Ny strålskyddskommission: Stoppa 5G-utbyggnaden och skydda människor och miljö bättre mot strålningsrisker

Gällande gränsvärden för strålning från trådlös teknik skyddar inte människor och djur från visad skadlig påverkan. Det är slutsatsen som en grupp av forskare drar efter en genomgång av de senaste 25 årens forskningsresultat. Forskarna som ingår i en nybildad kommission, begär att allmänheten informeras om riskerna, nuvarande gränsvärden skärps, vidare utbyggnad av 5G stoppas samt att nya gränsvärden även skyddar djurlivet mot skadlig påverkan.

Den nya organisationen The International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) publicerar idag en vetenskaplig artikel i tidskriften Environmental Health med titeln “Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G”. De 16 forskare och läkare med expertis inom området från USA, Europa, Asien, Australien och Sydamerika, som ingår i den nya organisationen, har  gått igenom de senaste 25 årens forskning om skadliga effekter av strålning från trådlös teknik (radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning). De drar därvid slutsatsen att nuvarande gränsvärden (även kallat referensvärden) för tillåten strålning från ICNIRP  som gäller i EU och Sverige och från FCC som gäller i USA, vilar på felaktiga antaganden samt saknar skydd mot en mängd visade skadliga effekter. Forskarna konstaterar att ICNIRP och FCC på felaktiga grunder avvisat hundratals forskningsrapporter som dokumenterat skadliga hälsoeffekter vid nivåer som i många fall vida understiger de nivåer som rekommenderas av ICNIRP och FCC:

– Många studier har visat att låga nivåer av strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress och signifikanta skadliga effekter inklusive kardiomyopati, cancer, DNA-skador, skadlig neurologisk påverkan och skadliga effekter på spermier, säger ICBE-EMF:s ordförande Dr Ronald Melnick med en bakgrund som toxikolog hos amerikanska ”National Toxicology Program” inom den amerikanska myndigheten NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences).

I den nya vetenskapliga artikeln bemöter ICBE-EMF de antaganden som ligger till grund för gällande gränsvärden eller referensvärden. De två främsta antagandena, vilka motbevisats i stor omfattning under de senaste 25 åren, är att skadliga effekter endast skulle kunna uppstå då strålningen är så intensiv att den på kort tid värmer upp vävnad samt att inga effekter uppstår under det gränsvärde som baserats på detta första antagande. En undersökning genomförd av amerikanska flottan (US Navy Department) i början av 1980-talet då ett fåtal djur exponerades för intensiv strålning under 60 minuter, ska ha legat till grund för de gränsvärden som gäller för dygnetruntexponering under längre tid för alla människor oavsett ålder och individuell känslighet idag. Detta gravt felaktiga antagande leder till att varken yrkesarbetare, särskilt känsliga delar av befolkningen och befolkningen i allmänhet  skyddas mot skadlig hälsopåverkan. Gällande gränsvärden har inte heller övervägt skadlig påverkan på djurlivet av strålningen.

Forskningen har visat att strålning vid nivåer understigande ICNIRP:s och FCC:s gränsvärden orsakar många skadliga effekter på levande varelser, exempelvis oxidativ stress, DNA-skador, cancer,  skadliga effekter på hjärnan och på spermier samt förändrat beteende. Forskning har även redovisat förhöjd risk för hjärntumör och sköldkörtelcancer av mobilanvändning.

Felaktiga antaganden till grund för gällande gränsvärden (referensvärden)

Bland de 14 felaktiga antaganden som ligger till grund för dagens gränsvärden som den nya kommissionen räknar upp och sedan bemöter finns:

 • Strålningen skadar människors hälsa endast då den är så intensiv att den värmer upp vävnad med 1 grad inom 30 minuter och därvid orsakar beteendeförändringar i djurförsök. FEL! Forskningen har i stor omfattning visat skadliga effekter på djur och människor vid nivåer som understiger de nivåer som krävs för uppvärmning. Bland annat har forskning övertygande visat att strålningen kan orsaka cancer i djur som långtidsexponerats, liksom en rad andra skadliga effekter som exempelvis oxidativ stress, DNA-skador, neurologiska effekter och skador på spermier
 • Strålningen kan inte skada cellers DNA så länge ingen uppvärmning sker. FEL! Över 150 studier har visat att exponering som understiger de nivåer som krävs för uppvärmning orsakar DNA-skador. Dessutom är det väl etablerat att DNA-skador kan orsakas indirekt av oxidativ stress och över 120 studier har visat att strålning vid låga nivåer orsakar oxidativ stress. Oxidativ stress är en erkänd cancermekanism och gäller många erkända cancerframkallande ämnen exempelvis asbest. Oxidativ stress kan även orsaka cancer utan att skada cellers DNA.
 • Ett fåtal exponeringar för strålning i upp till 60 minuter är tillräcklig för att utesluta effekter av längre tids exponering. FEL! Många studier under de senaste 25 åren har dokumenterat skadliga effekter av längre tids exponering vid nivåer som understiger de som krävs för att observera skadliga uppvärmningseffekter vid korttidsexponering.
 • Inga andra effekter uppstår av samtidig exponering för andra skadliga ämnen. FEL! Forskningen har visat att andra cancerogena ämnen samverkar med strålningen och kan förstärka effekterna. Gränsvärden som inte tar hänsyn till samverkanseffekter undervärderar riskerna.
 • Gränsvärden behöver inte ta hänsyn till strålningens egenskaper (modulering, använda frekvenser, polarisering eller pulsering). FEL! Det finns omfattande belägg för att strålningens egenskaper (modulering, frekvenser, polarisering och pulsering) samt övrig bakgrundsexponering har stor betydelse för de skadliga effekter som signalerna orsakar. Samverkanseffekter kan öka skadligheten.
 • Det finns ingen skillnad i känslighet mellan olika individer. FEL! Forskning har visat att det känsligheten för den här strålningen kan variera stort mellan individer och att en del av befolkningen är särskilt känsliga (electrohypersensitive (EHS)/elöverkänsliga).
 • En säkerhetsfaktor på 50 för allmänheten och 10 för yrkesexponerade baserat på studier av djur som korttidsexponerats 60 minuter är tillräckligt för att skydda allmänheten och yrkesexponerade mot alla skadliga effekter av långtidsexponering. FEL! Om gränsvärden ska baseras på omedelbara effekter av korttidsexponering observerade i djurförsök bör en säkerhetsfaktor på upp till 10 000 gånger tillämpas om samma principer som gäller för andra miljöfaktorer tillämpas. Det saknas studier som visar att dessa säkerhetsfaktorer skulle vara tillräckliga vid långtidsexponering.
 • Det finns ingen anledning att misstänka att djurlivet påverkas skadligt av den här strålningen. FEL! Omfattande forskning har visat en rad olika skadliga effekter på djurlivet, bland annat på fåglar och insekter. I stort sett alla livsnödvändiga funktioner påverkas.
 • Inga vetenskapliga studier behövs gällande 5G:s påverkan på människor och djur. FEL! Det finns många indikationer på möjliga skadliga effekter av 5G. Det finns inga studier av påverkan av 5G på människor och djur, varken kortsiktigt eller långsiktigt.

Nya lägre gränsvärden utan påverkan från industrin

Ingen vidare utbyggnad av 5G bör ske innan studier av påverkan av 5G har genomförts anser ICBE-EMF. Nya betydligt lägre gränsvärden måste tas fram som beaktar de många vetenskapliga resultat som visar klara belägg för skadlig påverkan vid nivåer långt under gällande gränsvärden och utan påverkan från varken militär- eller telekomindustrin. Följande åtta rekommendationer ges :

 • Skydd av barn och gravida kvinnor bör prioriteras
 • Gällande gränsvärden måste sänkas
 • Tillverkare bör uppmuntras att utveckla säkrare teknik
 • Allmänheten bör informeras om möjliga hälsorisker och utbildas i hur riskerna minskas
 • Läkarkåren bör utbildas om sjukdomar som kan orsakas av strålning och hur patienter bör behandlas
 • Myndigheter och regeringar bör finansiera forskning som är oberoende från industrins inflytande
 • Media bör redovisa experters intressekonflikter när de citeras eller intervjuas
 • Lågstrålande områden bör inrättas för de som är särskilt känsliga (electrohypersensitivity/EHS/elöverkänslighet)

För mer information se ICBE-EMF.org

ICBE-EMF:s medlemmar och experter

ICBE-EMF: syften

Vetenskaplig artikel Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G”.

The Defender: Scientists call for moratorium on 5G after study shows regulators ignoring health risks of radiation

Mer information om ICNIRP:s gränsvärden:

Gränsvärden

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend