Femte fallstudie visar att 5G är hälsofarligt

En ny fallstudie redovisar att en man i 40-årsåldern, som fick en 5G-basstation 20 meter från bostaden, snabbt fick svåra ohälsosymptom typiska för mikrovågssyndromet. Efter en vecka kunde mannen inte längre bo kvar på grund av symptomens svårighetsgrad. Mätningar av mikrovågsstrålningen i bostaden visar extremt höga nivåer av strålning från 5G-basstationen, vilket bekräftar många forskares tidiga varningar om att 5G skulle leda till en massiv ökning av strålning.

Den nya studien är genomförd av Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen samt Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer. Det är den femte fallstudien som de genomfört sedan utbyggnaden av 5G påbörjades för över tre år sedan. Dessa fallstudier är hittills den enda forskning som finns av hälsopåverkan av den nya 5G-teknikens strålning. 5G har byggts ut utan att någon studie visat att tekniken inte skadar människors hälsa och miljön, vilket lett till omfattande kritik från forskare, läkare samt frivilligorganisationer (se exempelvis www.5gappeal.eu).

I denna nya fallstudie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Community Medicine & Public Health, studeras hälsokonsekvenserna för en man i 40-årsåldern, tidigare med god hälsa, som plötsligt fick en 5G-basstation installerad endast 20 meter från bostaden. Mannen drabbades redan efter kort tid av olika symptom vars svårighetsgrad ökade under den vecka han bodde kvar i lägenheten fram till att han flyttade.

Typiska symptom för mikrovågssyndromet

Mannen fick svår huvudvärk, stickningar och bränningar i kroppen, svåra hjärtproblem i form av hög och oregelbunden puls samt smärta i hjärttrakten. Vidare blev hans närminne kraftigt försämrat, han var onormalt trött och hade sömnproblem samt utvecklade tendens till depression. Samtliga symptom är väl beskrivna sedan lång tid som en effekt av långvarig exponering för mikrovågsstrålning liknande den som sänds ut av basstationer för mobiltelefoni. De kallades för flera decennier sedan för mikrovågssyndromet eller mikrovågssjukdom. Mannens kroppsdelar svullnade också vilket ledde till att han fick svårt att använda sina skor.

Efter att mannen flyttade till en annan bostad där strålningen var betydligt lägre och utan 5G-strålning återfick mannen hälsan och symptomen försvann efterhand. Men varje gång mannen besökte sin bostad nära 5G-basstationen återkom symtomen relativt snabbt och det tog längre tid för symtomen att avklinga efter varje besök.

Mätningar av strålning i bostaden genomfördes två gånger. Första gången mättes strålningen med Safe and Sound Pro II som visade att strålningen i flera rum i bostaden nådde maxnivåer för mätaren, det vill säga över 3 180 000 μW/m2 mätt som peak-värde. Nivåerna är de högsta som uppmätts hittills i fallstudierna av hälsopåverkan av 5G. Vid en uppföljande mätning användes en Narda-mätare som mäter så kallade ”root mean square” eller RMS- värden. Dessa mätningar i RMS visade maxvärden 997 274 μW/m2 i vardagsrummet och 1 368 021 μW/m2 i ett av sovrummen.

Uppmätta nivåer i förhållande till kända risker

De uppmätta nivåerna är extremt höga i förhållande till de nivåer som är kända för att orsaka ohälsa från tidigare generationer av mobiltelefoni.

Upprepade undersökningar har visat att redan från och med nivåer över 100-500 μW/m2 ökar risken för att utveckla liknande symptom vid kronisk exponering för strålning från GSM eller 3G. Dessa undersökningar ligger till grund för att flera organisationer rekommenderar att människor inte bör utsättas för nivåer av strålning i bostaden som överstiger mellan 1-100 μW/m2 beroende på plats (sovrum eller inte), känslighet eller använd teknik.

Europarådets parlamentariska församling rekommenderade exempelvis i en antagen resolution år 2011 att exponeringen inte bör överstiga 100μW/m2 .  Salzburgs hälsodepartement har rekommenderat max 1 μW/m2 och EuropaEM EMF guidelines mellan 1-100 μW/m2 (se tabell nedan).

Uppmätta nivåer i förhållande till gällande referensvärden

Tabellen nedan visar de uppmätta medelvärdena (under 2 minuter) med Narda-mätaren vilka är relativt jämförbara med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) referensvärden (10 000 000 i medelvärde under 6 minuter). Tabellen visar att de nivåer som orsakade snabbt försämrad hälsa och svåra symptom hos mannen är betydligt lägre än Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) referensvärden som myndigheten påstår skyddar alla med god marginal till skadlig hälsopåverkan. Samtidigt är de uppmätta värdena i bostaden extremt mycket högre än de som rekommenderas av europeiska läkare och forskare bakom EuropaEM EMF guidelines. Det kan även nämnas att de uppmätta medelvärdena överskrider tillåtna värden i länder som exempelvis Schweiz och i Ryssland som har 100 gånger lägre gränsvärden än ICNIRP’s det vill säga gränsvärden på cirka 100 000 μW/m2.

Plats Narda  RMS  max Narda RMS medel SSM

medel

EuropaEM EMF 2016
max
Vardagsrum soffa 997 274 135 983 10 000 000 1-100
Vardagsrum bord 571 624 101 306 10 000 000 1-100
Sovrum 1 368 021 332 732 10 000 000 1-100
Entréhall 1 043 047 303 687 10 000 000 1-100

Referensvärdet saknar skydd mot kronisk exponering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) medger således extremt höga 10 000 000 m2 mätt som medelvärde under 6 minuter. Det finns inga studier överhuvudtaget som visar att längre tids helkroppsexponering för varken GSM, 3G, 4G eller 5G vid dessa extremt höga nivåer inte skadar människors hälsa. Det saknas således vetenskaplig grund för att påstå att dessa nivåer skulle skydda människor mot skadlig hälsopåverkan från strålning från basstationer för mobiltelefoni, förutom mot skadliga effekter till följd omedelbar uppvärmning. Det finns inte heller vetenskapligt stöd för att nivåer som är 100-10 000 gånger lägre (mätt som medelvärde under 6 minuter) inte medför skadlig hälsopåverkan vid kronisk helkroppsexponering. Ändå påstår telekombolagen, ICNIRP och Strålsäkerhetsmyndigheten i samklang att dessa värden skulle skydda mot skadlig hälsopåverkan vid långvarig exponering för 5G-strålning.

Referensvärdet skyddar endast mot omedelbara skadliga effekter på grund av uppvärmning. Det saknar skydd mot alla skadliga hälsoeffekter som inte beror på omedelbar uppvärmning då strålningen är så intensiv att den värmer upp kroppen inom en timma. Det innebär att referensvärdet saknar skydd mot skadlig påverkan av den form av exponering som människor utsätts för från 4G och 5G i verkligheten, det vill säga under längre tid! Det saknar skydd mot symptom på mikrovågssyndromet exempelvis huvudvärk, sömnsvårigheter, hjärtpåverkan, onormal trötthet med mera. Det saknar skydd mot cancer, neurologiska sjukdomar och andra kroniska sjukdomar till följ av långvarig exponering vid  lägre nivåer än de som inte ger upphov till omedelbar uppvärmning.

I en vetenskaplig artikel publicerad 2022 konstaterade världsledande experter på området att referensvärdet bygger på en rad felaktiga antaganden. De begärde att allmänheten informeras om riskerna, nuvarande gränsvärden skärps, vidare utbyggnad av 5G stoppas samt att nya gränsvärden även skyddar djurlivet mot skadlig påverkan.

Reklambroschyr

Referensvärdet är framtaget av den hårt kritiserade organisationen ICNIRP som har kända kopplingar till telekomindustrin. Referensvärdet är även av stor ekonomisk betydelse för telekomindustrin eftersom det enligt Ericsson blir ”svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G om referensvärdet från ICNIRP skulle vara något lägre (100 gånger lägre som i exempelvis Schweiz). Av denna anledning har telekombolagen lobbat för att länder med bättre skydd och lägre gränsvärden ska höja dem till ICNIRP’s nivå. En annan indikation på referensvärdets betydelse för telekombolagen är även att GSM Association, en intresseorganisation som företräder världens största telekomoperatörer och som leds av svensken Mats Granryd, har gett ut en PR-broschyr som gör reklam för ICNIRP:s referensvärde. Två EU-parlamentsledamöter har beställt en utredning av ICNIRP’s kopplingar till telekombolagen i en granskande rapport som publicerades 2020.

Det framstår som mycket tydligt att ICNIRP’s referensvärden främst är anpassade efter telekombolagens behov och att de saknar skydd mot många av de hälsorisker som under senare år visats allt mer tydligt (se www.emfscientist.org)

 

Källor:

Nilsson M, Hardell L (2023) A 49-Year-Old Man Developed Severe Microwave Syndrome after Activation of 5G Base
Station 20 Meters from his Apartment. J Community Med Public Health (pdf)

Hardell, Nilsson. Mikrovågsstrålning på hustak gav medicinska symptom som överensstämmer med mikrovågssyndromet. Medicinsk Access 1/2022. Pdf

Hardell, Nilsson. Case Report: The Microwave Syndrome after Installation of 5G Emphasizes the Need for Protection from Radiofrequency Radiation. Ann Case Report. 8: 1112. DOI: 10.29011/2574-7754.101112. Open Access

Nilsson, Hardell. Development of the Microwave Syndrome in Two Men Shortly after Installation of 5G on the Roof above their
Office. Ann Clin Case Rep. 2023; 8: 2378. Open Access

Hardell L, Nilsson M, Case Report: A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(16): 1-10. Open Access

Nilsson, Hardell. 5G Radiofrequency Radiation Caused the Microwave Syndrome in a Family Living Close to the Base Stations. Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics. 7 (2023): 127-134 Open access

Hardell, Nilsson, Koppel, Carlberg. Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 Guidelines on Radiofrequency Radiation; Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics 5 (2021): 250-285. Open Access

Mer läsning:

Experts Raise Public Health Fears About Microwave Syndrome From 5G Masts, The Daily Sceptic

5G Towers Can Make Healthy People Sick, Two Case Reports Show, The Defender

U.S. Invests $1.5 Billion to Spur 5G Rollout Despite New Evidence of ‘Devastating’ Health Issuesm The DefenderLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend