Europarådet: Informera brett om riskerna med trådlös teknik

Europarådets Parlamentariska Församling rekommenderade år 2011 i resolution 1815 bland annat följande rekommendationer:

Allmänt:

 • Starta informationskampanjer som informerar brett om riskerna med mobiltelefoni och trådlös teknik, särskilt riskerna för barnen;
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt strålning från mobiltelefoni och särskilt gällande barns exponering
 • Revidera nuvarande referensvärden för tillåten exponering (ICNIRP) som har allvarliga brister;
 • Tillämpa ALARA-principen, det vill säga håll strålningen så låg som möjligt;
 • Sikta på att införa gränsvärdet 100 mikroW/m2 (ICNIRP och Strålsäkerhetsmyndigheten tillämpar 10 000 000 mikroW/m2);
 • Erbjud särskilt skydd för de särskilt känsliga (så kallat elöverkänsliga) och inför strålningsfria zoner som inte täcks av strålning från trådlös teknik;
 • Främja forskning inriktad på att utveckla telekommunikation vars effekter är mindre negativa för miljö och hälsa
 • Genomför riskbedömning före introduktion av ny elektrisk utrustning;
 • Inför tydlig märkning som anger förekomst av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, utsänd effekt eller SAR5-värdet för utrustningen samt eventuella hälsorisker i samband med dess användning;
 • Öka medvetenheten om potentiella hälsorisker med trådlösa DECT- telefoner, babyvakter och andra hushållsapparater som avger kontinuerligt pulsade mikrovågor, om dessa  står i standby;
 • Rekommendera användning av trådbundna, fasta telefoner i hemmet, eller, om det ej är möjligt, åtminstone rekommendera modeller som inte ständigt avger pulsade vågor;

Gällande skydd av barn:

 • Genomför riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;
 • För barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbunden internetanslutning och reglera strikt skolbarns användning av mobiltelefoner inom skolområdet;

Gällande basstationer och elektriska installationers placering:

 •  Se till att högspänningsledningar och andra elektriska installationer placeras på ett säkert avstånd från bostäder
 • Tillämpa strikta säkerhetsnormer för hälsoeffekter av elektriska system i nya
  bostäder;
 • Sänk gränsvärdena för basstationsantenner i enlighet med ALARA-principen
  och installera system för heltäckande och kontinuerlig övervakning av alla typer av
  antenner;
 • Bestäm placering av nya basstationsantenner i samråd med lokala och regionala myndigheter, lokala invånare och sammanslutningar av engagerade medborgare, och inte endast med hänsyn till operatörernas önskemål;

Gällande riskbedömning och försiktighetsåtgärder:

 • Se till att riskbedömningen får en mer förebyggande inriktning;
 • Förbättra riskbedömningars kvalitet;
 •  Ta fasta på och skydda forskare som tidigt varnar för hälso- och miljörisker;
 • Formulera en på mänskliga rättigheter inriktad definition av försiktighets- och ALARA-principerna;
 • Öka offentlig finansiering av oberoende forskning, i synnerhet genom bidrag  från industrin och beskattning av de produkter som är föremål för offentlig forskning i syfte att utvärdera hälsorisker;
 • Skapa oberoende nämnder för tilldelning av offentliga medel;
 • Se till att insyn i lobbygrupperna blir obligatorisk;
 • Främja mångsidiga och fria, öppna debatter mellan alla typer av aktörer, inklusive från det civila samhället (Århus-konventionen).

Sverige har genom sitt medlemskap på förhand förbundit sig att följa Europarådets rekommendationer, men så görs inte. Rekommendationerna ignoreras.

Läs hela resolutionstexten här . Svensk översättning här

 

Senast uppdaterad: 5 augusti 2021Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend