Extremt hög strålning på Skeppsbron i Stockholm

2 648 000 mikrowatt per kvadratmeter i maxvärde uppmättes som mest på Skeppsbron i januari 2019. Det är en extremt hög och hälsofarlig nivå. Forskarna bakom undersökningen anser att människor utsätts för allvarliga risker vid dessa nivåer.

Mätningar genomförda den 14 januari 2019 av forskargruppen runt cancerläkaren Lennart Hardell visar extremt hög strålning från lågt placerade basstationer på Skeppsbron i Stockholm. Resultaten publicerades den 4 januari 2022 i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research.

Basstationerna som orsakade den höga strålningen är lågt placerade på de låga byggnader som inhyser caféer och restauranger längs Skeppsbron. Mätinstrument som användes var Narda NBM-520 samt EME Spy 200. Forskarna räknade sammanlagt 15 basstationsantenner som finns längs med Skeppsbron, samtliga placerade på mycket låg höjd nära där människor vistas.

2 648 000 mikrowatt per kvadratmeter

Som mest uppmättes 2 648 000 μW/m2 i maxvärde, vilket är en extremt hög och hälsofarlig nivå. Det högsta medelvärdet (mätt som medelvärde under 1 minut) som forskarna fann var 388 000 μW/m2.

Mycket hög strålning uppmättes generellt nära basstationerna men de allra högsta nivåerna fanns på andra sidan gatan på 26 meters avstånd i antennriktningen. Fortfarande 250 meter från basstationerna var det mycket höga nivåer även om strålningen avtar med avståndet

Lennart Hardell och medarbetare konstaterar att det står klart att strålningen ökat mycket och snabbt under senare år. Som jämförelse var det högsta medelvärdet som uppmättes i Stockholm år 2001 i en undersökning av Bergqvist et al.  180 μW/m2 i medelvärde. På Skeppsbron var det motsvarande högsta medelvärdet arton år senare 388 000 μW/m2. De noterar även att Strålsäkerhetsmyndigheten tidigare uppmätt höga nivåer på Skeppsbron, som mest 690 000 μW/m2 i maxvärde.

En möjlig förklaring till de extremt höga nivåer som uppmättes i januari 2019 är att de aktuella basstationerna redan då var uppgraderade med ny utrustning för 4G och 5G.

Allvarliga hälsorisker

Forskarna konstaterar att dessa nivåer utsätter människor som vistas längre tider i området nära basstationerna för allvarliga hälsorisker. Italienska forskare observerade förhöjd risk för hjärntumör och hjärttumörer i djurförsök vid nivåer som är något högre än de som nu uppmättes innebärande att det inte finns tillräcklig säkerhetsmarginal till de nu uppmätta nivåerna.

Trots att mikrovågsstrålningen från basstationer för 4G och 5G innebär allvarliga hälsorisker kräver inte nuvarande lagstiftning godkännande från närboende vid installation av basstationer på befintliga fastigheter. Detta trots att de närboendes miljö avsevärt påverkas och försämras. Forskning har upprepat visat att det föreligger hälsorisker, inklusive risk för cancer, vid långvarig exponering för strålning från basstationer vid nivåer som är långt under de som uppmättes vid Skeppsbron, konstaterar forskargruppen.

Mycket högre än nivåer som orsakar omedelbar ohälsa

Strålskyddsstiftelsen rapporterade nyligen om ett par från Norrköping som fick en 5G-basstation rakt ovanför lägenheten. De nivåer som uppmättes och som orsakade direkt ohälsa efter driftsättningen var betydligt lägre men samtidigt den högsta nivå som uppmätts i bostad: 354 000  μW/m2 i maxvärde, att jämföra med Skeppsbrons 2 648 000.

De symptom som de boende i lägenheten drabbades av är typiska för exponering för förhöjd mikrovågsstrålning och har beskrivits i den vetenskapliga litteraturen sedan 50 år tillbaka:

  • Yrsel, illamående, näsblod, hjärtklappning, tryck över bröstet, huvudvärk, sömnsvårigheter samt onormal trötthet.

Rekommenderade maxvärden

Bioinitiativrapporten från 2012 rekommenderade att strålningen inte bör överstiga 30-60 μW/m2 vid långvarig exponering. Gällande barn och andra känsliga grupper bör strålningen inte överstiga 3-6 μW/m2.

Nedanstående tabell hämtad från en vetenskaplig artikel från Lennart Hardell, Tarmo Koppel, Michael Carlberg och  Mona Nilsson, publicerad under 2021, visar de rekommendationer om högsta tillåtna strålning angivet i μW/m2 som lämnats av olika instanser.  Delstaten Salzburgs hälsodepartement samt Europa EM EMF Guidelines rekommenderar från och med 0,1-1 μW/m2 som maxvärde beroende på känslighet och om det gällde exponering på natten eller på dagen. I tabellen visas även de rekommendationer som den telekomvänliga organisationen ICNIRP lämnade år 1998 vilka alltså ligger till grund för tillåten strålning i Sverige.

Källa: Tabell 5, Hardell et al. 2021

Gällande regler i Sverige: Endast akuta uppvärmningseffekter

I Sverige tillåts dessa höga nivåer som nu uppmätts på Skeppsbron och i lägenheten i Norrköping och på många andra platser de senaste två åren, av ansvariga myndigheter (Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket). Det beror på att de lutar sig mot de gravt otillräckliga rekommendationerna från ICNIRP  som är ännu högre: 10 000 000 mikrowatt per kvadratmeter mätt som genomsnittsvärde under 6 minuter.

ICNIRP:s absurt höga referensvärden medger att människor utsätts för känt skadliga strålningsnivåer. De bygger på en föråldrad inställning till risker med mikrovågsstrålning etablerad av den amerikanska militärindustrin på 1950-talet: den att strålningen endast skulle medföra skadliga effekter vid så höga nivåer att den värmer upp kroppsvävnad på kort tid. ICNIRP:s referensvärden skyddar endast mot dessa så kallade ”termiska” effekter, vilket gynnar den berörda industrin exempelvis telekom- och militärindustrin som aktivt och hårt lobbar mot bättre skydd och sänkta referensvärden.

Detta innebär att svenska myndigheters så kallade referensvärden saknar skydd mot en lång rad visade hälsorisker, exempelvis mikrovågssyndromet, cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtpåverkan, försämrad reproduktion, DNA-skador, oxidativ stress, som resultat av långvarig exponering vid nivåer som inte leder till uppvärmning, sk ”icke-termiska” effekter. Det förklarar även varför så många människor får svår ohälsa vid nivåer som är långt under de referensvärden som myndigheterna falskt påstår skulle skydda mot alla visade hälsoeffekter.

Inga studier  visar att dessa nivåer inte medför hälsorisker

En av de forskare som är ansvariga för de föråldrade och gravt otillräckliga referensvärdena från ICNIRP är professor Maria Feychting från Karolinska Institutet. Då Strålskyddsstiftelsen frågade henne om vilka studier som visat att exponering för 5G, 4G, 3G i kombination eller var för sig under längre tid (minst ett år) inte orsakar skadlig hälsopåverkan på människor vid dygnetruntexponering vid 10 W/m2 i medelvärde under 6 minuter i nivå med ICNIRP:s referensvärde  eller vid nivåer som är upp till 1000 gånger lägre, svarar Maria Feychting att vi får själva söka efter det:

”Du hittar det vetenskapliga underlaget för ICNIRPs rekommendationer på ICNIRPs hemsida. Bedömningarna är en sammanvägning av evidens från olika forskningsfält, där epidemiologiska studier endast är en del, och som också omfattar experimentell forskning på celler och djur, humanexperimentella studier, dosimetriska studier etc. Om du har ytterligare frågor om ICNIRPs rekommendationer hänvisar jag dig till att kontakta ICNIRP. Jag är inte längre medlem av ICNIRPs kommission.”

Det finns alltså inga studier som visar att det inte medför hälsorisker att helkroppsexponera människor under längre tid vid nivåer av ICNIRP:s värden eller ens vid nivåer som är 1000 gånger lägre. Vi har inte kunnat hitta dem och Maria Feychting kan inte heller hänvisa till dem.

Inte heller SSM kan hitta dem. När liknande frågor ställts till SSM blir svaret att de inte finns:

Det är i princip omöjligt att visa att något är ofarligt, sådana studier finns alltså inte.”

Tillägg:

Strålskyddsstiftelsen anmälan av basstationerna längs Skeppsbron till miljöförvaltningen i Stockholm. (pdf)

Källor:

Koppel, Hardell et al. 2022: Very high radiofrequency radiation at Skeppsbron in Stockholm, Sweden from mobile phone base station antennas positioned close to pedestrians’ heads

Hardell, Koppel et al. 2021: Aspects on the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020 Guidelines on Radiofrequency Radiation

Läs mer:

5G ovanför lägenhet orsakade skyhög strålning och sömnsvårigheter, huvudvärk, hjärtklappning

ICNIRP dominerar expertutredningar

Forskarrapport EU om 5G: Troligt att strålningen orsakar cancer

Skadliga effekter kända 1969 – förnekas än i dag

Nordiska organisationer begär bättre skydd mot risker med strålning från trådlös teknik

Sidan uppdaterad: 8 april 2022Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend