Forskning visar att exponering för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält ökar risken för ALS och Alzheimers. Forskning visar även  ökad risk för barnleukemi för de barn som bor nära stora kraftledningar och även ökad risk för cancer bland vuxna. En stor amerikansk undersökning visar dessutom att förhöjda magnetfält ökar risken för missfall. Gällande gränsvärde i Sverige är 800 gånger högre än de nivåer vid vilka missfallsrisk observerats.

Förhöjda nivåer av magnetfält finns i närhet av kraftledningar, transformatorer och kan uppkomma vid elledningar och elektrisk utrustning. En vanlig källa är sk vagabonderande strömmar.

Sedan flera decennier har forskare observerat förhöjd risk för cancer och andra sjukdomar vid exponering för förhöjda nivåer av magnetfält.

Cancer

Förhöjd risk för barnleukemi har rapporterats vid exponering från 0,3 mikroTesla. Detta är en viktig anledning till att lågfrekventa elektromagnetiska fält klassades som ”möjligen cancerframkallande”, Grupp 2B av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC redan 2002. I samma klass finns mobilstrålning (radiofrekvent strålning) sedan 2011. Värdet 0,3 mikroTesla ska jämföras med gällande gränsvärde från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och ICNIRP, som är flera hundra gånger högre, 100 mikroTesla.

En relativt tydlig majoritet av forskningen visar också förhöjd risk för vuxenleukemi vid förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält och senare års forskning har inte förändrat bilden. Detta redovisades på Strålsäkerhetsmyndighetens seminarium år 2016.

Flera undersökningar visar även förhöjd risk för hjärntumör.

En undersökning (CERENAT) från Frankrike redovisade år 2020 att boende inom 50 meter från högspänningsledningar innebar 2,94 ggr ökad risk för hjärntumör (alla sorter) och 4,96 gånger ökad risk för malign hjärntumör (gliom).

En tidigare undersökning också från Frankrike publicerad 2011 visade förhöjd risk för meningiom (tumör i hjärnhinnan) vid förhöjd exponering i arbetslivet eller boende i närhet av kraftledningar.

År 1998 redovisade en svensk undersökning en förhöjd risk (ej statistiskt signifikant) för malign hjärntumör (gliom) vid exponering i yrkeslivet för mer än 0,4 mikroTesla.

ALS

En analys (sk metastudie) av all epidemiologisk forskning (20 studier) om risk för ALS på grund av förhöjda lågfrekventa magnetfält i arbetet publicerades i januari 2018.

Risken för ALS pga förhöjda magnetfält på arbetsplatsen är +14%. Högsta risken sågs i de studier som tagit hänsyn till den sammanlagda totala exponeringen för lågfrekventa magnetfält (+89%).

Alzheimers

En ny analys (sk metastudie) av all epidemiologisk forskning (20 studier) om risk för Alzheimers på grund av exponering för magnetfält i arbetet publicerades i december 2017. Sammantaget visar de 20 studierna att exponering förhöjda lågfrekventa magnetfält i arbetet ökar risken för Alzheimers med 63%.

Missfall

Amerikanska forskare publicerade i december 2017 resultatet av en studie om risk för missfall på grund av exponering för förhöjda nivåer av lågfrekventa magnetfält.  913 gravida kvinnor ingick. Exponeringen kartlades för varje kvinna som fick bära personliga mätare. Resultatet visade att kvinnor med förhöjd exponering (mer än 0,25 mikroTesla) hade 2,7 ggr ökad risk att få missfall,  jämfört med de kvinnor som hade lägre exponering (mindre än 0,25 mikroTesla).

Sambandet sågs genomgående oavsett vilken källa som var orsaken till den förhöjda exponeringen för magnetfält.  Forskarna noterar att resultatet även stöds av fyra andra studier publicerade under de senaste 15 åren som också redovisar ökad risk för missfall pga förhöjd exponering för magnetfält.  De konstaterar också att styrkan med deras undersökning är faktiska mätningar. De studier som baserats på avstånd eller skattningar av exponering får generellt sett ett resultat som undervärderar risken.

Risk för missfall från 800 gånger under gränsvärdet

Att exponering över 0,25 mikroTesla leder till ökad missfallsrisk är ännu ett bevis i en lång rad för att gränsvärdet eller ”referensvärdet” rekommenderat av Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket är otillräckligt. Det utgår från rekommendationer från den tyska organisationen ICNIRP. ”Referensvärdet” är  800 gånger högre, 200 mikroTesla. Gränsvärdet skyddar endast mot omedelbara effekter i form av nervretningar eller elektriska strömmar i kroppen. Det skyddar inte mot effekter av längre tids exponering, exempelvis cancerrisker eller risk för ALS, Alzheimers, missfall.

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83