WiFi

Mikrovågsstrålning från WiFi kan kopplas till en lång rad olika sjukdomssymtom och kroniska sjukdomar inklusive cancer. Forskning visar att mikrovågsstrålningen orsakar oxidativ stress och DNA-skador på cellnivå, att den påverkar minne, koncentrations- och inlärningsförmåga, stör hormonproduktionen och försämrar sömnen. Forskning har också visat påverkan på hjärtrytmen. På längre sikt ökar risken för kroniska sjukdomar och cancer.

Trådlösa datanätverk, WiFi, sänder liksom mobiltelefoner och mobilmaster ut mikrovågsstrålning. Den specifika wifi-strålningen, vanligen vid frekvenser på 2,4 GHz eller 5 GHz, som är starkt pulserad med lägre frekvenser (10 Hz), är erfarenhetsmässigt särskilt bekymmersam ur hälsosynpunkt.

Sedan 2011 är mikrovågsstrålning klassad som ”möjligen cancerframkallande” av Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC, ett WHO-organ. Idag anser allt fler experter och forskare att strålningen bör omklassificeras till ”cancerogen för människa” Grupp 1 enligt IARC:s bedömningssystem. Det är samma kategori som asbest, tobak och dioxin mm.

Tidiga rapporter om symtom

Redan tidigt då WiFi  introducerades kom rapporter från människor som fick svåra symtom. Salzburg Health Department i Österrike valde 2005 att gå ut med en rekommendation om att inte använda WiFi i skolor och på daghem, som du kan ta del av här. År 2011 rekommenderade Europarådets parlamentariska församling i en antagen resolution medlemsländerna att prioritera kabeluppkoppling framför WiFi i skolorna på grund av riskerna för barnen. Texten finns här.  Den franska nationalförsamlingen antog våren 2013 en ändring i skollagen som rekommenderar skolor att prioritera fast datauppkoppling framför trådlös på grund av hälsoriskerna. Cypern har vidtagit liknande åtgärder och har även gått ut med informationsvideos och broschyrer om risker för särskilt barn med WiFi och strålning från trådlös teknik.

Om 20-30 elever i en skolsal använder varsin uppkopplad dator samtidigt och även har varsin påslagen sk ”smartmobil” blir strålningsexponeringen sammanlagt mycket hög och överstiger kraftigt de strålningsnivåer som rekommenderas av den internationella Bioinitaitiv-rapporten 2012, Europarådet 2011, Europeiska Akademin för Miljömedicin samt av Salzburg Health Department.

Eftersom det saknas forskning av hälsoeffekter bland människor som exponeras under längre tid för WiFi, exempelvis i de typiska situationer som kan uppstå i en skolsal med många elever som samtidigt använder trådlösa datorer och mobiltelefoner, bör särskild vikt läggas vid tidiga vittnesmål om problem. Många människor, inklusive barn i skolåldern, vittnar dessvärre om så svåra symtom att de inte kan vistas i miljöer där WiFi används, exempelvis den egna skolan.

De vanligaste rapporterade besvären från wifi är:

  • Koncentrations- och inlärningsproblem
  • Hudrodnad/hudutslag
  • Hjärtarytmier, hjärtproblem
  • Yrsel, illamående
  • Minnesproblem
  • Huvudvärk, migrän
  • Sömnproblem
  • Tinnitus

Forskning om hälsorisker vid WiFi-frekvenser

Upprepad forskning visar att mikrovågsstrålning kan orsaka oxidativ stress och skada cellers DNA. Oxidativ stress och DNA-skador kan i sin tur ligga bakom en lång rad sjukdomar, däribland cancer, neurodegenerativa sjukdomar eller grå starr. Mikrovågsstrålning stör hjärnans normala funktion och försämrar koncentrations-, inlärnings- och minnesförmågan. Mikrovågsstrålningen har en dokumenterad stressande effekt på hjärnan, kan försämra sömnen, den psykiska hälsan samt orsaka huvudvärk och tinnitus. Strålningen kan även orsaka hjärtbesvär. Flera undersökningar visar påverkan av hjärtrytm och blodtryck.

Forskning visar också att mikrovågsstrålning från WiFi på samma sätt som mobiltelefoner, kan skada spermiers DNA och därmed försämra möjligheten att få barn eller leda till att barn föds med nedärvda sjukdomar. Exponering under fostertiden kan ge bestående skador på olika organ bland annat hjärnan.

Förutom hjärnan är även ögat särskilt känsligt för mikrovågsstrålning. Forskning har visat att mikrovågsstrålningen kan skada ögats lins. Forskning som jämfört olika frekvenser visar att WiFi tillhör de som ger värst effekter.

Rekommendationer

Skadliga effekter är visade långt under de gränsvärden som gäller för mikrovågsstrålning från trådlösa datanätverk och trådlös teknik (mobiltelefoni) i Sverige och som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.

Salzburg Health Department och Europeiska Akademin för Miljömedicin rekommenderar därför att mikrovågsstrålningen inte bör överstiga 1 mikroW/m2 i sovrum och inte 10 mikroW/m2 i miljöer där människor vistas längre tid. Det gäller särskilt barn och andra särskilt känsliga grupper. Bioinitaitivrapporten lämnade liknande rekommendationer 2012. Europarådet rekommenderade i resolution 1815 (2011) att gränsvärdet skulle sänkas till 100 mikroW/m2.

Gränsvärdet skyddar endast mot korttidsexponeringseffekter

Ofta förekommer påståenden om att eftersom strålningen från WiFi är långt lägre än gällande gränsvärden så finns inga hälsorisker. Detta hävdar bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det som vanligen inte klargörs är att gränsvärdet är irrelevant för längre tids exponering. Det täcker enbart omedelbara skadliga effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad med 1 grad inom 30 minuter. Det skyddar uttryckligen endast mot omedelbara irreversibla effekter och utesluter långtidseffekter, exempelvis cancer, eller de symptom som många människor vittnar om exempelvis huvudvärk. Före detta chefen för WHO och tidigare statsministern Gro Harlem Brundtland har i en intervju i SVT i programmet Skavlan den 6 november 2020 berättat att hon inte kan använda WiFi eftersom det ger henne huvudvärk.

Gränsvärdet skyddar således inte mot effekter som kan uppstå efter en hel dags exponering, flera veckors eller månaders exponering för wifi. Det tar inte heller hänsyn till barns särskilda känslighet. Gränsvärdet är hårt kritiserat för att vara föråldrat och otillräckligt. 253 vetenskapsmän verksamma inom området har  i EMF Scientist Appeal begärt att allmänheten skyddas bättre och att gränsvärdet sänks.

Läs mer om forskning om WiFi i vårt faktablad.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83