5G kommer att öka mikrovågsstrålningen enormt

Enligt uppgifter från Ericsson kommer människors exponering för mikrovågsstrålning att öka enormt genom 5G-utbyggnaden. Det kan därför bli ett ”stort problem eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot hälsorisker och lägre gränsvärden än i Sverige. I Sverige gäller gränsvärden som inte skyddar mot hälsorisker med långvarig exponering, exempelvis cancer och psykisk ohälsa, trots att riskerna väl belagda i forskningen.

I en presentation av Christer Törnevik från Ericsson vid ITU (International Telecommuncations Union), december 2017 framgår på sidan 9 att avståndet mellan en 5G-basstation på ett hyreshus och närmsta bostad bör vara över 115 meter för att den extremt starka 5G-strålningen inte ska överskrida gränsvärdet i länder som exempelvis Schweiz, Italien, Belgien, Polen och Ryssland. Dessa länder har cirka 100 gånger lägre gränsvärden jämfört med Sverige. Ryssland har haft dessa lägre gränsvärden sedan 1960-talet, Polen sedan 1984, baserat på forskning som redan då visat att långvarig exponering vid nivåer under det svenska gränsvärdet orsakar skadliga hälsoeffekter. Presentationen (sid 9) visar också att gränsvärdet i de tre länderna överskrids 35 meter vertikalt snett nedåt från basstationen.

Inget skydd mot risker med långtidsexponering

Presentationen illustrerar även den avsevärda skillnaden mellan det svenska gränsvärdet och de gränsvärden som är 100 gånger lägre. I Sverige är det fritt fram att exponera människor, inklusive små barn, sjuka och äldre, i hela det blå området förutom det lilla gröna området allra närmast 5G-basstationen. Detta pga att Sverige antagit det föråldrade skyhöga värdet från den kontroversiella industrivänliga organisationen ICNIRP.

ICNIRP:s värden utesluter effekter av långvarig exponering, exempelvis cancer, och skyddar enbart mot omedelbara akuta effekter då strålningen är så stark att den värmer upp kroppen med 1 grad. Detta trots att över tusen vetenskapliga studier visat skadliga effekter under ICNIRP:s värde bland annat cancereffekter, DNA-skador, oxidativ stress och negativ påverkan på hjärnan och den psykiska hälsan.

Därför blir 5G:s strålning så mycket högre

5G kommer att använda sig av en teknik utvecklad för militära radaranläggningar så kallade fasstyrda gruppantenner. Det innebär att antalet antenner i varje basstation mångdubblas jämfört med existerande teknik och att dessa antenner koncentrerar strålningen i smala strålar. Ny forskning från USA bekräftar att 5G kommer att orsaka betydligt högre exponering för högfrekvent mikrovågsstrålning än hittillsvarande system (GSM, 3G, 4G). Forskarna drar slutsatsen att människor som kommer nära basstationer för 5G kan utsättas för hälsovådliga nivåer:

”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av mikrovågsenergi”….”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut”

Ingen forskning visar att det är säkert att exponeras för 5G:s starka strålning

Fakta om kunskapsläget gällande hälsorisker med långvarig exponering för strålning från basstationer samt underlag för riskbedömning är följande:

  • Det saknas helt forskning som visar att det inte är förenat med hälsofaror att exponeras långvarigt för mikrovågsstrålning från 5G, 4G, 3G eller GSM över 100 milliW/m2 (dvs inom det blå området)
  • Det finns inte heller forskning som visar att det är ofarligt att långvarigt exponera människor med strålning från varken 2G, 3G, 4G eller 5G mobilbasstationer vid nivåer som är 100 gånger lägre än 100 milliW/m2, dvs 10 000 gånger lägre nivåer än det svenska föråldrade och skyhöga gränsvärdet. (dvs långt utanför det blå området)
  • Åtminstone 17 studier visar att det är förenat med hälsorisker, inklusive risk för cancer, att exponeras för strålning från mobilbasstationer vid nivåer från 0,1 milliW/m2, dvs 100 000 gånger lägre värden än det svenska föråldrade gränsvärdet från ICNIRP. Upprepade undersökningar har visat ökad förekomst av ohälsa inom en radie på 300-500 meter från mobilmaster.
  • Ingen forskning har studerat hälsoeffekter av 5G:s strålning.
  • Ingen nordisk forskning har visat att det inte medför ökad hälsorisk att bo nära mobilbasstationer vilket är vanligt i städer – trots många vittnesmål om ohälsa bland närboende.

5G Appeal – över 400 vetenskapsmän och läkare begär att 5G stoppas

Över 200 vetenskapsmän och läkare har i en gemensam appell vädjat om moratorium för 5G-utbyggnaden eftersom de befarar allvarliga konsekvenser för folkhälsan (5G Appeal). De begär att riskerna ska utredas opartiskt innan utbyggnaden kan ske och hänvisar till att omfattande forskning visat skadliga effekter redan vid i dag befintliga strålningsnivåer, dvs före tillskottet av 5G:s mycket starka strålning.

Regeringen och myndigheterna har inte utrett hälso- och miljöriskerna

Strålskyddsstiftelsen har tidigare rapporterat att regeringen fortfarande inte utrett riskerna för människors hälsa och miljö med 5G-utbyggnaden. Stefan Löfven har nyligen uttryckt att regeringen avser att främja utbyggnaden av 5G då den kommer att skapa ”välstånd” men den uppfattningen bygger på ett ofullständigt beslutsunderlag som enbart ser till fördelarna och som ignorerat och inte utrett de allvarliga potentiella baksidorna med tekniken.

Inte heller ansvariga myndigheter har utrett riskerna för människors hälsa och för miljön, trots de många vetenskapsmännens varningar.

Mer info:

http://www.5gappeal.eu/

5G en stor fara för människors hälsa och miljön, professor em. Martin Pall.

Daily Mail: The roll out of 5G a massive health experiment.

Telecompaper: Strict Polish limits could cause mobile blackouts.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend