Expertrapport Holland: vet ej om 5G medför hälsorisker – avråder från 26 GHz

En holländsk expertutredning om  hälsoriskerna med 5G menar att det inte går att ge svar på om 5G medför hälsorisker. 26 GHz bör inte användas eftersom hälsoriskerna är helt outforskade och 5G:s strålning bör hållas så låg som möjligt. Dessutom bör studier göras för att studera om 5G leder till ökad förekomst av cancer, missbildningar, missfall och försämrad manlig fertilitet eftersom det är ”möjligt” att 5G kan ge dessa skadliga effekter.

Expertrapporten från ”Health Council of the Netherlands’ Standing Committee on Electromagnetic Fields” som offentliggjordes den 2 september är resultatet av en begäran om en utredning av hälsoriskerna från det holländska parlamentet.

Kommittén konstaterar inledningsvis i sammanfattningen att utbyggnaden av 5G just startat och att det därför ännu inte finns några studier av hälsoeffekter av långvarig exponering för 5G. Däremot finns det studier av ”närliggande frekvenser” som tidigare generationer använt sig av (2G, 3G, 4G, WiFi och radar). Det är dessa studier av ”närliggande frekvenser” som expertgruppen utvärderat för att bedöma riskerna med 5G i de lägre frekvensområdena (upp till 3,5 GHz). Kommittén konstaterar att det inte finns någon forskning alls gällande hälsoeffekter för de frekvenser som 5G använder och kommer att använda:

”There are virtually no studies of possible relations between diseases, conditions or biological processes for the exact frequencies that 5G is going to use.”

Det konstateras att hälsoeffekter av 26 GHz som 5G kommer att använda också är i stort sett helt outforskade (sid 21) :

”For the frequency range 20-40 GHz, little scientific research (or sometimes none at all) has been carried out into the relations with various diseases or conditions, so the classification ‘No statement possible’ had to be given for these frequencies”

En fransk expertrapport från myndigheten ANSES redovisade också tidigare i år att det  helt saknades forskning på effekter av frekvenser i området 3-4 GHz som 5G använder, innebärande att även dessa frekvenser är helt outforskade vad gäller hälso- och miljökonsekvenser.

Kan inte ge svar på om 5G medför hälsorisker

Den holländska expertgruppen kan inte svara på huvudfrågan om det finns några hälsorisker med 5G:

“The committee is unable to answer the question of whether exposure to 5G frequencies actually poses risks to human health.”

De noterar att det är okänt hur hög strålning som befolkningen kommer att utsättas för genom 5G (eftersom utbyggnaden just startat). Strålningsnivåerna, liksom hälsoeffekterna, får alltså visa sig när 5G väl är utbyggt.

”Möjligt” ökad cancerförekomst och missbildningar

I sammanfattningen av rapporten ges flera motsägelsefulla rekommendationer. Å ena sedan hävdar kommittén att det inte bevisats eller är troligt att 5G kommer att leda till skadliga hälsoeffekter. Å andra sidan menar man att det finns ett ”möjligt” samband med cancer, försämrad manlig fertilitet och graviditetsutfall samt missbildningar utifrån en värdering av tillgänglig forskning på närliggande frekvenser som hittills använts (sid 21):

”The committee has however classified relations as ‘possible’ for cancer, male fertility, pregnancy outcomes and birth defects.”

Enligt kommittén’s sammanfattning “kan det inte uteslutas att antalet fall av cancer, försämrad manlig fertilitet, missfall och missbildningar kan kopplas till exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält. Kommittén bedömer emellertid att sambandet mellan exponering och dessa och andra sjukdomar och sjukdomstillstånd varken är bevisat eller troligt.”

Rekommenderar att 26 GHz inte används

Fyra rekommendationer ges:

  1. Eftersom de lägre frekvensbanden (upp till 3,5 GHz) har använts för telekommunikationer utan att skadliga hälsoeffekter bevisats, ses ingen anledning att stoppa utbyggnaden av 5G vid frekvenser upp till 3,5 GHz. Kommittén rekommenderar däremot att människors exponering ska mätas före, under och efter utbyggnaden. Det kommer att klargöra i vilken omfattning exponeringen förändras genom utbyggnaden av 5G och hälsorisker över tid kan utforskas bättre.
  2. Forskning bör göras om kopplingen mellan de använda 5G-frekvenserna och cancerincidensen, försämrad manlig fertilitet, missfall och missbildningar. Vidare bör experimentell forskning om hälsoeffekter pga exponering för 26 GHz göras samt forskning om hur mycket strålning från 3G, 4G och 5G som människor utsätts för.
  3. Användning av 26 GHz avråds så länge de potentiella hälsoriskerna inte har utforskats.
  4. Rekommenderar användning av de senaste rekommendationerna från ICNIRP, men eftersom det inte kan uteslutas att även exponering under ICNIRP:s värden kan påverka hälsan rekommenderas att man intar försiktighet och håller strålningen så låg som möjligt (ALARA-principen).

Underlaget för bedömningen

Underlaget för denna bedömning utgörs av WHO:s utkast till monograf offentliggjord år 2014 och Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) senaste årsrapporter från det vetenskapliga rådet. Dessutom ska expertgruppen ha gjort sökningar i vetenskapliga databaser.

Expertgruppens sammansättning

Expertgruppen består av 9 medlemmar och två sekreterare. Av dessa är två, Eric van Rongen (sekreterare) och Anke Huss, medlemmar i ICNIRP, den organisation som ligger bakom de referensvärden som gäller i både Sverige och i Holland och som enbart skyddar mot omedelbara effekter pga uppvärmning (sk termiska effekter). Referensvärdet skyddar inte mot andra sk icke-termiska effekter (exempelvis cancer, missbildningar, påverkan på den psykiska hälsan med mera) som visats uppstå vid nivåer som inte ger upphov till uppvärmning – trots att dessa sk icke-termiska effekter är väl bevisade sedan decennier tillbaka.

Dessutom fick en tredje ICNIRP-medlem, Zenon Sienkiewicz, hjälpa till att utvärdera resultat av djurstudier.

Huss och van Rongen är dessutom två (av åtta-nio medllemmar) i SSM:s vetenskapliga råd. Eric van Rongen är vidare en av sex medlemmar i WHO:s kärngrupp som ansvarade för WHO-rapporten 2014.

Att vara medlem i ICNIRP och samtidigt uttala sig som expert för en annan organisation är en intressekonflikt. ICNIRP:s medlemmar har sedan drygt 20 år kända bindningar till den industri, främst telekombolagen och elbolagen, som gynnas av deras bedömningar och rekommendationer. En omfattande granskning av ICNIRP genomförd på uppdrag av två EU-parlamentariker visade i juni 2020 tydliga bindningar till telekombolagen.

WHO har sedan starten och under många år sedan dess finansierats för sitt arbete med frågan om risker med den här formen av strålning av de stora telekombolagens gemensamma intresseorganisationer. WHO är i stort sett identiskt med ICNIRP – 5 av 6 experter i WHO:s sk ”core group” bakom WHO-skriften 2014 är medlemmar i ICNIRP. Likaså har SSM:s expertgrupp alltid till hälften utgjorts av medlemmar i ICNIRP.

”ICNIRP liknar en frontorganisation” för telekom

År 2014 skrev 47 miljöorganisationer, inklusive Strålskyddsstiftelsen, en kritisk skrivelse till WHO med anledning av WHO:s nya utkast till monograf som tillkommit med hjälp av en grupp experter med dominans från ICNIRP (bland dem Eric van Rongen och Maria Feychting ordförande resp. vice ordförande ICNIRP). Organisationerna ifrågasatte att dessa personer först rekommenderar tillåten strålning för en organisation (ICNIRP) och sedan får utvärdera desamma för en annan (WHO). Det innebär de är både part och domare i målet:

“ICNIRP liknar en frontorganisation som försvarar militär- och telekomindustrins intressen. Trots att det finns en ständigt ökande mängd forskningsresultat som visar hälsorisker under ICNIRPs gränsvärde har ICNIRP genomgående och under många år ignorerat dem. Expertgruppens sammansättning visar att WHO har gett upp sin huvuduppgift som är försvaret av folkhälsan. Denna viktiga uppgift lämnas till förmån för industriintressen”.

Motsägelsefulla slutsatser

Det är ännu oklart i vilken grad van Rongen och Huss har påverkat utfallet av rapporten – men med tanke på att de är de enda i gruppen som varit med i de expertgrupper vars slutsatser (WHO, SSM) till betydande del utgjort underlag för slutsatserna i denna nya rapport kan man på goda grunder anta att inflytandet varit betydande. Kommittén rekommenderar ICNIRP:s värden samtidigt som man menar att det är möjligt att exponering under ICNIRP:s värden kan orsaka skadliga hälsoeffekter i form av cancer, missbildningar och försämrat graviditetsutfall. Det tyder även på att man inom kommittén varit djup oense. Eric van Rongen som var ordförande för ICNIRP 2016-2020 och idag är vice ordförande, hävdade nämligen så sent som i våras i samband med att ICNIRP gav ut nya rekommendationer i mars 2020  att “det viktigaste som människor bör komma ihåg är att 5G inte kommer att kunna orsaka skada så länge våra nya rekommendationer tillämpas” (referens). I den nya rapporten har van Rongen tydligt fått backa från sitt ovetenskapliga mars-påstående.

Strålskyddsstiftelsen har ställt frågan till pressansvarig för Health Council om vilka två experter som gjort bedömningar av hittillsvarande forskning i de bedömningar som legat till grund för kommitténs slutsatser, men har hittills inte fått något klart besked förutom att ytterligare en ICNIRP-medlem (Sienkiewicz) gjort bedömning av djurstudier.

Strålskyddsstiftelsens kommentar:

Även om rapporten drar slutsatser som sannolikt är starkt färgade av tre ICNIRP-medlemmars hållning, är detta ett litet steg framåt mot ett erkännande att hittillsvarande teknik och 5G har skadliga hälsoeffekter. Det konstateras att det är ”möjligt” och ”går inte att utesluta” att strålning från hittillsvarande system och 5G kan orsaka cancer, missbildningar, försämrad fertilitet och försämra graviditetsutfallet. Det medges att det helt saknas forskning på de verkliga frekvenser som 5G ska använda och man avråder från användning av 26 GHz eftersom det nästan helt saknas forskning på effekter av dessa och närliggande frekvenser.

Vidare är det positivt att man rekommenderar mätningar av strålningen och att den ska hållas som låg som är möjligt, dvs att ALARA-principen ska tillämpas.

Det som är helt oacceptabelt är emellertid att kommittén konstaterar att 5G vid frekvenser upp till 3,5 GHz kan byggas ut även om det är möjligt att denna utbyggnad kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser i  form av cancer, missbildningar med mera.

Det är även ur moralisk och etisk synvinkel helt förkastligt att rekommendera att 5G vid lägre frekvenser upp till 3,5 GHz byggs ut och att man först efteråt studerar om ”möjliga” konsekvenser i form av ökad cancer, missbildningar, försämrat graviditetsutfall och manlig infertilitet och även hur hög strålningsexponeringen blir. Det innebär ett brott mot internationella konventioner om förbud mot påtvingade mänskliga experiment. En sådan hållning till påtvingade mänskliga experiment borde aldrig accepteras och får inte normaliseras.

Kommentar till Strålsäkerhetsmyndighetens ”riskbedömning”

Jämfört med svenska Strålsäkerhetsmyndighetens ”riskbedömning” är denna rapport ändå överlägsen kvalitetsmässigt. Det framgår tydligt vilka experter som deltagit, vilket underlag man haft, vilka bedömningar som gjorts och man har även haft två externa observatörer.

Strålsäkerhetsmyndigheten har endast lagt ut ett anonymiserat ställningstagande på sin webbsida som är daterat 1 juli 2020. Detta efter att Strålskyddsstiftelsen och andra organisationer sedan 2017 begärt att en transparent riskbedömning av 5G ska göras före utbyggnaden gällande risker för hälsa och miljön. År 2018 påbörjade Strålsäkerhetsmyndigheten  en riskbedömning. Resultatet blev vad som kan beskrivas som ”en tummetott”: en anonym svepande text som i juli 2020 smögs ut på webbsidan. Det framgår inte vem/vilka som skrivit den korta texten och alltså ansvarar för de påståenden som görs.

Här görs överhuvudtaget inga rekommendationer om försiktighet och det nämns inte att strålningen möjligen kan orsaka cancer och försämra graviditetsutfallet/orsaka missbildningar eller orsaka neurologisk påverkan.

Det görs många felaktiga påståenden i den korta ”riskbedömningen”. Ett exempel gäller 5G:s riktade strålning, vilket är särskilt intressant med tanke på den expertrapport beställd av den amerikanska regeringen om orsaken till många diplomaters neurologiska symptom som drog slutsatsen att orsaken sannolikt var ”riktad pulserad mikrovågsstrålning” (RF energy är samma som mikrovågsstrålning):

“Overall, directed pulsed RF energy, especially in those with the distinct early manifestations, appears to be the most plausible mechanism in explaining these cases among those that the committee considered”

Precis som Strålskyddsstiftelsen upprepat beskrivit om att dessa effekter varit kända och väl beskrivna sedan 50 år (mikrovågssyndromet), tillbaka noterar den nya amerikanska regeringsrapporten att diplomaternas symptom är beskrivna sedan lång tid som en effekt av mikrovågsstrålning:

“Studies published in the open literature more than a half-century ago and over the subsequent decades by Western and Soviet sources provide circumstantial support for this possible mechanism.”

5G är både riktad och pulserad mikrovågsstrålning. Orsaken till att telekombolagen vill använda teknik som riktar strålningen är för att åstadkomma högre överföringshastighet. Det innebär intensivare bestrålning. Inget annat. Forskare har konstaterat att just den här riktade starkt pulserade tekniken kan leda till mycket hög exponering och att omedelbara vävnadsskador skulle kunna uppstå.

En vetenskaplig rapport  konstaterade därför för flera år sedan att 5G kommer att orsaka betydligt högre exponering för högfrekvent mikrovågsstrålning än hittillsvarande system (GSM, 3G, 4G). Forskarna drog slutsatsen att människor som kommer nära basstationer för 5G kan utsättas för hälsofarliga nivåer:

”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av mikrovågsenergi”….”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut.”

Likaså har en EU-rapport konstaterat att betydande oro finns kring den potentiellt kraftigt ökande strålning som 5G kan orsaka:

“Significant concern is emerging over the possible impact on health and safety arising from potentially much higher exposure to radiofrequency electromagnetic radiation arising from 5G.”

Någon på Strålsäkerhetsmyndigheten (oklart vem?) påstår emellertid felaktigt att den riktade tekniken är något positivt och skulle användas ”för att minimera den totala sändarstyrkan”:

”Tidigare generationers mobilbasstationer sänder radiovågor i alla riktningar oavsett var mottagaren befinner sig. 5G-tekniken använder istället adaptiva lober, vilket innebär att radiovågorna riktas för att minimera den totala sändarstyrkan. Tekniken förväntas öka exponeringsvariationen samtidigt som medelexponeringen begränsas”

Att 5G verkligen leder till betydligt ökad strålning bekräftas av de mätningar som gjorts hittills i år i Sverige. Strålningen har ökat massivt på kort tid och  är nu så intensiv på vissa platser att friska vältränade män får omedelbara symptom i form av hjärtklappning, andnöd, tinnitus, tryck över huvudet och huvudvärk. Strålsäkerhetsmyndigheten har å andra sidan inte gjort en enda mätning som är känd under hela utbyggnaden – trots att man har ett miljöövervakningsansvar.

Precis som vi konstaterar i artikeln ”Skadliga effekter kända 1969 – förnekas än idag” fortsätter både Strålsäkerhetsmyndigheten och Health Council of the Netherlands att förneka de skadliga effekter på det centrala nervsystemet (sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, tinnitus, hjärtpåverkan, försämrat minne med mera) som varit kända i östeuropa sedan 50 år som en effekt av pulserad mikrovågsstrålning, varför man redan då hade 100 gånger lägre gränsvärden än de som gäller fortsatt idag i Sverige. Detta trots att effekterna rapporteras i stor omfattning av människor efter förhöjd exponering för mikrovågsstrålning samt upprepat visats i forskning av hälsotillstånd i närhet av mobilmaster, vid studier av symptom bland mobilanvändare samt även i forskning på djur (försämrat minne och förändrat beteende).

Över 400 vetenskapsmän och läkare har i 5G Appeal begärt att 5G-utbyggnaden stoppas pga allvarliga potentiella hälsokonsekvenser. De konstaterar att skadliga hälsoeffekter av liknande strålning dvs från hittillsvarande teknik, redan bevisats vara skadlig.

Läs mer om 5G här.

Källor:

5G and Health, Health Council of the Netherlands. Länk

Strålsäkerhetsmyndigheten och 5G. Länk

Fransk rapport ANSES. Länk

National Academies of Sciences expertrapport diplomaters symptom. Länk

 

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend