Fel från Strålsäkerhetsmyndigheten om strålning från 5G

I ett uttalande i Sveriges Radio den 6 april påstod Jimmy Estenberg från Strålsäkerhetsmyndigheten att 5G kommer att ge ”liknande exponeringsnivåer som nuvarande system”. Men 5G kommer i själva verket att öka strålningen massivt. Det konstateras av över 200 vetenskapsmän och läkare. Det bevisas även av det faktum att flera länder och regioner efter påtryckningar från telekombolagen överväger att höja gränsvärden för tillåten strålning för att möjliggöra utbyggnad av 5G. Även vetenskapliga artiklar, telekombolaget Ericsson samt en ny rapport från EU-parlamentet redovisar att 5G leder till kraftigt ökad strålningsexponering.

I radioinslaget om protester mot 5G i Umeå sade Jimmy Estenberg:

”Vi ser rent strålskyddsmässigt så finns det utifrån vad vi känner hitintills inte någonting direkt att oroa sig för i och med att exponeringsnivåerna kommer att bli liknande nuvarande system och vid dom nivåerna så ligger det långt under vad som krävs för att ge någon säkerställd hälsopåverkan.”

Men sanningen är att 5G ökar strålningen i vår miljö enormt och illustreras av detta diagram som visar hur mycket Bryssel måste höja gränsvärdet för att anpassas för 5G.

 

Påståendet i Sveriges Radio om att 5G inte ökar strålningen fälldes trots att Estenberg och hans kollegor på Strålsäkerhetsmyndigheten sedan lång tid har kännedom om bland annat följande fakta:

1. Över 200 vetenskapsmän har begärt att utbyggnaden stoppas pga allvarliga befarade konsekvenser för människors hälsa och för miljön. De pekar på att redan befintlig strålningsexponering från redan befintliga system bevisats vara skadliga för människors hälsa och för miljön, och att 5G kommer att leda till en ”massiv ökning av påtvingad exponering” för denna strålning. Dessutom pekar de på att ingen forskning har visat att 5G är säkert för människors hälsa och för miljön. Länk

2. En vetenskapligt publicerad rapport hösten 2018 konstaterade att 5G:s mycket intensiva pulser kan leda till allvarliga omedelbara vävnadsskador även om gällande regelverk från Strålsäkerhetsmyndigheten och ICNIRP respekteras som är avsedda att skydda mot just enbart sådana omedelbara vävnadsskador. Gällande regelverk i Sverige som är 18 gånger högre än den högsta stapeln i diagrammet ovan skyddar inte mot effekter av långvarig exponering, exempelvis cancer och psykisk ohälsa.  Länk

3. Bolaget Ericsson redovisade i december 2017 att  människors exponering för mikrovågsstrålning ökar enormt genom 5G-utbyggnaden. Det kan därför bli ett ”stort problem eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med bättre skydd mot hälsorisker och lägre gränsvärden än i Sverige. Gränsvärdet för tillåten strålning i länder med 100 gånger lägre värden än Strålsäkerhetsmyndighetens, exempelvis Italien, Belgien, Schweiz, Ryssland, Polen, riskerar att överskridas för de som befinner sig inom 115 meter från en basstation monterad på tak i städer. Länk

4. Bryssel stoppade tillfälligt 5G-utbyggnaden i slutet av mars 2019 på grund av oro för hälsoeffekter samt svårigheten att mäta 5G:s ökade intensiva varierande strålning. Telekombolagen har övertygat Bryssel att höja gränsvärdet för tillåten mikrovåsgsstrålning från 100 milliW/m2 till 550 milliW/m2. Den belgiska post- och telestyrelsen konstaterade i en rapport 2018 att 5G inte kan byggas ut om inte gränsvärdet höjs, dvs skyddet försämras. Man avrådde kraftfullt mot ett gränsvärde under 14,5 V/m (cirka 550 mW/m2) med tanke på den ökande datatrafiken och utbyggnaden av 5G. Ett gränsvärden på 550 mW/m2 rekommenderades därför med möjlighet att gå upp till 4 500 mW/m2. Det innebär i praktiken en ökning med 450 gånger. Länk

5. I  början av mars 2019 sände Strålskyddsstiftelsen sin riskbedömning till Strålsäkerhetsmyndigheten i vilken vi redogjorde för att mikrovågs- och millimetervågsstrålningen i inne- och utemiljön kan befaras att öka massivt vid ett införande av 5G. Det kan konstateras att ingen kommer att kunna välja om man vill exponeras för strålningen eller inte. Alla kommer att bli tvångsexponerade och detta förhållande borde i ett fungerande demokratiskt samhällssystem, som sätter folkets intresse först, ställa höga krav på att 5G inte innebär hälsorisker. Länk 

6. Enligt en amerikansk regeringsrapport, offentliggjord år 2012,visade ryska forskare redan före 1977 att millimetervågor 37,5-60 GHz hämmade alla kroppsliga funktioner i djurförsök och de negativa effekterna bekräftades även i studier av människor som i yrket exponerades för millimetervågor. Länk

Till detta läggs nu en ny rapport från EU-parlamentet. I rapporten konstateras också att 5G kan leda till ”potentiellt mycket högre strålningsexponering” som kan vara svåra att kontrollera, mäta och förutsäga:

“Significant concern is emerging over the possible impact on health and safety arising from potentially much higher exposure to radiofrequency electromagnetic radiation arising from 5G. Increased exposure may result not only from the use of much higher frequencies in 5G but also from the potential for the aggregation of different signals, their dynamic nature, and the complex interference effects that may result, especially in dense urban areas.

The 5G radio emission fields are quite different to those of previous generations because of their complex beamformed transmissions in both directions – from base station to handset and for the return. Although fields are highly focused by beams, they vary rapidly with time and movement and so are unpredictable, as the signal levels and patterns interact as a closed loop system. This has yet to be mapped reliably for real situations, outside the laboratory.” Länk

Detta visar återigen att Strålsäkerhetsmyndigheten är en  myndighet som brister påtagligt i kravet på objektivitet och saklighet som alla inom myndigheter har att iaktta. Läs mer om Strålsäkerhetsmyndigheten i våra tidigare granskningar här.

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att Strålsäkerhetsmyndighetens felaktiga och vilseledande information under många år om hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik lett till många felaktiga beslut samt att nödvändiga skyddsåtgärder inte vidtagits. Det har lett till ökande ohälsa samt många människors förtidiga död i cancer. Ur vår riskbedömning om 5G:

”Svenska folket har hittills hållits oinformerade om redan kända risker med strålning från befintlig teknik, om de många forskarnas varningar, samt om att hälso-och miljökonsekvenserna av den ökande strålningen från 5G är helt outforskade och outredda. Ensidig, felaktig och partisk information om vad forskningen visat gällande hälsorisker med befintlig strålning från befintliga trådlösa system har under flera år spridits från Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Dessa myndigheter brister allvarligt, åtminstone i arbetet med denna fråga,i den saklighet och opartiskhet som lagen kräver att myndigheter ska iaktta i sitt arbete. Den felaktiga informationen har lett till att svenska folket och beslutsfattare felinformerats samt att nödvändiga skyddsåtgärder och regleringar inte vidtagits. Den har även berett väg för beslut om nu pågående hälsofarliga 5G-tester och för 5G-utbygganden. Den har lett till att mikrovågsstrålningen har ökat kraftigt i vår miljö de senaste 15 åren vilket i sin tur lett till en försämrad folkhälsa.”

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend