Fjärde studie visar att 5G orsakar ohälsosymptom

En fjärde fallstudie som studerat hälsoeffekter av strålning från nya 5G-basstationer visar att tre personer i en familj har ökad förekomst av en rad symptom som kopplats till exponering för mikrovågsstrålning. Studien visar även att strålningen i bostaden var kraftigt förhöjd på grund av närheten till två basstationer för 5G vars antenner var riktade mot bostaden.

Den nya fallstudien, som publicerats i tidskriften Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics, är genomförd av Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen och Dr Lennart Hardell, tidigare professor i onkologi vid Örebro Universitetssjukhus och epidemiolog med 40 års forskningserfarenhet och nu verksam vid Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer. De har även publicerat de tidigare tre fallstudier som gjorts om hälsopåverkan av strålning från 5G-basstationer. Dessa fyra fallstudier verkar vara de enda som hittills gjorts på hälsopåverkan av 5G.

Mätningar visade förhöjd strålning

Den nya studien studerar exponering från 5G och självskattad förekomst av symtom bland 3 personer inom en och samma familj. De bor i en bostad belägen i antennriktningen från två basstationer för 5G som finns på 50 och 70 meters avstånd. Skissen nedan visar bostadens placering (A) i förhållande till de två 5G-basstationerna (B, C).

De uppmätta strålningsnivåerna i bostaden var mycket höga i förhållande till de nivåer som tidigare visats orsaka ohälsa till följd av strålning från tidigare generationers mobiltelefoni (2G, 3G).

I rummet som låg närmast basstationerna uppmättes de allra högsta nivåerna, upp till 1 200 000 μW/m2 i maxvärde.

Vid mätningar vid de studerade personernas sovrum var nivåerna av strålning kraftigt förhöjda vid sängarnas huvudkudde och varierade beroende på avstånd till basstationerna från 34 000 μW/m2 vid sängen längst bort till 320 000 μW/m2 vid den säng som var närmast.

Basstationer för 3G och 4G fanns sedan minst tio år på samma positioner men ersattes med 5G i mitten av juli 2021 och under maj 2022. Det finns inga mätningar av nivåerna i bostaden vid tiden före driftsättningen av 5G-basstationerna, men erfarenhetsmässigt innebär 5G betydligt högre strålning än 3G och 4G. De tidigare 3 fallstudierna visade att de studerade personerna snabbt utvecklade typiska symptom kopplade till exponering för förhöjd mikrovågsstrålning som de inte tidigare haft. Att 5G skulle komma att öka strålningen enormt kunde förstås av en redovisning från Ericsson före utbyggnaden av 5G.

Symptomen i familjen

De tre personerna som ingick i den nya studien fick liksom i tidigare fallstudier själva fylla i ett formulär där de angav vilka symptom de hade vid tiden för mätningen och själva skatta svårighetsgraden.

De vanligaste symptomen var sömnproblem, trötthet, koncentrationsproblem, försämrat korttidsminne och synpåverkan men svårighetsgraden och vilka symptom som de olika medlemmarna i familjen hade varierade. Sedan 50 år har forskning beskrivit att kvinnor verkar vara mer känsliga än män samt att en ”förvånansvärt stor” variation av olika neurologiska och fysiska symtom kan förväntas till följd av mikrovågsexponering. Den yngsta kvinnan i familjen hade flest symtom och graderade symtomen högst, trots att de uppmätta värdena i hennes sovrum var lägre än hos övriga familjemedlemmar. Strålningsnivåerna var emellertid kraftigt förhöjda i hennes sovrum och långt över de nivåer där forskare tidigare i studier observerat förhöjd förekomst av dessa symtom. Värdet vid huvudkudden var 34 000 μW/m2 vilket är långt över de nivåer, från och med drygt 100-500 μW/m2, som enligt tidigare forskning kan öka förekomsten av dessa symptom. Det är även långt över de nivåer som forskare och läkare rekommenderar att människor maximalt bör utsättas för, vilket är 1-10 μW/m2 i sovrummet (EuropaEM EMF Guidelines).  Människor är generellt sett  mer känsliga för denna påverkan under sömn.

Uppmätt strålning i bostaden vid huvudkudden: 34 000 – 320 000 μW/m2

Tidigare forskning hälsoeffekter (2G) från: 100-500 μW/m2

Rekommendationer max strålning i sovrum: 1-10 μW/m2

Gällande referensvärde Strålsäkerhetsmyndigheten: 10 000 000 μW/m2 x 1000

Tabellen ovan illustrerar det absurt höga referensvärdet från Strålsäkerhetsmyndigheten i förhållande till observerade hälsoeffekter och till oberoende forskares rekommendationer. Det referensvärde som Strålsäkerhetsmyndigheten menar skulle skydda mot alla ”säkerställda hälsorisker” (= bevisade) mäts som medelvärde under 6 minuter. I den aktuella studien har maximalt värde mätts. Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde, som bygger på rekommendationer från den industrivänliga organisationen ICNIRP, medger maxvärden på upp till 1000 gånger medelvärdet 10 000 000 μW/m2. Se denna artikel.

De tidigare studierna

Denna studie läggs nu alltså till tidigare studier som också visat att 5G orsakar ohälsa bland de människor som bor nära basstationerna. I dessa studier har de studerade personerna bott eller arbetat endera rakt under basstationerna (2 fall)  eller på ett avstånd av 60 meter (ett fall). Liksom i detta fall uppmättes kraftigt förhöjda nivåer av strålning, över 2 500 000 μW/m2 (maxvärde för den använda mätaren) i två av studierna och liknande maxnivå, dvs cirka 1 200 000  μW/m2 i en av studierna.

I de tidigare studierna bedömde personerna att de var i god hälsa före exponeringen för 5G, trots att samtliga hade 3G/4G-basstationer sedan tidigare på samma position som den nya för 5G. Men i samtliga fall blev de studerade personerna så sjuka på kort tid, i ett fall inom ett par dagar, att de valde att flytta. Det blev omöjligt att fortsatt vistas i bostaden eller på kontoret.

Forskare och läkare har varnat sedan 2017

Sedan 2017 har forskare och läkare varnat för allvarliga konsekvenser för människors hälsa till följd av den ökande mikrovågsstrålning som 5G medför. De idag 433 undertecknarna av 5G Appeal konstaterar att det redan är fullt bevisat att strålning från tidigare generationer orsakar skadlig hälsopåverkan och att den ökning som 5G kommer att medföra därmed kan förväntas orsaka allvarliga konsekvenser, inte bara för människors hälsa men även för miljön.

De konstaterade även att det är oacceptabelt att 5G rullas ut, utan att forskning visat att strålningen inte skadar människors hälsa eller miljön, varför moratorium begärts sedan 2017. Detta innebär att utbyggnad av 5G inte ska ske innan forskning har gjorts, som visar att tekniken är säker.

Någon sådan forskning har fortfarande inte gjorts. Den chockerande sanningen är att det helt saknas forskning som visar att strålning från 5G-basstationer inte skadar människors hälsa eller miljön. De enda studier som hittills gjorts av hälsoeffekter av helkroppsexponering för verklig 5G är de nu publicerade fallstudierna från Hardell och Nilsson, samtliga publicerade under 2023, tre år efter att telekombolagen började massexponera människor i deras egna hem, på deras arbetsplatser och i skolor samt offentliga miljöer för 5G-strålning som aldrig säkerhetstestats.

Mikrovågssyndromet beskrivet för 50 år sedan

De symptom som de studerade personerna i dessa studier redovisat att de lider av beskrevs redan på 1960- och 1970-talet som en effekt av längre tids exponering för mikrovågsstrålning vid nivåer som är lägre än det referensvärde som tillämpas av ansvariga svenska myndigheter, bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.

Enligt dåvarande chefen vid Tjeckoslovakiens arbetsmiljöinstitut, Karel Marha, observerade man att personer exponerade i yrket ofta utvecklade en symptomgrupp  som på 1970-talet fick namnet mikrovågssyndromet: sömnsvårigheter, trötthet under dagen, minnesbesvär, oro/ångest, huvudvärk. Effekterna beror främst på påverkan på det centrala nervsystemets funktion.

Dessa effekter som observerades för över 50 år sedan vid nivåer under svenska myndigheters referensvärden, berodde främst på signalens egenskaper gällande modulering och pulser, vilket ansågs vara mer skadliga än en jämn signal.

”Det verkar som om effekterna av strålningen på den levande organismen till stor utsträckning är reversibla och att effekterna av upprepad bestrålning är kumulativa. Man kan säga att organismen med tiden blir mer medveten om effekterna av strålningen.
Den biologiska aktiviteten är direkt beroende av strålningens intensitet; inte bara den genomsnittliga effekten utan även maxeffekten. En pulsad signal  är därför biologiskt mera verksam än en kontinuerlig signal trots samma genomsnittseffekt och samma frekvens. De resultat som hittills uppnåtts  tyder på att exponering för flera frekvenser samtidigt  är biologiskt effektivare och därför mer farlig.” (Marha, 1969, sidan 188)

Dessa faktorer tas inte heller hänsyn till av referensvärdet från Strålsäkerhetsmyndigheten som enbart baseras på strålningens förmåga att värma upp vävnad på kort tid (inom 60 minuter) och kontrolleras genom mätningar av genomsnittsvärde under en 6-minutersperiod, oavsett om signalen är modulerad, pulsad eller om det är många olika frekvenser samtidigt. Myndigheternas referensvärde saknar därmed skydd mot dessa sedan flera decennier beskrivna hälsoeffekter, men även mot skadliga allvarligare långsiktiga effekter i form av cancer och degenerativa sjukdomar.

Mikrovågssyndromet har även under de senaste 20 åren observerats i närhet av basstationer för 2G eller 3G i upprepade undersökningar av hälsotillstånd i närheten av basstationer och mobilmaster. Enligt en sammanställning som Strålskyddsstiftelsen genomförde under 2022 har över 30 studier visat förhöjd risk för ohälsa inom ett avstånd av 500 meter från mobilmaster. De flesta har studerat ökad förekomst av symptom på mikrovågssyndromet men även förhöjd förekomst av cancer och  ALS har  rapporterats. En forskningsöversikt publicerad år 2022 redovisade att en klar majoritet av publicerade studier visar förhöjd risk för ohälsa för boende i närheten av mobilmaster och mobilbasstationer.

Gällande referensvärden extremt för höga

De referensvärden för tillåten strålning som tillämpas i Sverige är allvarligt felaktiga och saknar skydd mot de många skadliga hälsoeffekter som visats i upprepad forskning vid nivåer långt under gällande referensvärden. I samtliga de nu fyra tillgängliga studierna har de studerade personerna drabbats av symptom på mikrovågssyndromet trots att de uppmätta förhöjda nivåerna är långt under gällande referensvärden.

Referensvärdet är därför kritiserat för att vara felaktigt och indirekt farligt då det medför att telekombolagen ges grönt ljus för att tvångsexponera människor i sina egna hem för nivåer av mikrovågsstrålning som är känt skadliga:

”ICNIRP:s värden skyddar inte, utan utgör en allvarlig risk för människors hälsa och för miljön eftersom de tillåter att befolkningen, inklusive de allra känsligaste, utsätts för skadlig strålning tillsammans med det ovetenskapliga påståendet att de är ”skyddande”” THE EMF CALL.

I en artikel publicerad 2022 pekar 16 världsledande forskare inom området på de många felaktiga föreställningar som är inbyggda i referensvärdet. 259 forskare har även undertecknat en appell, EMF Scientist Appeal, som konstaterar att referensvärdet saknar skydd mot en rad skadliga effekter som visats i en växande mängd forskning och att referensvärdet därför måste sänkas.

Referenser:

Nilsson, Hardell. 5G Radiofrequency Radiation Caused the Microwave Syndrome in a Family Living Close to the Base Stations. Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics. 7 (2023): 127-134 Open access

Hardell, Nilsson. Case Report: The Microwave Syndrome after Installation of 5G Emphasizes the Need for Protection from Radiofrequency Radiation. Ann Case Report. 8: 1112. DOI: 10.29011/2574-7754.101112. Open Access

Nilsson, Hardell. Development of the Microwave Syndrome in Two Men Shortly after Installation of 5G on the Roof above their
Office. Ann Clin Case Rep. 2023; 8: 2378. Open Access

 Hardell L, Nilsson M, Case Report: A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave Syndrome Shortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment. Ann Clin Med Case Rep. 2023; V10(16): 1-10. Open Access

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend