Åtta fallstudier visar att 5G är hälsofarligt

Under 2023 fram till och med februari 2024 har åtta fallstudier publicerats i vetenskapliga tidskrifter gällande hälsoeffekter av exponering för verklig 5G. Studierna som verkar vara de första i världen som studerat 5G:s hälsokonsekvenser, visar samtliga att 5G skadar människors hälsa och att 5G orsakar betydligt högre strålningsexponering jämfört med tidigare generationer av mobiltelefoni.

Artikeln uppdaterades maj 2024

Fallstudierna är genomförda i Sverige av Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen och Dr Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer. De har undersökt förekomst av symtom som sedan 50 år identifierats som orsakade av exponering för förhöjda nivåer av strålning liknande den som sänds ut från 5G-basstationer. Symtomen har kallats mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan och upptäcktes redan på 1960-talet i studier av personer som exponerats för mikrovågor/radiofrekvent strålning i yrkeslivet. Dessa symptom har även visats vara kopplade till exponering för mobilmaster och basstationer i studier av hälsotillstånd bland de som bor i närområdet till basstationer och mobilmaster för tidigare generationer av mobiltelefoni, främst 2G och 3G.

Genomgående visade de sju första fallstudierna att 5G ökar människors exponering för mikrovågsstrålning enormt samt i de flesta fallen att 5G på kort tid kan orsaka mycket svåra symptom på mikrovågssyndromet. I flera fall var symptomen så svåra att studiepersonerna såg sig tvingade att lämna bostaden för gott.

Studierna visar sammantaget att 5G är farligare än tidigare generationer mobiltelefoni sannolikt beroende på den kraftigt ökade strålningsexponeringen samt att 5G utgör en avsevärd hälsofara för de som får 5G-master eller 5G-basstationer nära sin bostad.

Här följer en kort redovisning av resultaten av de sju fallstudierna:

 

  1. 5G på taket rakt ovanför en lägenhet där en man och kvinna i 60-årsåldern bott sedan länge. Mätningar före och efter installationen av 5G på taket visade att 5G orsakade en massiv ökning av strålningen i lägenheten. Max uppmätt strålning med 5G: över 2 500 000 μW/m2. 3G/4G fanns på samma plats före bytet till 5G. De studerade personerna drabbades av trötthet, sömnsvårigheter, känslomässig påverkan, näsblödningar, ökande tinnitus, yrsel, följt av hudbesvär (brännande känsla, stickningar i huden på händer och armar), koncentrationsproblem, balansproblem, nedsatt närminne, förvirring, tendens till depression, hjärt- och lungsymptom (hjärtklappning, tyngdkänsla över bröstet) samt värmekänsla i kroppen. Symtom så svåra inom ett par dagar efter att 5G driftsatts att båda flyttade från lägenheten för gott. Länk till artikel
  2. 5G på taket rakt ovanför kontor där två studerade män arbetade och övernattade.  Max uppmät strålning från 5G: 1 180 000 μW/m2. Båda männen utvecklade efterhand typiska symptom på mikrovågssyndromet, främst huvudvärk, ledvärk, tinnitus, onormal trötthet, sömnstörningar, brännande hud, ångest och koncentrationsproblem. Symptomen försvann efterhand efter att de båda männen lämnat kontoret för gott för bostäder/kontor med betydligt lägre strålning. Även här fanns 3G/4G på samma plats utan att männen erfor stora problem. Länk till artikeln.
  3. 5G-basstation 60 meter från lägenhet där kvinna i 50årsåldern bodde. Högst uppmätt strålning på balkong i riktning mot 5G-basstation: över 2 500 000 μW/m2. Inne i lägenheten som mest drygt 700 000 μW/m2. Kvinnan utvecklade inom ett par dagar symptom på mikrovågssyndromet: huvudvärk, yrsel, balans- och koncentrationsproblem, illamående, minnesbortfall, förvirring, trötthet, oro/ångest, tryck över bröstet, hosta, näsblödningar, hudbesvär, lungproblem, hög och oregelbunden puls, ledvärk och sömnsvårigheter. Hon valde att flytta från lägenheten efter kort tid pga svårighetsgraden. 3G/4G fanns på samma plats tidigare liksom i tidigare fallstudier. Länk till artikel
  4. Två 5G-basstationer 50 respektive 70 meter från lägenheten. Högst uppmätt strålning i lägenheten vid fönstret närmast 5G-basstationerna: 1 200 000 μW/m2. Tre personer boende i lägenheten redovisade olika grad av olika symptom som ingår i mikrovågssyndromet. De vanligaste var sömnproblem, trötthet, koncentrationsproblem, försämrat korttidsminne och synpåverkan men svårighetsgraden och symptomen bland de olika medlemmarna i familjen varierade. Länk till artikel.
  5. 5G-basstation 20 meter från lägenheten i samma höjd. Högst uppmätt strålning: över 3 180 000 μW/m2. En man i 40-årsåldern fick snabbt svåra ohälsosymptom typiska för mikrovågssyndromet: svår huvudvärk, stickningar och bränningar i kroppen, svåra hjärtproblem i form av hög och oregelbunden puls samt smärta i hjärttrakten, försämrat närminne, onormal trötthet, sömnproblem samt tendens till depression. Efter en vecka kunde mannen inte längre bo kvar på grund av symptomens svårighetsgrad. Även här fanns 3G/4G på snarlik position sedan många år. 5G ledde till en dramatisk försämring av hälsotillståndet. Länk till artikel.
  6. 5G-mast 24 meter hög 125 meter från stuga som hyrdes av familj bestående av två vuxna och tre barn i åldern 4-8 år. Mätning av strålning vid tiden för vistelsen saknas. Mätning två månader senare visade max 43 400 μW/m2. Dock kan det på goda grunder antas att strålningen var betydligt högre vid familjens vistelse pga många fler människor i området jämfört med när mätningen gjordes. Familjen drabbades inom ett dygn av svåra symptom typiska för mikrovågssyndromet: Alla utom ett av barnen fick huvudvärk. Mamman drabbades av hög och oregelbunden puls, domningar i händer och fötter samt stickningar i kroppen. Pappan fick andningssvårigheter och tryck över bröstet. Barnen drabbades förutom av sömnproblem och huvudvärk av magsmärtor och diarré (två barn) och det tredje barnet hudutslag. Alla symptom försvann efter att familjen återvänt till den permanenta bostaden utan 5G-master i närområdet. Även här fanns 3G/4G på samma plats sedan flera år utan att familjen upplevt hälsoproblem vid tidigare vistelser. Länk till artikel
  7. 5G-mast och 5G-basstation på ett avstånd av 538 meter samt 489 meter från en bostad där ett par i 80-årsåldern bor. Högst uppmätt strålning i bostaden från 5G-masterna: 166 700 μW/m2. Båda personerna utvecklade i olika grad olika symptom kopplade till mikrovågssyndromet efter att 5G startats i området. Länk till artikel
  8. Fallstudien beskriver en åttaårig pojke som går i en skola i vilken pojken regelbundet får huvudvärk. Ibland drabbas pojken även av yrsel och onormal trötthet. 200 meter från skolan står en 5G-mast. Mätningar i skolan visar max toppvärden på skolgården på 267 000 μW/m2 och i klassrummet som max 76 000 μW/m2. Länk till artikel

Sammanställning uppmätt strålning i undersökningarna

I studie 2 och 3 användes en mätare som kunde mäta upp till 2 500 000 μW/m2. Det verkliga värdet kan därför ha varit högre. I studie 5 användes en mätare som kunde mäta upp till 3 180 000 μW/m2. Det verkliga värdet är sannolikt betydligt högre . I studie 1, 3, 5 och 6 var symptomen mycket svåra.

Studie Placering 5G Avstånd 5G Max strålning
1 Ovanför 5 m (tak) > 2 500 000
2 Ovanför 2,8 m (tak) 1 180 000
3 Mitt emot 60 m (tak) > 2 500 000
4 Mitt emot 50 och 70 m (tak) 1 200 000
5 Mitt emot 20 m (tak) > 3 180 000
6 Mitt emot 125 m (mast 24 m hög)  43 400 (senare mätning)
7 Mitt emot 538 och 489 (mast + tak) 166 700

 

Tidigare artiklar om studierna

Första studien hittills: 5G orsakar mikrovågssyndromet

En andra studie visar att 5G orsakar mikrovågssyndromet

Tredje studie visar att 5G orsakar mikrovågssyndromet

 

Fjärde studie visar att 5G orsakar ohälsosymptom

Femte fallstudie visar att 5G är hälsofarligt

Ny fallstudie 5G: Hel familj drabbades av mikrovågssyndromet nära 5G-mast

Pojke får huvudvärk i skola med hög strålning från 5GLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend