrivas endast om det finns särskilda skäl. En verksamhet får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden

väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt. Vad som sägs ovan gäller dock inte om regeringen har tillåtit verksamheten.

Miljöbalken (MB) 2 kap. 10 §: Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna… Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

Enligt MB 2 kap 3 § gäller att om det finns skäl att anta olägenheter ska försiktighetsmått vidtas. Likaså gäller, enligt MB, 2 kap 2 § att verksamhetsutövaren ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.  Omvänd bevisbörda gäller. Det är upp till verksamhetsutövaren (telekomoperatörerna) att visa att 5G inte medför skadliga hälso- och miljöeffekter. Det är inte medborgarnas uppgift att bevisa strålningens farlighet. Dock saknas helt:

  1. En objektiv miljö- och hälsokonsekvensutredning av den planerade ökningen av mikrovågsbestrålning som 5G tillsammans med redan i dag befintliga system (3G, 4G, GSM, WiFi, TV/radiomaster, radar m.m.) innebär för människors hälsa och för miljön.
  2. En objektiv utredning om miljö- och hälsoeffekterna av enbart 5G och dess använda frekvenser.
  3. Forskning som visar att 5G kan byggas ut utan att skada människors hälsa och miljön allvarligt. Det saknas forskning på effekter av de intensiva 5G-pulserna och effekter av de frekvenser som 5G avser använda.

5G strider mot internationella konventioner

Att göra storskaliga 5G-experiment i miljöer där en icke medveten befolkning påtvingat och utan godkännande utsätts för cancerklassad och hälsoskadlig strålning, vars konsekvenser är outredda är oacceptabelt och strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. I olika konventioner fastslås bland annat att inga försök/experiment på människor får startas utan informerat samtycke/godkännande av de som ingår i försöket, i detta fall Sveriges medborgare.

Faktasammanfattning:

Frekvenser för 5G:                        3,4–3,6 GHz, 26 GHz och 700 MHz.

Strålning från 5G:                          Mikrovågor. Ökar massivt med 5G. Ökar massivt med 5G. Mätningar visar extrema nivåer.

Gällande regelverk Sverige:        10 W/m2. Täcker endast omedelbara uppvärmningseffekter. Utesluter effekter av längre tids exponering som inte ger upphov till akut uppvärmning, exempelvis cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtpåverkan, skadad reproduktion och påverkan under fosterstadiet, sömnsvårigheter, huvudvärk, tinnitus med mera. Skadliga effekter är visade från 0,0001 W/m2 (cancer, huvudvärk, sömnsvårigheter mm) vilket gäller främst forskning på 2G.

Visade effekter:                             De åtta första studierna av hälsoeffekter av 5G visar att 5G ökar mikrovågsstrålningen massivt och orsakar ohälsa på kort tid. Rapporterade symptom är bland annat huvudvärk, sömnsvårigheter, tinnitus, hjärtbesvär och ingår i mikrovågssyndromet som beskrivits sedan 50 år som en effekt av mikrovågsstrålning. Den första djurstudien visar skadliga effekter på hjärnan.

Miljöbalken, MB:                            2 kap. 10§, stoppregel: Om en verksamhet kan befaras försämra det allmänna tillståndet får den inte bedrivas

senast uppdaterad: 8 juli 2024

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83