Strålsäkerhetsmyndigheten har ännu inte gjort riskbedömning av 5G-utbyggnaden

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) lade den 23 maj 2018 ut ett meddelande på sin webbplats om att man hade börjat ”undersöka  möjligheterna” att göra en riskbedömning av 5G-utbyggnaden. Strålskyddsstiftelsen skrev därpå den 7 juni till SSM att en riskbedömning om 5G måste utföras i enlighet med svensk grundlags krav på opartiskhet och saklighet. De svenska forskare verksamma på området hälsorisker med mikrovågsstrålning, som redan uttryckt via 5G Appeal att 5G innebär allvarliga potentiella hälsorisker, måste också höras för att kravet på opartiskhet ska uppfyllas:

”5G är en fråga som berör svenska folket. Hela Sveriges befolkning kommer att utsättas för 5G-strålningen dygnet runt och man har ingen möjlighet att välja bort eller undvika det. Detta är alltså inte en fråga som enbart får avhandlas mellan industrin och myndigheterna i slutna rum. Det är hela svenska folkets hälsa som står på spel.”

Det är anmärkningsvärt och nonchalant mot svenska folket att en riskbedömning av 5G:s konsekvenser för människors hälsa och för miljön ännu inte gjorts varken av regeringen eller myndigheterna. Trots det förespråkar regeringen 5G-utbyggnaden och planerna är långt framskridna.

Vi har fortfarande inte per den 5 november fått något besked huruvida en riskbedömning börjat komma till stånd.

Vi har inte fått någon inbjudan att delta. Svaret från myndigheten på mailet den 7 juni kan du se längre ner.

Vi har den 6 november begärt att få en uppdatering om hur arbetet med att göra en riskbedömning framskrider och betonat vikten av att den görs före – inte efter – en eventuell utbyggnad av 5G.

Mail sänt den 7 juni till Strålsäkerhetsmyndigheten:

Angående riskbedömning och myndighetssamverkan om 5G

Strålsäkerhetsmyndigheten har den 23 maj meddelat att man avser samverka med andra myndigheter kring 5G och undersöka möjligheterna att hämta in underlag till riskbedömning av 5G-utbyggnadens konsekvenser för människors hälsa samt även om miljöbalkens försiktighetsprincip är tillämplig.

Strålskyddsstiftelsen, Föreningen Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund vill med anledning av detta understryka vikten av att en riskbedömning görs och detta innan 5G kan byggas ut samt att denna riskbedömning uppfyller regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.

Enligt regeringsformens första paragraf utgår all makt från folket varför riskbedömningen även måste kännetecknas av insyn, vara transparent och att verksamma organisationer på området, som tillvaratar svenska folkets intressen gällande hälsorisker med strålning, får full insyn och möjlighet att delta i samverkan och riskbedömning. Ovanstående organisationer har många års erfarenhet av frågan och har en stor samlad kunskap om forskningen och människors erfarenheter av att utsättas för strålning.

Tusentals människor i Sverige lider redan idag svårt och tolererar inte befintliga nivåer av strålning. Förväntade sjukdomar på grund av ökad exponering för mikrovågsstrålning har ökat dramatiskt, bland annat psykisk ohälsa , samt cancer i huvud- halsområdet.

Iakttagandet av regeringsformens krav på opartiskhet innebär även att riskbedömningen måste inhämta synpunkter från de svenska forskare som är verksamma på området och som redan uttryckt att 5G innebär allvarliga potentiella konsekvenser för människors hälsa genom 5G Appeal.  Att ignorera deras expertis på området, uppfyller inte kraven på opartiskhet och objektivitet. 

Enligt pressmeddelandet från SSM från den 23 maj 2018 har SSM redan varit i kontakt med företrädare för industrin men inte med civilsamhällets organisationer och inte med de svenska forskare som undertecknat 5G Appeal. (www.5gappeal.eu)

5G är en fråga som berör svenska folket. Hela Sveriges befolkning kommer att utsättas för 5G-strålningen dygnet runt och man har ingen möjlighet att välja bort eller undvika det. Detta är alltså inte en fråga som enbart får avhandlas mellan industrin och myndigheterna i slutna rum. Det är hela svenska folkets hälsa som står på spel.

Med hänvisning till ovanstående och regeringsformens portalparagrafer, begär vi härmed att forskare som undertecknat 5G Appeal, dvs. från industri oberoende forskare samt civilsamhällets organisationer som arbetar med riskerna med strålning från trådlös teknik, ska bjudas in till dialog kring 5G samt till arbetet med att ta fram underlag till en riskbedömning.

Denna begäran bör diarieföras och besvaras med ett beslut innehållande besvärshänvisning.

 

Mona Nilsson ordförande Strålskyddsstiftelsen,

Gabriella Ahlgren ordförande Föreningen Vågbrytaren,

Marianne Ketti ordförande Elöverkänsligas Riksförbund

 

Från: Friberg, Johan
Skickat: den 8 juni 2018 14:24

Hej!

Tack för ert mejl och era reflektioner. SSM kommer att diarieföra mejlet. Myndigheten kommer noga överväga hur vi ska hämta in underlag till riskbedömning av 5G. Det finns många aktörer som kan behöva komma till tals i en sådan process.

Trevlig helg!

Johan Friberg

Johan Friberg
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Avdelningschef
Director

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation ProtectionLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend