Skadliga effekter kända 1969 – förnekas än i dag

Foto: Shutterstock

Huvudvärk, sömnsvårigheter, yrsel med flera vanliga symptom på grund av exponering för mikrovågsstrålning från basstationer och mobilmaster var väl beskrivna redan 1969 i forskning på människor som i arbetet exponerades för mikrovågsstrålning.  Dessa effekter, som är kumulativa vid kronisk exponering, förnekas än idag av svenska myndigheter med ansvar för strålskydd, folkhälsa och arbetsmiljö.

Vid en forskarkonferens i Richmond, USA år 1969 redovisade Karel Marhá, direktör inom Tjeckoslovakiens arbetsmiljöinstitut (Institute of Industrial Hygiene and Occupational Diseases), de resultat som man erhållit vid undersökningar under 1960-talet av anställda som exponerades för mikrovågsstrålning och radiovågor i arbetet. Sammanlagt hade cirka 200 arbetsplatser undersökts.

Det framkom vid undersökningarna att effekter av radiovågor och mikrovågor är kumulativa vid långvarig kontinuerlig exponering. I sin bok som gavs ut 1971 beskrev Marhá även att effekterna i form av huvudvärk med mera är reversibla och normal hälsa återfås om exponeringen upphör (Karel Marha mfl, Electromagnetic Fields and the Life Environment, 1971) vilket ibland kan ta flera veckor.

Vidare fann forskarna från arbetsmiljöinstitutet att effekterna av strålningen beror inte bara på genomsnittlig exponering utan är även beroende på de toppar av högre strålning, pulser, som kan förekomma (toppvärden). Det innebär att pulsad strålningsform är mer skadlig än en jämn exponering vid samma genomsnittliga uteffekt och vid samma frekvens. 5G är exempelvis starkt pulserad. Dessutom visade resultaten att samtidig exponering för flera frekvenser är mer farlig än exponering för endast en frekvens och att effekter av radiofrekvent strålning kan förvärras vid samtidig exponering för andra fysiska eller kemiska faktorer exempelvis kemikalier och buller.

Forskarna observerade stora skillnader i känslighet mellan olika individer. De noterade även att kvinnor är generellt sett mer känsliga än män och att unga människor verkade vara mer känsliga än äldre.

Rapporterade effekter 1969

De vanliga symptom som kopplades till exponering för radiovågor och mikrovågor i arbetet som rapporterades redan 1969 var bland annat:

sömnsvårigheter

huvudvärk

värk i ögonen

generell svaghet

yrsel

onormal trötthet

beteendeförändringar, ökad aggressivitet

ångest

depression

försämrat minne och intellekt

hudpåverkan

håravfall

bröst- och muskelsmärtor

oregelbunden hjärtrytm

andnöd

sänkt blodtryck

darrningar, skakningar

ökat antal missfall

förstorad sköldkörtel

I boken Electromagnetic Fields and the Life Environment som gavs ut 1971 presenterar Karel Marhá och hans medförfattare flera av dessa och ytterligare skadliga effekter av exponering för radiovågor och mikrovågor vid nivåer som fortfarande i dag anses ofarliga och inte visade av de statliga svenska myndigheterna.

Effekterna är även rapporterade i andra vetenskapliga rapporter från 1960- och 1970-talet, exempelvis:

1963Ford Motor Company, Germany. Beskriver effekter bland annat sömnsvårigheter, huvudvärk, utmattning, efter kronisk exponering.

1976Defense Intelligence Agency, USA. Beskriver också liknande effekter i form av sömnsvårigheter, huvudvärk mm efter kronisk exponering samt dessutom att hjärnan kan ta skada genom att blod-hjärnbarriären släpper in skadliga ämnen (sedemera bekräftat av Salford 2003) samt att vissa modulationer och frekvenser kan orsaka plötslig död i hjärtstopp.

I en rapport från den tyska professorn Karl Hecht publicerad under 2000-talet redovisas sammanställningar av resultat från östeuropeisk forskning under 1960-talet på effekter av kronisk exponering för mikrovågsstrålning.

Gränsvärden i Tjeckoslovakien

Gränsvärden som gällde redan under 1960-talet i Tjeckoslovakien var långt under de som fortfarande gäller i dag i Sverige (referensvärde rekommenderat av Strålsäkerhetsmyndigheten för allmänhetens exponering). Anledningen är att de skadliga effekter, bland annat de som redovisas ovan, fortfarande förnekas som en effekt av kronisk exponering för mikrovågsstrålning, trots att de omvittnas upprepat av människor under de senaste 20 åren och trots att upprepad forskning visat att effekterna uppstår vid kronisk exponering av människor och att beteendeförändringar, försämrat minne och skadliga effekter på hjärnan och andra organ upprepat observerats i djurförsök.

Orsaken till förnekandet står att finna i det inflytande som telekombolagen och militärindustrin haft och fortfarande har över de organisationer (ICNIRP, IEEE) som ligger bakom gällande gränsvärden för denna strålningsform samt de bedömningar och expertutredningar som görs vid WHO, EU och svenska SSM. Det finns enorma ekonomiska och strategiska intressen bakom försvarandet av det föråldrade synsättet att det inte finns några andra skadliga effekter än de som beror på omedelbar uppvärmning vid mycket hög strålning.

Tjeckoslovakien gränsvärde (mätt som medelvärde under 24 timmar) var 10 000 mikroW/m2. Detta gällde allmänhetens exponering för pulsade mikrovågor i området 300 MHz och däröver

Detta ska jämföras med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) värde (mätt som genomsnitt över 6 minuter) på 10 000 000 mikroW/m2. SSM påstår det skyddar mot alla visade effekter med god säkerhetsmarginal (50 gånger) till påvisade eller ”säkerställda” effekter. Det är alltså 1000 gånger högre än det som gällde i Tjeckoslovakien för 50 år sedan enligt Karel Marhás rapport och saknar skydd mot de kända och upprepat visade skadliga effekter som beskrivs ovan.

Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde skyddar dig inte

Strålsäkerhetsmyndighetens värde som även rekommenderas av Folkhälsomyndigheten, skyddar endast mot omedelbara effekter som beror på uppvärmning av vävnad då strålningen är så intensiv att du värms upp inom 30 minuter, och saknar skydd mot alla de visade effekter som inte beror på intensiv strålning som leder till uppvärmning ,trots att över 700 studier visar ökad risk för DNA-skador, oxidativ stress eller skadlig påverkan på nervsystemet under referensvärdet. Många andra skadliga effekter har därtill visats i forskningen.

Sedan början av 2000-talet har ett mindre antal studier av hälsotillstånd i närhet av mobilmaster bekräftat att människor som utsätts för pulsad och modulerad mikrovågsstrålning från mobilmaster, har ökad förekomst av många av de symtom som beskrevs redan 1969. Symptombilden kallades endera för mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan.

Strålskyddsstiftelsen har sammanställt dessa rapporter i ett faktablad.

Det finns ett ökande antal och samstämmiga vittnesmål sedan 20 år tillbaka från människor som oberoende av varandra vittnar om att de får dessa symptom sedan mobilmaster eller basstationer satts upp i närheten av bostaden eller arbetsplatsen.

Ingen forskning har gjorts

Trots de många vittnesmålen och forskningen som visar hälsorisker har ingen undersökning alls gjorts i Sverige eller övriga Norden om hälsorisker med att bo nära basstationer eller mobilmaster. Alla tillgängliga studier har gjorts i utomnordiska eller utomeuropeiska länder. Hälsorisker avfärdas av myndigheterna enbart på den grunden att strålningen är under referensvärdet, trots att det saknar skydd mot effekter av kronisk långvarig exponering och endast skyddar mot omedelbara effekter pga uppvärmning.

Dessutom finns det ingen undersökning som visar att det inte föreligger hälsorisker med att bo nära mobilbasstationer och helkroppsexponeras varken kortvarigt (dvs någon vecka) eller långvarigt i bostaden för nivåer som är:
a) I nivå med referensvärdet på 10 000 000 mikroW/m2
b) 100 gånger under referensvärdet, dvs 100 000 mikroW/m2
c) 1 000 gånger under referensvärdet, dvs 10 000 mikroW/m2

Vidare finns det överhuvudtaget ingen undersökning som visar att det inte föreligger hälsorisker med att exponeras långvarigt för strålning från basstationer för 3G, 4G och 5G (alla undersökningar är gjorda på GSM).

Det finns endast 11 vetenskapliga undersökningar som hittills studerat effekter av 4G och som längst har människor exponerats i 30 minuter och djur i 150 dagar. 10 av dessa 11 studier visar negativa effekter.

Ingen studie har överhuvudtaget studerat effekter av exponering för 5G.

Detta innebär att det helt saknas vetenskapligt stöd för det som Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten påstår: att det saknas risker med att kroniskt helkroppsexponeras för strålning från basstationer för 3G, 4G och/eller 5G vid nivåer som är lika med eller till och med 1000 gånger under referensvärdet.

Risker från och med 100 mikroW/m2

Forskning under 2000-talet visar att hälsorisker i form av dessa symtom och ökad risk för cancer uppträder redan från och med cirka 100 mikroW/m2 och däröver.

Detta är anledningen till att Strålskyddsstiftelsen rekommenderar att strålningen från mobilmaster, basstationer, WiFi inte bör överstiga 10 mikroW/m2.

För känsliga individer kan strålningen behöva reduceras ytterligare. I sovrum bör strålningen inte överstiga 1 mikroW/m2.



Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend