30 studier bekräftar att basstationer och mobilmaster är en hälsorisk

Strålskyddsstiftelsen har sammanställt forskning publicerad under 2000-talet som visar att mobilmaster och basstationer utgör en hälsorisk för närboende. Drygt 30 studier har visat att basstationer och mobilmaster ökar risken för  sömnsvårigheter, huvudvärk med flera symptom (mikrovågssyndromet) eller cancer. Sammantaget visar forskningen klart att det föreligger förhöjd risk för ohälsa nära mobilmaster eller basstationer. Hittills finns endast en studie, en fallstudie, som studerat hälsoeffekter av 5G.

Majoriteten av de undersökningar som gjorts av hälsotillstånd bland närboende till mobilmaster eller basstationer har visat ökad risk för den symtombild som sedan decennier kallas mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan. Upprepade undersökningar visar också att mobilmaster ökar risken för cancer bland de närboende. En studie visar ökad förekomst av DNA-skador och ytterligare en visar förhöjd risk för ALS.

Strålskyddsstiftelsens sammanställning redovisar drygt 30 studier, inklusive två fallstudier, som sammantaget klart visar förhöjd risk för ohälsa nära mobilmaster eller basstationer.

Hittills har ingen undersökning studerat samband mellan Alzheimers och boende nära basstationer eller mobilmaster men misstanken finns om ett samband mot bakgrund av upprepade djurstudier som visat skadlig påverkan på hjärnan som indikerar risk för sjukdomen.

Hälsorisker betydligt under gällande referensvärden

Risken för ohälsa ökar vid nivåer som är långt under de så kallade referensvärden som är framtagna av organisationen ICNIRP.  ICNIRP:s hårt kritiserade referensvärden rekommenderas i sin tur av ansvariga svenska myndigheter (Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket) och tillämpas därmed i Sverige. Dessa referensvärden skyddar endast mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den på kort tid värmer upp vävnader i kroppen (inom 30 minuter).

Det finns inga undersökningar överhuvudtaget som visar att det inte medför hälsorisker för människor som långvarigt exponeras för strålning från basstationer vid referensvärdets nivåer.

Påståenden om att referensvärdet skulle skydda mot alla skadliga hälsoeffekter av strålningen saknar således vetenskaplig grund. Det skyddar inte mot skadliga effekter som dessa drygt 30 studier visat, inte heller mot den omfattande forskning som visat skadlig påverkan på hjärnan, nervsystemet, hormonsystemet, reproduktion, oxidativ stress och DNA-skador, samt ökad risk för cancer. Det skyddar inte mot de vanliga symtom som rapporterats vid förhöjd strålning i bostaden eller i närheten av basstationer.

Referensvärdet i Sverige för strålning från 3G, 4G, 5G och WiFi är 10 000 000 μW/m2. Detta extremt höga värde, som gäller ett medelvärde mätt under 6 minuter, påstår ansvariga myndigheter skyddar alla med god säkerhetsmarginal mot påvisade hälsoeffekter trots att;

  1. Upprepade studier har visat hälsorisker vid nivåer långt under referensvärdet, från och med maxvärde på cirka 100 μW/m2.
  2. Det helt saknas studier som visar att långvarig exponering för strålning från basstationer och mobilmaster vid referensvärdets nivåer eller 100 gånger lägre eller ens 1000 gånger lägre inte medför de nu vanligen rapporterade ohälsosymtomen, cancer eller andra kroniska sjukdomar.
  3. Många människor vittnar om svåra hälsoproblem vid nivåer långt under referensvärdena i linje med det som forskningen i punkt 1 visat.

Studier gjorda före utbyggnad av 4G och 5G visar på hälsorisker pga strålning från master på ett avstånd av upp till 500 meter. Efter utbyggnad av 4G+ och 5G kan avståndet vara annorlunda

Strålskyddsstiftelsens rekommendationer

Strålskyddsstiftelsen rekommenderar, baserat på en sammanvägd bedömning av forskning och rekommendationer från forskare och läkare (EuropaEM EMF Guidelines 2016, BioInitiative 2012, Salzburg Health Department 2002), att mikrovågsstrålningen från basstationer, WiFi och liknande teknik inte bör överstiga 10 μW/m2 i bostäder och inte 1 μW/m2 (mikrowatt per kvadratmeter) i sovrum i uppmätt maxvärde:

Referensvärde myndigheterna 3G, 4G, 5G, WiFi (ICNIRP 1998) (genomsnittsvärde över 6 minuter) 10 000 000 μW/m2
Hälsorisker pga mobilmaster vid långtidsexponering från cirka 100 μW/m2
Rekommenderat gränsvärde Europarådet 2011 (res. 1815) 100 μW/m2
Rekommenderat maxvärde i bostad (maxvärde) 10 μW/m2
Rekommenderat maxvärde i sovrum (maxvärde) 1 μW/m2

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning ovetenskaplig

På Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) webbsida hittar vi i augusti 2022 följande text:

”Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor på olika platser i samhället. Resultatet visar att även om vi lägger ihop exponeringen från olika typer av sändare så är den totala exponeringen för radiovågor låg. Därför bedömer myndigheten att det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare.”

SSM påstår att det skulle saknas hälsorisker med strålning från basstationer enbart utifrån uppfattningen att strålningen från basstationer och mobilmaster skulle vara ”låg” vilket i sin tur bygger på jämförelse med det föråldrade referensvärdet som är extremt högt och som saknar skydd mot de nu klart visade hälsoriskerna i forskningen. Det är vid dessa av SSM påstått ”låga” nivåer som forskningen klart visat att strålningen utgör en hälsorisk.

Dessutom hänvisar SSM på sin webbsida till en broschyr ”Mobiler och master” daterad 2013. Inte heller där ges någon hänvisning till vetenskapligt underlag och forskning när SSM förmedlar sin uppfattning att det inte finns några hälsorisker:

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att radiovågor från trådlösa datornätverk, mobilt bredband, mobilbasstationer samt radio- och tv-sändare inte medför någon risk för skadliga hälsoeffekter.”

Strålskyddsstiftelsens sammanställning: Faktablad om mobilmaster och hälsa

Mer i ämnet:

Om gränsvärden ICNIRP, WHO, EU

Sammanställning forskning påverkan på hjärnan, DNA-skador och oxidativ stress

Första studien på 5G

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend