Extremt hög och hälsofarlig strålning från 5G

Vid mätningar av mikrovågsstrålning från basstationer för 5G har extremt höga nivåer mätts upp under de senaste åren. I Stockholmsområdet uppmättes i januari över 2 500 000 mikrowatt per kvadratmeter i ett bostadsområde på en balkong cirka 60 meter från en vanligt förekommande basstation för 5G. På en lekplats 50 meter från en basstation för 5G uppmättes dessutom 1 120 000 mikrowatt per kvadratmeter. Detta är extremt höga nivåer som orsakar ohälsosymptom på mycket kort tid hos tidigare helt friska personer.

Redan 2018 beskrev vi, utifrån Ericssons egna uppgifter, att 5G kommer att öka människors exponering för mikrovågsstrålning enormt. Ericsson är världsledande på 5G och sannolikt även den ledande part som driver fram 5G-utbyggnaden. I en presentation av företagets ansvarige för hälsorisker med mikrovågsstrålningen från Ericssons utrustning, konstaterades att strålningen skulle öka så mycket att det skulle bli svårt eller omöjligt att bygga ut 5G om man skulle behöva förhålla sig till de gränsvärden som gällde år 2018 i exempelvis Bryssel, Italien eller Schweiz.

Även forskarna som undertecknat 5G Appeal sedan 2017 har konstaterat att 5G skulle komma att öka människors exponering för en liknande form av strålning som är bevisat skadlig:

”5G will substantially increase exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) on top of the 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. for telecommunications already in place. RF-EMF has been proven to be harmful for humans and the environment.”

Mätning 5G januari 2023

Bilden ovan visar en vanlig basstation för 5G. Från denna basstation uppmättes maxvärde på 2 500 000 mikrowatt per kvadramteter (μW/m2) inom 15-30 sekunder på en balkong på 2:a våningen i en bostadsfastighet på cirka 60 meters avstånd. Maxvärdet kan ha varit betydligt högre eftersom den använda mätaren Safe and Sound Pro II inte kan mäta högre värden än 2 500 000 μW/m2.

Den person som bor i den aktuella lägenheten 60 meter från basstationen mår mycket dåligt och erfar en lång rad symptom, bland annat huvudvärk, yrsel, ledvärk, hudförändringar, andnöd, tryck över bröstet, samtliga typiska för mikrovågssyndromet. Mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan är symptom som uppkommer efter exponering för förhöjd mikrovågsstrålning och symptomgruppen är beskriven i den vetenskapliga litteraturen sedan 50 år.

På en lekplats cirka 50 meter från basstationen uppmättes extremt höga 1 120 000 μW/m2. Det är nivåer som enligt erfarenhet orsakar ohälsosymptom, exempelvis huvudvärk, tryck över bröstet, tinnitus, yrsel, inom 30 minuter.

Första fallstudien: 5G ökar strålningen enormt och orsakar mikrovågssyndromet

I februari 2022 publicerades den första fallstudien av hälsoeffekter av exponering för verklig 5G-strålning från en basstation. En mer utförlig rapport publicerades även den 11 januari 2023 i en internationell vetenskaplig tidskrift med titeln The Microwave Syndrome after Installation of 5G Emphasizes the Need for Protection from Radiofrequency Radiation. Den visade att utbyte av basstation för 3G och 4G till 5G orsakade en extrem ökning av mikrovågsstrålningen i bostaden rakt under basstationen. De personer som bodde där utvecklade inom ett par dagar så svår grad av mikrovågssyndromet att de tvingades lämna lägenheten. Personerna hade bott i lägenheten utan hälsoproblem i ett antal år. Strålningen ökade från uppmätta 9 000 μW/m2 till över 2 500 000 μW/m2 med 5G.

Den ledande 5G-intressenten Ericsson försökte att få artikeln censurerad med hjälp av gravt felaktiga argument.

Hur högt är 1 200 000 och 2 500 000 μW/m2?

För att få en uppfattning om hur extremt höga de uppmätta strålningsnivåerna i dessa båda exempel ovan, där 1 120 000 mättes upp vid barnens lekplats och över 2 500 000 i två olika bostäder, behöver vi jämföra med vad forskning och erfarenhet visar när det gäller ohälsa och mikrovågsstrålning. Redan vid nivåer från och med 100 μW/m2 har forskning visat att risken ökar för utveckling av symptom på mikrovågssyndromet bland de som bor nära basstationer eller mobilmaster. Vid nivåer på 2 800 μW/m2 har forskningen visat ökad förekomst av DNA-skador bland närboende. Även ökad risk för cancer har visats vid dessa betydligt lägre nivåer. Åtminstone 30 studier har visat att mobilmaster och basstationer ökar risken för cancer och symptom på mikrovågssyndromet vid betydligt lägre nivåer än de som nu är vanligt förekommande i närheten av basstationer för 5G.

BioInitativ rapporten rekommenderade redan 2012 ett gränsvärde på 30-60 μW/m2 och ännu lägre för känsliga personer och barn på 3-6 μW/m2 Riktlinjer från en annan vetenskaplig rapport från en grupp läkare och forskare, EUROPAEM EMF, rekommenderade 2016 gränsvärde på maximum 10-1 000 μW/m2, lägre nattetid 1-100 μW/m2, och för känsliga personer 0.1-10 μW/m2.

De nu uppmätta nivåerna på mellan 1 120 000 och över 2 500 000 μW/m2 är således extremt mycket högre än dessa vetenskapligt baserade rekommendationer.

Diagrammet nedan speglar de extremt höga nivåerna som människor utsätts för i förhållande till dels de rekommendationer som getts av forskare och läkare med expertis i ämnet och dels de nivåer från och med vilka forskningen redovisat att ökad risk för ohälsa föreligger.

Det finns inga studier överhuvudtaget som visar att kronisk helkroppsexponering för de nivåer som uppmättes i människors bostäder eller på lekplatsen 50 meter från en vanligt förekommande 5G-basstation inte medför risk för mikrovågssyndromet eller cancer eller andra hälsokonsekvenser. Ändå tillåts denna tvångsexponering av människor i deras egna hem och på barnens lekplatser trots total avsaknad av studier som visar att det inte medför hälsofaror.

Vi anser att utbyggnaden av 5G utgör ett grovt brott mot konventioner om mänskliga rättigheter och mot svensk miljölagstiftning som lägger bevisbördan på verksamhetsutövaren.

Myndigheterna ljuger om kända risker

Under flera år har tjänstemän från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i medieuttalande förringat risker med 5G. År 2020 påstod Jimmy Estenberg i Sveriges Radio exempelvis att 5G skulle komma att ge ”liknande exponeringsnivåer som nuvarande system”. Detta var vid en tidpunkt då SSM borde känt till att 5G ökar strålningen massivt.

På Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida står följande gravt missvisande text som svar på frågan ”Ska jag vara orolig för en mobilmast (basstation) i närheten av mitt hem?”:

”Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor på olika platser i samhället. Resultatet visar att även om vi lägger ihop exponeringen från olika typer av sändare så är den totala exponeringen för radiovågor oftast låg på platser där allmänheten vistas. Utifrån det underlag som hittills finns tillgängligt bedömer myndigheten att det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare. Globalt sett har det också genomförts omfattande forskning utan att några strålskyddsrelaterade hälsorisker med mobiltelefonanvändning har kunnat säkerställas”

SSM undviker att berätta att de utgår från uppfattningen att mikrovågsstrålningen från basstationer och annan trådlös utrusning endast kan skada om den är så intensiv att den värmer upp kroppen på kort tid med 1 grad. Denna felaktiga föreställning utgör grunden för SSM:s referensvärde på 10 000 000 μW/m2 som genomsnitt över 6 minuter och tolererat maxvärde som är 1 000 gånger högre, det vill säga 1 000  x 10 000 000 μW/m2. Det saknar helt vetenskaplig grund. Med andra ord: det finns inga vetenskapliga studier överhuvudtaget som visar att helkroppsexponering av människor för 5G, 4G, 3G eller 2G för strålning vid SSM:s referensvärde inte medför hälsofaror.

Det är när SSM jämför med ett extremt högt och felaktigt referensvärde som SSM kommer fram till att strålningen i miljön idag skulle vara ”låg” – inte när värdena jämförs med de nivåer som erfarenhetsmässigt och i upprepade vetenskapliga undersökningar visats orsaka skadlig hälsopåverkan. SSM mäter inte i bostäder där människor bor och sover, utan tjänstemännen från SSM har farit runt i en bil och mestadels mätt längs vägar. SSM har heller inte mätt strålning från 5G-basstationer. Mätningarna som det hänvisas till är gjorda före 5G-utbyggnaden.

En grupp ledande forskare på området som ingår i ICBE-EMF konstaterade i oktober 2022 att SSM:s referensvärde bygger på en rad felaktiga antaganden och att det finns omfattande bevisning för skadlig hälsopåverkan vid nivåer under dessa. Även 256 vetenskapsmän samtliga verksamma på området drar liknande slutsatser: beläggen är växande för skadlig hälsopåverkan och SSM:s referensvärde måste skärpas rejält för att skydda mot visade hälsorisker.

Strålsäkerhetsmyndigheten om 5G

Följande mycket vilseledande text med direkt felaktigt påstående om att 5G inte skulle ge någon avsevärt förhöjd exponeringsnivå finns på Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) webbsida:

”Strålsäkerhetsmyndighetens riskbedömning

5G använder liksom tidigare generationer mobiltelefonisystem radiovågor för att överföra information trådlöst. Det finns inga säkerställda hälsorisker med radiovågor så länge referensvärdena inte överskrids. Referensvärdena baseras på rekommendationer från EU-kommissionen och framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens (SSMFS 2008:18) allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.

Tidigare generationers mobilbasstationer sänder radiovågor i alla riktningar oavsett var mottagaren befinner sig. 5G-tekniken använder istället adaptiva lober, vilket innebär att radiovågorna riktas för att minimera den totala sändarstyrkan. Tekniken förväntas öka exponeringsvariationen samtidigt som medelexponeringen begränsas….Enligt information från branschen kommer 5G-tekniken dock inte att ge någon avsevärt förhöjd exponeringsnivå, vilket generellt innebär fortsatt goda marginaler till gällande referensvärdesnivåer.”

Sanningen är att de senare årens mätningar visar att 5G leder till en dramatisk ökning av mikrovågsstrålningen i vår ute- och innemiljö:

Reportage 2019-2022

Mätning Skeppsbron Stockholm

Microwave syndrome after installation of 5G

Vidare gör SSM följande gravt felaktiga påstående:

”Den omfattande forskningen på hälsorisker med radiovågsexponering har pågått i över 20 års tid och hittills har inga direkta orsakssamband mellan den svaga radiovågsexponering, som vi vanligtvis har i samhället, och hälsorisker kunnat säkerställas. Det innebär att de orsakssamband mellan svaga radiovågor och hälsorisker som noggrant undersökts antingen inte existerar eller är så svaga att de inte kunnat säkerställas.”

Det är ingen”svag” exponering som 5G orsakar. Det kan bli extremt höga nivåer 60 meter från en 5G-basstation som i den senaste mätningen från januari 2023. Dessa nivåer kan orsaka huvudvärk, tryck över bröstet, tinnitus med flera symptom ingående i det sedan 50 år beskrivna mikrovågssyndromet redan inom någon timma hos friska personer. Det finns omfattande forskning som visar att sådan strålning orsakar skadlig påverkan samtidigt som det helt saknas forskning som visar att dessa extrema nivåer inte medför hälsofaror. 30 studier har upprepat visat risker, det som SSM påstår inte skulle visats.

SVT och SR har spridit felaktiga påståenden om 5G

De så kallade public service kanalerna SVT och SR har bidragit till att sprida felaktig information om riskerna med 5G. De har bedrivit en tydlig PR-kampanj för 5G, verkat som okritiska megafoner för telekombolagen och myndigheterna samt förtalat de som kritiserar utbyggnaden. Ett av de allra värsta exemplen under senare år är SVT:s inslag med professor Ödling från en av de största 5G-intressenterna, det korruptionsdömda bolaget Ericsson. SVT lät Ödling oemotsagt blanda förtal av kritiker med följande falska påstående:

” Det finns inget stöd att något av detta skulle vara farligt. Du kan vira kroppen runt en mobilsändare, och det är ändå mindre farligt än att stå ute i solljus.”

Slutsats

5G-utbyggnaden leder till en extrem ökning av människors exponering för känt skadlig mikrovågsstrålning. Uppmätt strålning ligger tusentals gånger över de nivåer där forskning tidigare visat skadlig hälsopåverkan i studier baserade på telekommunikationssystem som 2G och 3G. Mätningar under de två senaste åren bekräftar att 5G ökar strålningen 10-100 gånger och att hälsoproblem efter installation av 5G-basstationer uppträder inom ett par dagar till följd av den extremt höga strålningen. Ansvarig myndighet Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar gravt felaktig och missvisande information om hälsorisker med basstationer för 5G. Utbyggnaden av 5G innebär sådana hälsofaror att utbyggnaden borde stoppas i enlighet med kraven i miljöbalkens 2:a kapitel och enligt rekommendationerna från en växande grupp forskare och läkare.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend