Mikrovågsstrålning orsak till diplomaters ohälsa

Den amerikanska medicinprofessorn Beatrice Golomb anser att de amerikanska och kanadensiska diplomater som drabbats av neurologiska symtom och hjärnskador sannolikt utsatts för mikrovågsstrålning från övervakningsteknik. Symtomen är påfallande lika vad som kallas Mikrovågssyndromet och som sedan decennier beskrivits som en effekt av mikrovågor.

Amerikanska och kanadensiska diplomater stationerade på Kuba och i Kina började under åren 2016 och 2017 att klaga över ohälsosymtom i form av tinnitus, ljud i öronen, hörselbortfall, huvudvärk, sömnlöshet, orienterings- och koncentrationsproblem, balans- och talproblem, näsblod, synrubbningar mm. Personal har beskrivit ett tryck i öronen och över huvudet. De har också uppgett att de känner vibrationer i kroppen.

Läkarundersökningar har konstaterat hjärnskador och svullen hjärna.

Initialt befarades att personalen var utsatt för någon form av ”ljudattack” med ljudvapen.

Men under det senaste året har flera exporter framfört argument för att det sannolikt är mikrovågsstrålning som orsakat de neurologiska symtomen bland personalen.

Säker på att det är mikrovågsstrålning

Dr. Beatrice Golomb, professor i medicin vid University of California i San Diego, är säker på att det är mikrovågsstrålning som är orsaken. Hon publicerade under 2018 en vetenskaplig artikel där hon redovisar symtom som rapporterats och en omfattande sammanställning av vetenskaplig forskning som stödjer teorin att det är mikrovågsstrålning som orsakat symtomen.

De ljud som de drabbade hört och som media fokuserat på, beror på den sk Frey-effekten som beskrevs redan på 1970-talet som en effekt av att mikrovågsstrålning påverkar örat så att den exponerade kan höra ljud.

I en intervju med CBC California, anför professor Golomb att  hon själv lutar mer åt att det är övervakningsutrustning snarare än mikrovågsvapen som orsakat hälsoproblemen. En tredje hypotes är att det är samma teknik som används i vanlig trådlös kommunikationsteknik vilket har orsakat samma typ av hälsoproblem bland människor i den civila sektorn.

– Vad jag har sett hittills verkar stämma in på övervakningsutrustning, säger hon till CBC.

I den vetenskapliga artikeln skriver Proressor Golomb att oxidativ stress är en bakomliggande mekanism som är kompatibel med de rapporterade effekterna och symtomen. Mikrovågsstrålning har övertygande visats orsaka just oxidativ stress.

Redan på 1960-70-talet

Det är väl känt att den amerikanska ambassaden i Moskva utsattes för mikrovågsstrålning under 1950-talet ända fram till slutet av 1970-talet och att hälsobesvär redan då rapporterades av personalen. USA bad upprepat sedan 1960-talet att Sovjet skulle upphöra med bestrålningen som under de sista åren av 1970-talet var särskilt intensiv enligt New York Times. USA befarade att syftet var avlyssning av ambassaden med hjälp av mikrovågor eller att störa USA:s egen avlyssningsutrustning.

Andra teorier har hävdat att ryssarna mot bakgrund av deras kännedom om de skadliga effekterna på nervsystemet hade för avsikt att skada personalens intellektuella kapacitet.

Frekvenserna 2,5 – 4 GHz och de uppmätta nivåerna var liknande de som många i Sverige, inklusive barn i skolor med WiFi och trådlöst uppkopplade datorer utsätts för varje dag, maximalt 50milliW/m2

I forna Sovjetunionen var neurologiska effekter av mikrovågsstrålning ansedda som klarlagada redan i början av 1970-talet. Symtombilden, Mikrovågssyndromet, som upprepat observerats i studier av yrkesexponerade, beskrevs som en påverkan på det centrala nervsystemets funktion av långvarig exponering för mikrovågsstrålning.

Ryssarna å sin sida hävdade att avsikten med utsändningarna var att störa USA:s övervakningsutrustning placerad på ambassadens tak.

Professor Golomb uppgav i intervjun med CBC att Ryssland ligger långt före när det gäller forskning på effekter på mikrovågsstrålning och pekar på att de har gränsvärden för tillåten strålning som är långt under de som gäller i USA (och i Sverige). Vad man också klarlagt var att det var viktigt att upphöra exponeringen för mikrovågor för att undvika kroniska långtidseffekter.

USA-rapport 1976 om skadliga effekter

År 1976 gav USA:s Defense Intelligence Agency, DIA, ut en rapport som beskrev skadliga effekter av radiovågor och mikrovågor som rapporterats i den östeuropeiska vetenskapliga litteraturen. Rapporten beskriver att Östeuropa sedan 1958 har haft betydligt striktare, lägre gränsvärden för tillåten exponering av civilbefolkningen jämfört med västländerna, men varnar för att om gränsvärdena skulle skärpas skulle det få negativa effekter för industrin och militär kapacitet (sid. 7) samt att vetenskapsmän i forna Sovjet och Östeuropa anser att skadliga effekter uppstår vid nivåer som är lägre än de som fortfarande i dag i Sverige hävdas som ofarliga nivåer av myndigheter, regering och industri.

DIA-rapporten konstaterar sammanfattningsvis att forskningen visar att mikrovågor och radiovågor kan erbjuda stora möjligheter för militär teknik:

”ljud, till och med ord, som verkar uppstå inne i huvudet kan framkallas genom modulation av strålningen vid mycket låga genomsnittliga effektnivåer” (låga effektnivåer = under gällande referensvärden i Sverige och de flesta västländer). Dessa ljud motsvarar således de symtom som den amerikanska ambassadpersonalen i Kina och på Kuba rapporterat.

”Kombinationer av olika frekvenser och andra signalegenskaper som kan framkalla andra neurologiska effekter kan vara möjliga inom några år. Det finns också möjlighet att orsaka metabola sjukdomar. Djurförsök som redovisats i den öppna vetenskapliga litteraturen har visat att låga nivåer av mikrovågssignaler (dvs under gällande referensvärden) kan orsaka död genom hjärtattack eller genom neurologiska sjukdomar som är ett resultat av att blod-hjärnbarriären blir genomsläpplig”.

Rapporten från DIA går igenom vad den östeuropeiska forskningen visat gällande effekter på olika kroppsfunktioner. När det gäller påverkan på det centrala nervsystemet konstateras följande:

”individer exponerade för mikrovågsstrålning uppvisade en mängd olika neurologiska symtom …De vanligaste uppgivna symtomen var huvudvärk, trötthet, svettningar, yrsel, menstruationsrubbningar, irritabilitet, spänning, trötthet, sömnlöshet, depression, oro, minnes- och koncentrationsproblem…Symtomens svårighetsgrad verkade öka med ökad exponeringstid”.

De ovan beskrivna sytmomen är det som i Sverige kallas psykisk ohälsa och som parallellt med den ökande mikrovågsstrålningen ökar explosionsartat i Sverige.

Strålskyddsstiftelsen: Ansvariga blundar för bevisen

Strålskyddsstiftelsen har sedan flera år pekat på att den ökande psykiska ohälsan i Sverige är en förväntad effekt av ökande mikrovågsbestrålning av folket och den mest sannolika drivande faktorn bakom ökningen av psykisk ohälsa som myndigheter och regeringsföreträdare famlar efter förklaring till.

I tillägg har de neurologiska sjukdomarna ökat liksom andra förväntade effekter i form av cancer och ögonsjukdomar.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar återigen regeringen och myndigheterna att skydda folket mot de redan bevisade och omvittnade skadliga effekterna i form av neurologisk påverkan som sedan lång tid varit erkända i östeuropa.

De måste lyssna på de många vetenskapsmännens varningar och råd (www.5gappeal.eu)

5G leder utifrån dagens kunskap tveklöst till en storskalig folkhälso- och miljökatastrof eftersom mikrovågsstrålningen ökar massivt från en redan idag skadlig nivå. Ansvaret för konsekvenserna faller tungt på de i ansvariga som förnekar bevisen.

Läs mer:

Strålskyddsstiftelsen: Dramatisk ökning av psykisk ohälsa – en effekt av ökad strålning

Bevisen kan inte längre ignoreras: Mobilstrålning orsakar cancer.

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

Swish: 123 049 29 83

♥♥♥Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend