EU-kommissionen valde experter med jäv för rapport om strålning

Allvarlig kritik framkommer i en ingående granskning av EU-kommissionens senaste expertrapport om hälsorisker med den strålning  som sänds ut av trådlös teknik. EU:s experter har jäv och rapporten verkar vara förutbestämd att avfärda hälsorisker  och ge klartecken för att anta ICNIRP:s nya gränsvärden från 2020. Dessa värden tillåter strålning vid nivåer som visat sig orsaka skadliga hälso- och miljöeffekter, men de är samtidigt fördelaktiga och av stor betydelse för telekommunikationsindustrin.

Uppdaterad: 6 april 2024

I augusti 2022 släppte EU-kommissionen ett utkast till yttrande (SCHEER Opinion draft report) om de möjliga riskerna med exponering för mikrovågsstrålning även kallat radiofrekvent strålning (RFR) som sänds ut av 5G, 4G, mobiltelefoner, Wi-Fi etc.  Rapporten rekommenderade antagandet av ICNIRP:s gränsvärden från 2020 som, om de antas, kommer att tillåta ännu mer skadliga nivåer av strålning. ICNIRP:s gränsvärden skyddar endast mot akuta uppvärmningseffekter av strålningen, som inträffar när strålningen är så intensiv att den orsakar en temperaturökning med en grad Celsius inom 1 timma. ICNIRP:s värden skyddar inte mot några långsiktiga eller kortsiktiga effekter som inte orsakas av uppvärmning. I april 2023 publicerades den slutliga versionen av SCHEER’s yttranden med några förändringar. Fortsatt rekommenderar dock SCHEER antagande av ICNIRP:s rekommendationer 2020.

ICNIRP:s värden är viktiga för industrin

Lägre gränsvärden än de som rekommenderas av ICNIRP anses ha en negativ inverkan på telekommunikationsindustrin. Det kommer att bli svårt eller omöjligt att bygga ut 5G om 100 gånger lägre gränsvärden tillämpas enligt Ericsson, den svenska världsledande leverantören av infrastrukturutrustning för 5G. Medicinska och vetenskapliga experter på området kräver dock ännu lägre gränsvärden för att skydda mot dokumenterade skadliga hälsoeffekter av kronisk exponering.

EU-kommissionens vana att välja experter med jäv

Den kritiska granskningsrapporten, som utarbetats av Rådet för säker telekommunikation, Danmark och Strålskyddsstiftelsen, Sverige, visar att EU-kommissionen sedan 15 år tillbaka endast valt ut ICNIRP-förespråkande experter samtidigt som man inte någon gång bjudit in en enda representant från de hundratals forskare som menar att det finns ett stort antal vetenskapliga bevis för hälsoeffekter som ligger under ICNIRP:s gränsvärden.  Hälften av de åtta medlemmarna i SCHEER:s arbetsgrupp är inte experter på området, medan de övriga fyra experterna tillhör en liten självrefererande krets av personer som tidigare förespråkat ICNIRP:s värden och som dessutom har kopplingar till telekomföretagen. Vidare har dessa fyra experter arbetsgruppen en tendens att korsreferera till andra medlemmar inom en sluten krets av experter som förespråkar ICNIRP. Figur 1 nedan, från den kritiska granskningsrapporten, illustrerar detta korsrefererande mellan medlemmarna i denna slutna krets och att denna begränsade krets av experter dessutom sitter på flera stolar och författar expertrapporter åt flera av de påstått ”tunga” organisationerna.

 

Ett annat tydligt tecken på partiskhet är att experterna genomgående fabricerar tvivel om de om vetenskapliga beläggen för skadliga effekter under ICNIRP:s gränsvärden, samtidigt som de accepterar studier som inte redovisar skadliga effekter utan relevant kritik.

En majoritet av forskarna på området håller inte med

258 forskare (EMF-Scientist) kräver gemensamt lägre gränsvärden på grund av de ökande bevisen för skadliga effekter långt under ICNIRP:s gränsvärden. En grupp med 16 världsledande forskare (ICBE-EMF) drog dessutom i oktober 2022 slutsatsen att ICNIRP:s gränsvärden bygger på felaktiga och föråldrade antaganden, inte skyddar mot kända skadliga effekter och därför är skadliga för folkhälsan.

Det har dokumenterats att många effekter uppträder under ICNIRP:s gränsvärden, men de bagatelliseras i EU:s partiska expertutlåtande. Bland dessa finns negativa effekter på hjärnan och nervsystemet, beteendeeffekter, symtom som huvudvärk, yrsel och sömnstörningar, DNA-skador, oxidativ stress, skadliga effekter på spermier och ökad risk för cancer. Enbart oxidativ stress har påvisats i mer än 200 vetenskapliga studier.

Det finns också många bevis för allvarliga effekter på flora och fauna, särskilt på växter och insekter, med potentiellt förödande effekter på den biologiska mångfalden och ekosystemet. SCHEER underlåter att påpeka behovet av en översyn av gränsvärdena för att inkludera skydd av flora och fauna. Effekterna på exempelvis fåglar och insekter ignoreras helt i SCHEER:s yttrande, trots att de vetenskapliga beläggen idag  stöder att denna form av strålning sannolikt bidrar till krisen för den biologiska mångfalden.

Skadligt för människors hälsa

Rådet för säker telekommunikation och Strålskyddsstiftelsen drar slutsatsen att den positiva inställningen till ICNIRP:s gränsvärden gynnar industrin, men är skadlig för människors hälsa. Om ICNIRP 2020 antas i Europa kommer exponeringsnivåer som ligger långt över de nivåer som är kända för att orsaka skadliga effekter tillåtas. Å andra sidan finns det inget vetenskapligt stöd för att kronisk helkroppsexponering av människor för 5G- och/eller 4G-basstationsstrålning vid de nivåer som ICNIRP 2020 föreslår inte orsakar sjukdomar hos människor och inte skadar miljön.

EU-kommissionens expertrapport SCHEER bryter mot principerna för riskbedömning eftersom experterna har intressekonflikter. Följaktligen är rapporten extremt partisk till förmån för telekombolagen och kan inte användas som grund för beslut om nya exponeringsgränser för att förebygga skadliga hälso- och miljöeffekter.  Rapporten bör avvisas och en ny objektiv vetenskaplig utvärdering av hälso- och miljöriskerna med  strålning från trådlös kommunikation måste göras av kompetenta experter utan intressekonflikter och utan bindningar till industrin.

De två organisationerna föreslår att Europeiska miljöbyrån (EEA) bildar en expertgrupp, fri från ekonomiska och politiska intressen, för att genomföra en objektiv vetenskaplig riskbedömning av riskerna för människors hälsa och miljön.

Se även artikel publicerad 2024: Adopting Scientifically Invalid Assumptions of No Risks for Deployment of the Fifth Generation, 5G, for Wireless Communication by the EU Commission is Harmful to Human Health and the Environment. pdf

Källor:

Critique of SCHEER Opinion Report on Health Risks from Radiofrequency Radiation. A review of the EU expert group and opinion of April 2023 on the need of a revision of the maximum exposure limits for radiation from wireless communications, 3rd edition October 2, 2023. The Council for Safe Telecommunications (Denmark) and The Swedish Radiation Protection Foundation. (Pdf)

Summary of Critique of SCHEER Opinion Report on Health Risks from Radiofrequency Radiation. A review of the EU expert group and opinion of August 2022 on the need of a revision of the maximum exposure limits for radiation from wireless communications, 2nd edition. March 31, The Council for Safe Telecommunications (Denmark) and The Swedish Radiation Protection Foundation. (Pdf)

European Commission: Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks SCHEER Opinion on the need of a revision of the annexes in the Council Recommendation 1999/519/EC and Directive 2013/35/EU, in view of the latest scientific evidence available with regard to radiofrequency (100kHz – 300GHz). Final Opinion April 18, 2023 (Pdf)

European Commission: Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks SCHEER Opinion on the need of a revision of the annexes in the Council Recommendation 1999/519/EC and Directive 2013/35/EU, in view of the latest scientific evidence available with regard to radiofrequency (100kHz – 300GHz) – Draft version August 2022 (pdf)

 

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend