EU-rapport om ICNIRP visar kopplingar till telekombolag

De rekommendationer om tillåten strålning som organisationen ICNIRP tagit fram är påverkade av de stora telekombolagen enligt en ny ingående granskning beställd av två EU-parlamentariker. ICNIRP:s rekommendationer för tillåten strålning, som tillämpas i Sverige och rekommenderas av EU samt WHO, är sedan lång tid hårt kritiserade för att vara gravt otillräckliga som skydd mot bevisade effekter av skadlig strålning. Den nya rapporten anklagar ICNIRP, som påstås vara oberoende från industriinflytande, för att blunda för visade skadliga effekter av strålningen samt för att vara under inflytande av de stora telekombolagen vars verksamhet i hög grad berörs av ICNIRP:s bedömningar.

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) är den organisation med säte i Tyskland som bestämmer hur mycket strålning telekombolagen får exponera människor för. De ger sedan 1998 ut rekommendationer som sedan rekommenderas av EU-kommissionen, WHO och de flesta medlemsländerna i EU.

De två EU-parlamentarikerna, fransyskan Michèle Rivasi (Europe Écologie) och tysken Dr Klaus Buchner (Ökologisch-Demokratische Partei) har låtit göra en granskning av ICNIRP:s påstådda “oberoende”. Mot bakgrund av de många oberoende forskare som under många år larmat om hälsorisker med strålning från trådlös teknik, men ICNIRP ger ett helt motsatt budskap och påstår att inga risker skulle setts eller finnas, ansåg de båda EU-parlamentarikerna att man behövde utreda den mäktiga organisationen. Parlamentarikerna kände igen beteendet från andra miljö- och hälsoskandaler, när makthavare allt för länge blundat för för vetenskapliga fakta och forskares varningar, exempelvis tobak, asbest och bekämpningsmedel. ICNIRP är ett sluten cirkel av likasinnade självutnämnda experter, eftersom nya medlemmar väljs in av tidigare medlemmar, enligt rapporten ”The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest , corporate capture and the push for 5G”.

ICNIRP:s neutralitet en lögn

De växande vetenskapliga beläggen för skadliga hälsoeffekter är något som ICNIRP helt har blundat för inför utbyggnaden av 5G. I stället har ICNIRP gett ut nya rekommendationer i mars 2020 varvid ICNIRP:s ordförande Eric van Rongen, som också är expert åt WHO och SSM, påstod att “det viktigaste som människor bör komma ihåg är att 5G inte kommer att kunna orsaka skada så länge våra nya rekommendationer tillämpas”.

Detta trots att:

  1. Det helt saknas forskning på hälso- och miljöeffekter av exponering för 5G i kombination med 4G och annan miljöpåverkan, dvs det som människor och miljön utsätts för i verkligheten;
  2. De ökande beläggen för skadliga effekter vid nivåer långt under ICNIRP:s gränsvärden från redan befintlig teknik (2G, 3G, WiFi).
  3. Till skillnad från ICNIRP anser över 380 vetenskapsmän och läkare att 5G bör stoppas pga allvarliga potentiella hälsokonsekvenser. (5G Appeal).

Det finns allt mer vetenskapliga belägg för skadliga hälsoeffekter väl under ICNIRP:s rekommendationer konstaterar rapporten. I artikeln Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact, publicerad i The Lancet (december 2018) konstaterar forskare från ORSAA, Australien och University of Albany, USA, att av totalt 2 266 studier på effekter av EMF så visar inte mindre än 68% “signifikanta biologiska effekter eller hälsoeffekter”.

– Detta innebär att argumentet att det skulle saknas vetenskapliga belägg för att agera är helt enkelt inte sant. ICNIRP låtsas vara vetenskapligt neutral och fritt från bindningar till telekomindustrin. Vi visar i den här rapporten att det är att spela med sanningen eller rent av en lögn. Det är en stor skam att ICNIRP och i synnerhet EU-kommissionen och medlemsländer fortsätter att inte skydda sina medborgare med argumentet att det finns vetenskaplig osäkerhet, skriver de båda EU-parlamentarikerna i förordet.

Bindningar till telekom

Rapporten beskriver ICNIRP:s historia och går igenom intressekonflikterna för var och en av de 45 medlemmarna av ICNIRP:s sk “main commission” och “scientific expert group”. Är ICNIRP verkligen en oberoende organisation eller finns det intressekonflikter inom organisationen?

Den nya rapporten visar att ICNIRP är inte tillförlitlig som oberoende beslutsunderlag. ICNIRP:s sammansättning är väldigt ensidig och är inte representativ för forskarvärldens uppfattning. Dessutom har drygt hälften av medlemmarna intressekonflikter i form av finansiering från telekombolagen . Dessutom är flera medlemmar i industriorganisationen ICES inom IEEE. ICES ger också ut riktlinjer om tillåten strålning i linje med ICNIRP:s synsätt om att det endast finns omedelbara uppvärmningseffekter och inget annat att bry sig om. Inom ICES är representanter från telekom-, militär- och energibolag aktivt med i beslutsprocesserna. Ändå valde ICNIRP:s ordförande Eric van Rongen år 2016 att bjuda in medlemmar i ICES till att lämna kommentarer på de nya förslagen från ICNIRP. Flera andra händelser visar enligt rapporten på ett nära samarbete mellan industriorganisationen ICES och ICNIRP. Att Eric van Rongen och flera andra medlemmar i ICNIRP även är medlemmar i ICES förstärker bilden av att ICNIRP inte är oberoende som påstås.

ICNIRP har haft ett nära samarbete med IEEE/ICES vid utarbetandet av de nya riktlinjerna som publicerades tidigare i år. Det betyder att stora telekombolag liksom den amerikanska militären har haft ett direkt inflytande över ICNIRP:s rekommendationer.

År 2019 publicerade den tyska dagstidningen Der Tagesspiegel också en granskning av ICNIRP som beskrev ICNIRP som en kartell som systematiskt avvisar alla forskningsresultat som visar skadlig påverkan och att varken EU-kommissionen, strålsäkerhetsmyndigheterna eller ansvariga ministrar ifrågasätter detta agerande. Det verkar som om denna självutnämnda kommission agerar “under force majeure”, konstaterade tidningen.

Den internationellt erkände cancerexperten Chris Portier och Hans Kromhout, ordförande för en holländsk utredning om elektromagnetiska fält, anser att ICNIRP är en sluten krets av självutnämnda vetenskapsmän med samma uppfattning som har blivit en skev vetenskaplig klubb.

Klaus Buchner bedömer att EU-kommissionen ska sluta finansiera ICNIRP och att det är hög tid att EU-kommissionen skapar en helt oberoende rådgivande kommitté i frågan.

Kommentar från Strålskyddsstiftelsen:

Kritiken mot ICNIRP är inte ny utan har framställts sedan drygt 20 år tillbaka, såväl från forskarsamhället som från politiska organisationer, enskilda politiker, miljö- och hälsoorganisationer. ICNIRP:s referensvärden är allvarligt otillräckliga som skydd mot hälsorisker. De skyddar enbart mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp kroppen med 1 grad inom 30 minuter och baseras på en föråldrad och sedan lång tid motbevisad föreställning etablerad av den amerikanska militären under 1950-talet. Det utesluter skydd mot skadliga effekter av längre tids exponering som inte beror på uppvärmning trots att dessa skadliga effekter, inklusive risk för neurologisk påverkan, DNA-skador och cancer, har visats upprepat i många vetenskapliga studier sedan många år tillbaka.

ICNIRP har stort inflytande på medlemsländernas riskbedömningar inte enbart genom sina rekommendationer utan även genom att ICNIRP:s medlemmar även sitter på många andra expertstolar inom andra organisationer, exempelvis hos WHO,  EU, Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Deras expertgrupper är till en majoritet också medlemmar i ICNIRP. Så när telekombolagen hänvisar till att WHO, ICNIRP, EU och SSM samt Folkhälsomyndigheten kommer till samma slutsats beror det i hög grad på att det är samma begränsade kartell av experter som gjort bedömningarna. Dessutom har dessa ICNIRP-experter i många fall bindningar till telekombolagen i form av forskningsfinansiering, vilket den nya rapporten också bekräftar.

Karolinska Institutet:s etiska råd ansåg redan 2008 att medlemskap i ICNIRP kan utgöra jäv som bör anges då ICNIRP:s medlemmar uttalar sig i egenskap av expert för en annan organisation.

Vissa länder inom EU har inte accepterat ICNIRP:s rekommendationer utan har valt att införa betydligt lägre gränsvärden, bland annat Italien, Schweiz och Belgien. Europarådets parlamentariska församling rekommenderade år 2011 att medlemsländerna skulle sänka gränsvärdet till 100 mikroW/m2, att jämföra med ICNIRP:s rekommendationer som är 10 000 000 mikroW/m2.

År 2011 beslutade IARC att klassificera radiofrekvent strålning inklusive mikrovågsstrålning från trådlös teknik, som “möjligen cancerframkallande”. Det innebar ett underkännande av ICNIRP:s synsätt och värden som utesluter cancer som möjlig effekt. Detta har emellertid inte påverkat ICNIRP:s nya rekommendationer eller svenska myndigheters hantering av riskerna sedan 2011. Tvärtom har Strålsäkerhetsmyndigheten fortsatt att blunda för att beläggen för cancer- och andra hälsorisker stärkts sedan 2011, och i stället påstått att beläggen skulle minskat. En uppenbar faktaförvanskning. SSM:s expertgrupp har under alla år varit dominerad av personer från ICNIRP. Ett exempel under senare år är Eric van Rongen, ICNIRP:s ordförande.

År 2014 skrev 47 miljöorganisationer, inklusive Strålskyddsstiftelsen, en kritisk skrivelse till WHO med anledning av WHO:s nya utkast till monograf som tillkommit med hjälp av en grupp experter med dominans från ICNIRP (bland dem Eric van Rongen och Maria Feychting ordförande resp. vice ordförande ICNIRP). Organisationerna ifrågasatte att dessa personer först rekommenderar tillåten strålning för en organisation (ICNIRP) och sedan får utvärdera desamma för en annan (WHO). Det innebär de är både part och domare i målet:

”ICNIRP liknar en frontorganisation som försvarar militär- och telekomindustrins intressen. Trots att det finns en ständigt ökande mängd forskningsresultat som visar hälsorisker under ICNIRPs gränsvärde har ICNIRP genomgående och under många år ignorerat dem. Expertgruppens sammansättning visar att WHO har gett upp sin huvuduppgift som är försvaret av folkhälsan. Denna viktiga uppgift lämnas till förmån för industriintressen”, konstaterade de 47 organisationerna däribland Strålskyddsstiftelsen.

År 2015 lanserades EMF Scientist Appeal som nu är undertecknad av en tydlig majoritet av forskarna verksamma på området. 252 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsoeffekter och miljöeffekter vid nivåer som understiger ICNIRP:s rekommendationer:

“Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande…. ICNIRP fortsätter emellertid att fortsätta att hävda att inga nya belägg skulle framkommit trots de ökande bevisen för motsatsen.”

Enligt de 252 vetenskapsmännens  uppfattning är ICNIRP:s rekommendationer otillräckliga som skydd mot hälsoeffekter eftersom de inte skyddar mot skadlig påverkan pga längre tids exponering vid lägre nivåer.

År 2018 lanserades EMF Call som uppmanade till bättre skydd mot hälsorisker med strålningen. 164 vetenskapsmän och läkare samt en rad miljöorganisationer verksamma på området konstaterade att ICNIRP:s slutsatser och riktlinjer är ovetenskapliga och skyddar industrin men inte folkhälsan:

 “För att skydda allmänheten och miljön mot kända skadliga effekter av elektromagnetiska fält uppmanar vi FN, WHO och alla regeringar att inte acceptera ICNIRP:s riktlinjer. De skyddar inte. Snarast utgör de en allvarlig risk för människors hälsa och för miljön eftersom de tillåter att världens befolkning kan utsättas för skadlig exponering, även de mest känsliga, med hjälp av det ovetenskapliga påståendet att de är “skyddande”.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)  lutar sig mot ICNIRP:s medlemmar i hög grad och väljer, precis som ICNIRP, att bojkotta alla forskare som är kritiska till ICNIRP:s värden och som varnar för hälsorisker pga strålningen. Under alla år sedan starten 2002, har SSM:s vetenskapliga råd utgjorts till minst hälften av medlemmar i ICNIRP. Som en naturlig följd har i varje rapport alla risker under ICNIRP:s värden avfärdats. Under nästan tio år var de båda medlemmarna i ICNIRP Anders Ahlbom och Maria Feychting från Karolinska Institutet ordförande resp. sekreterare i SSM:s expertgrupp samt för övrigt i alla övriga statliga expertutredningar i frågan. Båda får finansiering från telekombolag (Ericsson, Telia, mfl.)

Folkhälsomyndigheten har i sin senaste miljöhälsorapport (2017) låtit Anders Ahlbom och Maria Feychting skriva kapitlet om riskerna med elektromagnetiska fält. Kapitlet avfärdar alla hälsorisker och Strålskyddsstiftelsen har i  en granskning gått igenom de värsta faktaförvanskningarna.

Maria Feychting var åren 2012-2020 vice ordförande i ICNIRP och är medförfattare till de senaste rekommendationerna publicerade i mars 2020. I november 2019 påstod hon att det är “mycket osannolikt att radiovågor från 5G leder till hälsoeffekter”.

År 2011 påstod Maria Feychting att resultat som i stort sett genomgående visade förhöjd risk för hjärntumör för mobilanvändande barn var “lugnande” och att ingen förhöjd risk skulle observerats. Studien hade även manipulerats så att möjligheten att observera förhöjd risk skulle minska.

År 2010 påstod Maria Feychting och Anders Ahlbom att den stora Interphone-studien inte visade förhöjd risk för  hjärntumör, trots att studien visade just ökad risk för hjärntumör bland de som använt mobilen mest, motsvarande cirka 30 minuter om dagen utslaget på 10 års användning. Interphonestudiens förhöjda risker låg ett år senare till grund för att mobilstrålning klassades som ”möjligen cancerframkallande” av IARC:s cirka 30 internationella experter.

Anders Ahlbom påstod till och med år 2010 att det fanns inget i Interphone eller i tidigare resultat som pekade på att det skulle finnas några risker med detta. Samtidigt sade Interphones projektledare till internationell press att det var oroväckande att de största användarna löpte ökad risk enligt resultatet. År 2012 sade Anders Ahlbom vidare att hans utgångspunkt är att det inte finns någon anledning till att misstänka att det skulle finnas några risker med strålningen. Det är inte en lämplig utgångspunkt för en opartisk bedömning. Anders Ahlboms bror var under flera år samtidigt som Anders Ahlbom agerade “oberoende” expert, lobbyist för Telia i Bryssel.

ICNIRP:s förste ordförande Michael Repacholi blev år 1996 chef för WHO:s arbete med frågan. Han såg till att WHO inledde ett intimt samarbete med ICNIRP vilket ledde till att WHO i stort sett var en förlängd PR-arm för ICNIRP och ICNIRP:s rekommendationer som är förmånliga för telekombolagen. Telekombolagens intresseorganisationer Mobile Manufacturers Forum, MMF där Ericsson är medlem och GSM Association där Telia är medlem, tilläts finansiera arbetet på WHO med att marknadsföra ICNIRP:s rekommendationer för hela världen bland annat genom ett sk “harmoniseringsprojekt”.

Utan tvekan är det mycket som tyder på att ICNIRP är telekombolagens frontorganisation och att ICNIRP:s “oberoende” enbart är en rökridå.

Strålskyddsstiftelsen ställer sig sedan många år bakom kravet på rejält sänkta gränsvärden som skyddar mot visade risker mot strålningen samt att utredningar av hälso- och miljörisker måste vara balanserade, representativa för forskarvärldens uppfattning och utföras av personer helt utan bindningar till de starka ekonomiska intressenter som under många år motarbetat erkännande om hälsorisker pga strålning från mobiler, mobilmaster, WiFi exempelvis.

Dessa krav kommer bland annat från, Europarådets resolution 1815, den från industrin helt oberoende organisationen BioInitiative samt från läkar- och forskargruppen EuropaEM EMF Guidelines.

Rapport om ICNIRP: The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest , corporate capture and the push for 5G

Internationell press om rapporten:

Le Monde: 5G : l’impartialité du comité qui guide l’Europe pour protéger la population des ondes en question

Mer i ämnet:

Vad är ICNIRP som bestämmer hur mycket strålning du ska tåla?

Forskare och miljöorganisationer kräver bättre skydd mot strålningsrisker

Så här högt är Sveriges gränsvärde för tillåten strålning

WHO-chefen: ”Inga tvivel om hälsoeffekter av mobilstrålning”

Genomgång av SSM:s expertgrupp

Granskning av organisationen ICES/IEEE av NRK 2008.

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre.

Bankgiro: 814-8504

Swish 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend