Mikrovågsstrålning orsakade ohälsa bland ambassadpersonal

En ny rapport från The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine beställd av USA:s regering drar slutsatsen att ett antal ambassadanställdas rapporterade symptom som tryck över huvudet, sömnproblem, yrsel, tinnitus orsakats av exponering för riktade pulserade mikrovågor. Symptomen överensstämmer med kända effekter av mikrovågsstrålning, redovisade i den vetenskapliga litteraturen sedan 50 år tillbaka. Mycket starkt riktade och pulserade mikrovågor kommer att sändas ut från 5G.

Amerikanska och kanadensiska diplomater stationerade på Kuba och i Kina rapporterade under åren 2016 och 2017 att de drabbats av tinnitus, ljud i öronen, hörselbortfall, huvudvärk, sömnlöshet, orienterings- och koncentrationsproblem, balans- och talproblem, näsblod, synrubbningar mm. Personalen beskrev ett tryck i öronen och över huvudet. De uppgav också att de kände vibrationer i kroppen. Flera av de drabbade har fått kroniska hälsoproblem främst sömnsvårigheter, huvudvärk och kognitiva besvär. Läkarundersökningar konstaterade att flera drabbats av hjärnskador och svullen hjärna.

Mikrovågsstrålning känt skadlig sedan lång tid

Riktad och pulserad radiofrekvent strålning (dvs mikrovågsstrålning) framstår som den mest troliga orsaken till de beskrivna symptomen, konstaterar en ny expertrapport beställd av den amerikanska regeringen i syfte att få klarhet i bakomliggande orsaker till sjukdomsfallen:

“Overall, directed pulsed RF energy, especially in those with the distinct early manifestations, appears to be the most plausible mechanism in explaining these cases among those that the committee considered”

Precis som Strålskyddsstiftelsen nyligen konstaterade i en artikel om kända effekter sedan 50 år tillbaka noterar den nya amerikanska regeringsrapporten att diplomaternas symptom är beskrivna sedan lång tid som en effekt av mikrovågsstrålning:

“Studies published in the open literature more than a half-century ago and over the subsequent decades by Western and Soviet sources provide circumstantial support for this possible mechanism.”

Den nya rapporten bekräftar även de slutsatser som professor Beatrice Golomb redan för två år sedan drog i en vetenskaplig rapport publicerad år 2018 och som Strålskyddsstiftelsen skrev om år 2019. Professor Golomb ansåg att de anställda diplomaterna sannolikt utsatts för mikrovågsstrålning.

I den nya rapporten beskrivs inledningsvis att symptomen uppkom endast när de anställda befann sig på vissa platser nära fönstren och avtog när de flyttade sig till andra platser, vilket stärker misstanken om en fysisk faktor som har förmåga att tränga genom fönster (som mikrovågsstrålning):

“The most distinctive clinical aspects of the illnesses were the nature of the onset and the initial features: the sudden onset of a perceived loud sound, a sensation of intense pressure or vibration in the head, and pain in the ear or more diffusely in the head. Most individuals reported that the sound or these other sensations seemed to originate from a particular direction and were perceived only when the individual was in a specific physical location. Some also reported sudden onset of tinnitus, hearing loss, dizziness, unsteady gait, and visual disturbances. From a neurologic standpoint, this combination of distinctive, acute, auditory-vestibular symptoms suggests an effect localized to the labyrinth or VIII cranial nerve or its brainstem connections….The sudden onset and immediate amelioration with change in location makes an infectious or toxic cause less likely, while the repeated testimony that the symptoms were experienced only in specific physical locations near windows or as originating or emanating from a particular direction raised the possibility that they were due to some physical force that could penetrate windows but not walls.”

Överensstämmer med kända effekter av mikrovågsstrålning

Den mest troliga orsaken till dessa symptom är pulserade mikrovågor eftersom symptomen överensstämmer med kända effekter av mikrovågsstrålning, anser experterna bakom rapporten:

”The committee found the unusual presentation of acute, directional or location-specific early phase signs, symptoms and observations reported by DOS employees to be consistent with the effects of directed, pulsed radio frequency (RF) energy. Many of the chronic, nonspecific symptoms are also consistent with known RF effects, such as dizziness, headache, fatigue, nausea, anxiety, cognitive deficits, and memory loss. Patient clinical heterogeneity could be due to variability of exposure dosage conditions, differences in interpretation of non-physiological vestibular stimuli, and anatomical differences that could influence individual exposure and/or response.”

Växande belägg för effekter under gällande referensvärden

Svenska myndigheter, EU och WHO hävdar att det skulle saknas vetenskapliga belägg för att mikrovågsstrålning kan orsaka andra skadliga effekter än de akuta effekter som uppstår pga att strålningen är så intensiv att den orsakar omedelbar uppvärmning (sk termiska effekter). Därför används i dag i Sverige ett värde för tillåten mikrovågsstrålning som endast skyddar mot omedelbara sk termiska effekter och som helt utesluter skydd mot effekter som inte beror på uppvärmning (sk icke-termiska). Detta termiska värde är rekommenderat av en hårt kritiserad grupp experter från ICNIRP, som i många fall och under många år har haft bindningar till telekomindustrin.

Men den nya regeringsrapporten konstaterar att det finns ett växande antal rapporter som visar en lång rad av effekter utöver de som är kopplade till uppvärmning, bland annat de som ambassadpersonalen erfarit. Huvudvärk, sömnsvårigheter, yrsel, tinnitus, minnes- och koncentrationsproblem beror inte på uppvärmning utan är icke-termiska:

“många av de kroniska symptomen överensstämmer med kända effekter av radiofrekvent strålning exempelvis yrsel, huvudvärk, trötthet, yrsel, ångest, kognitiva effekter och minnesproblem.”

Rapporten ger därpå exempel på forskningsresultat som visat skadliga effekter som är icke-termiska och som alltså uppstår vid nivåer som det svenska referensvärdet inte skyddar mot och som de svenska myndigheterna, EU och WHO därmed förnekar. Bland annat nämns den svenska Salfordgruppens resultat publicerade 2003 som visade att strålning långt under referensvärdet (0,02 W/kg mot tillåten strålning från mobiler 2 W/kg) skadar nervceller i hjärnan och öppnar blod hjärnbarriären.

”There are multiple possible mechanisms for non-thermal RF biological effects, including apoptosis and cell oxidative stress (Barnes and Greenebaum, 2018; Ilhan et al., 2004; Salford et al., 2003; Steiner and Ulrich, 1989; Zhao et al., 2007). RF-induced, non-thermal cell membrane dysfunction (Ramundo-Orlando, 2010) can occur from coherent excitation (Fröhlich, 1988) above 1 GHz due to a variety of effects including electroporation, metabolic changes, pressure fluctuations, and voltage gated calcium channel disruption (Pall, 2013, 2016). However, many of the cognitive, vestibular, and auditory effects observed in DOS personnel are most consistent with modulated, or pulsed, RF biological effects.”

Pulserad strålning viktig faktor

Det konstateras även att pulserad strålning är en väsentlig faktor i sammanhanget och att symptomen huvudvärk, sömnlöshet, depression, oro, minnes- och koncentrationsproblem med mera redovisats i studier av militär personal:

 There was significant research in Russia/USSR into the effects of pulsed, rather than continuous wave (CW) RF exposures because the reactions to pulsed and CW RF energy at equal time-averaged intensities yielded substantially different results (Pakhomov and Murphy, 2000). According to Pakhomov and Murphy, the Russian-language studies “indicated that pulsing may be an important (or even the most important) factor that determines the biological effects of low-intensity RF emissions” (Pakhomov and Murphy, 2000, p. 2). Military personnel (in Eurasian communist countries) exposed to non-thermal microwave radiation were said to have experienced headache, fatigue, dizziness, irritability, sleeplessness, depression, anxiety, forgetfulness, and lack of concentration, as well as internal sound perception for frequencies between 2.05-2.50 GHz (Adams and Williams, 1976). ….Pulsed RF effects on the nervous system can include changes to cognitive (D’Andrea, 1999; Lai, 1994; Tan et al., 2017), behavioral (D’Andrea and Cobb, 1987), vestibular (Lebovitz, 1973), EEG during sleep (Lustenberger et al., 2013), and auditory (Elder and Chou, 2003) function in animals and humans, though many RF exposure characteristics (carrier frequency, pulse repetition frequency, orientation, power densities, duration of exposure) complicate direct comparisons of different experiments (D’Andrea et al., 2003).”

Används i 5G, 4G, 3G och WiFi

Radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning används idag i stor utsträckning i modern telekommunikationsteknik som WiFi, 3G, 4G och 5G. 5G kommer att använda en teknik som är både riktad och mycket starkt pulserad. De symptom som diplomaterna drabbades av liknar de symptom som människor rapporterar att de drabbats av efter att 5G börjat sända i närheten och som även människor rapporterat i stor omfattning om vid exponering för 4G, 3G, WiFi mm.

Forskare konstaterade för flera år sedan att den nya 5G-tekniken kan komma att orsaka omedelbara vävnadsskador genom dessa intensiva mycket korta pulser även om Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden tillämpas (de tillåter pulser som är 1000 gånger över genomsnittsvärdet över 6 minuter 10 000 000 mikroW/m2), (vår artikel). Det har även uppstått diskussion om svårigheten att mäta och kontrollera 5G:s intensiva pulser.

I en EU-parlamentsrapport publicerad 2019, konstateras att ”betydande oro”  gällande effekter för människors hälsa och säkerhet har uppstått kring 5G:s  riktade och starkt pulserade strålning som varierar kraftigt över tid:

”Significant concern is emerging over the possible impact on health and safety arising from potentially much higher exposure to radiofrequency electromagnetic radiation arising from 5G. Increased exposure may result not only from the use of much higher frequencies in 5G but also from the potential for the aggregation of different signals, their dynamic nature, and the complex interference effects that may result, especially in dense urban areas.The 5G radio emission fields are quite different to those of previous generations because of their complex beamformed transmissions in both directions – from base station to handset and for the return. Although fields are highly focused by beams, they vary rapidly with time and movement and so are unpredictable, as the signal levels and patterns interact as a closed loop system. This has yet to be mapped reliably for real situations, outside the laboratory”.

Över 400 vetenskapsmän och läkare har i 5G Appeal begärt moratorium för 5G pga allvarliga potentiella hälsokonsekvenser.

Källa: An Assessment of Illness in U.S. Government Employees and Their Families at Overseas Embassies, The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, 2020. Länk

Media om rapporten: NBC: Havana syndrome likely caused by pulsed microwave eneryg, government study finds. LänkLiknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend