Ericsson och TechSverige vill censurera artikel om 5G:s skadlighet

Representanter för Ericsson och branschorganisationen TechSverige uppmanade tidskriften som publicerade den första studien av hälsoeffekter av 5G att ”dra tillbaka artikeln”. Studien visade att en basstation för 5G orsakade svår ohälsa inom ett par dagar.

I februari i år publicerade den specialiserade läkartidningen Medicinsk Access den första studien hittills gällande hälsoeffekter på människa till följd av verklig exponering för 5G-strålning. Fallstudien redovisade att en 5G-basstation som etablerades ovanför en lägenhet inom ett par dagar orsakade så svåra symptom att de boende i lägenheten akut tvingades flytta därifrån.

5G orsakade mikrovågssyndromet

Fallstudien påvisade också att strålningen i bostaden ökade närmare två hundra gånger till följd av att basstationen för 5G sattes igång – detta trots att det sedan tidigare fanns en basstation för 3G/4G på samma plats. Mätningar före och efter etableringen av basstationen för 5G ovanför lägenheten visade att strålningen ökade från 9 000 med 3G/4G till 1 690 000 mikroW/m2 (maxvärde) i sovrummet som hade 5G-basstationen endast 5 meter rakt ovanför. De två personerna som bodde i lägenheten drabbades av typiska symptom på exponering för mikrovågsstrålning, bland annat sömnsvårigheter, trötthet, näsblödningar, tinnitus, yrsel, hudbesvär (brännande känsla, stickningar i huden på händer och armar) samt hjärt- och lungsymptom. Samtliga symptom minskade eller försvann helt inom ett par dygn efter den akuta flytten till ett kontorsrum som paret förfogade över, där betydligt lägre strålning uppmättes. Symptomen är typiska för det som sedan 50 år tillbaka beskrivits som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning och som kallats mikrovågssyndromet.

”Dra tillbaka artikeln”

Artikeln om 5G blev uppmärksammad internationellt, bland annat i Brasilien, USA och Australien.

Det fick företrädare för telekombolaget Ericsson och branschorganisationen TechSverige att i ett gemensamt mail uppmana ansvarig utgivare för Medicinsk Access att ”dra tillbaka artikeln”.

I mailet till Medicinsk Access den 4 maj skriver Christer Törnevik, Senior Expert och ansvarig för EMF på Ericsson, och Tommy Ljunggren, EMF-talesperson för TechSverige:

”Artikeln har fått viss uppmärksam i internationell media (se t ex artikel i Rio Times) och refereras även av grupper som arbetar mot trådlös kommunikation. Med anledning av alla felaktigheter och den uppenbara partiskheten så uppmanar vi er att dra tillbaka artikeln för att undvika ytterligare spridning av felaktig information.”

Ericsson är enligt den egna årsredovisningen global ledare inom 5G. Vid årsskiften 2021/22 hade Ericsson levererat 108 av de 200 5G-nätverk som var i drift över världen. I januari 2022 redovisade bolaget en försäljning på 231 miljarder för verksamhetsåret 2021.

TechSverige samlar 1400 teknikföretag i Sverige däribland Telia Company, den största telekomoperatören i Sverige och ägare av 5G-basstationen i den aktuella fallstudien. Bland övriga medlemmar kan nämnas telekomoperatörerna Tele2, Telenor och Hi3G Access.

Felaktigheter

I mailet görs flera påståenden om fel i 5G-studien. Bland annat hävdar företrädarna för Ericsson och TechSverige att strålningen från 5G i lägenheten inte skulle kunna vara så hög som den som uppmättes:

”Rakt nedåt skickas inga radiosignaler och dessutom dämpar plåttaket radiovågor i hög utsträckning. Detta innebär att man kan endast förvänta sig mycket låga EMF-nivåer från 5G-basstationen och inte ”en kraftig ökning” som författarna hävdar.”

Det finns emellertid inget plåttak. Taket är täckt av papp. Dessutom har upprepade mätningar vid tre tillfällen efter driftssättningen av 5G konstaterat en kraftig ökning av strålningsnivåerna. Denna ökning av strålningen är också anledningen till att svåra symptom utvecklades snabbt och de boende tvingades flytta redan efter ett par dygn efter att basstationen sattes i drift.

Vetenskaplig grund

Vidare görs i mailet gällande att det skulle saknas vetenskaplig grund för att ohälsosymptom och sjukdom skulle kunna uppstå till följd av strålningen från 5G. De båda avsändarna hävdar att referenser för detta inte skulle finnas med i artikeln:

” I artikeln beskrivs ”mikrovågssjuka/elöverkänslighet” som en etablerad sjukdom orsakad av EMF-exponering. Enligt både svenska myndigheter (länk till information från SSM) och internationella organisationer (länk till information från WHO) saknas vetenskaplig grund för att koppla de ospecifika symptomen som förknippas med elöverkänslighet med EMF-exponering. I författarnas partiska beskrivning saknas helt referenser till vetenskapliga slutsatser inom detta område.”

Påståendet är felaktigt. Det finns åtta referenser till vetenskapliga publikationer i den publicerade fallstudien om symptom som orsakas av mikrovågsstrålning.

Belägg för 5G:s säkerhet saknas

Däremot saknas det helt vetenskapliga belägg för att 5G inte medför ohälsa. Utbyggnaden av 5G har pågått i flera år utan att någon enda undersökning eller vetenskaplig studie visat att strålning från 5G inte skadar människors hälsa. Det finns ingen forskning som exponerat människor för 5G som har visat att 5G inte ökar risken för de symptom som uppstod i den aktuella studien, eller annan ohälsa exempelvis cancer, påverkan på fertilitet och fosterutveckling eller degenerativa sjukdomar.

Över 400 vetenskapsmän och läkare har i 5G Appeal pekat på att det saknas vetenskapliga studier av hälsoeffekter av 5G. De pekade även på att 5G kan leda till allvarliga konsekvenser för människors hälsa till följd av förväntad kraftig ökning av mikrovågsstrålning, som mot bakgrund av befintlig forskning av effekter av tidigare telekommunikationssystem kan anses vara bevisat skadlig.

5G är därmed i praktiken ett gigantiskt, av telekombolagen påtvingat, farligt experiment med folkets hälsa.

Risk för Ericsson

I Ericssons årsredovisning står följande om risker för Ericsson förenat med nya resultat om skadliga hälsoeffekter av strålningen från Ericssons utrustning:

”5.3 Eventuella hälsorisker som är förenade med elektromagnetiska fält inom radiofrekvensbandet kan medföra olika produktansvarsanspråk samt leda till lagändringar.

Mobiltelekombranschen påverkas av påståenden om att mobiltelefoner och annan utrustning som genererar elektromagnetiska fält inom radiofrekvensbandet kan utsätta individer for hälsorisker… Upplevda risker eller nya vetenskapliga rön om skadliga hälsoeffekter av mobiltelefoner och mobiltelefonutrustning kan emellertid påverka Bolaget negativt genom minskad försäljning eller rättsliga processer.”

Likgiltighet

De båda avsändarna tycks visa en total likgiltighet inför att människor skadats av den kraftigt förhöjda strålningen från 5G i den aktuella studien. Detta är långt ifrån den enda rapporten om ohälsa i närhet av basstationer som kommit till branschens kännedom under de senaste dryga 20 åren. Aftonbladet skrev exempelvis redan 1999 om människor som drabbats av samma symptom som i den nya studien. Under samma period har en av avsändarna, Christer Törnevik, ansvarat för frågan om hälsorisker med strålning från Ericssons utrustning. Ericsson och telekombranschen har inte visat något intresse av att undersöka hur de ska kunna undvika att människor drabbas av skador och den ohälsa till följd av verksamhetens strålning som rapporterats i vetenskapliga undersökningar samt i vittnesmål från drabbade människor. I stället har branschen motarbetat förslag på stärkt skydd i form av exempelvis sänkta värden för tillåten strålning och verkat för att riskerna ska sopas under mattan, vilket mailet till Medicinsk Access är ett tydligt exempel på.

Först i världen

Lennart Hardell är en av författarna till artikeln i Medicinsk Access och var tidigare professor och överläkare vid onkologiska kliniken, universitetssjukhuset i Örebro. Han publicerade år 1979 i Läkartidningen den första rapporten i världen om patienter som fått  cancer då de hade sprutat med Hormoslyr. Hormoslyr användes i de svenska skogarna för bekämpning av lövsly. Ett snarlikt preparat, Agent Orange, som innehöll samma cancerogena fenoxisyror som Hormoslyr, och som var förorenad med TCDD , användes under Vietnamkriget av den amerikanska militären i krigföringen. TCDD anses vara den mest giftiga av den grupp kemikalier som kallas dioxin. Fortsatta studier bekräftade riskerna och WHO:s cancerforskningsinstitut IARC klassade år 1997 TCDD som ”cancerframkallande”, Grupp 1. Det var nästan 20 år efter Lennart Hardells första fallstudie om att ämnet orsakat cancer.

Han var också först med publicera en studie som indikerade ökad risk för cancer (hjärntumör) av mobilanvändning redan 1999 vilket följts av en rad senare studier som bekräftat att mobilanvändning ökar risken för cancer. Tolv år senare, år 2011, klassade IARC denna form av strålning som ”möjligen cancerframkallande”, grupp 2B.

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend