Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för att drabbas av depression, ångest och andra symtom på psykisk ohälsa.

shutterstock_75670843Ökad förekomst av psykisk ohälsa bland arbetare som exponerats för mikrovågor och elektromagnetiska fält i arbetet har rapporterats sedan åtminstone 60-talet, framförallt i den östeuropeiska forskningslitteraturen. Senare års undersökningar har bekräftat att elektromagnetiska fält och mobilstrålning kan orsaka psykisk ohälsa.

Forskning har visat att strålningen har en stresseffekt på hjärnan och att produktionen av de ämnen som är viktiga för psykisk hälsa och välbefinnande störs (dopamin, serotonin, melatonin bland annat). Effekterna ses även när forskare exponerat djur för strålningen och i forskning där man jämfört olika grupper av människor som exponerats i olika grad.

Exponering för den moderna trådlösa tekniken ökar risken för flera av de ohälsosymtom och diagnoser som ses öka kraftigt i samhället i dag samtidigt som strålningen ökat lavinartat.  Det är särskilt oroväckande att ökningen sker även bland barn och unga.

Om du eller ditt barn lider av ångestattacker, nedstämdhet eller oförklarlig oro eller lättretlighet/ökad irritation/aggressivitet, bör du överväga om det kan finnas samband med exponering för sådan strålning.

Forskning som visar samband

Nedan kan du läsa om ett urval av de undersökningar som visar samband mellan dessa symtom och elektromagnetisk strålning, inklusive mikrovågsstrålning från mobiltelefoni:

 • Unga som använder mobilen och datorn mest har också mest sömnproblem, psykisk ohälsa (depressionsbesvär) och är stressade. (Sverige 2012) Läs här.
 • Ungdomar som använder mobilen mest har sämst psykisk hälsa (depressioner) (Japan 2013 Läs här
 • De unga mobilanvändare som använder mobilen mest är också mer trötta, stressade och har mer huvudvärk, oro, koncentrations- och sömnproblem. De största mobilanvändarna hade mer symtom och sämre hälsa än de som använde mobilen mer sparsamt. (Sverige 2008). Läs här.
 • Barn och ungdomar som använder mobilen mest har mer huvudvärk, koncentrationsproblem och beteendestörningar samt är mer lättirriterade. (Tyskland 2010) Läs här och här.
 • Bland 60 personer som följdes under 18 månader sågs statistiskt signifikanta förändringar av stresshormoner samt sänkta nivåer av välbefinnandesubstansen dopamin som är kopplat till depressioner. Dessutom sjönk halterna av fenyletyalmin, som är ett ämne som även är reducerat vid ADHD.  (2011 Tyskland ) Läs här.
 • Möss som exponeras för mobilstrålning får förändrade halter av signalsubstanser vilket kan förklara rapporterade effekter på minne, inlärning och hjärnstress. (Egypten 2013). Läs här
 • Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikrotesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. (Japan 2012). Läs här.
 • Mobilstrålning orsakar stressrelaterat beteende hos möss (aggressivitet, oro). (Serbien 2012) Läs här.
 • Ökad förekomst av olika symtom bland boende med minskat avstånd till mobilmasten. Symtomen som ökade var trötthet, huvudvärk, irritation, yrsel, olustkänslor, sömnsvårigheter med flera symtom, samtliga typiska för mikrovågssyndromet. (Frankrike 2002) Länk
 • Samband mellan grad av rapporterad ohälsa och uppmätt strålning i hemmen. Resultatet visade att de boende i den högst exponerade gruppen led mer av symtom som är typiska för mikrovågssyndromet: obehagskänsla, irritation, aptitlöshet, trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter. (Spanien 2004)Länk
 • Personer som bodde och arbetade i närhet av en mobilbasstation led av mer huvudvärk, minnesstörningar, irritation och sömnproblem jämfört med kontrollgrupp som hade 2 km till närmaste mast. (Egypten 2007) Länk
 • Sömnproblem, neurologiska symtom, depressionermer vanliga bland boende nära mobilmast. (Tyskland 2010) Länk
 • Bland 60 personer som följdes under 18 månader sågs statistiskt signifikanta förändringar av stresshormoner samt sänkta nivåer av välbefinnandesubstansen dopamin. Den senare är kopplad till depressioner. Dessutom sjönk halterna av fenyletyalmin, som är ett ämne som även kopplats till beteendestörningen ADHD. (Tyskland 2011) Länk
 • Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan leda till bestående beteendestörningar hos avkomman, på samma sätt som exponering för kemikalier och droger. Mössen som exponerats i fosterlivet fick ADHD-liknande symtom och hade sämre minne. Forskarna kunde också visa att hjärncellernas överföring av glutamat, viktig för informationsbearbetning, stördes. (USA 2012) Länk
 • Undersökning omfattande 13 000 barn visar att barn till kvinnor som använt mobilen såväl under graviditeten och under barnets första år har ökad förekomst av beteendestörningar vid 7 års ålder jämfört med barn vars mödrar inte använt mobilen. (Danmark 2012) Läs om undersökningen här.
 • Unga möss som exponerats för mobilstrålning får mer aggressivt beteende. Läs om undersökningen här.
 • Forskningsöversikt om påverkan på hjärnan av exponering för mikrovågor.  (USA 1999). Läs översikten här.
 • Möss som exponeras för 3G i två timmar får tydlig stresseffekt på hjärnan och förändringar i markörer för depression. (Tyskland 2011) Länk
 • Möss som exponeras för lågfrekventa elektromagnetiska fält 50Hz vid nivåer långt under gällande gränsvärde 0,5 mikroT reagerar med beteende som tyder på depression. (Ungern 2009). Länk
 • Arbetare exponerade för höga nivåer av elektromagnetiska fält löper ökad risk för att dö på grund av självmord. (USA 2000) Länk
 • Boende nära kraftledningar som har mest uppmätta elektromagnetiska fält i hemmet har ökad psykisk ohälsa. (Nya Zeeland 1997) Länk
 • Sammanställning av kunskapsläget 1988 konstaterar att långvarig exponering för elektromagnetiska fält kan orsaka depressioner och självmordsbenägenhet genom påverkan på serotonin/melatonin-produktionen. (USA 1988) Länk

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83