Start av 5G i Växjö orsakade strålningsexplosion

Måndagen den 4 juli 2022 startade Telia 5G i Växjö. Mikrovågsstrålningen i en bostad i centrala Växjö ökade 47 gånger till närmare 1,8 miljoner mikrowatt/m2. Ökningen är i samma nivå som den som uppmättes inom den första studien av hälsoeffekter av 5G som publicerades tidigare i år. Det saknas helt forskning som visar att det inte medför hälsofaror att kroniskt helkroppsexponeras för de nivåer av mikrovågsstrålning från 5G som nu blivit vanliga.

Telia meddelade abonnenter i Växjö strax före kl 16.00 måndagen den 4 juli att nu skulle man ”dra igång” 5G i Växjö. En person som bor i en lägenhet i centrala Växjö hade tidigare på dagen vid lunchtid mätt mikrovågsstrålningen från närmaste basstation i sin bostad med en professionell mätutrustning. Mätaren visade 38 000 mikrowatt/m2 i maxvärde.

När mätningen upprepades några timmar efter att Telia meddelat att de skulle starta 5G, hade strålningen i bostaden ökat till 1 790 000 mikrowatt/m2. Båda värdena innebär strålning som är långt över de nivåer som tidigare kopplats till förhöjd risk för ohälsa.

Bekräftar tidigare 5G-studie

Mätningen bekräftar de resultat som erhölls i en fallstudie som publicerades  tidigare i år: 5G leder till en mycket kraftig ökning av strålningsexponeringen. Även där konstaterades en liknande kraftig strålningsökning i en bostad rakt under en 5G-basstation efter start av 5G. De som bodde i lägenheten fick redan inom ett par dagar så svåra ohälsosymptom att fortsatt boende i lägenheten omöjliggjordes: sömnsvårigheter, trötthet, näsblödningar, tinnitus, yrsel, hudbesvär samt hjärt- och lungsymptom. Samtliga symptom minskade eller försvann helt efter flytt till annan bostad med betydligt lägre strålning. Fallstudien är den första och hittills enda studien av hälsopåverkan på människa för 5G, såväl i Sverige som internationellt. Det som den första 5G-studien visade bekräftar emellertid det som visats i forskning sedan 50 år: exponering för mikrovågsstrålning liknande den som sänds ut från 5G, 4G etc. orsakar en symptombild som har kallats mikrovågssyndromet.

De nivåer som nu mäts upp i svenska städer på hundratusen eller över en miljon mikrowatt per kvadratmeter är tusen till tiotusen gånger högre än de nivåer från och med vilka forskning har redovisat ökad risk för sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, tinnitus och andra symptom, samt även ökad risk för cancer.

Skadliga effekter långt under referensvärdet

Det hjälper föga att de exploderande strålningsnivåerna från 5G ändå är lägre än Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde eftersom det senare saknar skydd mot de hälsorisker som forskningen påvisat, exempelvis cancer och mikrovågssyndromet.

Det saknas helt forskning som visar att de nivåer av 5G- och 4G-strålning som många människor i Sverige nu tvångsutsätts för i sina hem, på sina arbetsplatser och i skolan inte är hälsofarliga.

Flera hundra läkare och forskare anser i 5G Appeal att utbyggnaden av 5G måste stoppas eftersom 5G innebär en massiv ökning av redan bevisat skadlig mikrovågsstrålning samt eftersom det saknas undersökningar som visar att 5G inte skadar människors hälsa och miljön.

Över 250 forskare verskamma på området har begärt att nya referensvärden tas fram eftersom allt mer forskning visat att strålningen är skadlig långt under nuvarande referensvärden. De begär även att allmänheten informeras om riskerna.

Nordiska miljöorganisationer har i en skrivelse i december 2021 begärt att nya gränsvärden måste tas fram som skyddar människor vid skadliga nivåer som är långt under de nu gällande föråldrade och alldeles för höga referensvärdena.

En ny sammanställning av forskning som publicerats sedan 1990 redovisar att 82 % av all forskning visar att strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält orsakar neurologiska, genetiska eller oxidativa stresseffekter.

Skadliga effekter liknande de som rapporteras av människor över hela Sverige och över hela världen är beskrivna sedan över 50 år i den vetenskapliga litteraturen

Mer info:

Faktablad mobilmaster hälsaLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend