Barn är generellt mer känsliga än vuxna för cancerframkallande faktorer. Baserat på undersökningar som särskilt pekade på cancerrisker för barn i närhet av kraftledningar, klassades lågfrekventa elektromagnetiska fält som ”möjligen cancerframkallande” år 2002 av IARC/WHO. De få undersökningar som gjorts av risk för hjärntumör bland barn och unga mobiltelefonanvändare visar att de löper högre risker än vuxna.

shutterstock_76478602

Resultaten av många års forskning har visat att elektromagnetisk strålning ökar risken för cancer.

Många befarar också att mobilstrålningen kan vara särskilt skadlig för barn och att cancerriskerna är högre för dem än för vuxna. Den första studien som studerade hjärntumörrisker för unga mobilanvändare visade också att risken var högre för de som börjat använda mobilen i tonåren jämfört med vuxna. Den andra hittills tillgängliga undersökningen visade också förhöjda risker för hjärntumör för mobilanvändande barn, särskilt tydligt för dem som haft mobilabonnemang längst tid. Det finns fallbeskrivningar av barn som fått cancer i onormal omfattning av strålning från mobilmaster.

Barn är känsligare än vuxna. Amerikanska miljöbyrån EPA konstaterade 2003 att barn under 2 år är generellt sett upp till tio gånger så känsliga för cancerframkallande kemikalier som vuxna och för vissa cancerframkallande faktorer är de upp till 65 gånger mer känsliga.

Forskning som visar risker

Härefter redovisas exempel från den forskning som visar förhöjda risker för barncancer av exponering för elektromagnetiska fält och trådlös teknik:

  • Bioinitiativrapporten 2007. Del 17 handlar i stor utsträckning om cancerrisker för barn. Läs  här
  • 12 undersökningar visar sammantaget att lågfrekventa fält ökar risken för barnleukemi. Riskökningen sågs vid 0,3 mikroTesla. USA 2000. Läs  här
  • 9 undersökningar visar sammantaget en ökad risk för barnleukemi vid 0,4 mikroTesla. Sverige 2000. Läs  här
  • Barn under 6 år löper högre risk för barnleukemi än äldre barn om de utsätts för förhöjda elektromagnetiska fält i bostaden. Risken ökade vid 0,15 mikroTesla. Kanada 1999. Läs här
  • Undersökning visar att barn som exponeras för förhöjda magnetfält från kraftledningar (inom 300 meter) under de fem första levnadsåren löper fem gånger högre risk att utveckla cancer senare i livet. Motsvarande risk för barn upp till 15 år är 3 gånger förhöjd. Australien 2007. Läs  här
  • Barn har sämre överlevnadschanser och ökad risk att cancern kommer tillbaka vid fortsatt exponering för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält. Färre barn överlevde barnleukemi om de levde i miljöer med fält överstigande 0,3 mikroTesla. USA 2006. Läs  här
  • Barn harsämre överlevnadsmöjligheter i miljöer med förhöjda magnetfält över 0,1-02 mikroTesla jämfört med barn som hade under 1 mikroTesla i bostaden. Danmark 2007. Läs här
  • Mobilanvändare som börjat använda mobilen under tonåren löper högre risk för hjärntumörer än vuxna. Sverige 2009. Läs här
  • Barn som använder mobilen löper ökade risker för hjärntumör. De som haft mobilabonnemang längst tid har högst risk. Sverige/Danmark/Norge/Schweiz 2011. Läshär. Det finns omfattande kritik mot hur denna studies resultat presenterats samt hur studien genomförts. Studien var delfinansierad av mobilindustrin och utfördes på ett sådant sätt att möjligheten att observera förhöjda risker försvårades. De ökade riskerna för hjärntumör som erhölls beskrevs inte i sammanfattningen och pressmeddelanden. Läs kritiken här

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83